Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/50/03

Załącznik nr 8

 

 DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE

 PROFILAKTYKI   I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 ROK

 

Dz.

Rozdział

§

Nazwa

Plan

851

 

 

Ochrona zdrowia

600.000

 

85154

 

Przeciwdziałanie   alkoholizmowi

600.000

 

 

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

600.000

                    RAZEM

600.000

 WYDATKI

Lp.

Zadanie

Plan

 1.  

 

                                   

Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin                    z problemem alkoholowym       

207.460

 1.  

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

 

90.812

 1.  

Program profilaktyczny „Powstrzymać przemoc”

6.000

 1.  

Dofinansowanie działań prewencyjnych z dziećmi i młodzieżą

prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji

3.000

 1.  

Stowarzyszenie ORATORIUM – opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych, prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Nadzieja”

w Charzewicach

116.540

 1.  

OCHRONKA dla dzieci im. Brata Alberta     z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci

60.000

 1.  

Grupa psychoedukacyjna otwarta

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych podopiecznych MOPS

7.728

 1.  

Grupa terapeutyczno – problemowa dla osób będących w terapii

3.864

 1.  

Grupa wsparcia po ukończeniu podstawowej terapii uzależnienia

4.554

 1.  

Grupa terapeutyczna wstępna dla współuzależnionych (żon alkoholików)

4.554

 1.  

Działalność Klubu Abstynenta Alternatywa

18.000

 1.  

Klub Młodzieżowy przy Klubie Abstynenta Alternatywa

6.000

 1.  

Klub Trzeźwego Życia przy MOPS

     7.000

 1.  

Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy – dyżury prawnika                 i psychologa

9.140

 1.  

Rozmowy interwencyjno – motywacyjne oraz kontrole placówek handlowych  i gastronomicznych

4.648

 1.  

Opłata za opinie biegłego za badanie osób kierowanych na leczenie odwykowe przymusowe

7.200

 1.  

Pokrycie kosztów badań lekarskich osób zatrzymanym do wytrzeźwienia

18.000

 1.  

Szkolenia

10.000

 1.  

Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej

7.500

 1.  

Zakup materiałów edukacyjnych, prenumerata prasy, broszury, plakaty, nagrody dla dzieci

8.000

RAZEM

600.000