Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
19-04-2024, Piątek, 23:39
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budżet Miasta na 2008 rok
Treść ARCHIWALNA !
Uchwała Nr XIX/259/07
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia  14 grudnia 2007 r.  


w sprawie budżetu miasta na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz , art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104; z póżn.zm)

Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości  147.882.542,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 149.359.596,- zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 2.
   
3. Ustala się planowany deficyt budżetu  w kwocie 1.477.054,- zł. 
    który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów
    zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie   5.840.054,- zł
    i rozchody budżetu w kwocie   4.363.000,- zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 4.
     
§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
   Gminie ustawami w kwocie 16.526.124,- zł.
   jak załącznik nr 5
2) innych zadań realizowanych na podstawie odrębnych ustaw  w kwocie  2.155.000,- zł.
    jak załącznik nr 6.

§ 3

 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
    napojów alkoholowych w kwocie  900.000,-zł.
    i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym
    Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    w kwocie   900.000,-zł.
   
2. Ustala się wydatki w Gminnym Programie Przeciwdziałania
    Narkomanii w kwocie  65.280,-zł.


§ 4

Ustala się:
1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości   30.732.738,- zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 7

2) wydatki inwestycyjne na rok 2008 związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pn: „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola w latach 2008-2013” w kwocie   22.096.451,- zł.
   zgodnie z załącznikiem nr 8A

3) limit wydatków na lata 2009-2013 na wieloletni program inwestycyjny pn „Poprawa
    stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej
   w Gminie Stalowa Wola w latach 2008-2013” w kwocie   143.674.195,74 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 8B

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
    strukturalnych i Funduszu Spójności na 2008 rok  w kwocie  19.418.716,- zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 9A.

5) limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
    z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2009-2013 w kwocie        136.644.595,74 zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 9B.

§ 5

Ustala się plan przychodów dla zakładu  budżetowego pn. "Zakład Miejskiej
Komunikacji Samochodowej" w kwocie  5.668.580,- zł.
i wydatków  na kwotę   5.668.580,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Ustala się plan przychodów  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w kwocie  1.800.000,- zł
i wydatków w kwocie. 1.800.000,- zł.
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

Ustala się kwoty i zakres:

  -  dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej
  w kwocie  2.707.580,- zł.
  z tytułu dopłaty do 1 wozokilometra- 2,045 zł.
(1.324.000 km x 2,045 zł = 2.707.580,- zł.)
  zgodnie z załącznikiem nr 12.


§ 8

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączna kwotę  5.715.359,- zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 13

2) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na łączna kwotę 440.000,- zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 14

3) dla działających na terenie gminy szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
    publicznych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów
    publicznych  - na łączną kwotę   472.222,- zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 15

4) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
    finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku
    - prowadzącym działalność pożytku  publicznego na łączną kwotę 1.241.719,- zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 16.

5) dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 634.250,- zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 17.

6) dla szkół wyższych w kwocie 425.000,- zł.
    zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 9

Tworzy się:
1) rezerwę ogólną w kwocie  800.000,- zł.
2) rezerwy celowe: 507.881,- zł.
    a)  na zadania z zakresu oświaty w kwocie  417.881,- zł.
    b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  90.000,-zł.   

§ 10

Ustala się limit dla zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
    do kwoty   2.000.000,- zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty  1.477.054,- zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
    do kwoty  4.363.000,-zł.

§ 11

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowej Woli do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na :
a) wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2013
   w kwocie    143.674.195,74 zł
   zgodnie z załącznikiem nr 8B

b) projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych  i Funduszu Spójności na lata  2009 - 2013 w  kwocie   136.644.595,74 zł
zgodnie z  załącznikiem nr 9B.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę  3.000.000,- zł.

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu
   przejściowego do maksymalnej  wysokości  2.000.000,- zł.

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6) upoważnienia dla kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art.24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz.2014) pod warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.


§ 12


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku   i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Autor: Administrator Systemu
Data: 2008-02-12 17:20:38
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2008-02-12 17:20:38

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl