Załączniki Nr 10 i 11 do Uchwały Nr IV/50/03

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru lub przeznaczeniem

nadwyżki budżetowej w 2003 roku

 Załącznik Nr 10

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja

Kwota

1.

Planowane dochody

-

96.226.593,-

2.

Planowane wydatki

-

93.226.593,-

3.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami

-

+ 3.000.000,-

4.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

5.250.000,-

5.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

2.550.000,-

 

Prognoza długu Budżetu Miasta na 31 grudnia 2003 roku i lata następne.

Załącznik Nr 11

 

Lp.

Rodzaj zadłużenia

Kredytodawca Pożyczkodawca

Kwota

Data zaciągnięcia kredytu, pożyczki

Planowana spłata

        2003      

2004

2005

2006

 

Kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

1

Pożyczka

WFOŚiGW Rzeszów

250.000,-

23.IX.1998 r.

250.000,-

-

-

-

2

Kredyt bankowy

BPS S.A.

8.000.000,-

8.X.2002 r.

5.000.000,-

3.000.000,-

-

-

 

Razem:

X

8.250.000,-

X

5.250.000,-

3.000.000,-

-

-

 

Poręczenia i gwarancje

 

 

 

 

 

 

 

1

Poręczenie UMiG Staszów

WFOŚiGW Rzeszów

1.050.000,-

14.II.1997 r.

850.000,-

200.000,-

-

-

2

Społeczny Komitet Budowy Hali Tenisowej

Weksel UKFiS Warszawa

500.000,-

12.V.1997 r.

-

-

-

500.000,-

3

Budowa sali gimnastycznej przy ZSO Nr 2

Weksel UKFiS

Warszawa

700.000,-

18.XI.2002r.

700.000,-

-

-

-

 

Razem:

X

2.250.000,-

X

1.550.000,-

200.000,-

-

500.000,-

 

Ogółem:

X

10.500.000,-

X

6.800.000,-

3.200.000,-

-

500.000,-

 

Zadłużenie na 31.XII.2002 rok                   10.500.000,- zł.

Spłata zadłużenia w 2003 roku                    6.800.000,- zł.

Zadłużenie na dzień 31.XII.2003 rok           3.700.000,- zł.

w tym:

-         kredyt bankowy BPS S.A. w Stalowej Woli                                     - 3.000.000,- zł.

-         poręczenia UMiG Staszów                                                               -    200.000,- zł.

weksle – poręczenia Społeczny Komitet Budowy Hali Tenisowej                   -    500.000,- zł.