Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
8-12-2023, Piątek, 23:56
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 5.
Treść ARCHIWALNA !

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 5
1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia kryteria określone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. Nr 184, poz.1436), a w szczególności która:
a) jest nauczycielem  mianowanym lub dyplomowanym;
b)ukończyła studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, bądź studia pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym, studia wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym lub kolegium nauczycielskie oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu;
c)posiada ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie doskonalenia nauczycieli;
d)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
e)w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
f)spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g)nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),                    a w przypadku nauczyciela akademickiego –karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz.1365
z późniejszymi zmianami) oraz nie toczy się przeciwko  tej osobie postępowanie dyscyplinarne;
h)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i)nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
j)nie była karana zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późniejszymi zmianami) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada  1998r. o finansach publicznych     ( Dz. U. z 2003r. Nr 15,poz.148 z późniejszymi zmianami);
2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola;
b) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem;
c)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela  lub stażu pracy dydaktycznej-       w przypadku nauczyciela akademickiego;
d)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c;
e)oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f)zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez lekarza posiadającego specjalizację z zakresu medycyny pracy;
g)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
h)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa  w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późniejszymi zmianami) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15,poz.148 z późniejszymi zmianami); w przypadku nauczyciela akademickiego
j)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
k)oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
l)oświadczenie, że kandydat nie był karany kara dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela ( Dz.U.  z 2006r. Nr 97,poz .674
z późniejszymi zmianami )  lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.-Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,poz.1365 z późniejszymi zmianami)                     w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
m)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002r.Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie z nazwą i numerem przedszkola, którego dotyczy konkurs,  w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia , na adres Urząd Miasta Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola,
ul. Wolności 7.
4.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
5.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-05-07 10:46:14
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-05-07 10:49:19

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl