Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola
  
14-07-2024, Niedziela, 09:17
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego - pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.
Treść ARCHIWALNA !

                                                                                                             Stalowa Wola, 12.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10                                                      WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytanie 1
W rozdziale 8 pkt 8.2.b Zamawiający określił wymóg wykonania co najmniej 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Czy powyższy warunek udziału w postępowaniu należy rozumieć, że wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, nadbudowie, remoncie lub rozbudowie obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3, w tym co najmniej jedna realizacja dotyczyła budynku użyteczności publicznej i wartością min. 10 000 000 zł każde zadanie?

Pytanie 2
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący doświadczenia wymaganego w rozdziale 8 pkt 8.2.b jeśli Oferent wykaże się realizacją jednej roboty budowlanej (budynek użyteczności publicznej) o kubaturze 21 000 m3, natomiast druga realizacja roboty budowlanej polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze 9 770 m3 to jest nieznacznie mniejszej od wymaganej w SIWZ ale o wartości znacznie wyższej niż wymagana w w/w pkt? Przedstawione wyżej realizacje swoją zsumowaną kubaturą znacznie przewyższają kubaturę budynku objętego niniejszym postępowaniem.

Pytanie 3
Czy Zamawiający może uwzględnić w projekcie umowy zapis, z którego wynikałoby, że na zamontowane urządzenia obowiązującą jest gwarancja producenta, gdyż w innym wypadku dochodziłoby do absurdalnej sytuacji, w której Wykonawca musiałby gwarantować poprawne działanie urządzeń, których nie wykonał, a jedynie zamontował zgodnie z projektem i musiałby dawać gwarancję ich poprawnego działania przez okres często dłuższy niż przewiduje producent tych urządzeń?

Pytanie 4
Prosimy o usunięcie zapisu rozdziału 8 pkt 8.2.d SIWZ. Wymaganie od Oferentów na etapie składania ofert legitymowania się dysponowanym sprzętem budowlanym jest niepotrzebnie zaostrzającym kryterium uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu. Powszechnie stosowaną praktyką przy realizacji procesów budowlanych jest korzystanie z profesjonalnych firm podwykonawczych zajmujących się wąską specjalizacją budowlaną (np. wykopy, fundamenty itp.) lub wynajmują taki sprzęt od profesjonalnych firm zajmujących się wynajmen sprzętu budowlanego (np. Remirent). Firmy takie z racji swojej specjalizacji są wyposażone w niezbędny i fachowy sprzęt budowlany.
Tak więc Generalny Wykonawca Inwestycji niezmiernie rzadko posiada własny sprzęt budowlany, ponieważ bazuje na swoich sprawdzonych i zaufanych podwykonawcach, bądź firmach wynajmujących niezbędny sprzęt. Tak więc wymaganie od Wykonawców dysponowania własnym sprzętem budowlanym w większości będzie się sprowadzało do złożenia wraz z ofertą zobowiązań o udostępnieniu potencjału, co zdaniem Oferenta jest niepotrzebnie zajmującą czas i środki formalnością.

Odpowiedź 1
Warunek określony w rozdziale 8 pkt 8.2.b dotyczący doświadczenia zawodowego należy rozumieć w ten sposób, że Wykonawca wykonał co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, które polegały na budowie nowego obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3, w tym co najmniej jedna realizacja dotyczyła budynku użyteczności publicznej i wartością min. 10 000 000 zł każde zadanie.

Odpowiedź 2
Zamawiający nie uzna za spełniony warunek o który wykonawca wnosi.

Odpowiedź 3
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Odpowiedź 4
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu w rozdziale 8 pkt 8.2.d) SIWZ.        

 


                                                                                                         Stalowa Wola, 14.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                       WSZYSCY OFERENCI
                                                                                  


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytanie: 

Pytanie
W związku z przygotowywaniem oferty na wykonanie zadania j.w. proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 8.2.b) podany jest warunek wykonania co najmniej 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem (obiekty o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3, w tym co najmniej jedna realizacja dotyczyła budynku użyteczności publicznej) i wartością (minimum 10 000 000 zł każde zadanie). Czy podana wartość każdego z zadań ma wynosić minimum 10 000 000 zł netto czy brutto?

Odpowiedź

1. Podana wartość każdego z zadań ma wynosić minimum 10 000 000 zł brutto.
 


                                                                                                            Stalowa Wola, 14.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                         WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi: 

Wniosek o zmianę warunków udziału w postępowaniu:                                                                                                                               
Wnioskujemy o zmianę warunków udziału w powyższym postępowaniu – dotyczy punktu 8.2 podpunkt b) SIWZ tj. w postępowaniu mogą brać udział oferenci którzy:
„wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem (obiekty o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3, w tym co najmniej jedna realizacja dotyczyła budynku użyteczności publicznej*) i wartości (minimum 10 000 000 zł każde zadanie), co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu;”.

Stawianie takiego warunku ogranicza możliwość startu w przetargu firmom miejscowym, i kieruje zaproszenie do firm spoza naszej Gminy.
Jest to naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych – gdyż uniemożliwia się w ten sposób równe traktowanie potencjalnych wykonawców.

Uważamy, że jeżeli Zamawiającemu zależy na Oferencie, który posiada wiedzę i doświadczenie, to wystarczy, aby Oferent wykonał 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem (obiekty o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3, użyteczności publicznej*) i wartością minimum 10 000 000 zł, oraz 2 obiekty użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 10 000 m3 i wartości minimalnej 5 000 000 zł każdy.

Zmiana warunków udziału w postępowaniu spowoduje, że zostanie zachowana zasada ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku.

Prosimy o uwzględnienie naszego wniosku.


Odpowiedź

Zamawiający określił w pkt 8.2.b) SIWZ warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu w oparciu o parametry techniczne budynku będącego przedmiotem zamówienia oraz wartość wg kosztorysu inwestorskiego. Określenie wymaganego doświadczenia zawodowego polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadań odpowiadające swoim rodzajem (obiekty o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m³, w tym co najmniej jedna realizacja dotyczyła budynku użyteczności publicznej) i wartością (minimum 10 000 000 zł każde zadanie) nie jest nadmiernie wygórowane, ponieważ nie przekracza wielkości, które są określone dla wznoszonego budynku.
Proponowana zmiana warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie doświadczenia zawodowego polegającego na wykonaniu 1 zadania odpowiadającego swoim rodzajem (obiekt o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3, użyteczności publicznej) i wartością minimum 10 000 000 zł, oraz 2 obiektów użyteczności publicznej o kubaturze powyżej 10 000 m3 i wartości minimalnej 5 000 000 zł każdy, może spowodować możliwość udziału w postępowaniu dla Wykonawcy składającego wniosek, ale może z kolei ograniczyć udziału w niniejszym postępowaniu innym Wykonawcom.
W związku z powyższym Zamawiający uważa wniosek Wykonawcy za nieuzasadniony i podtrzymuje zapisy w SIWZ określające warunki udziału w postępowaniu.
                                                                                                          Stalowa Wola, 20.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                     WSZYSCY OFERENCI
                                                                                  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytanie
W związku z przygotowywaniem oferty na wykonanie zadania j.w. proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
1.    Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu określony w SIWZ pkt 8.2. b) jeśli Oferent wykaże się realizacją jednej budowy budynku mieszkalnego (stan surowy) o kubaturze ponad 10 000 m3 i wartości ponad 10 000 000 zł brutto oraz realizacją nowego obiektu basenowego w ramach rozbudowy budynku krytej pływalni o kubaturze powyżej 10 000 m3 i wartości powyżej 10 000 000 zł brutto.

Odpowiedź

1.    Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w przedmiotowym postępowaniu określony w SIWZ pkt 8.2. b), jeżeli zrealizowany nowy obiekt basenowy miał kubaturę powyżej 10 000 m3 i wartość powyżej 10 000 000 zł brutto.
 


                                                                                                          Stalowa Wola, 20.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                       WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi: 

Pytanie
    W nawiązaniu do punktu 11.4 SIWZ zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji Projektu wykonawczego o brakujące rysunki Elewacji rys. C/A-20 do C/A-23, oraz rys. C/A-24 – Charakterystyka przegród.
    Jednocześnie prosimy o udostępnienie na Państwa stronie internetowej przedmiarów robót w programie kosztorysowym NORMA oraz dokumentacji projektowej w AutoCAD.
Otrzymanie tych materiałów w sposób znaczący ułatwi nam przygotowanie oferty na przedmiotowy przetarg.

Odpowiedź
    Zamawiający uzupełnił na stronie internetowej dokumentację projektową Projekt wykonawczy o brakujące rysunki Elewacji rys. C/A-20 do C/A-23, oraz rys. C/A-24 – Charakterystyka przegród. 
    Przedmiary robót i dokumentacja projektowa zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego zostały udostępnione w formacie pdf, który obsługiwany jest przez ogólnodostępną przeglądarkę plików. Zamawiający przygotował i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W związku z powyższym na naszej stronie internetowej nie zostaną udostępnione przedmiary i dokumentacja projektowa w formacie proponowanym przez Wykonawcę.
 
                                                                                                      Stalowa Wola, 21.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                     WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), uzupełnia brakujące rysunki Elewacji.
 


                                                                                                           Stalowa Wola, 21.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                             WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytanie: 
Pytanie
1.    Zamawiający odpowiedzią nr 1 z dnia 12.10.2010 r. pismo nr Or.VI.3410-109/10 zmienił warunek który winien spełnić Wykonawca składając ofertę w toczonym postępowaniu dotyczący wymaganego doświadczenia zgodny z pkt 9.4a) SIWZ zawężając wykonanie robót budowlanych do budowy nowego obiektu pomimo, że wg ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Czy tym samym zamawiający nie naruszył art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców w przeprowadzanym postępowaniu o udzielenie zamówienia?


Odpowiedź
1.    Zamawiający nie zmienił warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ wg zapisów SIWZ pkt 8.2 b) określił, że Wykonawcy winni spełnić warunek:
„wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem (obiekty o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m³, w tym co najmniej jedna realizacja dotyczyła budynku użyteczności publicznej*) i wartością (minimum 10 000 000 zł każde zadanie), co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu;”

Zgodnie z zapisami pkt 3 SIWZ przedmiotem zamówienia jest budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C), stąd Zamawiający poprzez wymóg stawiany Wykonawcom w zakresie doświadczenia zawodowego wymaga wykonania 2 zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością, a skoro przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowego budynku to doświadczenie zawodowe musi być również w zakresie budowy nowych obiektów. Warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ są ściśle związane z przedmiotem zamówienia oraz są proporcjonalne do przedmiotu zamówienia.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 22 ust. 1 określa, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące m.in. posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający zgodnie z ust. 4 powyższego artykułu, odpowiadając na zapytania wykonawców pismem znak Or.VI.3410-109/10 z dnia 12.10.2010 r., określił opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków.
 


                                                                                                           Stalowa Wola, 27.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                            WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane odpowiedzi: 

Pytania:

    W nawiązaniu do punktu 11.4 SIWZ zwracamy się z prośbą o uzupełnienie poniższych danych:
1.    określenie parametrów technicznych płytek gresowych w poszczególnych pomieszczeniach,
2.    podanie parametrów technicznych zastosowanych w projekcie wykładzin dywanowych.


Odpowiedzi:

1.    Parametry zastosowanych płytek na wykończenie powierzchni mają zapewniać obowiązujące w tym zakresie wymagania dla konkretnych pomieszczeń (antypoślizgowość, ścieralność), płytki impregnowane fabrycznie, barwione w masie. W projekcie bazowano na wytycznych systemu Nowa Gala, lub innym równoważnym, o nie niższych parametrach - rodzaj płytek, ich rozmieszczenie ujęto w części graficznej (m.in. aranżacje pomieszczeń sanitarnych, hallu, itp.).
2.    Parametry zastosowanych wykładzin dywanowych mają zapewniać obowiązujące w tym zakresie wymagania dla konkretnych pomieszczeń. Wyjściowo przyjęto wykładziny igłowane w rulonie - na bazie standardu np. VEBE, typ STABIL, lub innym równoważnym, o nie niższych parametrach.
 


                                                                                                          Stalowa Wola, 27.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                       WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytania
Przedmiar instalacja komfortu:
- brak podanej mocy kurtyn powietrza ACC 200 WL Thermozone,
- montaż węzła kompaktowego firmy Danfoss LPM 3-funkcyjny natomiast w załączniku nr 2 DTR poszczególnych elementów instalacji w opisie jest węzeł firmy Danfoss budynek B, czy należy wycenić węzeł kompaktowy firma Danfoss LPM 3-funkcyjny.

Odpowiedzi
Przedmiar instalacja komfortu:
1.    Podana kurtyna to konkretny model z wymiennikiem wodnym, jej moc zależy od parametrów wody obiegowej - w naszym przypadku 17,6 kW.
2.    W projekcie przyjęto węzeł firmy Danfoss LPM 3-funkcyjny, lub równoważny.
 


                                                                                                         Stalowa Wola, 27.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                         WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytania
Przedmiar robót Budynek Dydaktyczny Filii KUL – roboty budowlane:

1.    W przedmiarach pozycje 24.5; 31.5; 38.5; 45.5; 46.5; 83.5 i 86.5 policzono mnożniki – dodatek za wysokość ścian żelbetowych, naszym zdaniem powyższe mnożniki powinny być jako dodatek za grubości ścian i należy je ująć w przedmiarach poz. 24.6; 31.6; 38.6; 45.6; 46.6; 83.6; 86.6 prosimy o odpowiedź.
2.    W przedmiarach rozdział 49 brak jest ścian żelbetowych Sz-09 widocznych na rys. 1657-15 – (19,0 mb). Czy należy wycenić, jeżeli tak to prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.
3.    Poz. 52.3 brak jest mnożnika w ilości 15 dodatek za każdy następny 1 cm grubości ściany. Czy należy ująć, jeżeli tak prosimy o dodanie do przedmiaru.
4.    Poz. 68.3 płyta żelbetowa grubości 6 cm w ilości 429 m3 naszym zdaniem powinno być 25,74 m3, a jest wycenione wg KNR 2-02/1102/01 + 03 i KNR 2-02/1106/07 w ilości     429 m2 ( wylewka betonowa gr. 6 cm zbrojona siatką). Prosimy o odpowiedź.
5.    Poz. 68.4 podkłady z materiałów sypkich w ilości 429 m3 naszym zdaniem powinno być 42,9 m3 (gruzobeton). Prosimy o korektę przedmiaru.
6.    Poz. 69.9 zasypywanie wykopów gł. 2,68 m w ilości 2,34 m3 prosimy o odpowiedź do czego to ma być? Może ma to być tynk albo izolacja akustyczna gr. 3 cm? (posadzka P12 strop międzypiętrowy – 2,34 m2).

Odpowiedzi
Przedmiar robót Budynek Dydaktyczny Filii KUL – roboty budowlane:

1.    Poz. 24.6, 31.6, 38.6, 45.6, 46.6, 83.6, 86.6 - uzupełnić mnożniki.
2.    Uzupełnić pozycję.
3.    Poz. 52.3 - uwzględnić mnożnik w ilości 15.
4.    Poz. 68.3 - przyjąć 25,74 m3.
5.    Poz. 68.4 - przyjąć 42,90 m3.
6.    Poz. 69.9 - usunać pozycję.
 


                                                                                                           Stalowa Wola, 27.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                      WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi: 

Pytania
Przedmiar robót Budynek Dydaktyczny Filii KUL – roboty budowlane:

1.    W przedmiarze pozycja 173.2 obmiar jest 3,635 m2 naszym zdaniem powinno być 42,66 m2.
2.    W przedmiarze poz. 173.3 obmiar jest 3,635 m2 naszym zdaniem powinno być 42,66 m2.
3.    W przedmiarze poz. 186.5 obmiar jest 18,370 m3 naszym zdaniem powinno być 0,735 m3.
4.    W przedmiarze poz. 187.5 obmiar jest 58,750 m3 naszym zdaniem powinno być 2,35 m3.


Odpowiedzi
Przedmiar robót Budynek Dydaktyczny Filii KUL – roboty budowlane:

1.    Poz. 173.2 – przyjąć 42,66 m2.
2.    Poz. 173.3 – przyjąć 42,66 m2.
3.    Poz. 186.5 – przyjąć 0,735 m3.
4.    Poz. 187.5 – przyjąć 2,35 m3.


                                                                                                            Stalowa Wola, 27.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                           WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 


Pytania
Przedmiar robót Budynek Dydaktyczny Filii KUL – roboty budowlane:

1.    W przedmiarze pozycja 121.1 obmiar jest 149.182 m3 naszym zdaniem powinno być 37,295 m3.
2.    poz. 193.5 obmiar jest 375,345 m3 naszym zdaniem powinno być 15,014 m3.
3.    poz. 194.10 obmiar jest 8,075 m3 naszym zdaniem powinno być 0,323 m3.
4.    poz. 198.1 obmiar jest 14,52 m3 naszym zdaniem powinno być 3,63 m3.
5.    poz. 201.2 prosimy o podanie wsp. za dodatek każdy następny 1 cm grubości ściany.
6.    poz. 203.3 brak okna z szybą nieprzezierną RC-22.
7.    poz. 203.4 przegroda aluminiowa RC-23 naszym zdaniem powinno być RC-22.
8.    poz. 203.5 okna aluminiowe RC-22 naszym zdaniem powinny być RC-23.
9.    poz. 206.3 Drzwi aluminiowe Dza3 – 9,24 m2 (2 szt.) naszym zdaniem powinno być     4,62 m2 (1 szt.).
10.    w przedmiarach brak jest drzwi stalowych ujętych na rys. nr C/A-30: DT1 – szt. 1, DT2 – szt. 1, DT3 – szt. 2, DT4 – szt. 2, DT – szt. 1, prosimy o wyjaśnienie oraz gdzie ich umieścić w kosztorysie.
11.    w przedmiarze brak jest drzwi drewnianych oraz stalowych ujętych na rys. nr C/A-26: Ds1L – 10 szt., Ds1P – 8 szt., Ds2L – 3 szt., Ds2P – 9 szt., D3L – 7 szt., D3P – 11 szt., D3P* - 1 szt., D4L – 8 szt., D4P – 9 szt., D7P – 1 szt., D7L – 1 szt., D8L – 1 szt., Da9L –   2 szt. (stalowe), Da9P – 1 szt. (stalowe), D1 – 1 szt., D2 – 1 szt., D3 – 6 szt., Du4L –          1 szt., Du3P – 1 szt., prosimy o wyjaśnienie oraz gdzie ich umieścić w kosztorysie.
12.     w przedmiarze brak jest drzwi ujętych na rys. nr C/A 25: D4 – szt. 1. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
13.    W dostarczonej dokumentacji technicznej brak detali dotyczących żaluzji aluminiowych osłaniających okna. Prosimy o uzupełnienie oraz podanie szczegółowych informacji dotyczących żaluzji.
14.    W dostarczonej dokumentacji technicznej brak detali dotyczących świetlika dachowego Prosimy o podanie parametrów oraz uzupełnienie o rysunek.

Odpowiedzi
Przedmiar robót Budynek Dydaktyczny Filii KUL – roboty budowlane:

1.    Poz. 121.1 – przyjąć 37,295 m3.
2.    Poz. 193.5 – przyjąć 15,014 m3.
3.    Poz. 194.10 – przyjąć 0,323 m3.
4.    Poz. 198.1 – przyjąć 3,63 m3.
5.    Poz. 201.2 – uwzględnić mnożnik w ilości 15.
6.    W ramach pozycji 203.5.
7.    Poz. 203.4 – poprawiono.
8.    Poz. 203.5 – poprawiono.
9.    Poz. 206.3 – przyjąć 4,62 m2 (1 szt.).
10.    Uzupełnić w poz. 206.5.
11.    Uzupełnić w poz. 206.5.
12.    Uzupełnić w poz. 206.5.
13.    Żaluzje (rolety) okienne - kasetowe z prowadnicami bocznymi, sterowane elektrycznie (zasilanie wg wytycznych branży elektrycznej). Wyjściowo (zgodnie z wytycznymi projektu) bazowano na rozwiązaniach systemu Krakżal, lub równoważnym.
14.    Wyłaz dachowy ujęto w ramach rys. C/A-D10. Parametrycznie wyłaz na podstawie prostej, termoizolowanej PUR, H=50 cm, przepona wyłazu przezierna 3-powłokowa. Wyjściowo bazowano na systemie Unima, lub równoważnym.


                                                                                                             Stalowa Wola, 29.10.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                          WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane odpowiedzi oraz załącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nowe dokumenty: 


Pytania
I. Pytania ogólne (warunki przetargu, umowa).

1.    Czy Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym?
2.    W pkt 16.2 SIWZ Zamawiający pisze, że „cena ofert uwzględnia wszystkie zobowiązania”, a w pkt 16.3 SIWZ Zamawiający pisze, iż „cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia”, a następnie dalej w załączniku nr 9 - Wzór umowy w par. 4 ust. 1 Zamawiający wprowadza wynagrodzenie kosztorysowe. Równocześnie przy wynagrodzeniu kosztorysowym, podstawą opracowania ceny ofertowej jest kosztorys opracowany na podstawie przedmiarów robót, a Zamawiający pisze w pkt 16.6, iż „przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym mającym ułatwić Wykonawcy sporządzenie kosztorysu”, czyli jako dokument pomocniczy nie jest traktowany jako dokument podstawowy do sporządzenia ceny ofertowej. Proszę o dostosowanie zapisów SIWZ do zapisów umowy. W związku z powyższym proszę również o wyjaśnienie i doprecyzowanie w jaki sposób będzie obliczane kosztorysowe wynagrodzenie wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wykonaniu obmiaru wykonanych robót?
3.    W związku z tym, iż zgodnie z zapisem pkt 16.6 SIWZ „cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną”, który należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, proszę podać zakres jaki powinien obejmować taki kosztorys uproszczony pod względem ilościowo-jakościowym. Jednocześnie po dokonaniu analizy dokumentacji projektowej należy stwierdzić, iż przedmiar robót nie zawiera wielu pozycji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, czy w związku z tym Zamawiający przewiduje aneks do przedmiaru, uzupełniający brakujące pozycje? Wykonawcy nie mogą dowolnie uzupełniać pozycji kosztorysowych o braki w przedmiarze robót zidentyfikowane przy analizowaniu dokumentacji projektowej, gdyż złożone oferty będą obejmowały różny zakres robót, a tym samym, będą nieporównywalne, co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych i narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów? Czy Zamawiający w związku z tym przyjmie przedmiar robót jako podstawę przygotowania ceny ofertowej, w kontekście wynagrodzenia kosztorysowego?
4.    W pkt 16.3 SIWZ Zamawiający pisze, iż „cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia”, dalej w załączniku nr 8 - Wzór umowy w par. 4 ust. 1 Zamawiający wprowadza wynagrodzenie kosztorysowe, ale nie określa w jaki sposób będzie je obliczał. W związku z powyższym proszę o wprowadzenie w par. 4 ust. 1 wzoru umowy w miejsce obecnego zapis o następującej treści: „Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, obliczone na podstawie kosztorysów powykonawczych, którego wysokość orientacyjna zawarta w formularzu ofertowym w przetargu wynosi: .............................. netto + ............................................. (podatek VAT) = ............................................... brutto. słownie: ......................................................................................................................................
Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie obliczona na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o kosztorys ofertowy.”
5.    Ponieważ w par. 4 ust. 3 załącznika nr 8 - wzór umowy, Zamawiający przewiduje wykonanie robót zamiennych na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego, a równocześnie pisze, że „ewentualne różnica w wycenie robót wykonanych technologią zamienną i wg dokumentacji nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, to czy wobec tego nie należy wpisać, że wprowadzenie technologii zamiennych będzie uzgodnione przez strony umowy i za ich obopólną zgodą w formie protokolarnej?
6.    W związku z tym, iż w par. 12 ust. 1 pkt a) Zamawiający wprowadza pojęcie „zakresu robót”, które jest niezdefiniowane w tej umowie, prosimy o wprowadzenie nowego brzmienia tego punktu o treści następującej: „fakturami częściowymi wystawionymi w oparciu o wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego w książce obmiarów roboty, wynikające z procentowego zaawansowania. Wartość faktur częściowych nie może być niższa niż 300 000,00 zł brutto.”
7.    Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.
8.    Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie .dwg.
9.    Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej programów kosztorysowych (np .ath).
10.    Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowę.
11.    Zgodnie z zapisem SIWZ, punktu 10.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom za wyjątkiem robót konstrukcyjno-budowlanych. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót, które należy wykonać w siłach własnych, gdyż określenie „roboty konstrukcyjno-budowlane” jest bardzo ogólne. Prosimy o określenie czy chodzi o roboty stanu surowego, czy również o roboty wykończeniowe.
12.    Zgodnie z zapisem SIWZ, punkt 9.1.c) do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. Ponieważ nie ma dokładnej definicji co powinien zawierać kosztorys sporządzony metodą uproszczoną, prosimy o określenie czy do kosztorysu należy dołączyć zestawienie materiałów?

III. Branża budowlana.

1.    Brak jest rysunku „Strop nad 1-szym piętrem i konstrukcje 2-go piętra” z branży konstrukcyjnej. Rysunek o powyższej nazwie zawiera rzut stropu nad piwnicami. Prosimy o uzupełnienie.
2.    Brak rysunku „Przekrój P-P" z branży architektonicznej. Rysunek o powyższej nazwie zawiera przekrój O-O. Prosimy o uzupełnienie.
3.    Rysunki: „Strop nad parterem i konstrukcje żelbetowe 1-go piętra - rysunek szalunkowy” (1657-7 branża konstrukcyjna) oraz rysunek „Rzut I piętra (poziom +4,20)” w osi C, ściana wewnętrzna - na obu rysunkach inne materiały konstrukcyjne. Prosimy o wyjaśnienie.
4.    Odwodnienie połaci dachu części budynków nie związanych z budynkiem „C” - stacja trafo oraz pomieszczenie techniczne agregatu. Sprzeczne informacje na rysunkach „Rzut I piętra (poziom +4,20)” oraz „Przekrój O-O”. Na obu rysunkach spadki w inne strony. Prosimy o wyjaśnienie.
5.    Brak rury spustowej odprowadzającej wodę opadową z daszku nad wejściem do stacji trafo w kierunku. Spadek rynny jest od rury spustowej. Prosimy o wyjaśnienie.
6.    Wg opisu technicznego branży architektonicznej, ścianki działowe przewiduje się wykonać z płyt gipsowo - włóknowych na ruszcie, natomiast wg przedmiaru robót są one murowane z pustaków Porotherm 11,5 cm. Który materiał należy przyjąć do wyceny?

IV. Branża sanitarna.

1.    Warunki techniczne odbioru ścieków sanitarnych z dnia 05.03.2009, wydane na włączenie do studni o rzędnych 163,8 - 157,4 należącej do przewodu kanalizacyjnego DN400 w ul. Kwiatkowskiego. Na planie zagospodarowania terenu w ul. Kwiatkowskiego znajduje się przewód DN 400 kanalizacji deszczowej. Profil kanalizacji i plan zagospodarowania przedstawia włączenie kanalizacji sanitarnej z budynku do studni DS.-4 o rzędnych 158,41 - 163,25. Prosimy o wyjaśnienie, przedstawienie warunków na włączenie kanalizacji.
2.    Prosimy o podanie klasy odporności przewodów wentylacyjnych zaprojektowanych z płyt Promaduct.
3.    W udostępnionym przedmiarze robót instalacji wentylacji brak central wentylacyjnych AHU1 - AHU7, prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiaru.
4.    Na rysunkach rzut dachu, instalacja wentylacji znajdują się 3 wentylatory AFC/4-630-220, natomiast w opisie do projektu jest wentylator AFC/4-630-400, prosimy o wyjaśnienie.
5.    W udostępnionym przedmiarze robót instalacji wentylacji brak:
- Wentylatorów dachowych oddymiających - CVHT - 15/15 - 3 kpl.
- Wentylatora napowietrzającego - Wt1 AFC/6-1250-1100 - 1 kpl.
- Wentylatora napowietrzającego - Wt2 AFC/4-630-220 (rzut dachu) - 3 kpl.
- Wentylatora napowietrzającego - Wt3 AFC/4-900P-750 - 1 kpl.
- Wentylatora dachowego - CTVB/4-180 - 1 kpl.
Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiaru oraz określenie wyposażenia wentylatorów.

Odpowiedzi
I. Pytania ogólne (warunki przetargu, umowa).

1.    Zamawiający potwierdza, że wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
2.    Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ pkt 16.2., pkt 16.3., natomiast zmienia zapisy SIWZ pkt 16.6. na następującą treść:
„16.6. Cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, obliczonego według dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych i wizji lokalnej. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze należy podać swoją cenę jednostkową. Wartość robót powinna być iloczynem ilości robót określonej w przedmiarze i podanej ceny jednostkowej. Podstawą opracowania kosztorysu ofertowego jest załączona dokumentacja projektowa. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę w oparciu o w/w dokumentację projektową oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przedmiar robót jest dokumentem służącym Wykonawcy do sporządzenia kosztorysu ofertowego.  Podane w przedmiarze robót katalogi należy traktować jako materiał pomocniczy, a nie obowiązkowy  przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Kolejność pozycji i działów, które są wyszczególnione w przedmiarze robót muszą odpowiadać pozycjom i działom w kosztorysie ofertowym.”  
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że obliczenie kosztorysowego wynagrodzenia Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu zamówienia będzie dokonywane w oparciu o rejestr obmiarów. Rejestr obmiarów będzie dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Elementy robót będą obejmowały poszczególne rodzaje robót zgodnie z harmonogram robót opracowanym przez Wykonawce, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiajacego i będzie dostosowany do wielkości przewidzianych przez Zamawiajacego na dany rok środków finansowych. Obmiary wykonanych robót przeprowadzane będą w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisywane do rejestru obmiarów. Podstawą płatności będzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych i wizji lokalnej. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
3.    Zamawiający zmienił zapis pkt 16.6. SIWZ, zgodnie z którym przedmiar robót jest dokumentem służącym Wykonawcy do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapis, że cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego metodą uproszczoną, obliczonego według dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, szczegółowych specyfikacji technicznych i wizji lokalnej.  Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami pkt 11.4. SIWZ Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w tym również przedmiarów robót, będących integralną częścią SIWZ. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przedmiarach robót Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. W uzasadnianych przypadkach tj. w przypadku dużych modyfikacji przedmiarów robót Zamawiający może wprowadzić aneks do przedmiarów robót. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert dla wszystkich Wykonawców, co zapewni że wszystkie oferty będą porównywalne i będą obejmowały taki sam zakres robót.
4.    Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Załącznik nr 8 nie jest wzorem umowy, a dotyczy danych finansowych. Zamawiający przyjmuje tę nieścisłość jako błąd pisarski i zmienia zapisy § 4 ust. 1. wzoru umowy Załącznik nr 9 na następujący:
    „Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe, obliczone na podstawie kosztorysów powykonawczych, którego wysokość orientacyjna zawarta w Formularzu ofertowym w przetargu wynosi: .............................. netto + ............................................. (podatek VAT) = ............................................... brutto (słownie: ..................................................................................................................................).
Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie obliczona na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych w oparciu o kosztorys ofertowy.”
5.    Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Załącznik nr 8 nie jest wzorem umowy, a dotyczy danych finansowych. Zamawiający przyjmuje tę nieścisłość jako błąd pisarski i wyjaśnia, że zapisy § 4 ust. 3 wzoru umowy Załącznika nr 9 brzmią:
    „Przez roboty zamienne rozumie się wykonanie przez Wykonawcę na wyraźne pisemne zlecenie Zamawiającego przewidzianych prac w inny sposób lub przy użyciu innych materiałów niż przewidziano to w dokumentacji. Różnica w wycenie robót wykonanych technologią zamienną i według dokumentacji zostanie ustalona przez Zamawiajacego w zleceniu wykonania robót zamiennych i wyliczona zostanie wg średnich stawek dla tego rodzaju robót według stawek Sekocenbud dla województwa podkarpackiego z kwartału poprzedniego.”
    Zgodnie z powyższym zapisem brak ograniczenia, że „ewentualne różnica w wycenie robót wykonanych technologią zamienną i wg dokumentacji nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisani wzoru umowy wszystkie uzgodnienia oraz ewentualne zamówienia dodatkowe i uzupełniające lub roboty zamienne wymagają formy pisemnej tj. m.in. spisania protokołów konieczności.
6.    Zamawiający zmienia zapis § 12 ust. 1 pkt a) wzoru umowy Załącznik nr 9 na następujący:
    „fakturami częściowymi wystawionymi w oparciu o wykonane i potwierdzone przez Zamawiajacego w protokołach odbioru częściowego zakresy robót, obliczone w oparciu o rejestr obmiarów i kosztorysy powykonawcze, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto,”.
7.    Dokumentację geologiczną zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
8.    Dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego została udostępnione w formacie pdf, który obsługiwany jest przez ogólnodostępną przeglądarkę plików, aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. W związku z powyższym na naszej stronie internetowej nie zostanie udostępniona dokumentacja projektowa w formacie dwg.
9.    Przedmiary robót zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego zostały udostępnione w formacie pdf, który obsługiwany jest przez ogólnodostępną przeglądarkę plików, aby zapewnić zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. W związku z powyższym na naszej stronie internetowej nie zostaną udostępnione przedmiary w wersji edytowalnej programów kosztorysowych.
10.    Decyzja o pozwoleniu na budowę jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
11.    Zamawiający poprzez roboty konstrukcyjno-budowlane rozumie roboty konstrukcyjne i budowlane stanu surowego.
12.    Zamawiający zgodnie z zapisem SIWZ punkt 9.1.c) wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowy sporządzony metodą uproszczoną wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu oraz podaniem narzutów do kosztorysu.

III. Branża budowlana.

1.    Brakujący rysunek zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
2.    Brakujący rysunek zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
3.    Pozycja w osi C dotyczy ściany zewnętrznej. Ujęte w części konstrukcyjnej, jak i w części architektonicznej materiały są zgodne. Od poziomu stropu nad parterem do spodu otworu okiennego - jako element murowany, natomiast nad otworem okiennym - element monolityczny, żelbetowy (poz. W-3.1).
4.    Przekrój O-O nie dotyczy części pomieszczenia agregatu oraz stacji trafo. Lokalne przekroje bezpośrednio związane z tymi elementami, to przekroje: P-P, S-S oraz R-R i M-M. Spadki wg tych rysunków.
5.    Wodę opadową z zadaszenia stacji trafo zbiera lokalna rynna (rzut 1 piętra). Spadek rynny oczywiście w stronę rury spustowej (styk stacji trafo i obudowy agregatu).
6.    Specyfikacja materiałowa przegród wg rysunków oraz zestawienia przegród.

IV. Branża sanitarna.

1.    Odprowadzenie ścieków sanitarnych z rozpatrywanego segmentu przyłączem do studzienki DS-4. Przywołana studzienka 163.8/157.40 należąca do przewodu kanalizacyjnego DN 400 zlokalizowana jest na końcu istniejącego parkingu. Zakres od projektowanej studni DS-4 do w/w studni istniejącej dotyczy nie związanych z przyłączami zewnętrznych elementów infrastruktury technicznej - wg oddzielnego opracowania.
2.    Systemy OD1 i OD3 (EIS 60) tak jak stropy. System OD2 (EIS 120). System NK-R (EIS 120). Każdy inny nie ujęty w tym opisie (EIS 120). Wszystkie klapy p.poż. EIS 120.
3.    Uzupełnić pozycję.
4.    Prawidłowy to Wt2 AFC/4-630-220 – ilość 2 szt.
5.    Uzupełnić pozycje wg poniższego zestawienia:
- wentylator dachowy oddymiający CVHT - 15/15 – ilość 3 kpl.;
- wentylator napowietrzający Wt1 AFC/6-1250-1100 – ilość 2 kpl. (dwa obok siebie);
- wentylator napowietrzający Wt2 AFC/4-630-220 (rzut dachu) – ilość 2 kpl.(dwa obok siebie);
- wentylator napowietrzający Wt3 AFC/4-900P-750 – ilość 1 kpl.;
- wentylator dachowy CTVB/4-180 – ilość 1 kpl.

Wyposażenie wentylatorów.

Wentylatory AFC posiadają:
    - własne podstawy służące do przykręcenia ich obudów do betonowych podstaw,
    - wentylator Wt3 AFC/4-900P-750 posiada kratkę jako czerpnię,
    - są zaopatrzone w gumowe podstawki przeciwdrganiowe,
    - posiadają króćce przyłączeniowe (są ujęte w specyfikacji i na rysunku).
    Wszystkie te elementy powinny być systemowe dostarczone przez producenta     wentylatorów.

    Wentylatory CVHT posiadają:
    - są zaopatrzone w gumowe podstawki przeciwdrganiowe.

    Wentylatory CTVB posiadają:
    - podstawy, wyspawane na budowie np z ceowników lub systemowe np Big foot system.
 


                                                                                                            Stalowa Wola, 02.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                       WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz załącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nowe dokumenty: 
Pytania
1.    W której pozycji kosztorysu należy wycenić centrale wentylacyjne, ponieważ nie ujęto ich w przekazanym przedmiarze na wentylację?
2.    Wnioskujemy o zmianę załącznika nr 7 do SIWZ gdzie Zamawiający żąda podania „procentowej wartości kontraktu”. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może żądać wskazania przez Wykonawcę w ofercie jedynie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Odpowiedzi
1.    Pozycje kosztorysu, w których należy wycenić centrale wentylacyjne, zostaną określone w przygotowywanym przez Zamawiającego przedmiarze robót, który uwzględni uzupełnienia i korekty pozycji. Poprawione przedmiary robót zostaną udostępnione w terminie późniejszym na stronie internetowej Zmawiającego.
2.    Zamawiający zmienia Załącznik nr 7 do SIWZ. Nowy załącznik zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
 


                                                                                                            Stalowa Wola, 02.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                     WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytania
W pliku nazwanym „Ślusarka wewnętrzna 1”, występują elementy z oznaczeniami, zawierającymi literę „Z”: np „DZa3”. Przyjęło się (zwyczajowo), że literą „Z” oznacza się elementy zewnętrzne, a wewnętrzne albo „W”, albo bez dodatkowych oznaczeń (np D4; Da5). Czy wszystkie elementy z tego rysunku są wewnętrzne, a jeśli nie, to które są zewnętrzne, które wewnętrzne?
Ponadto, w zestawieniu „Ślusarka wewnętrzna 1” drzwi DUa1* (występują dwa razy) i drzwi DUa2L* oznaczeniem literką „U”. Czy ta litera (U) coś konkretnego oznacza, a jeśli tak, to co? Wszystkie drzwi z oznaczeniem U są ognioodporne, więc profile będą z przekładkami. Chodzi o szklenie - czy pojedynczą szybą ognioodporną, czy zestawem: ognioodporna + bezpieczna. Jaki wariant szklenia należy wybrać?
W przedmiarze „Roboty Budowlane” w zestawieniu materiałów w pozycji 208 występują „żaluzje osłaniające okna typ L095 wg normy EN 573-3 firmy RENSON lub innej o podobnych parametrach 439,853 m2”. Prosimy o sprecyzowanie wymiarów i określenie w których oknach zamontowane są w/w żaluzje (nie wskazano ich na rysunkach PW Elewacje) oraz w której pozycji przedmiaru należy je uwzględnić.
Prosimy o potwierdzenie, że występujące w przedmiarze budowlanym np w poz. 59 „kabiny natryskowe do kąpieli” są w rzeczywistości ściankami systemowymi WC w pomieszczeniach sanitarnych (wydzielającymi poszczególne kabiny), zgodnie z dokumentacją techniczną. Jednocześnie zgłaszamy, że przedmiar nie ujmuje dwóch kompletów kabin sanitarnych jednosegmentowych, prostokątnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące elementy.
Odpowiedzi
Położenie poszczególnych, ujętych w zestawieniach pozycji (elementy wewnętrzne, elementy zewnętrzne) pokazują rzuty. Przyjęta symbolika oznaczeń poszczególnych pozycji nie koniecznie musi odpowiadać położeniu tych pozycji. Prosimy rozpatrywać rysunki zestawcze łącznie z pozostałą częścią projektu.
Ujęte w zestawieniu pozycje (wg przyjętego oznaczenia DUa1) rozbito na dwie różne - parter DUa1**, pozostałe: DUa1*. Różnica polega na przyjętych parametrach tych zestawów - wg opisu. Wstawiona w ramach przyjętych oznaczeń litera „U” miała na celu dodatkowe zróżnicowanie tych pozycji od innych. Poza ich samą geometrią, parametry jak wg opisów. Są też pozycje bez litery „U” posiadające parametry p.poż.
Szklenie szybami zespolonymi: bezpieczna + pożarowa (wg oznaczeń).
Pozycja nazwana omyłkowo - chodzi o wewnętrzne rolety. Przedmiar należy skorygować. Zewnętrzne żaluzje dotyczą osłon instalacyjnych na dachu - całość wg rysunków.
Przedmiar należy poprawić i uzupełnić - są to ścianki wydzielające w pomieszczeniach WC - całość zgodnie z wytycznymi części dotyczącej aranżacji pomieszczeń sanitarnych.


Zamawiający przygotowuje przedmiary robót, które uwzględnią uzupełnienia i korekty. Poprawione przedmiary robót zostaną udostępnione w terminie późniejszym na stronie internetowej Zamawiającego.

 


                                                                                                          Stalowa Wola, 04.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10                                                       WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 


Pytania
Przedmiar robót Budynek Dydaktyczny Filii KUL - roboty budowlane:
1.    W przedmiarze pozycja 208.4 prosimy o podanie grubości wełny mineralnej pod wewnętrzne okładziny z blachy miedziowej (brak w projekcie).
2.    poz. 210.2 - KNKRB 3/1002/02 Docieplenie ścian zewnętrznych i okładanie płytami o wysokości 2,8 m z łaceniem, naszym zdaniem powinno się wycenić wg KNR 23/2613-01 docieplenie wełną mineralną gr. 15 cm na kleju oraz z tab. 2613-06 przyklejenie warstwy siatki.
3.    poz. 212.1 i poz. 212.2 prosimy o podanie prawidłowych przedmiarów dotyczy deskowania słupów 297,958 m2 oraz betonowanie betonem architektonicznym 297,958 m3 (takie same m2 i m3).


Odpowiedzi
1. ÷ 3. Zamawiający przygotowuje przedmiary robót, które uwzględnią uzupełnienia i korekty. Poprawione przedmiary robót zostaną udostępnione w terminie późniejszym na stronie internetowej Zamawiającego.
 


                                                                                                             Stalowa Wola, 04.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                    WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania

Branża budowlana:
1.    Załączony przez Inwestora przedmiar robót budowlanych nie uwzględnia wykonania ogrodzenia wraz z murkiem oporowym przewidzianego w projekcie zagospodarowania terenu. Odnosząc się do zapisu SIWZ: „Kolejność pozycji i działów, które są wyszczególnione w przedmiarze robót muszą odpowiadać pozycjom i działom w kosztorysie ofertowym", prosimy o odpowiedź, w którym dziale uwzględnić wykonanie brakującego ogrodzenia.
2.    Czy przegrody międzypisuarowe wyszczególnione w opisie technicznym, a nie ujęte w przedmiarze robót wchodzą w zakres opracowania? Prosimy o odpowiedź.
3.    Czy wyposażenie meblowe wchodzi w zakres opracowania? Prosimy o odpowiedź.
Branża elektryczna:
4.    Prosimy o wskazanie w którym przedmiarze jest ujęty budynek dla agregatu prądotwórczego. W robotach elektrycznych ujęty jest sam agregat bez obudowy.
5.    Uszczegółowienie kondygnacji zagłębionej:
- prosimy o schemat tablicy wentylacji TW - brak jej również w przedmiarze robót (jest wymieniona w opisie technicznym pkt 1.3),
- prosimy o podanie wyposażenia puszek podłogowych BATIK - 16-mod.,
- w tym przedmiarze w dziale nr 2 (INSTALACJE WEWNĘTRZNE) brakuje poz. Nr 2.15, czy należy zachować taki układ numeracji? - prosimy o odpowiedź.
6.    Prosimy o wyjaśnienie, czy w instalacjach elektrycznych występują dwa urządzenia UPS - 30,0 kVA i - 60,0 kVA, o których mowa w opisie technicznym pkt 1.4.10 i pkt 1.6.4? Jeżeli występują 2 UPS-y, to w której pozycji kosztorysu ofertowego należy ująć UPS 60,0 kVA? oraz prosimy o podanie jaki jest jego czas podtrzymania.
7.    Gdzie należy dopisywać pozycje nie ujęte w przedmiarze, a wchodzące w zakres wyceny? (na końcu danego działu, czy w nowym, dopisanym dziale do danego kosztorysu?). Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedzi

Branża budowlana:
1.    Przedmiar robót zostanie uzupełniony.
2.    Tak, przedmiar robót zostanie uzupełniony.
3.    Nie, wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres opracowania.
Branża elektryczna:
4.    Obudowa agregatu została ujęta w części budowlanej.
5.    - Tablica TW została podana błędnie – w projekcie „Uszczegółowienie pomieszczeń kondygnacji zagłębionej” nie występuje tablica TW.
- Wyposażenie puszek podłogowych – 3 gn. białe, 4 gn. czerwone, 4 gn. sieci LAN.
- Układ numeracji należy zachować taki jak w przedmiarach.
6.    W projekcie występuje jedynie UPS – 30,0 kVA - w opisie technicznym podano omyłkowo 60,0 kVA.
7.    Ze względu na kosztorysowe rozliczenie zadania Zamawiający nie zgadza się na samodzielne dopisywanie przez Wykonawców pozycji, których nie ujęto w przedmiarach. Zamawiający przygotowuje przedmiary robót, które uwzględnią uzupełnienia i korekty. Poprawione przedmiary robót zostaną udostępnione w terminie późniejszym na stronie internetowej Zamawiającego.


                                                                                                           Stalowa Wola, 05.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                         WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytania
Przedmiar robót Budynek Dydaktyczny Filii KUL – roboty budowlane:

1.    W przedmiarze pozycja 105.4 obmiar jest 202,20 m3 naszym zdaniem powinno być 23,253 m3.
2.    W przedmiarze pozycja poz. 129.1 obmiar jest 90,127 m3 naszym zdaniem powinno być 10,364 m3.
3.    W przedmiarze pozycja poz. 140.8 wg przedmiaru jest izolacja z płyt styropianowych gr. 15 cm a wg opisu PW str. 36 P2N1 nadwieszenia jest wełna mineralna twarda hydrofob. gr. 15 cm – prosimy o wyjaśnienie co przyjąć do kosztorysu.
4.    W przedmiarze pozycja poz. 140.9 i 140.10 wg przedmiaru jest płyta G-K a wg opisu jak wyżej płyta gips.-włókn. np. Fermacell – prosimy o wyjaśnienie.
5.    W przedmiarze pozycja poz. 144.1 obmiar jest 112,579 m3 naszym zdaniem powinno być 28,145 m3.
6.    W przedmiarze pozycja poz. 146.6 obmiar jest 148,493 m3 naszym zdaniem powinno być 37,123 m3.
7.    W przedmiarze pozycja poz. 150.2 obmiar jest 317,533 m3 naszym zdaniem powinno być 40,785 m3.
8.    W przedmiarze pozycja poz. 163.8 wg przedmiaru jest izolacja z płyt styropianowych gr. 15 cm a wg opisu PW str. 36 P2N1 nadwieszenia jest wełna mineralna twarda hydrofob. gr. 15 cm – prosimy o wyjaśnienie co przyjąć do kosztorysu.
9.    W przedmiarze pozycja poz. 163.9 i poz. 163.10 wg przedmiaru jest płyta G-K a wg opisu jak wyżej płyta gips.-włókn. np. Fermacell – prosimy o wyjaśnienie.
10.    W przedmiarze pozycja poz. 174.4 obmiar jest 183,129 m3 naszym zdaniem powinno być 21,060 m3.
11.    W przedmiarze pozycja poz. 175.1 obmiar jest 86,112 m3 naszym zdaniem powinno być 9,903 m3.
12.    W przedmiarze pozycja poz. 143.1 nr 202 255/02 ściany żelbetowe – dodatek za każdy następny 1 m wysokości naszym zdaniem powinno być KNR 202 255/01 ściany żelbetowe grubości 10 cm. 

Odpowiedzi
1.    Poz. 105.4 – przyjąć 202,20 m2. Jednocześnie skorygowano technologię wykonania ścianek z murowanych na ścianki z płyt gipsowo-włóknowych.
2.    Poz. 129.1 – przyjąć 161,382 m2. Jednocześnie skorygowano technologię wykonania ścianek z murowanych na ścianki z płyt gipsowo-włóknowych.
3.    Poz. 140.8 – przyjąć izolację z wełny mineralnej.
4.    Poz. 140.9; 140.10 – przyjąć ścianki z płyt gipsowo-włóknowych.
5.    Poz. 144.1 – przyjąć 28,145 m3.
6.    Poz. 146.6 – przyjąć 37,123 m3.
7.    Poz. 150.2 – przyjąć 317,533 m2. Jednocześnie skorygowano technologię wykonania ścianek z murowanych na ścianki z płyt gipsowo-włóknowych.
8.    Poz. 163.8 – przyjąć izolację z wełny mineralnej.
9.    Poz. 163.9; 163.10 – przyjąć ścianki z płyt gipsowo-włóknowych.
10.    Poz. 174.4 – przyjąć 183,129 m2. Jednocześnie skorygowano technologię wykonania ścianek z murowanych na ścianki z płyt gipsowo-włóknowych.
11.    Poz. 175.1 – przyjąć 114,355 m2. Jednocześnie skorygowano technologię wykonania ścianek z murowanych na ścianki z płyt gipsowo-włóknowych.
12.    Poz. 143.1 – uwzględnić KNR 2-02 0255/01 ściany żelbetowe gr. 10 cm.


    Zamawiający przygotowuje przedmiary robót, które uwzględnią uzupełnienia i korekty. Poprawione przedmiary robót zostaną udostępnione w terminie późniejszym na stronie internetowej Zamawiającego.


                                                                                                           Stalowa Wola, 10.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                       WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu: 1.    Uchyla się pkt. 3.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2.    Dodaje się po pkt. 3.7. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pkt. 3.8. w brzemieniu: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, z materiałami budowlanymi które są wymienione w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej”;
3.    Uchyla się pkt. 9.1.f) specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4.    Pkt. 10.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza powierzenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom za wyjątkiem robót konstrukcyjno-budowlanych. Ograniczenie podwykonawstwa dla robót konstrukcyjno-budowlanych jest spowodowane skomplikowaną konstrukcją budynku.”;
5.    Pkt 12. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: „Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości   200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) do dnia 07.12.2010 r. do godziny 12:00 w  formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy         z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  Nr 47 9430 0006 0000 1111 2000 0007 w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli z dopiskiem "Wadium - Budowa budynku administracyjno-dydaktyczon-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)".  Oryginalny dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.
Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.”;
6.    Pkt. 14.9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: „Koperta powinna być oznaczona napisem o treści: Przetarg nieograniczony pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”. Nie otwierać do 07.12.2010r.  do godz. 12:15”;
7.    Pkt. 15.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w terminie do dnia 07.12.2010 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, pokój nr 9.”;
8.    Pkt 15.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: „Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.12.2010 r. o godzinie 12:15   w siedzibie Zamawiającego w Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, pokój Nr 17.”;
9.    Uchyla się pkt. 22.g) specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
10.    Uchyla się załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
11.    Uchyla się pkt. IV.6. ogłoszenia o zamówieniu;
12.    Dodaje się po pkt. IV.7. ogłoszenia o zamówieniu, pkt. IV.8 w brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, z materiałami budowlanymi które są wymienione w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej”;
13.    Uchyla się pkt. VII.1.f) ogłoszenia o zamówieniu;
14.    Pkt. VIII. ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: „1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) do dnia 07.12.2010 r. do godziny 12:00 w  formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy         z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  Nr 47 9430 0006 0000 1111 2000 0007 w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli z dopiskiem "Wadium - Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)".  Oryginalny dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.
Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.”;
15.    Pkt. X. ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w terminie do dnia 07.12.2010 r. do godz. 1200,   w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 9 /parter/.”.


                                                                                                             Stalowa Wola, 10.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                        WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz uzupełnia dokumentację projektową:  

Pytania

    W nawiązaniu do punktu 11.4 SIWZ zwracamy się z prośbą o uzupełnienie poniższych danych:
1.    Wskazanie pomieszczeń w których występuje sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych.
2.    Uzupełnienie przedmiaru o ścianki działowe na bazie systemowych lekkich ścian na stalowym ruszcie systemu Fermacell.
3.    Wskazanie miejsca występowania w dokumentacji technicznej wymienionego w przedmiarze świetlika dachowego oraz klapy dymowej.
4.    Uzupełnienie dokumentacji o rysunek wykazany w spisie „Projektu wykonawczego architektura” pod Lp.46.
5.    Określenie czy w zakres wyceny wchodzą pochwyty dla niepełnosprawnych, blaty łazienkowe, suszarki, lustra i ewentualnie uzupełnienie przedmiaru o wyżej wymienione pozycje.
6.    Określenie czy w zakres wyceny wchodzi ogrodzenie terenu ujęte w dokumentacji technicznej, detal D25.
7.    Udostępnienie wykonawczej dokumentacji branży drogowej.
8.    Zgodnie z rysunkiem C/ZT-1 ilość zaznaczonych drzew do usunięcia wynosi 13 szt., natomiast w przedmiarze „Roboty budowlane” uwzględniono tylko 1 szt. Czy przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie wszystkich drzew czy tylko jednego? Kto jest odpowiedzialny za uzyskanie stosownych pozwoleń i poniesienie związanych z nimi opłat?
9.    Uzupełnienie dokumentacji technicznej o specyfikację techniczną wewnętrznych rolet sterowanych elektrycznie. Określenie czy roleta w całości, łącznie z systemem sterowania, ma być wykonana w systemie LUTRON Sivoia QS zgodnie z dokumentacją techniczną branży elektrycznej.

Odpowiedzi

1.    Typ i szczegółowy rozkład sufitów ujęto w ramach części rysunkowej - rysunki, m.in.:     C/A-32 – C/A-37.
2.    Przedmiar robót zostanie uzupełniony - poprawione przedmiary robót zostaną udostępnione w terminie późniejszym na stronie internetowej Zamawiającego.
3.    "Świetlik" dotyczył wyłazu dachowego. Według części graficznej - rysunki, m.in.: C/A-7, C/A-D10.
4.    Rysunki Projektu wykonawczego architektura Lp. 46 zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.
5.    W zakres wyceny wchodzą pochwyty dla niepełnosprawnych, blaty łazienkowe, suszarki, lustra. Przedmiar zostanie uzupełniony - poprawione przedmiary robót zostaną udostępnione w terminie późniejszym na stronie internetowej Zamawiającego.
6.    W zakres wyceny wchodzi ogrodzenie terenu ujęte w dokumentacji technicznej.
7.    Dokumentacja wykonawcza branży drogowej została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
8.    Przedmiot zamówienia obejmuje usunięcie wszystkich drzew. Zamawiający posiada wymagane pozwolenia, opłaty związane z usunięciem drzew ponosi Zamawiający.
9.    Specyfikacja techniczna wewnętrznych rolet została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
    Na etapie projektu i specyfikacji określono klasę i rozmiar silników (tuba o rozmiarze       64 mm, aluminiowa z wbudowanym silnikiem i sterownikiem elektronicznym o mocy   105 W i zasilaniu bezpiecznym 24 V oraz rodzajem transmisji w protokole QS) oraz klasę i rodzaj materiałów (certyfikacja niepalności, parametry przepuszczalności światła (0%) oraz stopnia jego odbijania oraz transmisji termicznej). Szczegółowe wymiary zostaną dobrane po wykonaniu pomiaru po zakończeniu procesu budowlanego i części wykończeniowej ze względu na możliwe zmiany w wymiarach po wykonaniu otworów okiennych i montażu stolarki. Kolorystycznie - biel (jak ściany).
    Roleta jest integralną częścią systemu zarządzania oświetleniem i pracuje w tym samym protokole co pozostałe elementy systemu sterowania oświetleniem, gdyż umożliwia to włączenie rolet w algorytm zarządzania budynkiem w zakresie sterowania energią elektryczną i optymalizacją systemu w zakresie lokalnym (sale) i globalnym (budynek). Dodatkowo rolety mogą zostać włączone w zegar astronomiczny jednostek sterowania systemu LUTRON lub równoważnego, sceny oświetleniowe bez dodatkowych interfejsów czy elementów wykonawczych ze strony systemu sterowania oświetleniem, gdyż wykorzystują dokładnie ten sam protokół co jednostki sterowania oświetleniem i stanowią samodzielny element wykonawczy. Rolety zostały również dobrane ze względu na ich dokładność i powtarzalność pozycjonowania w 256 krokach oraz parametr poziomu generowanego hałasu poniżej 44 dBA/1m.
    Dodatkowa charakterystyka:
    - różne sposoby montażu (sufit/ściana),
    - różne sposoby sterowania (podczerwień, kontakt bezpotencjałowy, systemowa),
    - grupowanie,
    - najlepsze dopasowanie do okna (minimalny odstęp pomiędzy ramą okna a roletą ¾ cala,
    - możliwość zaprogramowania kilku punktów zatrzymania,
    - integracja z systemami kontroli oświetlenia LUTRON lub równoważnym,
    - zasilanie 24 V plus magistrala komunikacyjna RS485 zmodyfikowany.


                                                                                                             Stalowa Wola, 10.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                     WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
Pytania
    W nawiązaniu do punktu 11.4 SIWZ zwracamy się z prośbą o odpowiedź na n/w pytania.
    Prosimy o zamieszczenie szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej parametrów szkła w ślusarce aluminiowej.
    Z opisu technicznego wynika, ze w kondygnacji zagłębionej i na parterze powinno być szkło antywłamaniowe – prosimy o dokładne wskazanie których elementów ono dotyczy.
    Prosimy o zamieszczenie szczegółowego opisu odnośnie okuć drzwiowych.
    W wielu elementach zewnętrznych, w ich częściach z odpornością ogniową wrysowano okna rozwierno-uchylne. Nie ma ognioodpornych profili ze skrzydłami okiennymi uchylnymi.
    W związku z tym prosimy o informację, co zrobić z tymi elementami, bo tak, jak je narysowano, nie da się ich wykonać.
    Co oznacza „CS” przy opisie elementów ognioodpornych? 
    Prosimy o uzupełnienie przedmiaru: Roboty budowlane o wycieraczkę systemową i matę wejściową, które występują na rzucie parteru PW architektury.
    W udostępnionym przedmiarze dotyczącym instalacji automatyko wentylacji i BMS występują puste działy:
- dział nr 1 – CENTRALE WENTYLACYJNE,
- dział nr 6 – KLIMAKONWEKTORY I BMS.
Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie powyższych działów przedmiaru.
    W udostępnionym przedmiarze Zamawiającego na instalację wentylacji nie ujęto central wentylacyjnych, które występują w dokumentacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedzi
    Specyfikacja szkła:
- współczynnik przenikania ciepła - Umax=1.1 W/m2K - wszystkie zestawy zewnętrzne,
- przeszklenia z ochroną słoneczną (szkło neutralne) - np. SGG Cool Lite SKN 174 II (Lt=66%, Lr=10%, g=40%) lub inne równoważne o nie gorszych parametrach - wszystkie zestawy zewnętrzne,
- izolacyjność akustyczna - Ra2=37 dB - wszystkie zestawy zewnętrzne,
- w ramach wszystkich zestawów wewnętrznych - szklenie szybami zespolonymi, szkło bezpieczne,
- parametry p.poż. - wg wskazań części opisowej i graficznej opracowania dla ślusarki (dotyczy zestawów ślusarki wewnętrznej i zewnętrznej),
- podwyższone parametry antywłamaniowości - dotyczy zestawów (w ramach całości ślusarki zewnętrznej) kondygnacji zagłębionej i kondygnacji parteru (klasa 3),
- grubości szklenia, dobór szyb - wg szczegółowej specyfikacji ostatecznie wybranego systemu (wg wytycznych dokumentacji warsztatowej przygotowanej przez dostawcę ślusarki).
Wszystkie obliczenia szkła powinny być potwierdzone w tym zakresie przez uprawnionego konstruktura.
    Powyższe dotyczy elementów ślusarki zewnętrznej w ramach kondygnacji zagłębionej oraz kondygnacji parteru wg zapisu w projekcie.
    Okucia w ramach ślusarki aluminiowej w standardzie "eurorowka" - uniwersalne w ramach wielu systemów. Docelowo należy zastosować okucia, które zostały przebadane razem z systemem we wstępnych badaniach typu.
    Zakres ślusarki z parametrami odporności poż. dotyczy wyszczególnionych fragmentów tej ślusarki. Okien cyt.: "rozwierno-uchylnych" z klasą odpowrności pożarowej nie ma w zestawieniach. Zakres ślusarki z przyjętą klasą odporności ogniowej - wg opisów i graficznego oznaczenia w ramach części rysunkowej.
    „CS” oznacza o dymoszczelność.
    Przedmiar robót zostanie uzupełniony o brakującą wycieraczkę systemową i matę wejściową.
Puste działy nr 1 i nr 6 pełnią funkcję nagłówków, co wynika z podziału kosztorysu na część dotyczącą central wentylacyjnych oraz klimakonwektorów i BMSu. Działy od 2 do 5 związane są z poszczególnymi rodzajami wykonywanych prac (roboty AKPiA, elektryczne, pomiary, prace rozruchowe) dotyczących central wentylacyjnych, natomiast działy 7 do 10 (również roboty AKPiA, elektryczne, pomiary i prace rozruchowe) dotyczą klimakonwektorów i BMSu. Proszę traktować dział nr 1 i nr 6 jako nagłówek dla następnych działów. Dział „dodatki” związany jest z instalacją BMS.                                                                                                                          Przedmiar robót zostanie uzupełniony o brakujące centrale wentylacyjne.
 


                                                                                                            Stalowa Wola, 12.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                        WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytania

Budynek Dydaktyczny Filii KUL – roboty budowlane:

1.    W zestawieniu ślusarki otworowej zewnętrznej w częściach z odpornością ogniową wrysowano okna rozwierno – uchylne. Jako ognioodporne mogą być tylko okna nieotwierane i drzwi, a w ich połączeniu – ścianki z drzwiami i polami stałymi, ale bez skrzydeł okiennych. Nie ma ognioodpornych profili skrzydeł okiennych. W związku z tym prosimy o informację, co zrobić z tymi elementami, bo tak, jak je narysowano, nie da się ich wykonać. Prosimy także o zamieszczenie szczegółowego opisu szkła.
2.    W zestawieniu ślusarki wewnętrznej 1 na opisie elementów ognioodpornych widnieje oznaczenie „CS”, prosimy o wyjaśnienie co ono oznacza.
3.    W zestawieniu ślusarki wewnętrznej 1 występują drzwi DZ3a, DZa1*, DZa4*, DZa5* z oznaczeniami, zawierającymi literę „Z”. Przyjęło się (zwyczajowo), że literą „Z” oznacza się elementy zewnętrzne, a wewnętrzne albo litarą „W”, albo bez dodatkowych oznaczeń. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy wszystkie elementy z tego rysunku są wewnętrzne, a jeśli nie, to które są zewnętrzne, a które wewnętrzne. Ponadto, występują drzwi np. DU1*8, DUa1**, DUa2L*, DU4L**, DU3P** z oznaczeniem literką „U”. Czy ta litera (U) coś konkretnego oznacza, a jeśli tak, prosimy o wyjaśnienie co ona oznacza.

Odpowiedzi

1.    Odporność ogniowa okien dotyczy tylko części wykazanych na rysunkach. Nie ma okien cyt.: „z odpornością ogniową rozwierno-uchylnych”. Wszystkie wykazane okna (części zestawów) o parametrach pożarowych poza opisem oznaczono dodatkowo szrafem (zestawienia, elewacje). Charakterystykę szkła ujęto przy odpowiedzi na inne pytanie.
2.    Oznaczenie „CS” oznacza dymoszczelność.
3.    Położenie poszczególnych, ujętych w zestawieniach pozycji (elementy wewnętrzne, elementy zewnętrzne) pokazują rzuty. Przyjęta symbolika oznaczeń poszczególnych pozycji nie koniecznie musi odpowiadać położeniu tych pozycji. Należy rozpatrywać rysunki zestawcze łącznie z pozostałą częścią projektu. Wstawiona w ramach przyjętych oznaczeń litera „U” miała na celu dodatkowe zróżnicowanie tych pozycji od innych. Poza ich samą geometrią, parametry jak wg opisów.


                                                                                                         Stalowa Wola, 12.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10

                                                       WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz załącza nowe dokumenty:  - pobierz plik pdf.

 


                                                                                                       Stalowa Wola, 12.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                          WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz załącza nowe dokumenty:  - pobierz plik pdf.

 


                                                                                                            Stalowa Wola, 15.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                           WSZYSCY OFERENCI


Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu: 1.    Uchyla się pkt. 3.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2.    Dodaje się po pkt. 3.7. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pkt. 3.8. w brzemieniu: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, z materiałami budowlanymi które są wymienione w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej”;
3.    Uchyla się pkt. 9.1.f) specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
4.    Pkt. 10.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza powierzenie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom za wyjątkiem robót konstrukcyjno-budowlanych. Ograniczenie podwykonawstwa dla robót konstrukcyjno-budowlanych jest spowodowane skomplikowaną konstrukcją budynku.”;
5.    Pkt 12. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: „Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości   200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) do dnia 10.12.2010 r. do godziny 12:00 w  formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy         z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  Nr 47 9430 0006 0000 1111 2000 0007 w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli z dopiskiem "Wadium - Budowa budynku administracyjno-dydaktyczon-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)".  Oryginalny dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.
Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.”;
6.    Pkt. 14.9. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: „Koperta powinna być oznaczona napisem o treści: Przetarg nieograniczony pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”. Nie otwierać do 10.12.2010r.  do godz. 12:15”;
7.    Pkt. 15.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w terminie do dnia 10.12.2010 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, pokój nr 9.”;
8.    Pkt 15.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: „Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.12.2010 r. o godzinie 12:15   w siedzibie Zamawiającego w Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, pokój Nr 17.”;
9.    Uchyla się pkt. 22.g) specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
10.    Uchyla się załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
11.    Uchyla się pkt. IV.6. ogłoszenia o zamówieniu;
12.    Dodaje się po pkt. IV.7. ogłoszenia o zamówieniu, pkt. IV.8 w brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, z materiałami budowlanymi które są wymienione w szczegółowej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej”;
13.    Uchyla się pkt. VII.1.f) ogłoszenia o zamówieniu;
14.    Pkt. VIII. ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: „1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) do dnia 10.12.2010 r. do godziny 12:00 w  formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy         z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  Nr 47 9430 0006 0000 1111 2000 0007 w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli z dopiskiem "Wadium - Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)".  Oryginalny dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.
Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.”;
15.    Pkt. X. ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w terminie do dnia 10.12.2010 r. do godz. 1200,   w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 9 /parter/.”.
                                                                                                            Stalowa Wola, 16.11.2010 r.
Or.VI.3410-109/10


                                                         WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”.

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dodaje do istniejącej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dokumentacje projektową w zakresie sieci oraz nowe przedmiary robót.
 


Or. VI. 3410 – 109/10                                                                        Stalowa Wola 02.12.2010 r.

                                                  

                                                      WSZYSCY OFERENCI

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku administracyjno-dydaktyczno-socjalnego dla potrzeb Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli (segment C)”, z dnia 04.10. 2010 r. 

        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ze względu na fakt licznych nieścisłości w przedmiarach robót i ich niezgodności z dokumentacją projektową. Skutkiem powstałych błędów jest brak możliwości równego traktowania potencjalnych wykonawców, co w dalszej kolejności uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.    


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Architektura dodana w dniu 10.11.2010 r. - pobierz plik Plik ZIP 21.46 MB
2. Dokumentacja geologiczna - pobierz plikPlik ZIP 22.44 MB
3. Dokumentacja projektowa pb arch 1 - pobierz plikPlik ZIP 36.91 MB
4. Dokumentacja projektowa pw arch 1 - pobierz plikPlik ZIP 573.15 Kb
5. Dokumentacja projektowa pw arch 2 - pobierz plikPlik ZIP 61.46 MB
6. Dokumentacja projektowa pw arch 3 - pobierz plikPlik ZIP 30.34 MB
7. Dokumentacja projektowa pw elektryka - pobierz plikPlik ZIP 25.36 MB
8. Dokumentacja projektowa pw konstrukcyjna - pobierz plikPlik ZIP 15.53 MB
9. Dokumentacja projektowa pw przyłacza c.o. - pobierz plikPlik ZIP 4.78 MB
10. Dokumentacja projektowa pw przyłacza wod-kan, deszcz. - pobierz plikPlik ZIP 14.50 MB
11. Dokumentacja projektowa pw sanitarka 1 - pobierz plikPlik ZIP 50.40 MB
12. Dokumentacja projektowa pw sanitarka 2 - pobierz plikPlik ZIP 39.49 MB
13. Dokumentacja projektowa pw sanitarka 3 - pobierz plikPlik ZIP 22.94 MB
14. Dokumentacja projektowa pw stacja trafo, układ pomp - pobierz plikPlik ZIP 3.18 MB
15. Dokumentacja projektowa w zakresie sieci dodana w dniu 16.11.2010 r. - pobierz plikPlik ZIP 17.51 MB
16. Dokumentacja wykonawcza branża drogowa (dodana w dniu 10.11.2010 r.) - pobierz plikPlik ZIP 836.64 Kb
17. Dokumenty dodane w dniu 12.11.2010 r. - 1 - pobierz plikPlik ZIP 7.24 MB
18. Dokumenty dodane w dniu 12.11.2010 r. - 2 - pobierz plikPlik ZIP 238.75 Kb
19. nowe przedmiary dodane w dniu 16.11.2010 r. pobierz plikPlik ZIP 4.98 MB
20. nowy załącznik nr 7 - pobierz plikPlik PDF 134.46 Kb
21. Ogłoszenie - pobierz plikPlik PDF 187.27 Kb
22. Przedmiary (aktualne tylko pozycje: stacja trafo oraz instalacje elektryczne wewn. uszczegółowienie) - pobierz plikPlik ZIP 4.37 MB
23. Rysunki dodane 29.10.2010 r. - pobierz plikPlik ZIP 2.89 MB
24. Rysunki Elewacji - pobierz plikPlik ZIP 2.43 MB
25. SIWZ (załącznik nr 7 nie aktualny)- pobierz plikPlik PDF 371.74 Kb
26. Specyfikacja techniczna - rolety (dodana w dniu 10.11.2010 r.) - pobierz plikPlik ZIP 1.08 MB
27. SSTWiOR - pobierz plikPlik ZIP 35.21 MB
Autor: Urzad Miasta Stalowa Wola
Data: 2010-10-04 14:22:54
Udostępnił: Marcin Maziarz
Data: 2010-10-04 14:24:17
Modyfikował(a): Marcin Maziarz
Data: 2010-12-02 17:45:39

Rejestr zmian


Urząd Miasta Stalowa Wola
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
tel. 015 643-35-65
email: um@stalowawola.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl