Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
19-06-2018, Wtorek, 06:28
Jesteś tutaj :: eBIP :: Rejestr zmian :: Podatek od nieruchomości na 2003 r.
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Podatek od nieruchomości na 2003 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 GMINA MIEJSKO-WIEJSKA  Błonie
 KATEGORIA:  Podatki i opłaty
 DATA PUBLIKACJI:  29 Lipca 2003 14:20
 NAZWA:  Podatek od nieruchomości na 2003 r.

Uchwała nr 181/II/2002
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 2 grudnia 2002 r.w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r.Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z p. zm./ oraz na podstawie art. 5, ust. 1, art. 6 ust. 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z p. zm./; Rada Miejska w Błoniu – uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części
– za 1 m kw. - 0,51 zł

2. Od budynków lub ich części, związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – za 1 m kw pow. użytkowej
- 17,31 zł

3. Od pozostałych budynków lub ich części – za 1 m kw. pow. użyt.
- 5,78 zł

4. Od budowli wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – od wartości ustalonej na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego, stanowiącej podstawę obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych
- ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
- 2% wartości

5. Od pozostałych budowli
- 2% wartości

6. Od 1 m kw. powierzchni gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkiem mieszkalnym
- 0,62 zł

b/ pozostałych
- 0,30 zł

7. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrownie wodne
– za 1 ha - 3,38 zł

8. Od budynków lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- za 1 m kw. powierzchni - 8,06 zł

9. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
- 3,46 zł

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kultury z wyjątkiem lokali zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej,

2/ nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z wyjątkiem lokali zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej,

3/ budowle będące własnością gminy oraz spółek prawa handlowego z wyłącznym kapitałem gminy, wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,

4/ budynki mieszkalne stanowiące mienie komunalne w części stanowiącej lokale mieszkalne, za które opłacany jest czynsz regulowany.

§ 3

Określa się wzory formularzy, o których mowa w ust. 6 i w ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
a/ informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,*
b/ deklaracja na podatek od nieruchomości – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Błonie.

§ 5

Traci moc uchwała nr 95/XII/2001 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 grudnia 2001 r., w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2002 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i ma zastosowanie do opłat w roku podatkowym 2003.

§ 7

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

* - załącznik nr 1 i nr 2 - do wglądu w Biurze Rady.
Uchwała Nr 188/III/2002
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 09 grudnia 2002 r.w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu Nr 181/II/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r.


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz na podstawie art. 5, ust. 1, art. 6 ust. 13 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm./ Rada Miejska w Błoniu – uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Rady Miejskiej Nr 181/II/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. - paragraf 1 ust. 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

b/ pozostałych
- 0,15 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Błonie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i ma zastosowanie w roku podatkowym 2003.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady
Jarosław Piotr HernikRejestr zmian

Modyfikował/a: Admin
Data: 2008-01-22 14:07:59

Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl