Informacja majątek gminy - 2005 r.

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO


Załącznik Nr 15


Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stan na koniec 2003 r.

zmiany

w 2004 roku

Stan na koniec 2004 r.

Osiągnięte dochody

w 2004 r.

zwiększ.

zmniejsz.


Z tytułu dzierż.

Sprzedaży mienia

Z tytułu najmu

I. Prawa

własności

1. Grunty

ha

747

12

1

758

390.000

4.190.000

-

- rolne

ha

198

6

-

204

90.000

-

-

- dz. budowlane

ha

370

6

1

375

-

1.041.000

-

- pozostałe

ha

179

-

-

179

300.000

3.149.000

-

2. Lasy

ha

95

-

-

95

-

-

-

3. Parki


-

-

-

-

-

-

-

4. Budynki

szt.

123

23

9

137

-

-

4.067.100,-

- mieszkalne

szt.

29

4

-

33

-

-

3.000.000,-

- niemieszkalne

szt.

79

10

9

80

-

-

1.067.100,-

- pozostałe

szt.

15

9

-

24

-

-


5. Garaże

szt.

64

-

1

63

-

-

12.600,-

6. Budowle i

urz. techniczne

- wodociągi

km

96,00

0,77

-

96,77
- wysypiska

ha

1,3

-

-

1,3
- oczyszczalnie

Śr. przep. na dobę

23.000

-

-

23.000
- sieci kanalizacyjne

km

87,6

3,06

-

90,66
- sieci cieplne

km

163,7

-

-

163,7
- drogi gminne

utwardzone

km

72,3

2,12

-

74,42
7. Środki

transportu

szt.

41

3

2

42
- sam. osobowe

szt.

7

2

1

8
- sam. ciężarowe

szt.

4

1

-

5
- sam. tow.-osob.

szt.

1

-

-

1
- ciągnik

szt.

1

-

-

1
- autobusy

szt.

28

-

1

27
II. Ograniczone prawa rzeczowe

- użyt. wieczyste

ha

5

37

-

42
- udziały w spół.

1.392.583,86

-

17.500,-

1.375.083,86
- akcje

1.258.616,73

-

-

1.258.616,73
- posiadanie


-

-

-

-
- hipoteka

0

6.640.015,51

-

6.640.015,51 

 


ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA STALOWA WOLA W 2004 ROKU


zwiększenie


 1. o 6 ha gruntów rolnych co związane jest z wykupem gruntów pod inwestycje komunalne tj. budową trasy Podskarpowej

 2. przejęto 6 ha działek budowlanych w związku z komunalizacją i zamianą,

 3. o 4 budynki mieszkalne – przejęcie w administrowanie przez Zakład Administracji Budynków ( 1 budynek ul. Żeromskiego, 3 budynki ul. Brandwickiej )

 4. o 10 budynków niemieszkalnych – przejęcie 1 budynku przy ul. Wojska Polskiego przez Zakład Administracji Budynków, 5 budynków przejęto od HSW Stalowa Wola za długi, 1 zespół budynków od PKP za długi, w trwały zarząd przejęto 2 żłobki i 1 budynek biblioteki,

 5. o 9 budynków pozostałych z tego: 7 budynków gospodarczych przejął ZAB w administrowanie, w ZMKS zakupiono 1 wiatę przystankową, za długi od HSW przejęto szalety,

 6. wybudowanie 0,77 km sieci wodociągowej ,

 7. wybudowanie 3,06 km sieci kanalizacyjnej,

 8. wybudowanie 2,12 km drogi gminnej,

 9. o 3 samochody z tego: dokonano zakupu 1 samochodu osobowego do MOPS-u, 1 specjalistyczny samochód dla ochotniczej straży pożarnej, 1 samochód osobowy do końca 2004 r. przejmie Urząd Miasta od MOPS –u,

 10. 37 ha zostało przejęte za długi od HSW Stalowa Wolazmniejszenie: 1. o 1 ha zmniejsza się powierzchnia działek budowlanych w związku ze sprzedażą pod budownictwo jednorodzinne,

 2. o 9 budynków niemieszkalnych w tym: 1 budynek został oddany przez ZAB do Starostwa Powiatowego, dokonano rozbiórki 2 budynków, decyzją administracyjną budynek żłobka przeszedł w trwały zarząd do przedszkola, 4 budynki Urzędu Miasta przekazano w trwały zarząd jednostkom budżetowym,

 3. o 2 samochody - 1 samochód osobowy w MOPS, który ma zostać przekazany do końca 2004 roku do Urzędu Miasta, wycofano z eksploatacji 1 stary autobus w ZMKS,

 4. o 1 garaż - dokonano sprzedaży.

 5. o kwotę 17.500,- zł., zbyto udziały w spółkach:

– 1.000,- zł TV Telewizja Miejska,

- 16.500,- zł „Tygodnik Nadwiślański”Ponadto informacja za 2004 rok obejmuje:


 1. udziały w spółkach:

a) Tygodnik „Sztafeta” - 10.000,00 zł

b) Zakład Hutniczy HSW - 303.794,62 zł

c) Zakład Mechaniczny HSW - 303.794,62 zł

d) Zakład Kuźnia HSW - 303.794,62 zł

e) Fabryka Maszyn Janów Lubelski - 303.700,00 zł

       f) Lokalny Fundusz Poręczeń - 150.000,00 zł

Razem: - 1.375.083,86 zł


 1. akcje w spółkach:

a) HSW S.A. Zarząd - 1.215.178,47 zł

b) Zakład Hutniczy HSW S.A. - 43.438,26 zł

Razem: 1.258.616,73 zł 1. dochody z majątku:

 1. z tytułu dzierżawy:

- dzierżawa gruntów pozostałych - 300.000,00 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie - 90.000,00 zł

Razem: - 390.000,00 zł


 1. z tytułu sprzedaży mienia:

- działek budowlanych - 1.041.000,00 zł

- mieszkań komunalnych - 3.149.000,00 zł

Razem: - 4.190.000,00 zł 1. z tytułu najmu:

- lokali mieszkalnych: - 3.000.000,- zł

- lokali użytkowych - 1.067.100,- zł

- garaży - 12.600,- zł

Razem: - 4.079.700,- złobjęcie hipoteką zaległości w podatku od nieruchomości

na kwotę 6.640.015,51 zł., z tego:

- osoby fizyczne na kwotę - 155.561,80

          - osoby prawne na kwotę - 6.484.453,71