Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 10:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr IV/52/07

Uchwała   Nr  IV/52/07  

Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 2 lutego 2007r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli  i nadania statutu
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15   ? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.   z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 13 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( Dz. U.   z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) art. 6  ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  (Dz. U. z 1997 r. Nr 5,    poz. 24 z późn. zm.)
Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala  co następuje

 
§ 1
 
W Statucie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIV/ 467 /97 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 października 1997 r.   w sprawie utworzenia Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli i nadania statutu, zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/ 501 / 01  z dnia 30 marca 2001 r. i Uchwałą Nr IV/ 52 /03 z dnia   31 stycznia 2003 r. -  wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   § 1 otrzymuje brzmienie:
? § 1. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli  - zwane dalej ?Muzeum? utworzone Uchwałą  
    Nr XXX IV/ 467 /97 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 października 1997 r. działa 
    w  szczególności na podstawie:
1) ustawy  z  dnia  21  listopada  1996  r.  o  muzeach ( Dz. U.  z  1997  r.  Nr  5,  poz.  24  z   
późniejszymi zmianami),
2) ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu    działalności
  kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
  3) postanowień  niniejszego Statutu.?
 
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
    ?  § 2 1. Organizatorem Muzeum jest  Miasto Stalowa Wola.
  2. Muzeum jest gminną instytucją kultury posiadająca osobowość prawną i wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Stalowa Wola pod numerem OKiZ-III-4011/3/1999 z  dnia 03 lutego 1999 r. ? 
 
3) w § 3 wyrazy ?Rada Miejska w Stalowej Woli? zastępuje się wyrazem ?Organizator?,
 
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
    ? § 4. 1 Siedzibą Muzeum jest miasto Stalowa Wola..
  2. Muzeum działa na obszarze dolnosańskim wraz z północnymi terenami lasowiackimi.?
 
5) w § 7:
a) w pkt. 1 i 3 wyrazy: ?dóbr kultury? zastępuje się wyrazem: ? zabytków?
b) pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
? 6. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej i informacyjnej w    zakresie
 
 
dyscyplin objętych działaniem Muzeum.
c) dodaje się pkt. 11  w brzmieniu:
  ? 11. Przyjmowanie zabytków w depozyt zgodnie z obowiązującymi przepisami.?
 
6)  § 8 otrzymuje brzmienie:
  ? § 8. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)  Dział Archeologiczny,
2)  Dział Historyczny,
3)  Dział Etnograficzny,
4)  Dział Sztuki,
5)  Dział Finansowo-Księgowy,
6)  Dział Administracyjno-Gospodarczy,
7)  Dział Edukacji i Marketingu,
8)  Dział Wydawnictw i Biblioteka.?
 
7) w § 9 po wyrazie ?Muzeum? dodaje się wyrazy: ? po zasięgnięciu opinii o których mowa w art.
    13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.?
 
8) w § 10  po wyrazie ?Kultury? dodaje się wyrazy ?i Dziedzictwa Narodowego?
 
9)  w  §11 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
  ? 3. Rada Muzeum składa się z 12 osób.?
 
10) w § 12 dotychczasowy zapis oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
    ? 2. Dyrektor podlega Prezydentowi Miasta, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Muzeum.?
 
11)  w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
? 2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Muzeum.?
 
12) § 17 otrzymuje brzmienie:
? § 17 Działalność Muzeum jest finansowana z:
    1) z dotacji z budżetu miasta,
    2)  wpływów z prowadzonej działalności, 
    3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
    4) najmu i dzierżawy składników majątkowych ruchomych i nieruchomości,
    5) dochodów z działalności gospodarczej,
    6) innych źródeł.?
 
13) § 18 otrzymuje brzmienie:
? § 18. 1. Muzeum może prowadzić jako dodatkową  działalność gospodarcza w szczególności   w zakresie:
1)  sprzedaży wydawnictw,
2)  sprzedaży pamiątek,
3)  organizowania spektakli, koncertów, odczytów, wieczorów autorskich,
4)  organizowania sympozjów, konferencji, spotkań,
5)  realizacji imprez zleconych (okolicznościowych, obrzędowych),
6)  świadczenia usług gastronomicznych oraz hotelowych,
7)  udziału w imprezach promujących miasto oraz jego kulturę,
8)  wynajmowania  pomieszczeń (lokali) w celu organizacji imprez, uroczystości oraz innych form nie kolidujących z działalnością statutową Muzeum,
    2. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczane są w całości na finansowanie celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Muzeum.?
 
 
 
14) w § 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
   ? 3. W przypadku dokonania   zmian w statucie Rada Miejska w Stalowej Woli może nadać jednolity tekst Statutu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.?
 
§ 2
Uchwala jednolity tekst  Statutu Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
 
 
    PRZEWODNICZĄCY    RADY
     
  Jerzy   Kozielewicz
W uzgodnieniu z Ministrem Kultury      
i Dziedzictwa Narodowego  
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-26 17:38:53
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-26 17:38:53

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl