Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
3-10-2023, Wtorek, 20:24


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr V/57/07
Uchwała Nr V/57/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 20 lutego 2007 r.
 
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )
 
Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych  o kwotę   381.731,- zł
 
w następujących działach:
 
- 600 ? Transport i łączność     o kwotę      10.000,- zł
rozdz. 60014 ? Drogi  publiczne powiatowe        o kwotę      10.000,- zł
§ 6620 ? Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje
   i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
  porozumień między jednostkami samorządu
  terytorialnego   o kwotę      10.000,- zł
 
- 750 ? Administracja publiczna  o kwotę   184.997,- zł
rozdz. 75075 ? Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę       184.997,- zł
§ 2708 ? Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
       gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
   z innych źródeł        o kwotę   163.233,- zł
§ 2709 ? Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
       gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
   z innych źródeł    o kwotę      21.764,- zł
Umowa nr NEB/KAR/06/331o dofinansowanie Mikroprojektu nr NEB/KAR/06/332 pod tytułem  
?Szerokie horyzonty ? Promocja miast Stalowa Wola i Lwowa na arenie międzynarodowej? w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/Tasic CBC 2004-2006
 
- 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
 i od innych jednostek nieposiadających osobowości  
 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem         o kwotę      20.000,- zł
rozdz. 75618 ? Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
      jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw    o kwotę      20.000,- zł
§ 0410 ? Wpływy z opłaty skarbowej     o kwotę      20.000,- zł
 
 
 
 
 
 
- 852 ? Pomoc społeczna   o kwotę   121.534,- zł
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej   o kwotę     15.502,- zł
§ 0970 ? Wpływy z różnych dochodów  o kwotę     15.502,- zł
z tytułu refundacji wynagrodzeń przez PUP w Stalowej Woli dla 6 pracowników zatrudnionych w MOPS w ramach robót publicznych.
 
 
Rozdz. 85295 ? Pozostała działalność     o kwotę   106.032,- zł
§ 2708 ? Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
       gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
   z innych źródeł o kwotę   106.032,- zł
 
z tytułu dofinansowania projektu: ?Profesjonalnie przeciw wykluczeniu? w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ? umowa DWF 2 1.5 703 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej dnia 28 grudnia 2006 roku.  
 
- 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  o kwotę     30.200,- zł
rozdz. 85311 ? Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
 niepełnosprawnych     o kwotę     30.200,- zł
§ 2710 ? Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
    między jednostkami samorządu terytorialnego
    na dofinansowanie własnych zadań bieżących  o kwotę     30.200,- zł
 
- 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę     15.000,- zł
rozdz. 92116 ? Biblioteki   o kwotę   15.000,- zł
§ 2710 ? Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
    między jednostkami samorządu terytorialnego
    na dofinansowanie własnych zadań bieżących  o kwotę     15.000,- zł
 
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych    o kwotę     20.000,- zł
 
w dziale 710 ? Działalność usługowa o kwotę     20.000,- zł
rozdz. 71014 ? Opracowania geodezyjne i kartograficzne       o kwotę     20.000,- zł
§ 0970 ? Wpływy z różnych dochodów     o kwotę     20.000,- zł
w związku z korektą rozliczeń wydatków za lata ubiegłe.   
 
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych   o kwotę   450.888,- zł
 
w następujących działach:
 
- 600 ? Transport i łączność   o kwotę     10.000,- zł
rozdz. 60014 ? Drogi publiczne powiatowe    o kwotę     10.000,- zł
§ 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   o kwotę     10.000,- zł
 
z przeznaczeniem na ?Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudową drogi powiatowej Nr 1027 ? ulicy Bojanowskiej i Przemysłowe? ? zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola, na podstawie porozumienia z 30 października 2006 roku,
w związku z uchwałami:
1) Nr XLI/270/06 Rady Powiatu Stalowowolskiego,
2) Nr LIX/859/06 Rady Miejskiej w Stalowej Woli.
 
 
 
- 750 ? Administracja publiczna      o kwotę   217.644,- zł
rozdz. 75075 ? Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 217.644,- zł
§ 4118 ? Składki na ubezpieczenia społeczne  o kwotę       538,- zł
§ 4128 ? Składki na Fundusz Pracy    o kwotę   77,- zł
§ 4178 ? Wynagrodzenia bezosobowe   o kwotę     12.510,- zł
§ 4218 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę       7.875,- zł
§ 4308 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę   138.856,- zł
§ 4428 ? Podróże służbowe zagraniczne     o kwotę       1.337,- zł
§ 4748 ? Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu
   drukarskiego i urządzeń kserograficznych       o kwotę      540,- zł
§ 4758 ? Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
   i licencji    o kwotę       1.500,- zł
  163.233,- zł
jako 75 % środków UE do projektu ?Szerokie horyzonty?
 
§ 4119? Składki na ubezpieczenia społeczne    o kwotę   72,- zł
§ 4129 ? Składki na Fundusz Pracy    o kwotę        10,- zł
§ 4179 ? Wynagrodzenia bezosobowe   o kwotę       1.668,- zł
§ 4219 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę       1.050,- zł
§ 4309 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę     18.514,- zł
§ 4429 ? Podróże służbowe zagraniczne     o kwotę      178,- zł
§ 4749 ? Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu
   drukarskiego i urządzeń kserograficznych      o kwotę     72,- zł
§ 4759 ? Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
   i licencji    o kwotę       200,- zł
          21.764,- zł
jako 10 % środków BP do projektu ?Szerokie horyzonty?
 
§ 4119 ? Składki na ubezpieczenia społeczne       o kwotę       108,- zł
§ 4129 ? Składki na Fundusz Pracy    o kwotę     15,- zł
§ 4179 ? Wynagrodzenia bezosobowe   o kwotę   2.502,- zł
§ 4219 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę   1.575,- zł
§ 4309 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę      27.771,- zł
§ 4429 ? Podróże służbowe zagraniczne     o kwotę       268,- zł
§ 4749 ? Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu
   drukarskiego i urządzeń kserograficznych         o kwotę       108,- zł
§ 4759 ? Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
   i licencji    o kwotę       300,- zł
         32.647,- zł
jako 15 % środków własnych do projektu ?Szerokie horyzonty?
 
- 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
 i od innych jednostek nieposiadających osobowości 
 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   o kwotę      30.000,- zł
rozdz. 75647 ? Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
 należności budżetowych o kwotę      30.000,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych      o kwotę      30.000,- zł
 
w związku z potrzebą regulowania prowizji bankowych za wpłaty dot. opłaty skarbowej.
 
 
 
 
 
 
- 852 ? Pomoc społeczna    o kwotę   148.044,- zł
rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej   o kwotę     15.502,- zł
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników   o kwotę     13.200,- zł
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne   o kwotę       2.302,- zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników zatrudnionych w MOPS w ramach robót publicznych.
 
Rozdz. 85295 ? Pozostała działalność o kwotę   132.542,- zł
§ 4178 ? Wynagrodzenia bezosobowe   o kwotę     36.920,- zł
§ 4218 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę     10.874,- zł
§ 4248 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    o kwotę      900,- zł
§ 4308 ? Zakup usług pozostałych      o kwotę     46.110,- zł
§ 4418 ? Podróże służbowe krajowe  o kwotę      348,- zł
§ 4438 ? Różne opłaty i składki  o kwotę      280,- zł
§ 4748 - Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu    
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych      o kwotę       1.700,- zł
§ 4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
       i licencji   o kwotę       8.900,- zł
106.032,- zł
jako 80 % środków UE na realizację programu ?Profesjonalnie przeciw wykluczeniu?, realizowanego przez MOPS
 
§ 4179 ? Wynagrodzenia bezosobowe   o kwotę       9.230,- zł
§ 4219 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę       2.719,- zł
§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    o kwotę      225,- zł
§ 4309 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę     11.528,- zł
§ 4419 ? Podróże służbowe krajowe  o kwotę   88,- zł
§ 4439 ? Różne opłaty i składki  o kwotę   70,- zł
§ 4749 - Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu    
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych      o kwotę          425,- zł
§ 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
       i licencji   o kwotę       2.225,- zł
   26.510,- zł
jako 20 % środków własnych  na realizację programu ?Profesjonalnie przeciw wykluczeniu?, realizowanego przez MOPS
 
- 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę     30.200,- zł
rozdz. 85311 ? Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
 niepełnosprawnych o kwotę     30.200,- zł
 
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia  o kwotę     24.800,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę       1.000,- zł
§ 4350 ? Zakup usług dostępu do sieci Internet   o kwotę      500,- zł
§ 4370 ? Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
   telefonii stacjonarnej o kwotę      300,- zł
§ 4410 ? Podróże służbowe krajowe  o kwotę      800,- zł
§ 4430 ? Różne opłaty i składki  o kwotę       1.000,- zł
§ 4740 - Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu    
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych      o kwotę       1.200,- zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli w ramach pomocy finansowej przyznanej przez Powiat Stalowowolski w Stalowej Woli.
 
 
- 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    o kwotę     15.000,- zł
rozdz. 92116 ? Biblioteki   o kwotę     15.000,- zł
§ 2480 ? Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
   instytucji kultury   o kwotę     15.000,- zł
 
z przeznaczeniem na realizację zadań ?Powiatowej Biblioteki Publicznej? przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ? w ramach pomocy finansowej przyznanej przez Powiat Stalowowolski w Stalowej Woli.
 
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych    o kwotę     89.157,- zł
 
W dziale 750 ? Administracja publiczna o kwotę     62.647,- zł
rozdz. 75023 ? Urzędy miast  o kwotę     30.000,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę     30.000,- zł
w związku z przeniesieniem wydatków dotyczących prowizji za sprzedane znaki opłaty skarbowej do działu 756, rozdz. 75647 ? Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
 
rozdz. 75075 ? Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę     32.647,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę     32.647,- zł
w związku z potrzebą zabezpieczenia 15 % udziału własnego do zadania ?Szerokie horyzonty?.
 
W dziale 852 ? Pomoc społeczna  o kwotę     26.510,- zł
Rozdz. 85295 ? Pozostała działalność o kwotę     26.510,- zł § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia    o kwotę     13.262,- zł
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek    o kwotę      225,- zł
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych  o kwotę     11.528,- zł
§ 4430 ? Różne opłaty i składki  o kwotę   70,- zł
§ 4740 - Zakup materiałów  papierniczych do sprzętu    
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych      o kwotę      425,- zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
       i licencji   o kwotę      1.000,- zł
 
w związku z potrzebą zabezpieczenia udziału własnego do programu ?Profesjonalnie przeciw wykluczeniu?.
 
       
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
 
 
 § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-05-02 12:13:42
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-05-02 12:13:42

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl