Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 07:01
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dn. 3.07.2007 r. GK VI/3-7662/14-5/07
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola dnia 03.07.2007r.

GK VI/3-7662/14-5/07


PREZYDENT MIASTA
STALOWA WOLA
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania  administracyjnego

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071ze zm.), o wszczęciu w dniu 25 maja 2007r., na wniosek Inwestora? Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

?Budowa nowej dwutorowej linii 110 KV relacji istniejąca stacja RPZ 2 -  projektowana stacja GPZ Rozwadów?. 

Planowane przedsięwzięcie na działkach o numerach ewidencyjnych : 102/63, 102/371, 102/362, 77/31, 51, 102/369, 50, 27, 26/54 działki położone w obrębie 6, oraz 330, 331/16, 331/17, 331/15, 331/14, 331/20, 331/13, 331/11, 331/9, 331/10, 332, 328/4, 86, 1/3, 3108/2, 85/2, 84/2, 84/1, 83, 87/4, 87/3, 85/3, 85/4 działki położone w obrębie 3.
 
Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 k. p. a , przewidujący powiadomienie stron o czynnościach  postępowanie przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia min. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby będące  stronami  o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 46 ust.1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 7,  rozporządzenia  Rady Ministrów   z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Prezydent w/w Miasta  wyda po uzyskaniu opinii o które wystąpił do Starosty Stalowowolskiego oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, postanowienie w którym rozstrzygnie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41§1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli /www.stalowawola.bip.e-zet.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu, przy ul. Wolności 7, oraz wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia w terenie.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-07-06 17:48:34
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-07-06 17:48:34

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl