Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 16:11
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie dotyczące wniosków o wsparcie finansowe sportu kwalifikowanego w roku budżetowym 2010.
Treść ARCHIWALNA !

  Stalowa Wola, 13.11.2009

 

Ogłoszenie

 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/834/09 Rady Miejskiej Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Stalowa Wola opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2009 r. Nr. 55, poz. 1381, zmienioną Uchwałą Nr LIV/931/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 6 listopada 2009 r.

 

 

Prezydent Miasta Stalowej Woli

ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu kwalifikowanego

 w roku budżetowym 2010

 

 

Przedmiot składanych wniosków dot. udzielenia przez Gminę Stalowa Wola wsparcia finansowego na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego,  na terenie miasta Stalowa Wola określone w Uchwale Nr XLVII/834/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli, realizowane przez kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.

 

 

I.Warunki i obowiązujące terminy.

 

1.Zgodnie z uchwałą o dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą ubiegać się kluby sportowe, które biorą udział w rozgrywkach objętych regulaminem polskich związków sportowych i osiągają znaczące wyniki we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym oraz prowadzą szkolenie w grupach młodzieżowych i osiągają znaczące wyniki we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym,

2.Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Gminy Stalowa Wola na rozwój sportu kwalifikowanego  należy składać w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli, ul.Wolności 7 pok. Nr 1 – Biuro Obsługi Klienta, w terminie do 30 listopada 2009 roku,

3.Do wniosku należy dołączyć:

1)      dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy,

2)      aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,

3)      aktualny statut,

4.Wnioski niekompletne, bądź zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej.

 

 

II.Warunki i tryb udzielenia dotacji.

 

1.Oceny złożonych wniosków dokona 9 osobowa komisja powołana w zarządzeniach przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli, która pracuje zgodnie z regulaminem pracy określonym w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta,

2.Postępowanie przebiega w dwóch etapach;

1)      w pierwszym etapie komisja dokonuje otwarcia ofert oraz oceny formalnej ofert. Oferty, które nie spełniają warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

2)      etap drugi to ocena merytoryczna wniosków,

3.Przy ocenie złożonych wniosków komisja bierze pod uwagę:

1)      znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Stalowa Wola,

2)      wysokość środków jakie wnioskodawca przeznacza na rozwój sportu kwalifikowanego (wkład własny)

3)      przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,

4)      doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,

5)      dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym wnioskodawcy,

4.Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Prezydent Stalowej Woli w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta Stalowa Wola. Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,

5.Decyzja Prezydenta Miasta w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji celowej zapada w terminie 60 dni od daty przedłożenia propozycji wysokości dofinansowania przez komisję.

6.Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowa Wola

 

 

III.Zasady przyznawania dotacji.

 

1.Dotacje celowe będą udzielane zgodnie z uchwałą określającą warunki i tryb wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Stalowej Woli,

2.Dotacje celowe udzielane będą na wsparcie realizacji przedsięwzięć, których szczegółowy zakres i warunki realizacji określone zostaną w umowach zawartych z wnioskodawcami,

3.Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1)      przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego w szczególności zgrupowań i obozów sportowych,

2)      udziału klubu lub zawodnika tego klubu w zawodach lub imprezach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego ( m.in. obsługa sędziowska, obsługa medyczna, ubezpieczenie sportowe zawodników, przewóz na zawody, artykuły spożywcze, odżywki, woda mineralna ),

3)      zakupu sprzętu sportowego dla klubu lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu kwalifikowanego,

4)      wypłaty wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dycyplinie sportu kwalifikowanego,

5)      kosztów pośrednich ( np. obsługa księgowa, utrzymanie rachunku bankowego), związanych z realizacją przedsięwzięcia stanowiące maksymalnie 10 % wysokości dofinansowania.

4.Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności:

1)      wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,

2)      wypłaty stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom,

3)      transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

4)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

5)      zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

6)      koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,

7)      utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących do uprawiania sportu kwalifikowanego.

 

 

IV.Warunki wydatkowania i rozliczenia dotacji.

 

1.Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia zawarta zostanie umowa,

2.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia,

3.Ostateczny kosztorys przedsięwzięcia jest integralnym elementem umowy,

4.Dotację celową na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy klubu sportowego na warunkach określonych w umowie,

5.Przyznana dotacja celowa podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu,

6.Klub sportowy otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania w terminach określonych w umowie nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,

 

 

 

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia fiannsowego z budżetu Gminy na rozwój sportu kwalifikowanego (pobierz plik).

 

 

 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-11-15 19:35:46
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-11-15 19:43:42

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl