Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP
  
24-02-2024, Sobota, 09:47
Jesteś tutaj :: Działalność :: Refundacje
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKOW MŁODOCIANYCH

Uwaga!

W związku z dużą liczbą zachorowań bardzo prosimy Pracodawców o wysyłanie pocztą wniosków o wypłatę refundacji i wniosków o zawarcie umów o refundację.
 1. Pracodawcy, którzy ubiegają się o zwolnienie bądź częściowe zwolnienie z opłaty składek ZUS, będą mogli składać wnioski o dokonanie refundacji po otrzymaniu informacji / decyzji z ZUS. Do wniosków prosimy dołączyć oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu bądź częściowym zwolnieniu z opłaty składek ZUS i kserokopię informacji / decyzji z ZUS. Tylko na tej podstawie zostanie wypłacona refundacja.
 2. Pracodawcy, którzy będą mieli odroczony ZUS, wnioski o dokonanie refundacji mogą składać po opłaceniu składek.
 3. Pracodawcy, którzy będą składać wnioski o dokonanie refundacji za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020r., a nie będą się starać o zwolnienie bądź częściowe zwolnienie z opłaty składek ZUS, prosimy o podłączenie oświadczenia zawierającego taką informację wraz z datą i podpisem pracodawcy.
  [Pobierz wzór oświadczenia]

 


Informacja dotycząca COVID-19

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii i idącymi za tym obostrzeniami dotyczącymi m.in zamknięcia placówek oświatowych oraz ograniczeniem zajęć praktycznej nauki zawodu u pracodawców przekazuję poniżej informacje dotyczące postępowania w zaistniałej sytuacji oraz w kontaktach z pracodawcami lub rodzicami młodocianych pracowników:

 1. Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawach szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (...), Dz. U. 2020, poz. 493 - umożliwia w § 4 ust. 2 przeprowadzenie zajęć praktycznych zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w uzgodnieniu z pracodawcą, do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych.
 2. Powyżej przywołane rozporządzenie MEN w § 4 ust. 3 wlicza okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w którym uczniowie będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 pkt.l ustawy Prawo oświatowe (dofinansowanie kosztów po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego wypłacane przez gminy). Zapis ten ma również odzwierciedlenie w spec ustawie z dnia 31 marca 2020 r.
 3. Przepisy regulujące dokonywanie refundacji przez jednostki OHP nie zmieniły się od dnia 12 marca br. W związku z tym refundacja może być dokonana po faktycznej wypłacie wynagrodzenia młodocianemu pracownikowi i opłaceniu składek ZUS oraz udokumentowaniu tego faktu przez pracodawcę wraz z wnioskiem o ich zwrot.
 4. Kwestia wypłaty refundacji za okres niewykonywania pracy przez młodocianego związany z zawieszeniem funkcjonowania jednostek oświatowych jest uregulowana w ustawie z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Stanowi o tym art. 15 f. (Dz. U. 2020, poz. 568).
 5. Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 15 f przywołanej powyżej ustawy pracodawca może (nie musi) wypłacić młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie w całości lub w części za okres zwolnienia ze świadczenia pracy w ramach praktycznej nauki zawodu i zachowuje prawo do refundacji z tego tytułu. W przypadku wypłacenia wynagrodzenia w całości lub w części pracodawca do wniosku o refundację dołącza dokument potwierdzający wypłatę (może to być przelew bankowy, a w przypadku odbioru osobistego wynagrodzenia - pokwitowanie jego otrzymania) oraz potwierdzenie opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne.
 6. W przypadku, kiedy pracodawca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne to nie ma podstawy do ich refundowania, gdyż pracodawca nie będzie ponosił ich kosztów. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca w tym przypadku złoży oświadczenie, że został zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wskazując podstawę tego zwolnienia.
 7. Zawieszenie działalności gospodarczej a rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi pracownikami - zawieszenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zatrudnia on pracowników, w tym pracowników młodocianych.

Przesłanki rozwiązania umowy o pracę zawartej z młodocianym określone zostały w art. 196 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

 • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

A zatem pracodawca nie może zwolnić pracownika młodocianego w drodze wypowiedzenia mu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powołując się na chęć zawieszenia działalności gospodarczej, gdyż zawieszenie działalności gospodarczej nie spełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek rozwiązania umowy o pracę z młodocianym za wypowiedzeniem.


WNIOSEK O ANEKS

w związku ze zmianą wysokości stawek wynagrodzeń młodocianych pracowników od 1 września 2019 roku

 

Spis treści

1. Komunikaty
2. Procedura ubiegania się o refundację
3. Podstawa prawna
4. Wykaz jednostek OHP zajmujących się refundacją
5. Pliki do pobrania
6. Instrukcja wypełniania dokumentów

   

KOMUNIKATY DLA PRACODAWCÓW  

1. CEiPM przypomina o terminowym składaniu wniosków o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. Niedotrzymywanie terminów jest skutkiem braku wypłaty środków fiannsowych oraz jednym z powodów rozwiązania umowy o refundację.
2. Prosimy o pisemne informacje dotyczące wszelkich zmian w umowie o refundację, szczególnie dotyczące uczniów powtarzających klasy, zmiany adresowe i zmiany nr. konta. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem młodocianym prosimy o przesłanie świadectwa pracy.
3. Informujemy pracodawców, że biura OHP przyjmujące strony w sprawach refundacji w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu czynne są od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

 

4. Prosimy o rzetelne i dokładne sporządzanie wniosków składanych do CEiPM, gdyż każda pomyłka skutkuje wezwaniem do uzupełnienia, bądź odesłaniem wniosku, co wydłuża czas do uzyskania refundacji oraz zawarcia umowy o refundację.

 

5. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi podczas sporządzania tych wniosków. Jest to dokument na podstawie, którego wypłacamy Państwu środki finansowe – wobec tego

niedopuszczalne jest na wniosku używanie korektora

Jeśli podczas sporządzania dokumentu nastąpiła pomyłka proszę o skreślenie tego zapisu i postawienie parafki, ewentualnie pieczątki firmy. Prosimy również o zminimalizowanie ilości poprawek na dokumentach. Dostarczane dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z wymogami, być czyste, niepomięte.

Dokumenty należy wypełniać niebieskim długopisem.

Nie należy przesuwać, zmieniać rozmiaru tabel, akapitów, ani w jakikolwiek sposób modyfikować układu dokumentów.

Kserokopie dokumentów przekazywane do Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży muszą posiadać: datę, pieczęć za zgodność z oryginałem, wyraźny podpis, a jeżeli podpis jest niewyraźny, to dodatkowo pieczęć imienną osoby potwierdzającej.

 

Poniedziałek jest dniem technicznym – bez przyjmowania interesantów

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ.

Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;

2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

3) pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

 

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP właściwym dla miejsca odbywania przygotowania zawodowego. Wniosek można przekazać samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców, np. Cechu Rzemiosł Różnych.

[pokaż miejsca składania wniosków]

 

We wniosku należy podać dane, m.in.:

1) nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;
2) nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana wypłata refundacji;
3) numer identyfikacji podatkowej NIP;
4) oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;
5) formę prawną prowadzonej działalności;
6) nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
7) wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy, obejmujący:

a) imię i nazwisko młodocianego,
b) numer PESEL młodocianego,
c) datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania przygotowania zawodowego,
d) nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,
e) formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy);

8) oświadczenia o:

a) liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,
b) liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,
c) liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,
d) niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 7, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”;

9) deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

1) kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym;
2) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;
3) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.4));
4) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2010r. nr 18 poz.99 art.37 ust.1 pkt.1):

„Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub wykazu otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis”.

 

Terminy składania wniosków:

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.
 

[przejdź do pobierania wniosków]

  

PODSTAWA:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2014 r. poz. 865);

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, ze zmianami.);

- Refundacja stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.04.2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. nr 77 poz.518 z późniejszymi zmianami).
 

 

WYKAZ JEDNOSTEK OHP ZAJMUJĄCYCH SIĘ REFUNDACJĄ WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NA TERENIE PODKARPACIA

 

Jednostka organizacyjna
Zasięg terytorialny (powiaty)
CEiPM w Krośnie
ul. Lewakowskiego 7,
38-400 Krosno,
Tel. / fax 13 432 11 27
brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki, bieszczadzki
CEiPM w Przemyślu
ul. Okrzei 2,
37-700 Przemyśl,
Tel. 16 670 89 00
fax: 16 677 91 65
jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski
CEiPM w Rzeszowie
Al. Piłsudskiego 31,
35-074 Rzeszów,
Tel.: 17 852 39 10, w. 31, fax. w. 39
tel .kom. 797 685 472
dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, ropczycki, strzyżowski, rzeszowski
CEiPM w Tarnobrzegu
ul. Moniuszki 20,
39-400 Tarnobrzeg,
Tel. /fax 15 822 75 54 wew. 26
niżański, stalowowolski, tarnobrzeski

 

 

PLIKI DO POBRANIA: 

WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 

Wskaźnik Okres obowiązywania
Wykaz zawodów za które może być dokonywana refundacja 01.09.2019 - 31.08.2020
Wykaz zawodów za które może być dokonywana refundacja od 01.09.2020
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych 01.03.2020 - 31.05.2020
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych 01.06.2020 - 31.08.2020
Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników młodocianych 01.09.2020 - 30.11.2020

 

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW

 

 


Autor: Michał Ulman
Data: 2008-08-28 00:00:00
Udostępnił:
Data: 2008-08-28 00:00:00
Modyfikował(a): admin admin
Data: 2020-10-16 10:51:48

Rejestr zmian

Oglądano 6390 razy


Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP
Al. Piłsudskiego 31
35-074 Rzeszów
tel: 17 852 39 10
fax: 17 852 39 10
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl