Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 08:28
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, promocji i organizacji wolontariatu (...)
Treść ARCHIWALNA !

 

                                                    Zarządzenie Nr II / 743 / 10
                                               Prezydenta Miasta Stalowej Woli
                                                    z dnia 5 luty 2010 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), art.25 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.), Uchwały Nr LVI/955/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 listopada 2009r.w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza co następuje:
 
§ 1
1.      Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
-         ochrony i promocji zdrowia:
Zadanie - „Promocja zdrowego stylu życia”
Zadanie - „Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą”
Zadanie - „Promocja honorowego krwiodawstwa”
Zadanie - „Przeciwdziałanie bezradności chorych na stwardnienie rozsiane”
Zadanie - „Przeciwdziałanie osteoporozie i chorobom narządu ruchu”
-         promocji i organizacji wolontariatu:
Zadanie - „Organizacja i promocja wolontariatu”
-         z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zadanie - „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
2.      Zadania określone w ust. 1 realizowane będą przez organizacje i podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu promocji i organizacji wolontariatu), zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób). Klasyfikacja budżetowa: dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność, § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.
3.      Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego (http://bip.zetorzeszow.pl/umstalowawola/) pod hasłem „Prezydent Miasta”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w wersji skróconej w dzienniku lokalnym.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
 
 

 

 

 

                                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr II/ 743 /10
                                                                                                      Prezydenta Miasta Stalowej Woli
                                                                                                              z dnia 5 lutego 2010 roku
 
Ogłoszenie
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku  publicznego i owolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2008r. Nr 115 poz. 728, Nr 99 poz. 1001)
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób tj:
-         z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
Zadanie - „Promocja zdrowego stylu życia”
Zadanie - „Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą”
Zadanie - „Promocja honorowego krwiodawstwa”
Zadanie - „Przeciwdziałanie bezradności chorych na stwardnienie rozsiane”
Zadanie - „Przeciwdziałanie osteoporozie i chorobom narządu ruchu”
-         z zakresu promocji i organizacji wolontariatu:
Zadanie - „Organizacja i promocja wolontariatu”
-         z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Zadanie - „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
I.Warunki konkursu i obowiązujące terminy.
1.        W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.        Oferty oddzielnie na każde zadanie należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz.U.Nr 264, poz. 2207) dotyczącym zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U.Nr 44 poz. 427) dotyczącym zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta – http://bip.zetorzeszow.pl/umstalowawola/ Druki można pobrać również w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, w Wydziale Edukacji i Zdrowia przy ul. Narutowicza 14, pok. nr 10.
3.      Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
4.      Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
5.      W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku(każdy na inne zadanie) dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki się znajdują.
6.      W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania; jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłasznego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
7.      Przygotowane oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, pok. nr 1- Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 12 marca 2010 roku. Na kopercie należy podać: nazwę organizacji składającej ofertę, nazwę zadania, na które składana jest oferta oraz dopisek „Konkurs - Wydział Edukacji i Zdrowia”.
8.      Do oferty należy dołączyć:
-        aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
-        sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu, a w przypadku organizacji działających krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
-        oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz osób trzecich,
-        dokument potwierdzający możliwość realizacji zadania w pomieszczeniu innym niż własne,
-        zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie – nie dotyczy organizacji, które realizowały już wcześniej to samo zadanie, z wyjątkiem osób, które nie uczestniczyły dotychczas w realizacji zadania.
-        kserokopia statutu,
-        umowa partnerska lub oświadczenie partnera – w przypadku wskazania partnera w ofercie.
9.      Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
10. Za kompletność i poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.
 
II.Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
 
1.      Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.
2.      Złożone oferty są sprawdzane pod względem formalnym przez pracownika Wydziału Edukacji i Zdrowia, a następnie przekazane Komisji Oceniającej, która ocenia według kryteriów określonych w punkcie 6.
3.      Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
4.      Po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej, konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Stalowa Wola, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania           w formie odrębnego zarządzenia. Od decyzji Prezydenta odwołanie nie przysługuje.
5.      Skład Komisji Oceniającej oraz zasady jej pracy określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
6.      Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:
a)merytoryczna wartość oferty – maksymalnie 3 punkty
-        zgodność z założeniami ustawy(odpowiednio do zakresu zadania) – 1 punkt,
-        spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu – 2 punkty,
b)możliwość realizacji zadania przez organizację – maksymalnie 4 punkty
-     fachowa kadra zapewniająca prawidłową realizację zadania – 1 punkt,
-        posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania – 1 punkt,
-        zaplecze lokalowe – 1 punkt,
-        inne źródła finansowania działalności statutowej – 1 punkt
c)przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego – maksymalnie 1 punkt
d)wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – maksymalnie 1 punkt
e)inne – maksymalnie 1 punkt
-        dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami, opinie i rekomendacje – 1 punkt,
Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tą, która uzyska największą ilość punktów ( z wyjątkiem, gdy zadanie zostanie podzielone ).
7.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli oraz na stronie miejskiego portalu internetowego  pod hasłem “Prezydent Miasta”.
 
III.Zasady przyznawania dotacji.
 
1.      Zlecenie zadań i udzielenie na nie dotacji odbywać się będzie z zastosowaniem przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (odpowiednio do zadań jak zapisano w części I pkt 2 -Warunki konkursu i obowiązujące terminy).
2.      Dotacje udzielane będą na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego, którego szczegółowy zakres i warunki realizacji określone zostaną w umowie zawartej z oferentem wybranym w drodze konkursu.
3.      Dotacje te nie mogą być udzielone na:
-        dotowanie przedsięwzięć, które są finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych,
-        pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
-        budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
-        działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
-        udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
-        działalność polityczną lub religijną,
-        remont pomieszczeń, w których ma być realizowane zadanie.
 
IV.    Warunki realizacji zadań.
 
1.      Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie publiczne podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem przyjętym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz.2207)- dotyczy zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,               z zakresu promocji i organizacji wolontariatu oraz zgodnie ze wzorem umowy przyjętym         w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U.Nr 61 poz.545 ) - dotyczy zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2.      Dopuszcza się możliwość realizacji określonej części zadania przez podmiot nie będący oferentem, o ile oferent zaznaczy ten fakt w składanej przez siebie ofercie.
3.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie w przypadku gdy zadanie zostanie podzielone pomiędzy kilka podmiotów lub nastąpią zmiany w zakresie rzeczowym zadania. Wówczas oferent może wycofać ofertę lub negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania. W przypadku gdy zdecyduje się realizować zadania zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu i zaktualizowanego kosztorysu zadania.
4.      Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
-         prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację danego zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia    29 września 1994r.o rachunkowości (Dz.U.z 2002r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.).
-         sporządzania i składania sprawozdań: częściowego i końcowego z wykonania danego zadania w terminach określonych w umowie, zgodnie ze wzorem sprawozdania przyjętym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207),(częściowego w przypadku zażądania przez Zleceniodawcę)
-         udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu przez Zleceniodawcę pracownikowi celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania, w szczególności: stanu realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz wymaganej dokumentacji,
-         informowania odbiorców zadania o fakcie dofinansowania jego realizacji przez Zleceniodawcę.
 
V. Zakres rzeczowy konkursu.
 
            Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 
1.      Nazwa zadania:
  „Promocja zdrowego stylu życia”
2.      Cel zadania: promowanie zdrowego stylu życia oraz szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna.
3.      Forma realizacji zadania: wsparcie.
4.      Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
5.      Szczegółowe warunki: organizacja np. wycieczek pieszych, rowerowych, wykładów poświęconych zdrowemu stylowi życia, rekreacji, sposobu odżywiania, aktywności fizycznej, walce ze stresem itp.
6.      Kwota dotacji na realizację zadania: 9.000,- zł, w tym kwota 630 zł może być przeznaczona na obsługę zadania, jeżeli zostanie zaznaczona w kosztorysie oferty.
7.      Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:
- rok 2007 – 9.000,- zł, rok 2008 – 9.000,- zł, rok 2009 – 9.000,- zł.
 
1.      Nazwa zadania:
     „Działania na rzecz chorych i zagrożonych cukrzycą”
2.      Cel zadania: umożliwienie uzyskania pomocy w zakresie edukacji leczenia i przeciwdziałania cukrzycy, jak również integracja środowiska diabetologicznego.
3.      Forma realizacji zadania: wsparcie.
4.      Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
5.      Szczegółowe warunki: organizacja spotkań, szkoleń dla osób chorych na cukrzycę, rehabilitacja, integracja.
6.      Kwota dotacji na realizację zadania: 4.000,- zł, w tym kwota 280,-zł może być przeznaczona na obsługę zadania, jeżeli zostanie zaznaczona w kosztorysie oferty.
7.      Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:
- rok 2007 – 3.000,- zł, rok 2008 – 4.000,- zł, rok 2009 – 4.000,- zł.
 
1.      Nazwa zadania:
    „Promocja honorowego krwiodawstwa”
2.      Cel zadania: promowanie honorowego krwiodawstwa wśród osób dorosłych i młodzieży.
3.      Forma realizacji zadania: wsparcie.
4.      Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
5.      Szczegółowe warunki: pozyskanie nowych dawców krwi oraz honorowanie obecnych.
6.      Kwota dotacji na realizację zadania: 8.000,- zł, w tym kwota 560 zł może być przeznaczona na obsługę zadania, jeżeli zostanie zaznaczona w kosztorysi oferty.
7.      Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację zadania w latach ubiegłych:
- rok 2007 – 8.000,- zł, rok 2008 – 11.000,- zł, rok 2009 – 11.000,- zł.
 
1.      Nazwa zadania:
      „Przeciwdziałanie bezradności chorych na stwardnienie rozsiane”
2.      Cel zadania: podniesienie kondycji psychicznej i fizycznej chorych na SM, łagodzenie skutków choroby poprzez rehabilitację oraz integracja tego środowiska.
3.      Forma realizacji zadania: wsparcie.
4.      Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
5.       Szczegółowe warunki: zaangażowanie w proces rehabilitacyjny osób chorych na SM a także ich integracja społeczna.
6.      Kwota dotacji na realizację zadania: 7.000,- zł, w tym kwota 490,- zł może być przeznaczona na obsługę zadania, jeżeli zostanie zaznaczona w kosztorysie oferty.
7.      Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:
- rok 2007 – 6.000,- zł.
 
1.      Nazwa zadania:
„ Przeciwdziałanie osteoporozie i chorobom narządu ruchu”
2.      Cel zadania: Poprawnienie sprawności fizycznej i stanu zdrowia osób dotkniętych osteoporozą i innymi chorobami narządu ruchu.
3.      Forma realizacji zadania: wsparcie.
4.      Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
5.      Szczegółowe warunki: poddanie rehabilitacji osób z powyższymi chorobami.
6.      Kwota dotacji na realizację zadania: 17.000,- zł, w tym kwota 1190,- zł może być przeznaczona na obsługę zadania, jeżeli zostanie zaznaczona w kosztorysie oferty.
7.      Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:
- rok 2007 – 16.000,- zł.
 
„Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu”
 
1.      Nazwa zadania:
„ Organizacja i promocja wolontariatu”
2.      Cel zadania: motywowanie lokalnej społeczności do podejmowania aktywności społecznej w formie działań wolontarystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, bezrobotnych, kierowanie wolontariuszy do pomocy wolontarystycznej, podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności na temat idei pracy wolontarystycznej.
3.      Forma realizacji zadania: wsparcie.
4.      Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
5.      Szczegółowe warunki: funkcjionowanie biura pośrednictwa pracy wolontarystycznej, przeprowadzenie szkolenia.
6.      Kwota dotacji na realizację zadania: 7.000,- zł, w tym kwota 490,- zł może być przeznaczona na obsługę zadania, jeżeli zostanie zaznaczona w kosztorysie oferty.
7.      Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:
- rok 2007 – 7.000,- zł, rok 2008 – 7.000,- zł, rok 2009 – 7.000,- zł.
 
„Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
 
1.      Nazwa zadania:
„Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”
2.      Cel zadania: celem zadania są działania zmierzające do różnej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3.      Forma realizacji zadania: wsparcie.
4.      Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku.
5.      Szczegółowe warunki: objęcie wsparciem, terapią, pomocą w powrocie do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie, pomocą w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym borykającym się z różnymi problemami życiowymi, jak również integracja tych osób.
6.      Kwota dotacji na realizację zadania: 24.000,- zł, w tym kwota 1.680,- zł może być przeznaczona na obsługę zadania, jeżeli zostanie zaznaczona w kosztorysie oferty.
7.      Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:
- rok 2007 – 20.000,- zł, rok 2008 – 24.000,- zł, rok 2009 – 24.000,- zł.
 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załączniki (pobierz plik).Plik ZIP 36.55 Kb
Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-02-10 10:56:23
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-02-10 11:38:11
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2010-02-10 11:42:17

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl