Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
13-06-2024, Czwartek, 18:44
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZMKS Stalowa Wola: nabór na stanowisko specjalisty ds kadr
Treść ARCHIWALNA !

Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli

Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1593, z późn. zm.)

Ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTY DS. KADR

1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,
c) co najmniej 4 letni staż pracy na stanowiskach administracyjnych lub prawniczych,
d) dobra  znajomość programów komputerowych WORD, EXCEL,
e) korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
f) kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne.


2. Do zakresu obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku specjalisty ds. kadr
   należeć będzie w szczególności:

1.Znajomość aktów prawnych określających kompetencje organów gminy oraz status prawny pracowników samorządowych.

2.Organizowanie pracy własnej w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie obowiązków na stanowisku specjalista ds. kadr.

3.Współpraca z innymi komórkami zakładu w celu zapewnienia sprawnego realizowania nałożonych zadań.

4.Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji osobowej pracowników zakładu.

5.Realizowanie polityki kadrowej zakładu.

6.Przygotowywanie do decyzji Dyrektora dokumentów obejmujących rekrutację, zwalnianie, awansowanie i uaktualnianie oraz karanie pracowników.

7.Sporządzanie, analizowanie i uaktualnianie zakresu czynności pracowników.

8.Prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności ( kalendarz normatywnego czasu pracy, rejestracja czasu pracy, ewidencja chorób i innych nieobecności).

9.Tworzenie regulaminów wewnętrznych zgodnych z obowiązującym prawem.

10.Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

11.Współdziałanie ze służbą zdrowia oraz stanowiskiem ds. BHP w zakresie zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej oraz właściwych warunków pracy.

12.Prowadzenie rejestru umów oraz Zarządzeń wydawanych przez Dyrektora.

13.Opracowywanie projektów zarządzeń ( zaleceń ) pokontrolnych.

14.Gromadzenie i analizowanie aktów normatywnych dotyczących działalności zakładu oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie.


3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a) kwestionariusz osobowy, życiorys wraz z fotografią
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie ( potwierdzona przez notariusza)
d) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) świadectwa pracy,
g) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania urzędniczego stanowiska,
h) adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz oświadczenia kandydata o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści:

? Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn zm.)

Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i niekaralność za przestępstwa umyślne kandydata w oryginałach lub poświadczonych notarialnie kopiach oraz kserokopię dowodu osobistego. Wskazane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych lub innych certyfikatów potwierdzających podwyższone kwalifikacje zawodowe.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 12 listopada 2007r. do godz. 15?? w siedzibie Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli, ul. Komunalna 3 ( sekretariat I piętro).

 Zgłoszenia można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli,
ul. Komunalna 3, 37-450 Stalowa Wola

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
? Nabór  na stanowisko specjalisty ds. kadr?.

Terminem wpływu zgłoszenia jest data doręczenia do siedziby Zakładu.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu  nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 12 listopada 2007 r. po godz. 15??. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od dnia 13 listopada 2007 r. w siedzibie Zakładu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą powiadomieni indywidualnie.
   


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-10-22 14:22:41
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-10-22 14:22:41

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl