Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
9-12-2023, Sobota, 00:47
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Przedszkole nr 5: nabór na stanowisko głównego księgowego (1/2 etatu)
Treść ARCHIWALNA !

Stalowa Wola 17.06.2008 r.

P-5-1100/15/08
Ogłoszenie 1/2008

 

Dyrektor
Przedszkola Nr 5  im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli
ul. Mieszka I-go 5
37 – 464 Stalowa Wola
ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego
w wymiarze ½ etatu , tj. 20 godz. /tyg.

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać jedno z następujących wymagań niezbędnych do zatrudnienia na stanowisku głównego księgowego, określonych w ppkt  od 1 do 4:

1) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości;

2) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości;

3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

4) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy wydany na podstawie odrębnych przepisów;
a także:

5) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

8) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie;

9) cieszy się nieposzlakowaną opinią

10) obsługuje komputer w zakresie Ms Office ( Word, Excel, Access) i zna program księgowości budżetowej.

2. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego będzie należało:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy,

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) kserokopie świadectw pracy, dokumentujących wymagany staż pracy,

6) opinia z poprzedniego zakładu pracy;

7) oświadczenie o treści " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z  2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Dokumenty w zamkniętych kopertach należy składać w Przedszkolu Nr 5  w Stalowej Woli, ul. Mieszka I-go 5,  do dnia 1 lipca 2008 roku.

Na kopercie należy podać Imię, nazwisko, adres z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 5  w Stalowej Woli.

Kwestionariusz osobowy można uzyskać  na stronie internetowej http://www.bip-stalowawola.e-zet.pl/

 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-06-17 19:03:16
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-06-17 19:03:16

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl