Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
3-10-2023, Wtorek, 20:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwała Nr II/9/06
Uchwała Nr II /9/ 06
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 6 grudnia 2006 roku.
 
 
 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.)

Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1. Zwiększa  się plan dochodów budżetowych  o kwotę   605.940,-zł.
   w następujących działach:
 
 
- 700 ? Gospodarka mieszkaniowa ?        o kwotę 127.000,-zł.
 
rozdz. 70004 ? Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - o kwotę   24.000,-zł.
 
§ 0920 ? Pozostałe odsetki - o kwotę   24.000,-zł.
    w związku z uzyskaniem wpływów z tytułu odsetek bankowych od środków
    na kontach ZAB-u
 
rozdz. 70005  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -   o kwotę 103.000,-zł.
    
§ 0470 ? Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości -     o kwotę   15.000,-zł.  
§ 0690 ? Wpływy z różnych opłat -   o kwotę   10.000,-zł.
z tytułu zwrotu kosztów wyceny lokali mieszkalnych przez osoby dokonujące zakupu.
 
§ 0760 ? Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności -     o kwotę   12.000,-zł.
§ 0770 ? Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -    o kwotę   50.000,-zł.
§ 0910 ? Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat -     o kwotę   16.000,-zł. 
 
- 710 ? Działalność usługowa -   o kwotę    5.000,-zł.
 
rozdz. 71014 ? Opracowania geodezyjne i kartograficzne -   o kwotę 5.000,-zł.
 
§ 0450 ? Wpływy z opłat administracyjnych  za czynności
urzędowe-    o kwotę 5.000,-zł.


- 750 ? Administracja publiczna -   o kwotę  26.000,-zł.

rozdz. 75023 ? Urzędy miast - o kwotę   26.000,-zł.
 
§ 0690 ? Wpływy z różnych opłat -   o kwotę   25.000,-zł.
  wpływy z opłat za dane osobowe, opłaty komornicze.
 
§ 0910 ? Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
    i opłat - o kwotę 1.000,-zł.
 
 - 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
  i od innych jednostek nieposiadających osobowości
  prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -       o kwotę 308.077,-zł.
 
rozdz. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
  podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
  i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
  jednostek organizacyjnych -     o kwotę  77,-zł.
 
§ 2440 ? Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
    zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - o kwotę  77,-zł.
stanowiących refundację przez PFRON ? zwolnień podatkowych dla zakładów pracy
chronionej.
 
rozdz. 75616 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
     podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych -     o kwotę 8.000,-zł. 
 
 § 0370 ? Podatek od posiadanych psów -    o kwotę 8.000,-zł.
 
rozdz. 75621 ? Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa -    o kwotę 300.000,-zł.
 
 § 0020 ? Podatek dochodowy od osób prawnych -     o kwotę 300.000,-zł.
 
 - 758 ? Różne rozliczenia - o kwotę 136.728,-zł.
 
rozdz. 75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej dla
  jednostek samorządu terytorialnego -    o kwotę 104.728,-zł.
 
§ 2920 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa -   o kwotę 104.728,-zł.
    zgodnie z pismem Nr ST5- 4822/229/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. od Ministra Finansów.
 
 
rozdz. 75814 ? Różne rozliczenia finansowe -    o kwotę   32.000,-zł.
 
    § 0920 ? Pozostałe odsetki - o kwotę   32.000,-zł.
 
    w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek od lokaty wolnych
    środków pieniężnych.  
 
 
 
- 801-  Oświata i wychowanie -    o kwotę    2.735,-zł.
 
    rozdz. 80104 ? Przedszkola -     o kwotę 2.735,-zł.
   
    § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów -   o kwotę 2.735,-zł.
    wynikającej z otrzymania przez:
    1) Przedszkole Nr 15 ? odszkodowania za stłuczone szyby -  500,-zł
    2) Przedszkole Nr 15 ? refundacji wynagrodzeń prze PUP -     1.180,-zł.
    3) Przedszkole Nr 1 ?   odszkodowania za zalanie pomieszczeń -     1.055,-zł.
 
- 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -   o kwotę   400,-zł.
 
    rozdz. 85305 ? Żłobki -     o kwotę    400,-zł.
 
    § 0970 ? Wpływy z różnych dochodów -   o kwotę    400,-zł.
    wynikającej z refundacji przez PUP wynagrodzeń osoby zatrudnionej w ramach
    prac interwencyjnych.      
 
 
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych    o kwotę 587.940,-zł. 
 
w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 587.540,-zł
 
rozdz. 70004 ? Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej -     o kwotę 587.540,-zł.
 
§ 0750 ? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
   Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
   lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
   publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -   o kwotę 587.540,-zł.
ze względu na brak możliwości wyegzekwowania zaległości od lokali komunalnych.
 
w dziale 853 ? Pozostałę zadania w zakresie polityki społecznej -   o kwotę  400,-zł.
 
   rozdz. 85305 ? Żłobki -  o kwotę   400,-zł.
  
   § 0920 ? Pozostałe odsetki -  o kwotę   400,-zł.
  z tytułu niższych niż zakładano odsetek bankowych od środków na kontach
 
 
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych -  o kwotę 191.438,-zł.
       w następujących działach:
 
 
- 700 ? Gospodarka mieszkaniowa -  o kwotę  40.750,-zł.
 
rozdz. 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami -    o kwotę   40.750,-zł.
 
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych - o kwotę   40.000,-zł.
z przeznaczeniem na :
1)  koszty podziału działek przy ul Przestrzennej oraz wycenę
  nieruchomości ogłoszenie prasowe w w/w sprawie -     20.000,-zł.
2) na utworzenie nazewnictwa ulic na HSW S.A. i wykaz zmian
  budynków mieszkalnych -    20.000,-zł.
 
§ 4570 ? Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych
    podatków i opłat -        o kwotę   750,-zł.
  z przeznaczeniem na odsetki za zwłokę w zapłacie opłaty za wieczyste użytkowanie w
     latach 2003 ? 2005 do Powiatu Stalowowolskiego w Stalowej Woli.
 
- 750 ? Administracja publiczna-   o kwotę 105.270,-zł
 
  rozdz. 75023 ? Urzędy miast -     o kwotę 105.270,-zł.
 
  § 4100 ? Wynagrodzenia agencyjno ? prowizyjne - o kwotę 5.000,-zł.
z przeznaczeniem na prowizję z opłaty skarbowej pobieranej w punktach na terenie miasta.
 
  § 4300 ? Zakup usług pozostałych -     o kwotę   70.000,-zł.
  z przeznaczeniem na usługi komunalne dla Urzędu Miasta
 
  § 4260 ? Zakup energii - o kwotę   30.270,-zł.
  z przeznaczeniem na koszty energii w Urzędzie Miasta.
 
- 801 ? Oświata i wychowanie-  o kwotę  22.190,-zł.
 
rozdz. 80104 ? Przedszkola -    o kwotę   12.617,-zł.
 
    § 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników -     o kwotę 1.000,-zł.
    § 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne -   o kwotę    180,-zł
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -   o kwotę    360,-zł.
    § 4300 ? Zakup usług pozostałych -   o kwotę    140,-zł.
w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych oraz zakup i wprawienie wybitej szyby
w ramach odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej
   
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -   o kwotę 1.055,-zł.
   dla Przedszkola Nr 1 w Stalowej Woli z przeznaczeniem na zakup farby do malowania
   powierzchni po zalaniu w ramach odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.
 
    § 6060 ? Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - o kwotę 9.882,-zł   
    dla Przedszkola Nr 11 w Stalowej Woli z przeznaczeniem na zakup maszyny do mycia
   naczyń.
 
rozdz. 80110 ? Gimnazja -    o kwotę 9.573,-zł.
§ 4270 ? Zakup usług remontowych -   o kwotę 9.573,-zł.
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na remont pomieszczeń:
    sekretariatu, gabinetu dyrektora i biura księgowej z Zespole Szkół Ogólnokształcących
    Nr 2 w Stalowej Woli. 
 
- 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -    o kwotę  20.000,-zł.
 
    rozdz. 85395 ? Pozostała działalność -   o kwotę   20.000,-zł.
    § 2820 ? Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
   dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
       stowarzyszeniom -   o kwotę   20.000,-zł.
    z przeznaczeniem na konkursy do zadań z zakresu pomocy społecznej.
 
- 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza -    o kwotę    3.228,-zł.
 
    rozdz. 85401 ? Świetlice szkolne -       o kwotę     3.228,-zł.
 
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników -    o kwotę    280,-zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenie społeczne - o kwotę  48,-zł.
§ 4120 ? Składki na Fundusz Pracy -      o kwotę    7,-zł.
z przeznaczeniem na nagrodę dla pracowników świetlicy w Publicznej Szkole
    Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli.
 
§ 3020 ? Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -    o kwotę 2.893,-zł.
z przeznaczeniem na  wypłatę odszkodowania w Gimnazjum Nr 1 w Stalowej Woli.
 
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych -  o kwotę 173.438,-zł
  w następujących działach:
 
 - 700 Gospodarka mieszkaniowa -     o kwotę 137.637,-zł
 
  rozdz. 70004 ? Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ?  o kwotę 137.637,-zł
 
  § 4170 ? Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 6.760,-zł.
  § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -     o kwotę   50.966,-zł.
 § 4260 ? Zakup energii - o kwotę   30.000,-zł.
 § 4270 ? Zakup usług remontowych -   o kwotę   42.880,-zł.
 § 4440 ? Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -     o kwotę 7.031,-zł.
  w wyniku oszczędności w Zakładzie Administracji Budynków w Stalowej Woli.
 
- 710 ? Działalność usługowa -    o kwotę    3.000,-zł.
 
rozdz. 71014 ? Opracowania geodezyjne i kartograficzne -    o kwotę 3.000,-zł.
 
§ 4170 ? Wynagrodzenia bezosobowe -    o kwotę 1.200,-zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenia społeczne - o kwotę 1.500,-zł.
§ 4120 ? Składki na Fundusz Pracy -    o kwotę    300,-zł.
w wyniku oszczędności na kosztach funkcjonowania komisji architektury.
 
- 750 ? Administracja publiczna - o kwotę    9.573,-zł.
 
rozdz.  75075 ? Promocja jednostek samorządu terytorialnego -    o kwotę 9.573,-zł.
 
§ 4300 ? Zakup usług pozostałych - o kwotę 9.573,-zł.
w wyniku zmiany przeznaczenia środków z promocji na dokończenie remontu
    w ZSO Nr 2 w Stalowej Woli.
 
- 801 ? Oświata i wychowanie -   o kwotę    3.228,-zł.
 
  rozdz. 80101 ? Szkoły podstawowe -  o kwotę    335,-zł.
 
§ 4010 ? Wynagrodzenia osobowe pracowników -   o kwotę    280,-zł.
§ 4110 ? Składki na ubezpieczenie społeczne - o kwotę  48,-zł.
§ 4120 ? Składki na Fundusz Pracy -    o kwotę    7,-zł.
    w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli, w celu zwiększenia planu w tej
samej wysokości w świetlicy szkolnej.
 
  rozdz. 80110 ? Gimnazja -   o kwotę 2.893,-zł.
 
 § 3020 ? Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - o kwotę 2.893,-zł.
w Gimnazjum Nr 1 w Stalowej Woli, w celu zwiększenia planu w tej samej wysokości w
świetlicy szkolnej.
 
- 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę    20.000,zł.
 
   rozdz. 92195 ? Pozostała działalność -    o kwotę   20.000,-zł.
 
  § 4300 ? Zakup usług pozostałych -    o kwotę   20.000,-zł.
   w związku z potrzebą zwiększenia środków na konkursy dotyczące zadań z pomocy  
   społecznej ogranicza się  środki na organizację imprez kulturalnych w mieście.
 
 
5. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych
    pomiędzy paragrafami  na kwotę   1.609.727,-zł
    w następujących działach:
 
- 010 ? Rolnictwo i łowiectwo -    o kwotę   1,-zł.
 
  rozdz. 01095 -  Pozostała działalność -     o kwotę    1,-zł.
  
   poprzez zmniejszenie:
 
  § 4430 ? Różne opłaty i składki -     o kwotę    1,-zł.
   
poprzez zwiększenie:
 
 § 4300 ? Zakup usług pozostałych -     o kwotę    1,-zł.
  z przeznaczeniem na koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku producentom rolnym  
  ponoszone przez gminę  - 2% łącznej kwoty dotacji ( nowy paragraf)
 
 
- 600 -  Transport i łączność -  o kwotę  1.500.346,-zł
 
   rozdz. 60016 ? Drogi publiczne gminne -      o kwotę 1.500.346,-zł.
  
    poprzez zmniejszenie:
 
    § 6050 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  o kwotę 1.500.346,-zł.
    na zadaniu : ? Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami
    poprzemysłowymi HSW.?
 
    poprzez zwiększenie:
 
    § 6059 ? Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -  o kwotę 1.500.346,-zł.
jako 15 % udziału własnego na zadaniu : ? Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i
    ul. Bojanowską z terenami  poprzemysłowymi HSW.? ( nowy paragraf)
 
 
 
 
- 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -    o kwotę    4.380,-zł.
 
    rozdz. 75412 ? Ochotnicze straże pożarne -   o kwotę 1.380,-zł.
 
  poprzez zmniejszenie:
 
    § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -   o kwotę 1.380,-zł.
 
  poprzez zwiększenie:
 
   § 6130 ? Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek -     o kwotę 1.380,-zł.
    z przeznaczeniem na roboty uzupełniające z zalecenia PIP w budynku OSP w
   Charzewicach.
 
rozdz. 75414  - Obrona cywilna -     o kwotę 3.000,-zł.
 
  poprzez zmniejszenie:
 
   § 4210 ? Zakup materiałów i wyposażenia -    o kwotę 3.000,-zł.
 
poprzez zwiększenie:
 
 
   § 4270 ? Zakup usług remontowych -     o kwotę 3.000,-zł.
   z przeznaczeniem na remont syren alarmowych
 
- w dziale 851 ? Ochrona zdrowia - o kwotę 105.000,-zł
 
    rozdz. 85121 ? Lecznictwo ambulatoryjne -   o kwotę 105.000,-zł.
   
  poprzez zmniejszenie:
 
    § 6220 ? Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
   dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
   inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
   publicznych -   o kwotę 105.000,-zł.
   w związku z oszczędnościami na przetargu dotyczącego zakupu aparatu
   USG dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli.
 
  poprzez zwiększenie:
 
    § 6220 ? Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
   dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
   inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
   publicznych -   o kwotę 105.000,-zł.
    z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej wymaganych
    standardami NFZ dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-01-19 14:38:35
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-01-19 14:38:35

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl