Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-02-2024, Piątek, 08:22
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dn. 6.03.2007 r. GK VI/3-7662/3-5/07
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola dnia 06.03.2007r.

GK VI/3-7662/3-5/07


PREZYDENT MIASTA
STALOWEJ WOLI
OBWIESZCZENIE


o wszczęciu postępowania  administracyjnego

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071ze zm.), o wszczęciu w dniu 6 marca 2007r., na wniosek Inwestora ? Gmina Stalowa Wola, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przedwiośnie  w Stalowej Woli?.

 Inwestycja  przewidziana jest do realizacji na działkach o nr ew.: 1412, 1411, 1410/2, 1409, 1408, 1407, 1406, 1405, 1404, 1403, 1402, 1401, 1400, 1399, 1398, 1397, 1396, 1395, 1394/2, 1394/11393, 1392, 1391, 1390, 1389, 1387, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381, 1369, 1837, 1838, 1839, 1840/4, 1842 w obrębie 1 ? Charzewice przy ulicy Przedwiośnie i Sandomierskiej w Stalowej Woli. 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 k. p. a , przewidujący powiadomienie stron o czynnościach  postępowanie przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia min. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję osoby będące  stronami  o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 46 ust.1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 72a,  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Prezydent w/w Miasta  wyda po uzyskaniu opinii o które wystąpił do Starosty Stalowowolskiego oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, postanowienie w którym rozstrzygnie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Na podstawie art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41§1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu, przy ul. Wolności 7, oraz wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia.


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-03-07 11:51:45
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-03-07 11:51:45

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl