Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 08:54
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA O WSZCĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia


                                                                                                             Stalowa Wola dnia 31.03.2010r.
PREZYDENT  MIASTA
STALOWEJ WOLI
GK VI/3-7662/13/10

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  administracyjnego

 Zawiadamiam na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071ze zm.), o wszczęciu  na wniosek Inwestora     postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wielomarkowego obiektu dealerskiego w Stalowej Woli”. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji na działkach o nr. ew.: 1573/6, 1568/5, 1564/5, 1559/1, 1555/1, 1554/5, 1549/4, 1546/4, 1382/4, 1579/2, 1578/1, 1572/1, 1569/1, 1577/3, 1574/5, 1573/7, 1568/6, 1564/6, 1561/2, 1558/2, 1556/2, 1553/2, 1552/2, 1550/2, 1545/4, 1542/4, 1538/9, 1538/7, 1535/4, położonej w obrębie 3, przy ul.  Chopina i ul. Podskarpowej w Stalowej Woli. Inwestor Koczwara Sp. J. Z. Koczwara, H. Koczwara ul. Niezłomnych 29, 37-450 Stalowa Wola.

 Na podstawie art. 74, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. Nr 199 poz 1227), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49   K. p. a , przewidujący powiadomienie stron o czynnościach  postępowanie przez obwieszczenie lub  w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
 Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia min. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Informuję osoby będące  stronami  o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
 Zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 70,  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

  Prezydent w/w Miasta    po uzyskaniu opinii o które wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Stalowej Woli, wyda postanowienie w którym rozstrzygnie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.   Na podstawie art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 Na podstawie art. 41§1 K.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele                            i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu, przy ul. Wolności 7, oraz wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-03-31 14:15:00
Udostępnił: Witold Tutak
Data: 2010-04-20 14:20:20

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl