Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
20-04-2024, Sobota, 00:21
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Budżet Miasta - 2007 rok.(Uchwała Nr IV/39/07)
Treść ARCHIWALNA !

Uchwała Nr IV/39/07

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 2 lutego 2007 r.

 

 

w sprawie budżetu miasta na 2007 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz , art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104; z póżn.zm)

 

Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala co następuje:

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości   141.011.138,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 142.459.897,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

   

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

    w kwocie   1. 448.759,- zł. 

    który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów

    zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie            3.656.487,- zł

    i rozchody budżetu w kwocie   2.207.728,- zł

    zgodnie z załącznikiem Nr 4.

     

§ 2

 

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

   Gminie ustawami w kwocie      17.165.687,- zł.

   jak załącznik nr 5

2) innych zadań realizowanych na podstawie odrębnych ustaw 
  
w kwocie     1.772.000,- zł.

    jak załącznik nr 6.

 

§ 3

 

 1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

    napojów alkoholowych w kwocie    850.000,-zł.

    i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym

    Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    w kwocie            850.000,-zł.

   

    

 2. Ustala się wydatki w Gminnym Programie Przeciwdziałania

     Narkomanii w kwocie         67.280,-zł.

 

§ 4

 

Ustala się:

1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości  31.587.251,- zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 7

 

2) wydatki inwestycyjne na rok 2007 związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pn: ?Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola w latach 2007-2011? w kwocie            17.428.424,- zł.

   zgodnie z załącznikiem nr 8A

 

3) limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn ?Poprawa stanu

 infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola w latach 2008-2011?
 w kwocie     70.495.931,- zł

   zgodnie z załącznikiem nr 8B

 

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2007 rok 
w kwocie           10.398.893,- zł.

   zgodnie z załącznikiem nr 9A.

 

5) limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

    z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2008-2011 w kwocie        58.440.736,- zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 9B.

 

§ 5

 

Ustala się plan przychodów dla zakładu  budżetowego pn. "Zakład Miejskiej

Komunikacji Samochodowej" w kwocie  5.820.800,- zł.

i wydatków  na kwotę             5.820.800,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 6

 

Ustala się plan przychodów  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 i Gospodarki Wodnej w kwocie   1.700.000,- zł

i wydatków w kwocie.          1.700.000,- zł.

zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§ 7

 

Ustala się kwoty i zakres:

 

  1) dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej

  w kwocie   2.621.520,- zł.

  z tytułu dopłaty do 1 wozokilometra- 1,98 zł. (1.324.000 km x 1.98 zł = 2.621.520,- zł.)

  zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

  

 2)  dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zakładu Miejskiej Komunikacji

  Samochodowej na kwotę   260.000,- zł.

  z przeznaczeniem na termomodernizację budynków

 

 

§ 8

 

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych dla:

 

1) gminnych instytucji kultury na łączna kwotę  4.769.064,- zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 13

 

2) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
na łączna kwotę      601.000,- zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 14

 

3) dla działających na terenie gminy szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

    publicznych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów

    publicznych  - na łączną kwotę      415.786,- zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 15

 

4) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora

    finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

    - prowadzącym działalność pożytku  publicznego
  na łączną kwotę        992.932,- zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 16.

 

5) dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie  281.240,- zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 17.

 

6) dla szkół wyższych w kwocie  300.000,- zł.

    zgodnie z załącznikiem nr 18.

 

 

§ 9

 

Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w kwocie  800.000,- zł.

2) rezerwy celowe na zadania z zakresu oświaty w kwocie     407.864,- zł.

 

 

§ 10

 

Ustala się limit dla zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

    do kwoty               2.000.000,- zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty       1.448.759,- zł   

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

    do kwoty            2.207.728,-zł.

 

 

§ 11

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Stalowej Woli do:

 

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na :

a) wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2011

   w kwocie       70.495.931,- zł

   zgodnie z załącznikiem Nr 8B

b) projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

    i Funduszu Spójności na lata 2008 - 2011
 
w  kwocie          58.440.736,- zł
     zgodnie z załącznikiem Nr 9B.

 

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną  kwotę    3.000.000,- zł.

 

3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu przejściowego do maksymalnej  wysokości       2.000.000,- zł.

 

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

 

5 ) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

6)   upoważnienia dla kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art.24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz.2014) pod warunkiem że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

 

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowa Wola.

 

§ 13

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 


Autor: Administrator Systemu
Data: 2007-02-05 14:33:47
Udostępnił: Bartosz Zaleśny
Data: 2007-02-05 14:33:47

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl