Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
30-09-2022, Piątek, 02:06
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora ds. kontaktów z mediami.
Treść ARCHIWALNA !

 
Urząd Miasta w Stalowej Woli
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
inspektora ds. kontaktów z mediami.
 
 
 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiada wykształcenie wyższe,
  2. doświadczenie zawodowe: 5 lat, w tym co najmniej 2 lata w pracy jako rzecznik prasowy lub na pokrewnym stanowisku, np. praca w dziennikarstwie (na stanowisku redaktora lub reportera),
  3. posiada umiejętności zawodowe: pisania informacji prasowych, wystąpień publicznych, w tym przed kamerą i z mikrofonem, jasnego formułowania wypowiedzi i prowadzenia sporów,
  4. posiada umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, pracy pod presją czasu, dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów oraz znajomość podstawowych regulacji prawnych dotyczących samorządu, prawa prasowego, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych,
  5. posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, nr 223, poz. 1458),
  6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. posiada dobry stan zdrowia,
  9. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność pracy w zespole,
  2. kreatywność,
  3. znajomość programów komputerowych typu Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Corel Draw, Power Point.

 2. Podstawowy zakres zadań:
  1. opracowanie i wdrożenie koncepcji informacyjnej,
  2. budowanie i utrzymywanie stałych kontaktów z wybranymi grupami opiniotwórczymi jak: dziennikarze, władze lokalne, uznane ośrodki naukowe itd,
  3. przygotowywanie materiałów prasowych na temat bieżącego funkcjonowania urzędu,
  4. zbieranie i opracowywanie materiałów prasowych (tzw. prasówki).

 3. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające okres zatrudniania (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Sekretarz Miasta lub Radcę Prawnego),
  5. kserokopia dyplomu (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Sekretarz Miasta lub Radcę Prawnego),
  6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
  8. oświadczenie kandydata posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. zaświadczenie potwierdzające posiadane umiejętności opisane w pkt 1 lit c,
  10. kserokopia dowodu osobistego (poświadczona za zgodność z oryginałem przez Sekretarz Miasta lub Radcę Prawnego),
  11. referencje,
  12. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny być opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458).
 
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 15 marca 2010 r. pod adres: Urząd Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pok. 8 , 37-450 Stalowa Wola. Dokumenty aplikacyjne winny być złożone w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. kontaktów z mediami.
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Stalowej Woli.
 
 
 
 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-03-03 10:11:28
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-03-03 10:18:50

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl