Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
17-07-2024, Środa, 15:38
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zarządzenie Nr II/37/07 z dnia 14 lutego 2007 r.
Treść ARCHIWALNA !
Zarządzenie Nr II / 37 / 07
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia  14  lutego 2007 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, promocji wolontariatu oraz działań wspomagających szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe.
 
 
Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art.176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
 
Prezydent Miasta stalowej Woli
 zarządza co następuje :
  
§ 1
 
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu tj:
 • Zadanie 1 pn. ? Informatory imprez kulturalnych?
 • Zadanie 2 pn. ? Upowszechnianie muzyki poważnej i folkloru muzycznego?
 • ?  Zadanie 3 pn. ? Moja mała ojczyzna ? dziedzictwo kulturowe w regionie?
 • ?  Zadanie 4 pn. ? Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży?
 • ?  Zadanie 5 pn. ? Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży?
 • ?  Zadanie 6 pn. ? Promocja i ochrona zdrowia dotycząca dzieci z zespołem nadpobudliwości  ruchowej ADHD?
 • ?  Zadanie 7 pn. ? Promocja zdrowego stylu życia?
 • ?  Zadanie 8 pn. ? Organizacja i promocja wolontariatu?
 • ?  Zadanie 9 pn. ? Punkt wspomagający szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe.?
 
 1. Zadania określone w ust.1 realizowane będą przez organizacje i podmioty wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( klasyfikacja budżetowa : dział 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 ? Pozostała działalność, dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 ? Pozostała działalność, dział 926 ? Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 ? Pozostała działalność,§ 2820 ? dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom).
 
 1. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Informacja o ogłoszeniu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej znajdującym się na stronach miejskiego portalu internetowego ( www.bip-stalowawola.e-zet.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1 oraz w wersji skróconej w dzienniku lokalnym.
 
 
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału oświaty, Kultury i Zdrowia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Załącznik do Zarządzenia Nr II / 37 / 07
    Prezydenta Miasta Stalowa Wola
  z dnia 14 lutego 2007 roku
 
   Ogłoszenie
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
 
   Prezydent Miasta Stalowa Wola
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, promocji wolontariatu oraz działań wspomagających szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe tj:
? Zadanie 1 pn. ? Informatory imprez kulturalnych?
? Zadanie 2 pn. ? Upowszechnianie muzyki poważnej i folkloru muzycznego?
? Zadanie 3 pn. ? Moja mała ojczyzna ? dziedzictwo kulturowe w regionie?
? Zadanie 4 pn. ? Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży?
? Zadanie 5 pn. ? Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży?
? Zadanie 6 pn. ? Promocja i ochrona zdrowia dotycząca dzieci z zespołem nadpobudliwości
  ruchowej ADHD?
? Zadanie 7 pn. ? Promocja zdrowego stylu życia?
? Zadanie 8 pn. ? Organizacja i promocja wolontariatu?
? Zadanie 9 pn. ? Punkt wspomagający szkoleniowo i  informacyjnie organizacje pozarządowe?
 
I.Warunki konkursu i obowiązujące terminy.
 
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207 ) znajdujących się na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.bip-stalowawola.e-zet.pl). Druki można pobrać również w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia przy ul. Narutowicza 14, pok. Nr 12 oraz w Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy ul. Dmowskiego 1.
 3. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 4. Przygotowane oferty należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Narutowicza 14, I piętro, pok. Nr 12, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 23 marca 2007 roku.
 5. Do oferty należy dołączyć :
a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia ),
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu, a w przypadku organizacji działających krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu,
c) oświadczenie o niezaleganiu z należnościami wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz osób trzecich,
d) prawo do lokalu, umowa lub porozumienie potwierdzające możliwość realizacji zadania w pomieszczeniu innym niż własne,
e) zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje osób realizujących zadanie,
f) kserokopia statutu.
 
 1. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do Przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 2. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.
 
II.    Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
 
 1. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.
 2. Złożone oferty są sprawdzane pod względem formalnym przez pracownika WydziałuOświaty, Kultury i Zdrowia, a następnie przekazane Komisji Oceniającej, która ocenia je pod względem formalnym oraz według kryteriów określonych w punkcie 6.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi.
 4. Po zapoznaniu się z opinią Komisji oceniającej, konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Stalowa Wola, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadaniaw formie odrębnego zarządzenia. Od decyzji Prezydenta odwołanie nie przysługyje.
 5. Skład Komisji oceniającej oraz zasady jej pracy określa odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Stalowa Wola.
 6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny :
a) mertyoryczna wartość oferty ? maksymalnie 3 punkty
? zgodność z założeniami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( 1 pkt ),
? spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu ( 1 pkt ),
? podmiot prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem ( 1 pkt ),
b) możliwość realizacji zadania przez organizację ? maksymalnie 4 punkty
? posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania ( 2 punkty ),
? zaplecze lokalowe ( 1 pkt ),
? inne źródła finansowania działalności statutowej ( 1 pkt ),
c) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego ? maksymalnie 1 pkt,
d) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ? maksymalnie 1 pkt,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami ? maksymalnie 1 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tą, która uzyska największą ilość punktów.
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Stalowej Woli, na stronie miejskiego portalu internetowego oraz w siedzibie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1.
 
III.  Zasady przyznawania dotacji.
 
 1. Zlecenie zadania i udzielenia na nie dotacji odbywać się będzie z zastosowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dotacja udzielana będzie na wsparcie realizacji zadania publicznego, którego szczegółowy zakres i warunki realizacji określone zostaną w umowie zawartej z oferentem wybranym w drodze konkursu.
 3. Dotacja ta nie może być udzielona na :
? dotowanie przedsięwzięć, które są finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych,
? pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
? budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
? dzoałalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
? udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
? działalność polityczną lub religijną,
? remont pomieszczeń, w których ma być realizowane zadanie.
 
 1. Warunki realizacji zadania.
 
 1. Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie publiczne podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy przyjętym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.Nr 264, poz. 2207).
 2. Dopuszcza się możliwość realizacji określonej części zadania przez podmiot nie będący oferentem, o ile oferent w przygotowanym przez siebie budżecie zadania zaznaczy, które elementy mają być zlecone ? na zewnatrz.?
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego lub wycofać ofertę.
 4. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do :
? prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację danego zadania,
? sporządzania i składania sprawozdań częciowego ( na wniosek Zleceniodawcy ) i końcowego  z wykonania danego zadania w terminach określonych w umowie, zgodnie ze wzorem sprawozdania przyjętym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 rokuw sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 ),
? udostępniania dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu przez Zleceniodawcę pracownikowi celem dokonania kontroli i oceny realizacji danego zadania, w szczególności : stanu realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz wymaganej dokumentacji.
 
 1. Zakres rzeczowy konkursu.
 
   Zadanie 1
 
 1. Nazwa zadania : ? Informatory imprez kulturalnych.?
 2. Cel zadania :  kontynuacja publikacji  ?Nasz Czas?, który powinien zawierać :
- kalendarz imprez kulturalnych organizowanych w Stalowej Woli,
- promocję środowiska artystycznego Stalowej Woli,
- recenzje z organizowanych imprez kulturalnych,
- wywiady ze znanymi osobami z dziedziny kultury i sztuki.
 1. Forma realizacji zadania : wsparcie
 2. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.
 3. Szczegółowe warunki : publikacja powinna ukazywać się raz w miesiącu.
 4. Kwota dotacji na realizację zadania :  13.000,- zł
  - w tym kwotę 1.040,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 5. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację zadania w latach ubiegłych:
  ? rok 2006   -   10.000,- zł
 
 
 
   Zadanie 2
 1. Nazwa zadania : ?Upowszechnianie muzyki poważnej i folkloru muzycznego?
 2. Cel zadania :
-  organizacja koncertów muzyki klasycznej w tym polskiej, w wykonaniu  muzyków profesjonalnych,   - warsztaty dla młodzieży związane z polskim folklorem muzycznym oraz koncert muzyki ludowej.
 1. Forma realizacji zadania : wsparcie
 2. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.
 3. Kwota dotacji na realizację zadania : 12.000,- zł
  - w tym kwotę 960,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 4. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację zadania w latach ubiegłych :
  ? zadanie to nie było do tej pory realizowane.
 
   Zadanie 3
 1. Nazwa zadania : ? Moja mała ojczyzna ? dziedzictwo kulturowe w regionie?
 2. Cel zadania : upowszechnianie wiedzy dotyczącej regionu, propagowanie postaw patriotyzmu lokalnego.
 3. Forma realizacji zadania : wsparcie
 4. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.
 5. Szczegółowe warunki : organizowanie spotkań z twórcami kultury ludowej, prelekcji , lekcji muzealnych, zorganizowanie wycieczki ? śladami rodu Lubomirskich?.
 6. Kwota dotacji na realizację zadania : 10.000,- zł
  - w tym kwotę 800,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 7. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację zadania w latach ubiegłych :
  ? zadanie to nie było do tej pory realizowane.
 
   Zadanie 4
 1. Nazwa zadania : ? Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży?
 2. Cel zadania : rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań artystycznych i kulturalnych dzieci i młodzieży, poszerzenie zainteresowań w dziedzinie plastyki, rozwijanie artystycznych aspiracji, rozwijanie wrażliwości i poczucia estetyki młodych ludzi poprzez kontakt z ?żywą sztuką?.
 3. Forma realizacji zadania : wsparcie
 4. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.
 5. Szczegółowe warunki : 
  - grupą docelową powinni być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
  - prowadzenie warsztatów plastycznych
 6. Kwota dotacji na realizację zadania : 5.000,- zł
  - w tym kwotę 400,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 7. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację zadania w latach ubiegłych :
  ? zadanie to nie było do tej pory realizowane.
 
   Zadanie 5
 1. Nazwa zadania : ? Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży?
 2. Cel zadania : celem zadania jest prowadzenie różnych zajęć sportowych, stworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, przygotowanie do udziału w zawodach sportowych w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych.
 3. Forma realizacji zadania : wsparcie
 4. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.
 5. Szczegółowe warunki : zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać odpowiednie kompetencje merytoryczne, stawka godzinowa dla prowadzących maksymalnie 12 zł,-/ godzinę brutto.
 6. Załączniki do oferty : scenariusze  prowadzonych zajęć
 7. Kwota dotacji na realizację zadania : 40.000,- zł
  -  kwotę 3.200,- zł  stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 8. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację zadania w latach ubiegłych :
  ? rok 2005  -  25.553,- zł
  ? rok 2006  -  30.000,- zł
 
   Zadanie 6
 1. Nazwa zadania : ?Promocja i ochrona zdrowia dotycząca dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej ADHD?
 2. Cel zadania : prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową oraz treningi i warsztaty dla ich rodziców.
 3. Forma realizacji zadania : wsparcie
 4. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.
 5. Kwota dotacji na realizację zadania : 9.000,- zł
  - w tym kwotę 720,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 6. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
  - rok 2005  -  8.000,- zł
  - rok 2006  -  9.000,- zł
 
   Zadanie 7
 1. Nazwa zadania : ? Promocja zdrowego stylu życia?
 2. Cel zadania : szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna.
 3. Forma realizacji zadania : wsparcie
 4. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.
 5. Szczegółowe warunki : należy zorganizować cykl wykładów poświęcony zdrowemu stylowi życia : rekreacji, sposobie odżywiania, aktywności fizycznej oraz wlce ze stresem.
 6. Kwota dotacji na realizację zadania : 9.000,- zł
  -  w tym kwotę 720,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 7. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
  ? rok 2005  -  11.500,- zł
  ? rok 2006   -   9.000,- zł
 
   Zadanie 8
 1. Nazwa zadania : ? Organizacja i promocja wolontariatu?
 2. Cel zadania : podnoszenie wiedzy lokalnej społeczności na temat idei pracy wolontarystycznej, niesienia pomocy osobom potrzebującym w znalezieniu pracy wolontarystycznej, pobudzanie i motywowanie lokalnej społeczności do podejmowania aktywności społecznej w formie działań wolontarystycznych ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, bezrobotnych, udzielanie wsparcia organizacjiom pozarządowym, instytucjom poprzez kierowanie wolontariuszy do pomocy oraz pozyskiwanie i utrzymywanie wolontariuszy.
 3. Forma realizacji zadania : wsparcie
 4. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.
 5. Szczegółowe warunki : funkcjonowanie biura pośrednictwa pracy wolontarystycznej, przeprowadzanie szkoleń dla wolontariuszy.
 6. Kwota dotacji na realizację zadania :  7.000,- zł
  - w tym kwotę 560,-  zł  stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 7. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację  tego zadania w latach ubiegłych :
  ? rok 2005  -  7.000,- zł
  ? rok 2006  -  7.000,- zł
 
   Zadanie 9
 1. Nazwa zadania : ? Punkt wspomagający szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe?
 2. Cel zadania : utworzenie punktu  wspomagającego organizacjie pozarządowe w zakresie ogólnego daradztwa, poszerzania wiedzy o realizacji ich celów statutowych, bieżących działań.
 3. Forma realizacji zadania : wsparcie
 4. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.
 5. Szczegółowe warunki : utworzenie punktu, który byłby czynny prztnajmniej jeden raz w tygodniu, zorganizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych.
 6. Kwota dotacji na realizację zadania :  7.000,- zł
  - w tym kwotę 560,- zł stanowią środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
 7. Dotychczas przyznane środki finansowe na realizację tego zadania w latach ubiegłych :
    -  zadanie to nie było do tej pory realizowane.
 
 

Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-02-19 16:24:30
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-02-19 16:24:30

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl