Załacznik nr 13 do "Budżet Miasta - 2004 r."

 Załącznik nr 13

 
 
DOCHODY I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2004 ROK
 
 
DOCHODY
Dz.
Rozdział
§
Nazwa
Plan
756
 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
670.000
 
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
670.000
 
 
048
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
670.000
                        RAZEM
670.000

WYDATKI

Lp.
Zadanie
Plan
Miejska Świetlica Socjoterapeutyczna „Tęcza” dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym  188.000
+ remont łazienki i jadalni 25.419zł (zobowiązanie za 2003r.)
213.419
Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – Alternatywne Formy Spędzania Wolnego Czasu 134.958zł
+ 1.796zł (zobowiązanie za 2003r.)
136.754
Środowiskowy program profilaktyczny „Powstrzymać przemoc”
6.060
Środowiskowy program profilaktyczny „Chrońmy młodość”
3.500
Środowiskowy program profilaktyczny  „Media a Profilaktyka”
3.000
Środowiskowy program profilaktyczny „Przeciw przemocy” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
10.000
Dofinansowanie działań prewencyjnych prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji z dziećmi i młodzieżą
5.000
Grupy psychoedukacyjne otwarte dla osób uzależnionych
/2 grupy/
8.064
Grupa dalszego trzeźwienia dla osób uzależnionych
4.752
Grupa terapeutyczna zaawansowana dla współuzależnionych
(żon alkoholików)
4.752
Grupa terapeutyczna dla kobiet doświadczających przemocy
3.000
Punkt Konsultacyjny dla Osób dotkniętych Przemocą  – dyżury prawników i psychologa
8.530
Informacyjno-konsultacyjny telefon zaufania pierwszego kontaktu
10.000
Stowarzyszenie ORATORIUM – świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci
92.598
Świetlica Środowiskowa „Nadzieja” i Klubu Młodzieżowego w Charzewicach
46.107
Dom Dziecka pn. OCHRONKA dla dzieci im. Brata Alberta     z przeznaczeniem na zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i rodziców
50.000
Świetlica Środowiskowa „Uśmiech” przy Klubie Abstynenta „Alternatywa”
9.500
Działalność Klubu Abstynenta „Alternatywa”18.000zł + 2.500zł (zobowiązania 2003r.) 
20.500
Klub Trzeźwego Życia przy MOPS
16.000
Rozmowy interwencyjno – motywacyjne oraz kontrole placówek handlowych i gastronomicznych
4.851
Opłata za opinie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w przypadku kierowania na leczenie odwykowe
8.000
Pokrycie kosztów badań lekarskich osób zatrzymanych
do wytrzeźwienia
18.000
Szkolenia pracowników socjalnych, członków MKRPA, policji, kuratorów, pedagogów
22.000
Kampanie edukacyjne, konferencje
8.000
Zakup materiałów edukacyjnych, książek, plakatów, ulotek, broszur, materiałów terapeutycznych, prenumerata prasy 10.000zł + 1.137zł (zobowiązania za 2003r.)
11.137
26.
Zakup komputerów i wyposażenia do pracowni komputerowej – nagroda za najlepszy program profilaktyczny
40.000
27.
Program WAKACJE 2004 (półkolonie) – wychowawcy podwórkowi
45.182
28.
Ściana wspinaczkowa w PSP nr 12 – program „Dążyć do Gwiazd”
70.000
RAZEM
878.706
 
 
Wyjaśnienie:
1)      Dochody osiągnięte w 2003r.                          -  826.844,-
2)      Wydatki wykonane w 2003r.                           -  618.138,-      
3)      Nadwyżka środków do ujęcia w 2004r.          -  208.706,-
4)      Planowane dochody 2004r.                             -  670.000,-
Plan wydatków 2004r. po zmianach                       -  878.706,-