Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
30-09-2022, Piątek, 02:47
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. organizacji i kadr.
Treść ARCHIWALNA !

 

DYREKTOR ZAKŁADU MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ  W STALOWEJ WOLI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY DS. ORGANIZACJI I KADR


 
Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełnić następujące warunki:
 
1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
a.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
b.    wykształcenie wyższe administracyjne,
c.    co najmniej 4 letni staż pracy, preferowany staż na stanowiskach związanych z kadrami,
d.    znajomość przepisów z zakresu :
•    kodeksu pracy,
•    kodeksu cywilnego,
•    kodeksu spółek handlowych oraz zasad związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego,
•    rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek   samorządu terytorialnego,
•    ustawy o czasie pracy kierowcy,
•    ustawy o transporcie drogowym,
•    prawo przewozowe,
•    rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących usług publicznych                         w zakresie transportu publicznego,
•    wiedza z zakresu funkcjonowania lokalnego i regionalnego transportu publicznego                  w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej,
e.    znajomość systemów informatycznych wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej,
f.    pełna zdolność do czynności prawnych,
g.    niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub wykroczenie   skarbowe, jak również, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne.

2.Wymagania dodatkowe
a.    zdolności interpersonalne i predyspozycje do organizacji i kierowania pracami zespołu,
b.    inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
c.    rzetelność, sumienność, odpowiedzialność i skrupulatność,
d.    dyspozycyjność

3. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. organizacji i kadr należy:
a.    organizowanie pracy własnej w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie obowiązków  na w/w stanowisku,
b.    współpraca z innymi komórkami zakładu w celu zapewnienia sprawnego realizowania nałożonych zadań,
c.    prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji osobowej pracowników zakładu tj.: załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem do pracy, sporządzanie dokumentacji               w   zakresie: umów o pracę, przeszeregowań, awansów, dodatków stażowych, nagród    jubileuszowych,
d.    realizowanie polityki kadrowej zakładu,
e.     prowadzenie spraw związanych z systemem wynagradzania pracowników,
f.    przestrzeganie i kontrolowanie stosowania przepisów Kodeksu Pracy,

3. Wymagane dokumenty:
a.    kwestionariusz osobowy,
b.    list motywacyjny,
c.    aktualny numer telefonu do kontaktu,
d.    uwierzytelnione odpisy dokumentów stwierdzających wykształcenie,
e.    zaświadczenie o niekaralności,
f.    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g.    świadectwa pracy,
h.    aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach administracyjnych,
i.    oświadczenie o treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997r, o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

4. Oferty powinny być składane osobiście w siedzibie Zakładu w sekretariacie w godz. 7.00 – 15.00 lub przesyłane listem poleconym na adres Zakładu Miejskiej   Komunikacji Samochodowej, ul. Komunalna 3, 37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia 30.08.2010 r. do godz. 15.00. w zamkniętej kopercie z adresem kandydata, numerem  telefonu i z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. organizacji i kadr”. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje czas doręczenia.

5. Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 31.08.2010r. o godz. 12.00 w siedzibie Zakładu.

6. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Zakładu, do  06.09.2010r.,  o dokładnym terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie co najmniej 3 dni przed terminem rozmowy.

7. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu  o   postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie określonym do ich przyjmowania nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Kwestionariusz osobowy można uzyskać w Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli, pokój nr 11 (sekretariat) lub na stronie internetowej www.bip-stalowawola.e-zet.pl
 Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego zostanie upowszechniona w BIP na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń ZMKS.

UWAGA
Komisja zastrzega sobie prawo nieskorzystania z oferty bez podania przyczyny.
Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które w poprzednich miejscach pracy zostały odwołane ze stanowiska lub stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dyscyplinarnych.
 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-08-16 09:04:53
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-08-16 09:11:20
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2010-08-16 09:13:26

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl