Informacja o stanie mienia komunalnego - 2006 r.

 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

 
                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 13          

 

Wyszczególnienie

Jedn. miary
Stan na koniec 2004 r.
zmiany
w 2005 roku   
Stan na    koniec      2005 r.
Osiągnięte  dochody
w 2005  r.
zwiększ.
zmniejsz.
 
Z tytułu dzierż.
Sprzedaży mienia
Z tytułu najmu

I. Prawa   własności

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Grunty
ha
758
40
20
778
347 920
801 349
-
- rolne
ha
204
40
-
244
40 000
-
-
- dz. budowlane
ha
375
-
12
363
-
652 357
-
- pozostałe
ha
179
-
8
171
307 920
148 992
-
2. Lasy
ha
95
33
-
128
-
-
-
3. Parki
 
-
-
-
-
-
-
-
4. Budynki
szt.
129
7
6
130
-
-
976 577,-
- mieszkalne
szt.
33
1
-
34
-
-
175 418,-
- niemieszkalne
szt.
81
6
6
81
-
-
801 159,-
- pozostałe
szt.
15
-
-
15
-
-
-
5. Garaże
szt.
81
-
-
81
-
-
15 207,-
6. Budowle i 
  urz. techniczne
 
 
 
 
 
 
 
 
- wodociągi
km
96,77
0,13
-
96,9
-
-
-
- wysypiska
ha
1,3
1,67
-
2,97
-
-
-
- oczyszczalnie
Śr. przep. na dobę
23 000
-
-
23 000
-
-
-
- sieci  kanalizacyjne
km
 
90,66
9,15
-
99,81
-
-
-
- sieci cieplne
km
163,7
-
-
163,7
-
-
-
- drogi gminne
   utwardzone
km
74,42
-
-
74,42
-
-
-
7. Środki  
   transportu
szt.
43
5
5
43
 
 
 
- sam. osobowe
szt.
8
1
1
7
-
-
-
- sam. ciężarowe
szt.
4
-
-
4
-
-
-
- sam. tow.-osob.
szt.
2
-
-
2
-
-
-
- ciągnik
szt.
1
-
-
1
-
-
-
- autobusy
szt.
27
4
4
27
-
-
-
- sam. specjalist.
szt.
1
-
-
1
-
-
-
II. Ograniczone prawa rzeczowe
 
 
 
 
 
 
 
 
- użyt. wieczyste
ha
42
4
-
46
-
-
-
- udziały w spół.
1.375.083,85
200 000,-
-
 1.575.083,85
-
-
-
- akcje
1.258.616,73
-
-
1.258.616,73
-
-
-
- posiadanie
 
-
-
-
-
-
-
-
- hipoteka
6 232 503,81
532 034,01
2 113 028,68
4 651 509,14
-
-
-
 
 
 
PQ.011.00.19. wyd. 2 z dnia 10.101.01.
 
ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA STALOWA WOLA W 2005 ROKU
 
zwiększenie
 
1)     o 40 ha gruntów rolnych co  związane jest z wykupem gruntów pod inwestycje komunalne tj. budową trasy Podskarpowej oraz modernizacją ewidencji gruntów  miasta (tj. m. inn. generalizacji użytków, zmianie ich powierzchni ),
2)     przejęto 33 ha lasów w wyniku komunalizacji oraz modernizacji ewidencji gruntów
3)     o 7 budynków w tym 1 budynek mieszkalny przejęty w administrowanie przez zakład budżetowy i 6 budynków niemieszkalnych , z tego:   planowane przejęcie w trwały zarząd pawilonu na stadionie lekkoatletycznym przez MOSiR oraz przejęto 4 budynki – przychodnie- od zakładu budżetowego celem przeprowadzenia remontów kapitalnych – pozyskano środki unijne
4)     wykonanie 0,13 km sieci wodociągowej,
5)     nowa niecka składowiska o pow.1,67 ha
6)     wybudowanie 9,15 km sieci kanalizacyjnej,
7)     o 4 nowo zakupione autobusy  w Miejskim Zakładzie Komunikacji Samochodowej
8)     darowizną przekazano 1 samochód osobowy do PSP Nr 12
9)      przeniesienie prawa wieczystego użytkowania  za długi w podatku od nieruchomości od HSW Stalowa Wola – 4 ha,
10)   zakupiono udziały w Lokalnym Funduszu Poręczeń na kwotę 200 000,- zł.,
11)   hipoteką objęto zaległość w podatku od nieruchomości na kwotę 532 034,01 zł.,
w tym:
- od osób prawnych na kwotę 500 735,91 zł.,
- od osób fizycznych na kwotę 31 298,10 zł.  
 
 zmniejszenie:
 
 
1)     o 12 ha zmniejsza się powierzchnia działek budowlanych w związku ze sprzedażą pod budownictwo jednorodzinne, oraz modernizacją ewidencji gruntów (tj. m. inn. generalizacji użytków, zmianie ich powierzchni ) oraz o 8 ha  grunty wiązku z modernizacją ewidencji gruntów  miasta,
2)     o 6 budynków - 1 przy ul. Kościuszki 25, będący w administracji ZAB-u, który wyrokiem sądu został przejęty na Skarb Państwa, 4 przychodnie zdjęto z administrowania zakładu budżetowego ZAB oraz zdjęto ze stanu urzędu a przekazano w administrowanie do ZAB-u 1 budynek  po Przedszkolu Nr 18  
3)     o 4 autobusy -  wycofano z eksploatacji w ZMKS,
4)     przekazanie przez MOPS darowizną 1 samochodu osobowego do PSP Nr 12
6)  w związku z uregulowaniem zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszono hipotekę o kwotę 2 113 028,68 zł.
 
 
 
 
 
Ponadto informacja za 2005 rok obejmuje:
 
1)     udziały w spółakch:
a)      Tygodnik „Sztafeta”                                       -          10.000,00 zł
b)      Zakład Hutniczy HSW                                   -        303.794,62 zł
c)       Zakład Mechaniczny HSW                           -        303.794,62 zł
d)      Zakład Kuźnia HSW                                      -        303.794,61 zł
e)      Fabryka Maszyn Janów Lubelski               -        303.700,00 zł
f)       Lokalny Fundusz Poręczeń                         -        350.000,00 zł

Razem:                -       1.375.083,86 zł    

 

 
2)     akcje w spółkach:
a) HSW S.A. Zarząd                                       -        1.215.178,47 zł
b) Zakład Hutniczy HSW S.A.                         -            43.438,26 zł
                                          Razem:                         1.258.616,73 zł
 
3)     dochody z majątku:
a)     z tytułu dzierżawy:
- dzierżawa gruntów pozostałych                 -        307.920,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie                -           40.000,00 zł
                                      Razem:                -        347.920,00 zł
 
 
4)     z tytułu sprzedaży mienia:
- działek budowlanych                                     -          652.357,00 zł
- mieszkań komunalnych                                  -          148.992,00 zł
                                          Razem:                -          801.349,00 zł    
 
 
5)     z tytułu najmu:
- lokali mieszkalnych:                             -          175.418,- zł
- lokali użytkowych                                         -          801.159,- zł
- garaży                                                           -            15.207,- zł
                                          Razem:                -           991.784,- zł
 
 

6)  objęcie hipoteką zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę  4 651 509,14 zł., z tego:

         - od osób prawnych  na kwotę -        4 530 937,54 zł.,
         - od osób fizycznych na kwotę -           120 571,60 zł.