Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP
  
26-02-2021, Piątek, 17:26
Jesteś tutaj :: Dokumentacja :: Udostępnianie informacji publicznej
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Udostępnianie informacji publicznej

 

Opis sprawy/zadania

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następują w drodze decyzji.

Kogo dotyczy

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  • nie wymaga uzasadnienia - chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego; 
  • w dowolniej formie - w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został wzór wniosku do pobrania.

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz formularz wniosku.

Opłaty

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jednostka odpowiedzialna

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie

Miejsce składania dokumentów

Adres korespondencyjny:

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
35-074 Rzeszów, al. Piłsudskiego 31

Osobiście:

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
35-074 Rzeszów, al. Piłsudskiego 31
Sekretariat (III piętro pok. 309)

Termin załatwienia sprawy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

art. 1 do 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Dz. U. 153, poz. 1271),

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ).

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Odwołanie wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Forma i sposób załatwienia sprawy

I. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do decyzji, o których wyżej mowa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona,
nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji, o których mowa, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, składane za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

II. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej, przepisy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

III. Jeżeli podstawą odmowy udostępnienia informacji jest wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, stronie przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Sądem właściwym do orzekania w sprawach, o których mowa, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

 


Autor: Michał Ulman
Data: 2016-01-18 09:01:20
Udostępnił: admin admin
Data: 2016-01-18 09:06:47
Modyfikował(a): admin admin
Data: 2016-01-18 09:12:41

Rejestr zmian

Oglądano 1035 razy


Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP
Al. Piłsudskiego 31
35-074 Rzeszów
tel: 17 852 39 10
fax: 17 852 39 10
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl