Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 18:25
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dn. 7.12.2007 r. Nr II / 238 / 07
Treść ARCHIWALNA !

 
Zarządzenie Nr II / 238 / 07
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 7  grudnia 2007 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r.   Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami ) , art.176 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych    ( Dz. U. Nr 249 poz.2104  ), art.25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. Z 2004 r. Nr 64 poz.593), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Stalowej Woli
zarządza co następuje :

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań :

- z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Zadanie I pn. "Udzielenie schronienia osobom bezdomnym" 

Zadanie II pn."Pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności"

Zadanie III pn."Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans  tych rodzin i osób"

Zadanie IV pn."Organizacja czasu wolnego dla rodzin i osób biednych, niezaradnych życiowo"

Zadanie V pn."Aktywizacja i integracja osób starszych"

-   z zakresu ochrony i promocji zdrowia :

Zadanie I pn. " Zajęcia z dziećmi z zespołem nadpobudliwości ruchowej ADHD"
Zadanie II pn." Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z chorobą psychiczną"
-  z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:

Zadanie I pn."Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży"

2. Zadania określone w ust. 1 realizowane będą przez podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert    przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ( klasyfikacja budżetowa : dział 853 – Pozostałe działania  w zakresie polityki społecznej, rozdział  85395 – Pozostała działalność, § 2820 – dotacje celowe z budżetu na   finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom ).
3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Informacja o  głoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego  portalu internetowego ( www.stalowawola.bip.pl ), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy  ul. Dmowskiego 1 oraz w wersji skróconej w dzienniku o zasięgu lokalnym.   

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr II/238/07
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 7 grudnia 2007

Ogłoszenie

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz.U.z dnia 15 kwietnia 2004 roku, Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U.Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Stalowa Wola
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wypoczynku dzieci i młodzieży tj.:

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Zadanie I pn."Udzielanie schronienia osobom bezdomnym"

Zadanie II pn."Pozyskiwanie i rozdawnictwo  żywności"

Zadanie III pn."Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

Zadanie IV pn."Organizacja czasu wolnego dla rodzin i osób biednych, niezaradnych życiowo"

Zadanie V pn."Aktywizacja i integracja osób starszych"

z zakresu ochrony i promocji zdrowia :

Zadanie I pn."Zajęcia z dziećmi z zespołem nadpobudliwości ruchowej ADHD"
Zadanie II pn."Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z chorobą psychiczną"

z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży :

Zadanie I pn."Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży"

I.Warunki konkursu i obowiązujące terminy.

1.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Oferty oddzielnie na każde zadanie należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U.Nr 44 poz. 427) dotyczącym zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(DZ.U.Nr264,poz.2207) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta(www.bip-stalowawola.e-zet.pl)wraz z ogłoszeniem.Druki można pobrać również w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli w Wydziale Edukacji i Zdrowia przy ul. Narutowicza 14, pok.Nr 10 oraz w Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1.

3.Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych

4.Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

5.W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki się znajdują.

6.W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania; jeżeli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać "nie dotyczy".

7.Przygotowane oferty należy składać w Wydziale Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Narutowicza 14, I piętro, pok. Nr 10, w godzinanch pracy Urzędu,    w terminie do dnia 9 stycznia 2008 roku

8.Do oferty należy dołączyć :
- aktualny wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego(ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu, a w przypadku organizacji działających krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
- oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz osób trzecich,
- dokument potwierdzający możliwość realizacji zadania w pomieszczeniu innym niż własne,
- zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie,
- kserokopia statutu,
- umowa partnerska lub oświadczenie partnera – w przypadku wskazania partnera w ofercie.

9.Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.

10.Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.

II.Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
1.Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.

2.Złożone oferty są sprawdzone pod względem formalnym przez pracownika Wydziału Edukacji i Zdrowia a następnie przekazane Komisji Oceniającej, która ocenia je pod względem formalnym oraz według kryteriów określonych w punkcie 6.

3.Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.

4.Po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej, konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Stalowa Wola, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania   w formie odrębnego zarządzenia. Od decyzji Prezydenta odwołanie nie przysługuje.

5.Skład Komisji Oceniającej oraz zasady jej pracy określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

6.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny:

a) merytoryczna wartość oferty – maksymalnie 3 punkty
- zgodność z założeniami ustawy  - 1 pkt
- spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu – 1 pkt
- podmiot prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem – 1 pkt

b) możliwość realizacji zadania przez organizację – maksymalnie 4 punkty
- posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania – 2 punkty
- zaplecze lokalowe – 1 pkt
- inne źródła finansowania działalności statutowej – 1 pkt

c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego – maksymalnie 1 pkt

d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – maksymalnie 1 pkt

e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami – maksymalnie 1 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tą, która uzyska największą ilość punktów.

7.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1.

III.Zasady przyznawania dotacji.

1.Zlecenie zadania i udzielenie na nie dotacji odbywać się będzie z zastosowaniem przepisów ustawy o pomocy społecznej ( dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób) oraz z zastosowaniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dotyczy zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia i z zakresu wypoczynku dzieci   i młodzieży).

2.Dotacja udzielana będzie na wsparcie realizacji zadania publicznego, którego szczegółowy zakres i warunki realizacji określone zostaną w umowie zawartej z oferentem wybranym   w drodze konkursu.

3.Dotacja ta nie może być udzielona na :
- dotowanie przedsięwzięć, które są finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych,
- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
- budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
- działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
- działalność polityczną lub religijną,
- remont pomieszczeń, w których ma być realizowane zadanie.

IV.Warunki realizacji zadania.

1.Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie publiczne podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy przyjętym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej(Dz.U.z 2005r.Nr 61 poz. 545)- dotyczy zadań  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zgodnie ze wzorem umowy przyjętym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz.U.Nr 264, poz. 2207)- dotyczy zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia i z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

2.Dopuszcza się możliwość realizacji określonej części zadania przez  podmiot nie będący oferentem, o ile oferent w przygotowanym przez siebie budżecie zadania zaznaczy, które elementy mają być zlecone "na zewnątrz".

3.Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.

4.Zleceniobiorca zobowiązany będzie do :
- prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację danego zadania,
- sporządzania i składania sprawozdań : częściowego ( na wniosek Zleceniodawcy ) i końcowego z wykonania danego zadania w terminach określonych w umowie, zgodnie ze wzorem sprawozdania przyjętym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia    8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej(Dz.U.05.Nr 44 poz. 428 )- dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zgodnie ze wzorem sprawozdania przyjętym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz.U.Nr 264, poz. 2207),
- udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu przez Zleceniodawcę pracownikowi celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania, w szczególności: stanu realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz wymaganej dokumentacji,
- informowania odbiorców zadania o fakcie dofinansowania jego realizacji przez Zleceniodawcę

5.Środki fonansowe na zadanie realizowane w 2008 roku przekazane będą po uchwaleniu budżetu miasta na 2008 rok.

V.Zakres  rzeczowy konkursu.

zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób :

Zadanie I
1.Nazwa zadania : " Udzielenie schronienia osobom bezdomnym"

2.Cel zadania : całodobowa opieka nad bezdomnymi oraz przygotowanie bezdomnych do samodzielnego życia w społeczeństwie.

3.Forma realizacji zadania : wsparcie

4.Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku.

5.Miejsce realizacji zadania : Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Schronisko Męskie ul. Jaśminowa 2, Stalowa Wola.

6.Kwota dotacji na realizację zadania : 56.000,- zł.,w tym kwota 4.480, -zł przeznaczona na obsługę zadania.

7.Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
- 2005 rok  -  15.000,- zł
- 2006 rok  -  18.000,- zł
- 2007 rok  -  29.500,- zł

Zadanie II

1.Nazwa zadania : "Pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności"

2.Cel zadania : Pomoc w przetrwaniu trudnej sytuacji życiowej biednym mieszkańcom miasta.

3.Forma realizacji zadania: wsparcie.

4.Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku.

5.Kwota dotacji na realizację zadania : 17.000,-zł, w tym kwota 1.360,- zł przeznaczona na obsługę zadania.

6.Dotychczas przyznane środki  finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:
- 2005 rok  -  10.000,- zł
- 2006 rok  -  11.000,- zł
- 2007 rok  -  11.000,- zł

   Zadanie III
1.Nazwa zadania : "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób"

2.Cel zadania :   objęcie wsparciem, terapią, integracją, pomocą w powrocie do normalnego życia w rodzinie i społeczeństwie, pomocą w wyjściu z trudnej sytuacji życiowej, dzieci, młodzieży, osób dorosłych borykających się z różnymi problemami życiowymi.

3.Forma realizacji zadania : wsparcie

4.Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku.

5.Kwota dotacji na realizację zadania : 24.000,- zł, w tym kwota 1.920,- zł przeznaczona na obsługę zadania.

6.Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych – zadania podobne:
- 2006 rok  -  17.000,- zł
- 2007 rok  -  20.000,- zł

   Zadanie IV
1.Nazwa zadania : "Organizacja czasu wolnego dla rodzin i osób biednych, niezaradnych życiowo"

2.Cel zadania : prowadzenie świetlic, klubów, różnych kółek zajęciowych gdzie osoby dorosłe, młodzież, dzieci, rodziny niezaradne życiowo, zaniedbane, zagrożone patologią społeczną, niewydolne wychowawczobędą mogły spędzać wolny czas z wykorzystaniem alternatywnych form jako przeciwwagi do zachowań ryzykownych. Budowanie motywacji życiowych, zmiany własnych negatywnych zachowań, zawyków, nabywanie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, możliwość zrobienia czegoś pożytecznego na rzecz innych, nauka współpracy, budowanie poczucia własnej wartości, samooceny, odpowiedzialności za siebie i innych.

3.Forma realizacji zadania : wsparcie

4.Termin reralizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku.

5.Kwota dotacji na realizację zadania : 103.000,- zł, w tym kwota 8.240,- zł przeznaczona na obsługę zadania.

6.Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych – zadania podobne:
- 2005 rok  -  30.000,- zł
- 2006 rok  -  35.000,- zł
- 2007 rok  -  167.000,- zł

   Zadanie V
1.Nazwa zadania: "Aktywizacja i integracja osób starszych"

2.Cel zadania : integracja i  aktywizacja osób starszych.

3.Forma realizacji zadania: wsparcie

4.Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku

5.Kwota dotacji na realizację zadania : 27.000,- zł, w tym kwota 2.160,- zł przeznaczona na obsługę zadania.

6.Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych -
- 2007 rok  -  25.000,- zł

zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia :

   Zadanie I
1.Nazwa zadania : "Zajęcia z dziećmi z zespołem nadpobudliwości ruchowej ADHD"

2.Cel zadania : prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową oraz treningi i warsztaty dla ich rodziców.

3.Forma realizacji zadania : wsparcie

4.Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku

5.Kwota dotacji na realizację zadania : 12.000,- zł, w tym kwota 960,- zł przeznaczona na obsługę zadania.

6.Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
- 2005 rok  -  8.000,- zł
- 2006 rok  -  9.000,- zł
- 2007 rok  -  9.000,- zł

   Zadanie II
1.Nazwa zadania : "Promocja zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z chorobą psychiczną"

2.Cel zadania : rehabilitacja psychiczna, społeczna, emocjonalna, fizyczna oraz integracja i adaptacja w społeczeństwie dzieci i młodzieży szczególnej troski, dotkniętej schorzeniami umysłowymi.

3.Forma realizacji zadania : wsparcie

4.Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku

5.Kwota dotacji na realizację zadania : 32.000,- zł, w tym kwota 2.560,- zł przeznaczona na obsługę zadania.

6.Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:
- 2005 rok  -  13.885,- zł
- 2006 rok  -  19.500,- zł
- 2007 rok  -  25.000,- zł

zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży :

Zadanie I

1.Nazwa zadania : "Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży"

2.Cel zadania : zorganizowanie czasu wolnego i zapewnienie dzieciom i młodzieży pozostającym w okresie ferii zimowych w mieście bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku.

3.Termin realizacji zadania : od 14 – 27 stycznia 2008 roku

4.Kwota dotacji na realizację zadania : 15.000,- zł, w tym kwota 1.111,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.

5.Szczegółowe warunki :
a) adresatami zadania są dzieci i młodzież, które w czasie ferii zimowych pozostają w mieście,
b) podejmowane działania powinny mieć różnorodne formy, mogą to być : zajęcia i warsztaty zainteresowań, zajęcia kulturalne, sportowo-rekreacyjne itp.
c) przy realizacji zadania może współpracować ze sobą kilka organizacji.
6.Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych:
- na tego rodzaju zadanie w latach ubiegłych konkurs nie był ogłaszany.

 

Dodatkowe pliki:

- Formularz oferty dla podmiotu uprawnionego - ustawa o pomocy społecznej
(pobierz plik)

- Formularz oferty dla organizacji pozarządowej, podmiotu lub jednostki organizacyjnej (pobierz plik)


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-12-11 19:17:13
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-12-11 19:17:13

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl