Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 16:15
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA DOT. WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMNIISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘĆIA


                                                                                                              Stalowa Wola dnia 27.12.2010r.
PREZYDENT  MIASTA
  STALOWEJ WOLI


GK VI/3-7662/27/10

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  administracyjnego

 Zawiadamiam na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), o wszczęciu  na wniosek Inwestora     postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku warsztatowego na budynek o charakterze produkcyjnym z technologią malarni proszkowej oraz budowa przyłącza gazowego do budynku wraz z wewnętrzną instalacją gazu , kotłowni i sprężonego powietrza, a także przebudowę instalacji wod-kan, C.O. wentylacji mechanicznej na działkach nr ewidencyjny 26/48, 26/59, 26/5 w Stalowej Woli”. Inwestor Izomet Stanisław Krawiec, Jerzy Ozga Sp. J. Stalowa Wola ul. 1go sierpnia 40, 37-450 Stalowa Wola.

 Na podstawie art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199 poz 1227), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49   K. p. a , przewidujący powiadomienie stron o czynnościach  postępowanie przez obwieszczenie lub  w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
 Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia min. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Informuję osoby będące  stronami  o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
 Zgodnie z   rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 ), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest dopuszczalna  po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

  Prezydent w/w Miasta    po uzyskaniu opinii o które wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Stalowej Woli, wyda postanowienie w którym rozstrzygnie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.   Na podstawie art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 Na podstawie art. 41§1 K.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele                            i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu, przy ul. Wolności 7, oraz wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-12-30 10:28:07
Udostępnił: Witold Tutak
Data: 2010-12-30 10:32:03

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl