Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-07-2024, Środa, 16:23


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr IV/40/07
Uchwała Nr IV/40/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 2 lutego 2007 r.
 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Stalowa Wola
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) i w związku z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) Rada Miejska w Stalowej Woli po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Stalowej Woli złożonego w dniu 20 grudnia 2006 r.
uchwala co następuje:
 
§ 1
 
1.    Zatwierdza taryfy określone przez Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Stalowej Woli na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r.
 
2.    Rodzaje działalności prowadzonej przez MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ujmowania, uzdatniania i zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie miasta Stalowa Wola na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją Zarządu Miasta Stalowa Wola TIiOŚ-V/2- 7050/02/02 z dnia  8 sierpnia 2002r.
 
3.    Podział odbiorców na grupy taryfowe.
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
Grupa taryfowa  W1: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli,  Gmina Stalowa Wola wyłącznie za wodę pobieraną z sieci wodociągowej do  publicznych studni, zdrojów ulicznych i fontann oraz na cele przeciwpożarowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, w których zarządcy prowadzą rozliczenia z osobami korzystającymi z lokali.
Grupa taryfowa  W2: pozostali odbiorcy
 b)w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
Grupa taryfowa  S1: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli oraz wspólnoty mieszkaniowe, w których zarządcy prowadzą rozliczenia z osobami korzystającymi z lokali.
Grupa taryfowa  S2: pozostali odbiorcy.
 
4.  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
Grupa taryfowa  W1: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli,  Gmina Stalowa Wola wyłącznie za wodę pobieraną z sieci wodociągowej do  publicznych studni, zdrojów ulicznych i fontann oraz na cele przeciwpożarowe oraz wspólnoty mieszkaniowe, w których zarządcy prowadzą rozliczenia z osobami korzystającymi z lokali.
 taryfa jednoczłonowa:
cena za 1 m3 wody - wynosi  1,29zł  netto plus obowiązująca stawka VAT
/ obecnie7%, tj. -  1,38zł brutto/.
Grupa taryfowa  W2: pozostali odbiorcy
taryfa dwuczłonowa:
1. cena za 1 m3 wody -1,57 zł netto plus obowiązująca stawka VAT/ obecnie  7% tj. 1,68zł brutto/.
2. Stawka opłaty abonamentowej  na miesiąc wynosi 0,93zł netto plus obowiązująca stawka VAT /obecnie 7%, tj. 1 zł brutto /.
Opłata abonamentowa pobierana za każdy miesiąc w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn stawki opłaty i liczby wodomierzy.
 b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
Grupa taryfowa  S1: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli oraz wspólnoty mieszkaniowe, w których zarządcy prowadzą rozliczenia z osobami korzystającymi z lokali.
 taryfa jednoczłonowa:
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi 2,99zł netto plus obowiązująca stawka VAT / obecnie 7% tj. ? 3,20zł
Grupa taryfowa  S2: pozostali odbiorcy
taryfa jednoczłonowa:
cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków wynosi 3,28zł netto plus obowiązująca stawka VAT / obecnie 7% tj. ? 3,51złbrutto/.
 
5.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
a)    Rozliczenia za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
b)   Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego, tam gdzie jest on zainstalowany.
c)    W przypadku braku wodomierza głównego ilość dostarczonej wody określa się w oparciu o normy zużycia określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Dz.U. Nr 8 poz. 70.
d)   W przypadku czasowej niesprawności wodomierza lub braku możliwości odczytu wskazań ilość pobranej wody ustala się zgodnie z treścią umów zawartych pomiędzy odbiorcami, a MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
e)    W przypadku umów z odbiorcami w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się w oparciu o wskazania wodomierzy lokalowych, a w przypadku ich braku zgodnie z przeciętnymi normami zużycia.
f) Różnica wskazań pomiędzy wodomierzem mierzącym ilość wody doprowadzonej  do budynku wielolokalowego, a sumą wskazań wodomierzy lokalowych oraz ilości wody rozliczonej na podstawie normatywów w przyjętym okresie rozliczeniowym  zostanie rozliczona w sposób określony w umowie pomiędzy zarządcą lub właścicielem, a Miejskim Zakładem Komunalnym  Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
g)    Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
h)    W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się równą ilości pobranej wody.
i)  W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest ustalona na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na warunkach uzgodnionych z MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
j) Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w  fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.
 
6.  Warunki stosowania cen i stawek opłat
 
a)    Opłata za dostarczoną wodę dla grupy taryfowej W1 stanowi iloczyn ilości pobranej wody w okresie rozliczeniowym i ceny określonej w taryfie za 1m3 wody.
b)   Opłata za dostarczoną wodę dla grupy taryfowej W2 stanowi sumę iloczynu ilości pobranej wody w okresie rozliczeniowym i ceny określonej w taryfie za 1m3 wody oraz opłaty abonamentowej.
c)    Opłata za odprowadzone ścieki dla grupy taryfowej S1 i S2 stanowi iloczyn ilości odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym i ceny za 1 m3 ścieków określony w taryfie.
d)   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków przeznaczonych na cele usługowo ? handlowe i przemysłowe.
e)    Określone w taryfie ceny stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych zawartych w zezwoleniu na działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Miejską w Stalowej Woli.
 
§ 2
 
Taryfy, o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 
§3
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
 
 
§ 4
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-23 11:18:35
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-23 11:18:35

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl