Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
20-04-2024, Sobota, 00:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna

Błonie, 19.11.2021 r.

Burmistrz Błonia,
Rynek 6, 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tego dokumentu
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu Uchwały Nr XXXVI/305/21 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie – ul. Szkolna.
Szczegółowe granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:
1) od północy: północna granica działek nr 9/1 i 9/2 położona w linii prostej do przecięcia ze wschodnią granicą projektu planu,
2) od wschodu: granice określono w odległości 10 m na wschód od wschodnich granic działek nr: 9/2, 12, 13, 29, 30/2, 30/1, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, do momentu przecięcia ze wschodnią granicą działki nr 57/5, która dalej wyznacza granicę projektu planu aż do punktu narożnego działki nr 57/4,
3) od południa: północna granica działek nr: 57/4, 35/5, 34/1, 33/1, 32/1, 31/1,
4) od zachodu: zachodnia granica działek nr 31/5, 31/3, 15, 14, 13, 10/1, 9/1.
Załącznik graficzny do ww. uchwały dostępny do wglądu w Urzędzie Miejskim w Błoniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art. 51 ust. 1 oraz 54 ust.2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. dokumentu obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja spraw znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej i Urzędzie Miejskim w Błoniu, Wydział Planowania Przestrzennego, adres: ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki: 10:00-18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 8:00-16:00 z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2021 r. Wnioski należy składać na piśmie: osobiście w Urzędzie Miejskim w Błoniu, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu lub  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres ratusz@um.blonie.pl w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Błonia.

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Klauzula informacyjna:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Błoniu w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Burmistrz Błonia z siedzibą w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  – email: iod@um.blonie.pl, lub pisemnie na adres urzędu.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
4. Dane osobowe Klientów przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochrony danych osobowych,
7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. plik APP mpzp ul. Szkolna 4.92 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2021-11-09 12:16:19
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2021-11-09 12:16:42
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2021-11-19 13:24:01

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl