Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
5-06-2023, Poniedziałek, 21:49
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

PSP nr 7: ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego
Treść ARCHIWALNA !
OGŁOSZENIE
PSPzOI nr7/1030/34/2008
Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7
im. Mikołaja Kopernika
ul. gen. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola

ogłasza nabór na stanowisko
GŁÓWNY KSIĘGOWYNa podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Warunki przystąpienia do naboru:
Do naboru może przystąpić kandydat, który:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe, oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
4. spełnia jeden z poniższych warunków:
1) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
2) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4) posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
5. posiada znajomość obsługi programów komputerowych firmy Vulcan:
1) Płace Optivum,
2) Finanse Optivum,
6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości, prawa
o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych,
2. obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
3. posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych:
1) komunikatywność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań,
terminowość,
2) dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i umiejętność
korzystania z przepisów prawa,


Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:
1. prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych,
2. opracowywanie budżetu szkoły na każdy rok oraz wniosków w sprawie korekty planów,
3. dokonywanie wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4. systematyczne kontrolowanie wstępnej i bieżącej dokumentacji finansowo – gospodarczej szkoły.

Wymagane dokumenty:
1. kwestionariusz osobowy,
2. list motywacyjny,
3. kserokopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie,
4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z poprzedniego zakładu pracy potwierdzające wymagany staż,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska głównego księgowego,
6. oświadczenia:
1) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
2) o niekaralności za przestępstwa wymienione w ogłoszeniu,
3) o niekaralności zakazem pełnienia funkcji,
4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
5) opinia z poprzedniego zakładu pracy.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie będą miały wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli ul. Okulickiego 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28 marca 2008 r. w godzinach 730 – 1500.

Na kopercie należy podać:   „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli”.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w administracji szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie  3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania.

                                         

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Hołysz

Stalowa Wola, dn. 10.03.2008 r.

Załączniki:

- kwestionariusz osobowy

- oświadczenie 1

- oświadczenie 2

- oświadczenie 3

- oświadczenie 4


Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-03-10 15:32:45
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-03-10 15:32:45

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl