Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
28-09-2023, Czwartek, 17:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr III/18/06

Uchwała Nr  III/18/06
Rady Miejskiej
w Stalowej Woli

z dnia 29 grudnia 2006 roku.
 
 
 w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2006 rok.
 
   Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 149, poz. 2104 z późn. zm.)
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych - o kwotę 1.561.018,-zł
   w następujących działach:
 
- 700 ? Gospodarka mieszkaniowa -   o kwotę    197.000,-zł
 
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami -    o kwotę 197.000,-zł.
 
§ 0470 ? Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości -      o kwotę  10.000,-zł.
§ 0690 ? Wpływy z różnych opłat -   o kwotę   13.000,-zł.
z tytułu zwrotu kosztów wyceny mieszkań i podziału działek dokonywanych
przy sprzedaży.
 
§ 0750 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
    Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
    innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
   oraz innych umów o podobnym charakterze - o kwotę    21.000,-zł.
 
§ 0760 ? Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności -     o kwotę  3.000,-zł.
 
§ 0770 ? Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -    o kwotę  150.000,-zł.
 
- 750 ? Administracja publiczna -   o kwotę    41.000,-zł.
 
  rozdz. 75023 ? Urzędy miast -     o kwotę    40.000,-zł.
  § 0690 ? Wpływy z różnych opłat - o kwotę    40.000,-zł.
   z tytułu wpływów opłat za udostępnienie danych osobowych
 
 
 
  rozdz. 75095 ? Pozostała działalność -     o kwotę  1.000,-zł.
 
  § 0590 ? Wpływy z opłat za koncesje i licencje -   o kwotę  1.000,-zł.
 
- 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
    jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
    związane z ich poborem -     o kwotę   1.201.796,-zł.
 
rozdz. 75616 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
 od spadków i darowizn, podatku od czynności
  cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
  od osób fizycznych -    o kwotę  110.000,-zł.
 
  § 0310 ? Podatek od nieruchomości -      o kwotę    50.000,-zł.
  § 0340 ? Podatek od środków transportowych -     o kwotę    20.000,-zł.
  § 0430 ? Wpływy z opłaty targowej - o kwotę    40.000,-zł.
 
rozdz. 75621 ? Udziały gmin w podatkach stanowiących
      dochód budżetu państwa -   o kwotę   1.091.796,-zł.
 
§ 0010 ? Podatek dochodowy od osób fizycznych - o kwotę  691.796,-zł.
§ 0020 ? Podatek dochodowy od osób prawnych - o kwotę  400.000,-zł.
 
- 801 ? Oświata i wychowanie -    o kwotę 8.000,-zł.
 
  rozdz. 80104 ? Przedszkola -   o kwotę  8.000,-zł.
 
  § 0830 ? Wpływy z usług - o kwotę  8.000,-zł.
  z tytułu wpłat rodziców na zakup wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 10 w Stalowej Woli.
  
- 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -   o kwotę    500,-zł.
 
rozdz. 85305 ? Żłobki -    o kwotę 500,-zł.
    § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów -   o kwotę 500,-zł.
z tytułu rozliczeń za  rozmowy telefoniczne pracowników.
 
- 926 ? Kultura fizyczna i sport -     o kwotę  112.722,-zł.
 
  rozdz.92604 ? Instytucje kultury fizycznej - o kwotę  112.722,-zł.
 
§ 0830 ? Wpływy z usług  - o kwotę    50.000,-zł.
  za korzystanie z basenu
§ 0840 ? Wpływy ze sprzedaży wyrobów -   o kwotę  2.737,-zł.
§ 0920 ? Pozostałe odsetki -     o kwotę  1.000,-zł.
§ 0970 ? Wpływy z różnych dochodów -     o kwotę    10.985,-zł.
  z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w związku z prowadzonymi inwestycjami 
w MOSIRze
 
 
  § 6260 ? Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -   o kwotę    48.000,-zł.
   w związku z umową Nr 337/06/252 o Dofinansowanie przedsięwzięcia  inwestycyjnego ze
   środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie, z przeznaczeniem na
  dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych 
  z dnia 22 listopada 2006 roku.
 
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych - o kwotę 1.364.518,-zł.
       w następujących działach:
 
 - 600 ? Transport i łączność -  o kwotę  79.197,-zł.
 
  rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne -     o kwotę   79.197,-zł.
  § 6298 ? Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów, samorządów województw pozyskane
z innych źródeł -    o kwotę   79.197,-zł.
w związku z obniżeniem dotacji z Unii Europejskiej o kwotę uzyskanych dochodów w 2005
roku za sprzedaż drewna na terenie inwestycji pn: ? Budowa drogi łączącej ul. Solidarności
i ul. Bojanowską  z terenami poprzemysłowymi HSW?.
 
- 700 ? Gospodarka mieszkaniowa -    o kwotę  912.060,-zł.
   rozdz. 70004 ? Różne jednostki obsługi gospodarki
    mieszkaniowej -      o kwotę  912.060,-zł.
   § 0750 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
  Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
  innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -     o kwotę  912.060,-zł.  
  z powodu trudności w ściągnięciu zaległości w czynszach za mieszkania  komunalne
wynajmowane przez ZAB.
 
- 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -    o kwotę   48.000,-zł.
 
rozdz. 75416 ? Straż Miejska -     o kwotę    48.000,-zł.
§ 0570 ? Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
    fizycznych -    o kwotę    48.000,-zł.
 
 - 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
  innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  oraz wydatki związane z ich poborem - o kwotę  313.761,-zł.
 
rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
   podatku od czynności cywilnoprawnych,
   podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
   i innych jednostek organizacyjnych -    o kwotę  273.761,-zł.
 
§ 0310 ? Podatek od nieruchomości -   o kwotę  273.761,-zł.
 
 
rozdz. 75616 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
  od spadków i darowizn, podatku od czynności
  cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
   od osób fizycznych -   o kwotę    40.000,-zł.
 
  § 0910 ? Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat -     o kwotę    40.000,-zł.
 
- 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -   o kwotę    500,-zł.
 
rozdz. 85305 ? Żłobki -    o kwotę 500,-zł.
 
    § 0750 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze -    o kwotę    500,-zł.
 
- 926 ? Kultura fizyczna i sport -    o kwotę   11.000,-zł.
 
     rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej - o kwotę    11.000,-zł.
 
§ 0750 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
    Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
    innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
    publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -   o kwotę    11.000,-zł.
 
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych -  o kwotę  228.824,-zł.
w następujących działach:
 
- 700 ? Gospodarka mieszkaniowa -   o kwotę    10.000,-zł.
 
    rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami -     o kwotę    10.000,-zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych -   o kwotę    10.000,-zł.
 
 - 750 ? Administracja publiczna -   o kwotę   13.474,-zł.
 
    rozdz. 75023 ? Urzędy miast -   o kwotę  4.500,-zł.
 
    § 4540 ? Składki do organizacji międzynarodowych -         o kwotę  4.500,-zł.
    w związku z przystąpieniem do Europejskiej Platformy Nowych Miast
 
rozdz. 75075 ? Promocja jednostek samorządu terytorialnego -     o kwotę  8.974,-zł.
 
  § 4300 ? Zakup usług pozostałych -     o kwotę      8.974,-zł.
  z przeznaczeniem na opłaty autorskie do ZAIKS-u od przeprowadzonych imprez kulturalnych
na terenie miasta.
 
 
- 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem -  o kwotę  162.000,-zł.
 
     rozdz. 75647 ? Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
  należności budżetowych -     o kwotę  162.000,-zł.
§ 4100 ? Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - o kwotę  162.000,-zł.
z przeznaczeniem na inkaso opłaty targowej.
 
- 801 ? Oświata i wychowanie -   o kwotę   35.392,-zł.
 
    rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe -    o kwotę    13.892,-zł.
 
   § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -    o kwotę    11.124,-zł.
   z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali lekcyjnej powstałej w wyniku
  adaptacji mieszkania w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
   § 4300 ? Zakup usług pozostałych -    o kwotę  2.768,-zł.
   w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli.
 
   rozdz. 80104 ? Przedszkola - o kwotę    21.500,-zł.
 
  § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne -     o kwotę      2.500,-zł.
  w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli.
  § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę  5.132,-zł.
  § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne -     o kwotę  5.319,-zł.
  § 4120 ? Składki na Fundusz Pracy -   o kwotę 549,-zł.
  § 4220 ? Zakup środków żywności -   o kwotę  8.000,-zł.
  w Przedszkolu Nr 10 w Stalowej Woli.
 
- 926 ? Kultura fizyczna i sport -  o kwotę  7.958,-zł.
 
   rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej -    o kwotę  7.958,-zł.
 
   § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -   o kwotę  7.958,-zł.
    z przeznaczeniem na :
       1) dokumentację ogrodzenia boiska na os. ? Piaski? ? 1.600,-zł.
2) dokumentację techniczną do modernizacji budynku MOSIR-u ? 6.358,-zł.
 
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych -   o kwotę    32.324,-zł.
    w następujących działach:
 
- 710 ? Działalność usługowa -    o kwotę  9.863,-zł.
 
 rozdz. 71020 ? Organizacja targów i wystaw - o kwotę  9.863,-zł.
 
  § 4300 ? Zakup usług pozostałych -     o kwotę  6.863,-zł.
  § 4410 ? Delegacje służbowe krajowe -   o kwotę  1.000,-zł.
  § 4420 ? Delegacje służbowe zagraniczne - o kwotę  2.000,-zł.
 
- 801 ? Oświata i wychowanie -   o kwotę    11.735,-zł.
 
  rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe - o kwotę    11.735,-zł.
 
  § 3260 ? Inne formy pomocy dla uczniów - o kwotę 611,-zł.
  w związku z rozliczeniem dotacji na wyprawki szkolne.
 
  § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -     o kwotę    11.124,-zł.
  w wyniku oszczędności po przetargu na adaptację pomieszczeń mieszkalnych na salę
  lekcyjną w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
 
- 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza -     o kwotę 2.768,-zł.
 
rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne -     o kwotę  1.200,-zł.
 
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników -    o kwotę  1.200,-zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli.
 
    rozdz. 85446 ? Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -   o kwotę  1.568,-zł.
 
§ 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -   o kwotę 500,-zł.
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych -   o kwotę 800,-zł.
§ 4410 ? Delegacje służbowe krajowe -     o kwotę 268,-zł.
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli.
 
- 926 ? Kultura fizyczna i sport - o kwotę  7.958,-zł.
 
     rozdz. 92604 ? Instytucje kultury fizycznej -    o kwotę  7.958,-zł.
 
    § 4040 ? Dodatkowe wynagrodzenia roczne -     o kwotę  3.558,-zł.
    § 4170 ? Wynagrodzenia bezosobowe -     o kwotę  4.400,-zł.
    w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
 
 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-04-20 15:28:22
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-04-20 15:28:22

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl