Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 18:00
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA DOTYCZĄCE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOT. WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA


                                                                                                               Stalowa Wola dnia 11.02.2011r.
 PREZYDENT  MIASTA
   STALOWEJ WOLI
   GK VI/3-6220/3/11

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  administracyjnego

 Zawiadamiam na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (K.p.a), ( tj, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071ze zm.), o wszczęciu  na wniosek Inwestora     postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego nad dachem Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, przy ul. Staszica 4”, - Inwestor Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

 Na podstawie art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199 poz 1227), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49   K. p. a , przewidujący powiadomienie stron o czynnościach  postępowanie przez obwieszczenie lub  w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
 Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia min. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Informuję osoby będące  stronami  o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
 Zgodnie z   rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 ), planowane przedsięwzięcie  należy do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 59, tego rozporządzenia . Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest dopuszczalna  po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

  Prezydent w/w Miasta    po uzyskaniu opinii o które wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Stalowej Woli, wyda postanowienie w którym rozstrzygnie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.   Na podstawie art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 Na podstawie art. 41§1 K.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu, przy ul. Wolności 7, oraz wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2011-02-16 10:24:53
Udostępnił: Witold Tutak
Data: 2011-02-16 10:29:23

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl