załączniki Nr 20 i 21 do Uchwały Nr IV/50/03

Załącznik nr 20

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2003

Lp

 

Plan

 

I.

 

 

Środki dyspozycyjne ogółem, w tym :

 

     1.091.000,00

   1.

Stan środków na 1.01.2002 r.

                 0,00

   2.

Przewidywane przychody

    1.091.000,00

 

II.

 

 

Wydatki ogółem, w tym :

 

     1.091.000,00

   1.

Edukacja ekologiczna, w tym :

        48.000,00

      1a

Organizowanie obchodów "Dnia Ziemi" oraz akcji "Sprzątanie Świata"

          5.000,00

      1b

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów, ochrona przyrody, ochrona wód)

          7.000,00

      1c

Zakup literatury ekologicznej dla Biblioteki Publicznej

          8.000,00

      1d

Utrzymanie i rozbudowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Ciemny Kąt” ( dofinansowanie dla Nadleśnictwa Rozwadów )

        10.000,00

      1e

Realizacja programu autorskiego „Ekologia w Przedszkolu” (dofinansowanie dla Przedszkola Nr 4 w Stalowej Woli)

        10.000,00

      1f

Wykonanie ogródka botanicznego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli ( dofinansowanie )

          8.000,00

   2.

Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym :

        75.000,00

      2a

Konserwacja rowu otwartego na os. Piaski

        10.000,00

      2b

Konserwacja potoku Jelonek + rowu na os. Hutnik II

        25.000,00

      

      2c

Konserwacja rowu otwartego ( kolektor zachodni ) na os.Charzewice

        25.000,00

      2d

Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców

        10.000,00

      2e

Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San

          5.000,00

   3.

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym :

      900.000,00

      3a

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej

      900.000,00

   4.

Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym :

        10.000,00

      4a

Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci

        10.000,00

   5.

Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska, w tym :

        56.000,00

      5a

Wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne uczniów szkół z terenu Stalowej Woli

        56.000,00

   6.

Inne zadania służące ochronie środowiska ustalone przez radę gminy

          2.000,00

      6a

Dofinansowanie dla Koła Powiatowego Związku Pszczelarzy na zakup leków

          2.000,00

   7.

Rezerwa

                 0

 

 

Załącznik nr 21

 

PLAN REMONTÓW NA 2003 ROK

 

Lp

Dział.

Rozdz.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Termin :

Rozpocz.

Zakończ.

Wartość kosztorysowa zaktualizowana

Poniesione nakłady do końca 2002 r.

Planowana dotacja z budżetu miasta

Nakłady konieczne do zakończenia inwestycji

Inne źródła finansowania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II. Remonty kapitalne

1

600

60016

Remont chodnika przy ul. Narutowicza do pl. Wolności

Opracowanie PT + remont schodów terenowych wraz z chodnikiem przy ul. Narutowicza 9

2003

75 000

0

75 000

0

 

2

600

60016

Remont ul. Okrężnej

Remont   nawierzchni - 200 mb

2003-2004

150 000

0

75 000

75 000

 

3

600

60016

Remont chodników Al. Jana Pawła II – etap II

Udział w remoncie

2003

65 000

0

65 000

0

GDDiA

RAZEM

 

290 000

0

215 000

75 000