Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 18:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr VII/64/07

Uchwała Nr VII/64/07

Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 marca 2007 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
 
 
    Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych -    o kwotę      703.475,- zł.
 
w dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  o kwotę      700.000,- zł.
 
    rozdz.75616 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
       podatku od spadków i darowizn, podatku od
       czynności cywilnoprawnych oraz podatków
       i opłat lokalnych od osób fizycznych ?    o kwotę       300.000,- zł.
 
§ 0500 ? Podatek od czynności cywilnoprawnych ?   o kwotę       300.000,- zł.
 
    rozdz. 75618 ? Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
        jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
        ustaw ?   o kwotę       100.000,- zł.
 
    § 0410 ? Wpływy z opłaty skarbowej ?  o kwotę       100.000,- zł.
 
    rozdz. 75621 ? Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
        budżetu państwa ?   o kwotę       300.000,- zł.
 
§ 0020 ? Podatek dochodowy od osób prawnych ?    o kwotę       300.000,- zł.
 
w dziale 851 ? Ochrona zdrowia  o kwotę      3.475,- zł
rozdz. 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi   o kwotę       3.475,- zł
§ 2910 ? Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie
  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości    o kwotę       3.475,- zł
 
w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2006 rok przez:
1) Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie ?Tarcza?    2.821,- zł
2) Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej ?Integracja?       654,- zł
 
 
 
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych - o kwotę      300.000,- zł.
  
 w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska    o kwotę   300.000,- zł.
 
 rozdz. 90004 ? Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ? o kwotę       300.000,- zł.
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia ?         o kwotę     50.000,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych ?         o kwotę       250.000,- zł.
 
 
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych   -   o kwotę    1.917.183,- zł.
 
w następujących działach:
 
    - 600 - Transport i łączność ? o kwotę      300.000,- zł.
  rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne ?    o kwotę          300.000,- zł.
  § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ?         o kwotę      300.000,- zł.
       na zadanie pn.: ?Budowa ul. Podskarpowej? -    
 
- 750 ? Administracja publiczna    o kwotę   100,- zł
  rozdz. 75023 ? Urzędy miast   o kwotę    100,- zł
 § 4580 ? Pozostałe odsetki  o kwotę    100,- zł
 
  - 801 ? Oświata i wychowanie ?  o kwotę      360.793,- zł.
    rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe ?     o kwotę       360.793,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ?     o kwotę       360.793,- zł.
          z przeznaczeniem na udział własny Gminy do zadania:
         ?Boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni
 syntetycznej? przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4
  - 851 ? Ochrona zdrowia ?  o kwotę      158.058,- zł.
   rozdz. 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi ?     o kwotę       144.018,- zł.
§ 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
    dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
    stowarzyszeniom ?    o kwotę     89.743,- zł
 
§ 2919 ? Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości    o kwotę    123,- zł
rozliczenie dotacji z realizacji programu ?Droga do gwiazd?
 
§ 4170 ? Wynagrodzenia bezosobowe ?        o kwotę       3.200,- zł.
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia ?     o kwotę     11.500,- zł.
§ 4270 ? Zakup usług remontowych ?   o kwotę     10.000,- zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych ?     o kwotę     29.452,- zł.
 
z przeznaczeniem na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok ? w ramach niewykorzystanych środków za 2006 rok z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 
  rozdz. 85195 ? Pozostała działalność    o kwotę    14.040,- zł
§ 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
      dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
          stowarzyszeniom ?    o kwotę     14.040,- zł
   
 
 
 
   
 
- 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza ?  o kwotę    90.912,- zł.
 
     rozdz. 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów ?     o kwotę     90.912,- zł.
    § 2910 ? Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
      z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
      wysokości ? o kwotę     90.912,- zł.
 
- 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -  o kwotę 1.007.320,- zł.
 
    rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód ?    o kwotę    1.000.000,- zł.
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ?     o kwotę    1.000.000,- zł.
          na zadanie pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
         w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Woli? -    
 
    rozdz. 90095 ? Pozostała działalność  o kwotę       7.320,- zł
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ? o kwotę       7.320,- zł.
    na zadanie ?Rozbudowa budynku Urzędu Miasta?
 
 
4. Zwiększa się plan przychodów ?  o kwotę    2.550.317,- zł.
 
    § 957 ? Nadwyżki z lat ubiegłych ? o kwotę 2.550.317,- zł.
 
 
5. Zmniejsza się plan przychodów - o kwotę    1.636.609,- zł.
 
    § 952 ? Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
      na rynku krajowym ?     o kwotę    1.636.609,- zł.
 
 
§ 2.
 
    W wyniku zmian zawartych w § 1 niniejszej uchwały, w uchwale Nr IV/39/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, zmienionej uchwałą  Nr VI/60/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 15 marca 2007 roku, dokonuje się następujących zmian:
1. W związku z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Stalowej Woli oraz Zarządzeniami Prezydenta
    Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Stalowa Wola w I kwartale 2007 roku
 - § 1 otrzymuje brzmienie:
 
?§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu na 2007 rok w wysokości   142.852.889,- zł
2. Ustala się wydatki budżetu na 2007 rok w wysokości   145.215.356,- zł
3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi
   planowany deficyt budżetu  w kwocie 2.362.467,- zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 3
    4. Ustala się przychody budżetu  w kwocie 4.570.195,- zł
    i rozchody budżetu w kwocie 2.207.728,- zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 4?
 
Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
    a załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  
 2. W związku z rozliczeniem wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków
     na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2006 roku pozostała niewykorzystana kwota 144.018,- zł.,
    którą przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych w 2007 roku -  § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
 
  ?§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania
     zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie       850.000,- zł.
     i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych
    w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     w kwocie    994.018,- zł.?
 
3.   W związku z potrzebą zwiększenia planu na zadaniu Nr 5 pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Woli? o kwotę 1.000.000,- zł ( w wyniku przetargu najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartości kosztorysowe), oraz wprowadzenia zadania pn. ?Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej przy PSP Nr 4 w Stalowej Woli? na łączną kwotę 680.792,28 zł do realizacji na 2007 rok ? dokonano zwiększenia planu na środkach własnych i wydatkach ogółem - § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 
?§ 4. 2. Wydatki inwestycyjne na rok 2007 związane z wieloletnim
programem inwestycyjnym pn. ?Poprawa stanu infrastruktury
społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej
w Gminie Stalowa Wola na lata 2007-2011?   w kwocie  19.109.217,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8A?,
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
 
4.   W związku z koniecznością ujęcia trzech nowych zadań do WPI:
  a) ?Stworzenie otwartej strefy lekkoatletycznej w Stalowej Woli? ? w łącznej kwocie 8. 889.281,74
   zł., do realizacji w latach :
     2008 ? 6.908.496,70
     2009 - 990.392,52
     2010 - 990.392,52
  b) ?Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej przy PSP Nr 4 
   w Stalowej Woli? do realizacji w 2007 roku w kwocie 680.792,28 zł.
c) ?Modernizacja stadionu piłkarskiego przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli? w łącznej kwocie
8.000.000,- zł do realizacji w latach:
    2008 ? 1.500.000,- zł
    2009 ? 1.500.000,- zł
    2010 ? 5.000.000,- zł
? wprowadzono je jako zadanie Nr 8, 9, 10
Skutkuje to zwiększeniem limitu z kwoty 70.495.931,- zł. do kwoty 87.385.212,74  zł., tj. o kwotę
16.889.281,74 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia łącznych nakładów na zadaniu Nr 1 pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli? o kwotę 1.000.000,- zł w łącznych nakładach i do wysokości nakładów własnych na zadanie w 2007 roku.
Biorąc powyższe pod uwagę § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 
?§ 4. 3. Limit  wydatków na  wieloletni program inwestycyjny
pn. ?Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej
oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa
Wola na lata 2008-2011?  w kwocie  87.385.213,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8B?,
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
 
5.  W związku z potrzebą zwiększenia planu na wydatkach majątkowych w zadaniu Nr 2 pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Woli? o kwotę 1.000.000,- zł   ( w wyniku przetargu ? najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartości kosztorysowe) dokonano zwiększenia nakładów łącznych i środków własnych na 2007 rok - § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
 
?§ 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2007 rok   w kwocie    11.398.893,- zł.,  zgodnie z załącznikiem Nr 9A?,
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
6.   W związku z potrzebą zwiększenia limitu wydatków na zadaniu Nr 3 pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Woli? ? o kwotę 1.000.000,- zł ( w wyniku przetargu ? najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartości kosztorysowe) w 2007 roku, oraz wprowadzenia zadania Nr 4 pn. ?Stworzenie otwartej strefy lekkoatletycznej w Stalowej Woli? ?  w łącznych nakładach  8. 889.281,74 zł., do realizacji w latach :
    2008 ? 6.908.496,70
    2009 - 990.392,52
    2010 - 990.392,52
 Limit tych wydatków uległ zwiększeniu z kwoty 58.440.736,- zł do kwoty 67.330.017,74 zł.,
tj. o kwotę 8.889.281,74 zł. - § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
 
?§ 4. 5. Limit wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności na lata 2008 ? 2011    w kwocie   67.330.018,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9B?,
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
7.   W związku z wprowadzeniem stanu środków obrotowych na koncie bankowym  GFOŚiGW w wysokości 420.615,- zł., i rozdysponowaniem jej na:
  - utrzymanie terenów zieleni miejskiej ? 300.000,- zł w wydatkach bieżących
  oraz na wydatki majątkowe:
 
  - ?Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zasanie w Stalowej Woli   -         30.000,-
  - ?Budowa przepompowni kanalizacji sanitarnej domu pogrzebowego w St. Woli ? 40.615,-
  - ?Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Żurawiej w Stalowej Woli -          50.000,-            Razem  120.615,-
- § 6 otrzymuje brzmienie:
 
?§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej w kwocie   1.700.000,- zł
   i wydatków w kwocie        2.120.615,- zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 11?,
   który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
8. W związku z wprowadzeniem w ramach niewykorzystanych środków za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku ? prowadzące działalność pożytku publicznego
 
w dziale 851 ? Ochrona zdrowia   w kwocie   103.783,- zł
rozdz. 85154 ? Przeciwdziałanie alkoholizmowi   w kwocie     89.743,- zł
przeznaczyć na:
- zwiększenie środków na zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej o kwotę -      23.760,- zł
- zwiększenie środków na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży o kwotę -        8.000,- zł
 
oraz nowe zadania:
- obóz terapeutyczny dla młodzieży z rodzin wieloproblemowych w kwocie     28.000,-zł
- program zapobiegania zjawisku niedostosowania społecznego
  wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej    w kwocie   10.800,- zł
- dofinansowanie działań wakacyjnych    w kwocie   19.183,- zł
       
  rozdz. 85195 ? Pozostała działalność   w kwocie   14.040,- zł
  z przeznaczeniem na program profilaktyczny dotyczący zagrożeń
płynących z Internetu dla dzieci i młodzieży    
 
 
 
- § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 
?§ 8.4. Na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku ? prowadzącym działalność pożytku
publicznego na łączną kwotę       1.096.715,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16?,
który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
9. W związku z wprowadzeniem do przychodów nadwyżki budżetowej za 2006 rok
    w kwocie  2.550.317,- zł., oraz rozdysponowaniem jej na zwiększenie wydatków w kwocie 913.708,-  pozostałą kwotę 1.636.609,- zł., przeznaczono na zmniejszenie planowanych przychodów   z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Spowodowało to stan przychodów:
 
 
   1) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie   3.656.487,- zł.,
       zmniejszono o kwotę 1.636.609,- zł     = wynoszą 2.019.878,- zł.
   2) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie      2.550.317,- zł         Razem przychody:  4.570.195,- zł
  
   Stan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 2.207.728,- zł
   Wobec powyższego: planowany deficyt budżetu wynosi 2.362.467,- zł
   Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosi również   2.362.467,- zł
 
- § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 
?§ 10.2. Sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty      2.362.467,- zł?
 
10. W związku ze zmianą limitów na wieloletni program inwestycyjny oraz limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ujętych w § 4 ust. 3 i 5 należało skorygować również upoważnienia dla Prezydenta Miasta Stalowa Wola:  
 
- § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 
?§ 11.1. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na:
  a) wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011 w kwocie    87.385.213,- zł
      zgodnie z załącznikiem Nr 8B,
  b) projekty realizowane ze środków z funduszy strukturalnych
    i Funduszu Spójności na lata 2008-2011 w kwocie    67.330.018,- zł   
    zgodnie z załącznikiem Nr 9B.? 
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załączniki:

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-21 17:03:54
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-21 17:03:54

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl