Uchwała - Budżet Miasta 2005r.

 

Uchwała Nr XXXIV/482/05

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 21 stycznia 2005 roku
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128, ust. 2, pkt 1 i 2, art. 117a, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 2 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Stalowej Woli

uchwala, co następuje:§ 1


1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 116.218.619,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

w tym:

 1. dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
  i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 11.298.639,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2


 1. dotację celowe z budżetu państwa na finansowanie lub

dofinansowanie zadań własnych zgodnie

z załącznikiem Nr. 2A. w wysokości 1.843.900,- zł.


 1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
  napojów alkoholowych w wysokości 700.000,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 116.218.619,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

w tym:

1) wydatki bieżące:

w tym z wyodrębnieniem wydatków na:

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 44.796.005,- zł.

 2. dotacje w wysokości 5.124.397,- zł.

w tym:

zgodnie z załącznikiem Nr 4

pożytku publicznego w wysokości 687.711,-zł.

zgodnie z załącznikiem Nr. 2B.


 1. wydatki na obsługę długu jednostki w wysokości 524.000,- zł.

 2. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.099.533,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9

2) wydatki majątkowe w kwocie 26.114.609,- zł.

w tym:

a) wydatki inwestycyjne w kwocie 26.114.609,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5    i       załącznikiem Nr 7   


3) wydatki na programy i projekty realizowane

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.296.594,- zł.

(udział własny)

zgodnie z załącznikiem Nr 2C.


4) dotacje przedmiotowe zakładów budżetowych w wysokości 3.046.464,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10

- dopłata do 1 wozokilometra 2.052.000,- zł.

(1.200.000 km. x 1,71 zł. = 2.052.000 zł)

(139.610 m2 x 0,75 zł. x 12 m-cy = 994.464 zł.)


5) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 11.298.639,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 (załącznik dostępny  wyżej)


6) wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1.843.900,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2A. (załącznik dostępny wyżej)

 7) kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 700.000,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 11 (załącznik dostępny  wyżej)

§ 3

 1. Ustala się rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 3.765.700,- zł.

 2. Źródłem pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będzie kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.
  Zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 4

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie 1.099.533,- zł.


§ 5

Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2005 roku w wysokości 9.093.300,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 9. (załącznik dostępny  wyżej)


§ 6

1. Ustala się plany przychodów zakładów budżetowych w wysokości 10.919.879,- zł.

i wydatków w wysokości 10.806.241,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 10 (załącznik dostępny wyżej)

§ 7

Ustala się plan Przychodów Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.400.000,- zł.

i wydatków w wysokości 2.079.451,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 8

Tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 1.140.000,- zł.

 2. celową w wysokości 839.798,- zł.

w tym:

  1. na remonty szkół i przedszkoli - 500.000,- zł.

  2. na awanse zawodowe nauczycieli - 100.000,- zł.

  3. na stypendia dla uczniów wyróżniających
   się w nauce i środowisku - 12.000,- zł.

  4. na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 227.798,- zł.

w tym:


- 0,2 – Nagroda Prezydenta 45.560,- zł.

- 0,8 – Nagroda Dyrektora 182.238,- zł.

§ 9

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

 1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do kwoty 10.000.000,- zł., w tym na prefinansowanie zadań finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.000.000,- zł.


 1. dokonywania zmian w palnie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,

 2. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,


 1. spłaty zobowiązań w kwocie 3.765.700,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9 w tym:

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.