Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
19-04-2024, Piątek, 23:44
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budżet Miasta na 2009 rok
Treść ARCHIWALNA !


 Uchwała Nr XXXV/647/08
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 12 grudnia 2008 roku
 


w sprawie budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)


Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:

§ 1


1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 150.059.853,-zł zgodnie  z załącznikiem Nr 1.

2 .Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 175.324.853,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się planowany deficyt w kwocie 25.265.000,- zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych
kredytów.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 28.900.000,- zł
i rozchody budżetu w kwocie 3.635.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Gminie ustawami w kwocie  14.625.864,- zł
jak załącznik Nr 4.
2) innych zadań realizowanych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie  2.146.300,- zł
jak załącznik Nr 5.


§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 900.000,- zł
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w kwocie  952.877,- zł
2. Ustala się wydatki w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 70.000,- zł


§ 4

Ustala się :
1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 46.946.547,- zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) wydatki inwestycyjne na rok 2009 związane z wieloletnim
 programem inwestycyjnym pn: „Poprawa stanu infrastruktury
 społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej
 w Gminie Stalowa Wola w latach 2009-2013” w kwocie 38.675.263,- zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 7A.   

3) limit wydatków na lata 2010-2011 na wieloletni program inwestycyjny
pn: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz
naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola w latach
2009-2013” w kwocie 158.110.051,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7B.

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
na 2009 rok w kwocie 32.045.893,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8A.                   

5) limit wydatków lata 2010-2011 na programy i projekty
 realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszy Spójności  w kwocie 156.010.051,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8B


§ 5

Ustala się plan przychodów dla zakładu budżetowego pn: „Zakład Miejskiej
Komunikacji Samochodowej w kwocie 6.352.040,- zł
i wydatków na kwotę 6.352.040,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.


§ 6

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie  1.000.000,- zł
i wydatków w kwocie 1.000.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10


§ 7

Ustala się kwoty i zakres:
1. dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji
Samochodowej w kwocie  2.720.520,- zł
z tytułu dopłaty do 1 wozokilometra 1,98 zł
(1.374.000 km x 1,98 zł = 2.720.520,- zł)
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zakładu Miejskiej
Komunikacji Samochodowej     na kwotę 224.000,- zł
z przeznaczeniem na zakup 1 małego autobusu


§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 6.007.631,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12

2) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
na łączną kwotę 276.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13

3) dla działających na terenie gminy szkół publicznych i szkół niepublicznych
 o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych – na łączną kwotę 1.225.636,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 14

4) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do
sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia
zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną
kwotę 1.346.653,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 15

5) dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 384.150,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 16

6) dla szkół wyższych w kwocie 400.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 17.


§ 9

Tworzy się:
1) rezerwę ogólną w kwocie 800.000,- zł
2) rezerwy celowe: 1.205.553,- zł
a) na zadania z zakresu oświaty w kwocie 1.025.553,- zł
b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,- zł
c) na udział własny do programu „Pływam jak rybka” 90.000,- zł


§ 10

1. Ustala się limit dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do kwoty     2.000.000,- zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty  25.265.000,- zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty  3.635.000,- zł

2.Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji do kwoty     100.000,- zł


§ 11

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowej Woli do:

1) zaciągania zobowiązań na dofinansowanie wydatków z tytułu limitów na:
a) wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2011
w kwocie  158.110.051,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7B.
b) projekty realizowane ze środków strukturalnych
i Funduszu Spójności na lata 2010-2011 w kwocie 156.010.051,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8B

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3.000.000,- zł

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
w trakcie roku deficytu przejściowego do maksymalnej wysokości 2.000.000,- zł

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6) upoważnienia dla kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2014) pod warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji budżetu.

7) do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty     100.000,- zł


§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.


§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku     i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


 


Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2009-01-09 12:01:24
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2009-01-09 12:17:17
Modyfikował(a): Bartosz Zaleśny
Data: 2009-01-09 14:46:31

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl