Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
24-02-2024, Sobota, 03:33
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs na stanowisko referenta pełniącego funkcję obsługi administracyjnej.
Treść ARCHIWALNA !

KONKURS
na stanowisko referenta pełniącego funkcję obsługi administracyjnej projektu „Profesjonalna kadra – Przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
 
Gmina Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
 
Ogłasza nabór na stanowisko referenta pełniącego funkcję obsługi administracyjnej projektu „Profesjonalna kadra – Przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
I. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien spełniać następujące warunki:
 
1. podstawowe – niezbędne do spełnienia:
 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. posiada obywatelstwo polskie,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych i nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada dobry stan zdrowia,
 6. posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy biurowej,
 7. posiada doświadczenie w realizacji minimum 1 projektu dofinansowanego z funduszy zewnętrznych.
 
2. dodatkowe:
 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. kreatywność,
 3. znajomość programów komputerowych typu Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Power Point,
 4. znajomość problematyki Unii Europejskiej.
 
II. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy,
 2. kserokopia dyplomu,
 3. kserokopia dowodu osobistego,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 6. umowa lub świadectwo pracy potwierdzające posiadane doświadczenie, opisane w ust. I, pkt 1 lit. f,
 7. zaświadczenia, umowy lub inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie opisane w ust. I, pkt 1 lit. g,
 8. list motywacyjny,
 9. referencje (dot. ust. I, pkt 1 lit. d),
 10. oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 11. dodatkowo będą punktowane zaświadczenia i dokumenty potwierdzające umiejętności opisane w ust. I, pkt 2.
 
III Miejsce oraz termin złożenia dokumentów na konkurs
Dokumenty w zamkniętych kopertach należy składać w Urzędzie Miasta Stalowa Wola, ul. Wolności 7, pokój nr 8, do dnia 8 marca 2010r.
Na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres, z dopiskiem „nabór na stanowisko referenta pełniącego funkcję obsługi administracyjnej projektu „Profesjonalna kadra – Przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”.
IV Zakres zadań na stanowisku referenta pełniącego funkcję obsługi administracyjnej projektu „Profesjonalna kadra – Przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”:
 1. Obsługa biura projektu.
 2. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z przebiegu projektu.
 3. Prowadzenie kontaktów z beneficjentami ostatecznymi i wykonawcami w zakresie realizowanego projektu.
 4. Prowadzenie rekrutacji beneficjentów ostatecznych do projektu.
 5. Wdrażanie działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu.
 6. Organizacja i obsługa szkoleń realizowanych w ramach projektu, skierowanych do kadry urzędników.
 7. Badanie postępu projektu.
 8. Analiza dokumentacji z realizacji projektu i przygotowywanie podsumowań, zestawień, raportów (miesięcznych, rocznych itp.), notatek służbowych, części merytorycznej wniosku o płatność na potrzeby sprawozdawczości.
 9. Monitoring działań realizowanych w ramach projektu, w tym prowadzenie badań monitorujących uzyskany poziom wskaźników.
 10. Ewaluacja projektu.
 11. Wykonywanie poleceń koordynatora projektu związanych z obsługą administracyjną projektu.
 
Szczegółowy zakres zadań na danym stanowisku oraz wzory dokumentów są dostępne na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stalowa Wola lub w pokoju Nr 8 w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli oraz na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl
 
V Liczba osób planowanych do zatrudnienia – 2 osoby.
 
VI Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu.
 
VII Okres zatrudnienia– min 28 miesięcy, max 34 miesiące.
 
VIII Wzory dokumentów do pobrania:
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Uwaga:
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, kwestionariusz osobowy, oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem i przygotowane zgodnie z załączonym wzorem, natomiast kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem (adnotacja: za zgodność z oryginałem, data i podpis).
Inne dokumenty poza wskazanymi w pkt. II nie będą przyjmowane i nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.
 
Wnioskodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub przesunięcia terminu jego rozstrzygnięcia z uwagi na brak podpisanej umowy lub brak funduszy na realizację projektu „Profesjonalna kadra – Przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”.
 
 

- Załączniki (kwestionariusz osobowy i oświadczenia) - pobierz plik.

 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-02-25 07:48:49
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2010-02-25 07:59:20
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2010-02-25 08:02:07

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl