Załącznik Nr 1 do "Budżet Miasta w 2004r."

DOCHODY  NA   2004   ROK 
Zalącznik Nr 1
Dział Nazwa Kwota
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 040 000
  w tym:  
  - wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste 400 000
  - dochody z najmu i dzierżawy 390 000
  - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2 250 000
710 Działalność usługowa 4 000
  w tym:  
  - wpływy z opłaty administracyjnej 4 000
750 Administracja publiczna 676 000
  w tym:  
  - dotacja na administrację zleconą 308 000
  - wpływy z mandatów 50 000
  - wpływy z różnych opłat 191 000
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 000
  - dochody z najmu i dzierżawy 110 000
  - różne dochody (5%dochodów budżetu państwa) 15 000
751 Urzędy naczelnychorganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 11 210
  w tym:  
  - dotacja na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 11 210
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000
  w tym:  
  - dotacja na zadania zlecone 10 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 66 284 191
  w tym źródła:  
  - podak rolny 114 968
  - podatek leśny 41 000
  - podatek od środków transportowych 950 000
  - podatek od nieruchomości 40 988 790
  - pozostałe podatki i opłaty 3 357 000
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19 307 621
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 650 000
  - wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe 670 000
  - refundacja ulg i zwolnień zakładów pracy chronionej PFRON 204 812
758 Różne rozliczenia 24 450 974
  w tym źródła:  
  - subwencja na zadania oświatowe 23 686 273
  - subwencja rekompensująca 134 793
  - subwencja równoważąca 624 908
  - pozostałe odsetki 5 000
801 Oświata i wychowanie 955 183
  w tym źródła:  
  - dochody z najmu i dzierżawy 2 000
  - odsetki na kontach w szkołach 31 727
  - różne dochody w szkołach 23 705
  - wpływy z różnych opłat 897 751
852 Pomoc społeczna 3 373 630
  w tym źródła:  
  - wpływy z usług opiekuńczych 45 000
  -- dotacja na zadania zlecone 3 321 300
  - wpływy z różnych dochodów 6 000
  - różne dochody  (5% z budzetu państwa) 1 330
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 65 650
  w tym:  
  - opłata stała w żłobkach 63 800
  - wpływy z różnych dochodów w żłobkach 850
  - odsetki na rachunku bankowym w żłobkach 1 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 113 000
  w tym:  
  - darowizna 1 113 000
926 Kultura fizyczna i sport 682 300
  w tym źródła:  
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 1 000
  - wpływy z najmu w MOSiR 25 300
  - wpływy z usług MOSIR 630 000
  - wpływy z różnych dochodów 21 000
  - odsetki z rachunku bankowego 5 000
  Razem 100 666 138