Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
23-05-2024, Czwartek, 16:57
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Urząd Miasta w Stalowej Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. planowania przestrzennego.
Treść ARCHIWALNA !

Urząd Miasta w Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola


ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora
ds. planowania przestrzennego


1.Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien spełniać następujące warunki:
podstawowe:

a)ukończył studia prawnicze lub administracyjne i uzyskał tytuł magistra,
b)posiada obywatelstwo polskie,
c)posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
d)cieszy się nieposzlakowaną opinią,
e)posiada dobry stan zdrowia,
f)posiada co najmniej 3 letni staż pracy
dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) kreatywność,
c) znajomość programów komputerowych typu WORD, Office.
2.Wymagane dokumenty:
a)kwestionariusz osobowy
b)kserokopia świadectw pracy  lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające okres zatrudnienia
c)list motywacyjny
d)kserokopia dyplomu
e)kserokopia dowodu osobistego
f)oświadczenie  kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
g)referencje
h)zaświadczenie o stanie zdrowia
i)inne dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności.

Uwaga: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny oraz oświadczenie powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, natomiast kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty w zamkniętych kopertach należy składać w Urzędzie Miasta, pokój nr 8 do dnia 23 marca 2009 r.

Na kopercie należy podać: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko ds. planowania przestrzennego”.
Szczegółowy zakres zadań na danym stanowisku dostępny jest na stronie internetowej www.bip-stalowawola.e-zet.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Kwestionariusz osobowy można uzyskać na stronie internetowej
www.bip-stalowawola.e-zet.pl/ lub pokoju Nr 8 w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli.


Zakres  czynności na stanowisku ds. planowania przestrzennego:

1.Sprawdzenie pod kątem aktualności obowiązujących aktów prawnych sporządzenia analizy zasadności  analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola oraz planów miejscowych.
2.Merytoryczne i prawne sprawdzenie  projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Studium, sporządzenia MPZP lub jego zmiany.
3. Śledzenie i gromadzenie obowiązujących aktów prawnych i komentarzy z zakresu planowania przestrzennego.
4. Konsultacje merytoryczne i formalne z Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie oraz instytucjami opiniującymi lub uzgadniającymi projekty zmiany studium i projekty planów miejscowych.
5.Przygotowywanie zleceń i umów wg ustawy o zamówieniach publicznych oraz poza ustawą o zamówieniach publicznych dla potrzeb planowania przestrzennego.
6.Bieżąca współpraca w trakcie przeprowadzenia toku formalno -prawnego sporządzania zmian studium i planów miejscowych.
7.Sprawdzenie zapisów projektów uchwał pod kątem zgodności z ustawą o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisami odrębnymi oraz z zasadami techniki prawodawczej i zapisem w formacie XML.
8.Prowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłat planistycznych o których mowa  w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9.Uczestnictwo w organizowanych debatach publicznych dot. sporządzanych projektów zmian studium oraz planów miejscowych.


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-03-12 14:44:11
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-03-12 14:50:52

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl