Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/236/03

Załącznik Nr 1
DL-1
 
NIP
 

DL-1  DEKLARACJA  NA  PODATEK LEŚNY

Podstawa
prawna
Ustawa z dnia 30 października  2002 r. o podatku leśnym  Dz.U.Nr 200 poz. 1682
Składający
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, nadleśnictw, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami  lasu z osobami prawnymi, właścicieli lasów , posiadaczy samoistnych lasów użytkowników wieczystych lasów posiadaczy lasów  stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Termin
składania
Do dnia 15 stycznia roku podatkowego, lub  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym, lub zaistnienie zmian mających wpływ na wysokość podatków.
Miejsce
składania

Organ podatkowy        (siedziba) organu podatkowego – urzędu miasta/ gminy) właściwego według miejsca położenia lasu    

 
1. Cel złożenia formularza ( zaznaczyć właściwy kwadrat )
 
1.        złożenie informacji
 
 
2. korekta informacji
A.       MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
 
2. Urząd Miasta / Gminy do którego adresowana jest informacja
                                               
 
 
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE PERSONALNE
3.Nazwa Przedsiębiorcy
 
 
 
4.NIP
 
B.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
 
5. Kraj
 
6. Województwo
7. Powiat
8 Gmina
 
9. Ulica
10. Nr domu
11. Nr lokalu
12. Miejscowość
 
13. Kod pocztowy
14. Poczta
15. Telefon.
 
16. Fax.
C. DANE PODATNIKA ( osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej )
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
17. Nazwa pełna
 
 
 
18. Nazwa skrócona
 
 
19. Numer identyfikacji REGON
 
 
C.2. ORGAN REJESTROWY
 
20. Nazwa organu rejestrowego
 
 
21. Nazwa rejestru
 
 
22. Data rejestracji
23. Numer w rejestrze
 
 
24. Klasa rodzaju działalności ( PKD ) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) – ( Dz. U. Nr 128, poz. 829 z pózn. zmianami ).
 
 
25. Forma prawna przedsiębiorstwa.
 
 
 
26. Wielkość przedsiębiorcy – podać wg. ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. 101, poz. 1178 z pózn. zmianami )
 
 
C.3. ADRES SIEDZIBY.
27. Kraj
 
 
28. Województwo
29. Powiat
30. Gmina
 
 
31. Ulica
32. Nr domu
33. Nr lokalu
34. Miejscowość
 
 
35. Kod pocztowy
36. Poczta
37. Telefon
 
 
38. Fax.
C. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA
 
Przedmiot opodatkowania
 
 
Powierzchnia lasów  w hektarach fizycznych  
Stawka podatku
Kwota podatku
Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków  jako lasy z wyjątkiem zwolnionych
39.
40.
41.
Lasy ochronne
z wyjątkiem zwolnionych
42.
43.
44.
Rezerwaty przyrody
z wyjątkiem zwolnionych
 
45.
46.
47.
Parki Narodowe z wyjątkiem zwolnionych
 
 
48
49
         
50.

Z wyjątkiem zwolnionych

 
Lasy z drzewostanem w  wieku do 40 lat
 
51.
52.
53.
Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
 
54.
55.
56.
Parki narodowe
 
 
57.
58.
59.
Użytki ekologiczne
 
 
60
 
61
 
62.
 D. ŁĄCZNIE KWOTA PODATKU
 
 
F.  KWOTA ZWOLNIENIA
 
 
G. PODATEK PO ODLICZENIU ZWOLNIEŃ
 
 
H. INFORMACJE O LASACH BĘDĄCYCH WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ( WSPÓŁPOSIADANIU )
 
Przedmiot opodatkowania
 
 
Powierzchnia lasów  w hektarach fizycznych  
Stawka podatku
Kwota podatku
Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków  jako lasy z wyjątkiem zwolnionych
63.
64.
65.
Lasy ochronne
z wyjątkiem zwolnionych
66.
 
 
67
68.
Rezerwaty przyrody
z wyjątkiem zwolnionych
 
69
70
71.
Parki Narodowe z wyjątkiem zwolnionych
 
 
72
73
         
74

Z wyjątkiem zwolnionych

 
Lasy z drzewostanem w  wieku do 40 lat
 
75.
76
77
Lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
 
78.
79
80
Parki narodowe
 
 
81
82.
83
Użytki ekologiczne
 
 
84
 
85
 
86.
 I. ŁĄCZNIE KWOTA PODATKU
 
 
J.  KWOTA ZWOLNIENIA
 
 
K. PODATEK PO ODLICZENIU ZWOLNIEŃ
 
 
L. ADRES DO KORESPONDENCJI
 
87. Kraj
88. Województwo
89.  Powiat
 
90. Gmina
 
91. Ulica
920. Nr domu
93. Nr lokalu
94. Telefon
 
95. Fax
96.  Numer rachunku bankowego i nazwa banku
 
 
M. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
 
M.1. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO */ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO* ( niepotrzebne skreślić). Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
97. Imię
 
 
98. Nazwisko
99. Data wypełnienia deklaracji.
 
 
100. Podpis ( pieczęć ) składającego* / osoby reprezentującej składającego * ( niepotrzebne skreślić )
 
 
 
N. ADNOTACJE I UWAGI  ORGANU PODATKOWEGO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie:

W wypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z pozycji 64 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 )