Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 16:50
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Prezydenta Miasta - GK VI/3-7662/27-5/07 z dn. 2.08.2007
Treść ARCHIWALNA !
Stalowa Wola dnia 02.08.2007r.

PREZYDENT MIASTA

STALOWA WOLA

GK VI/3-7662/27-5/07
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania  administracyjnego
 
Zawiadamiam na podstawie art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071ze zm.), o wszczęciu w dniu 02.08.2007r., na wniosek, Inwestora ? Powiat  Stalowowolski , 37-450 Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 17, reprezentowanego przez Starostę Stalowowolskiego Pana Antoniego Błądek, postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola-Przyszów, na działkach o nr ew.: 329, w obr. 3, 25  w obr. 6,  i 566 w obr. 8.
 
 
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 k. p. a , przewidujący powiadomienie stron o czynnościach  postępowanie przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Informuję osoby będące  stronami  o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
 
Zgodnie z art. 46 ust.1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 56,  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 
Prezydent w/w Miasta  wyda  po uzyskaniu opinii o które wystąpił do Wojewody Podkarpackiego oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Stalowej Woli, postanowienie w którym rozstrzygnie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.   Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41§1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 
Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu, przy ul. Wolności 7, oraz wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Autor:
Data: 2007-08-07 12:29:37
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-08-07 12:29:37

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl