Uchwała Nr XXXIV/482/05

Uchwała Nr XXXIV/482/05
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 21 stycznia 2005 roku
 
 
w sprawie budżetu miasta na 2005 rok
 
Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),     art. 109, ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128, ust. 2, pkt 1 i 2, art. 117a, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 2 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U.  Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz art. 420 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z późn. zm.)
 
 
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
1. Ustala się dochody budżetu miasta                                            w  wysokości   116.218.619,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
w tym:
1)      dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami                                  w wysokości      11.298.639,- zł.
 zgodnie z załącznikiem Nr 2
 
2)      dotację celowe z budżetu państwa na finansowanie lub
dofinansowanie zadań własnych zgodnie
z załącznikiem Nr. 2A.                                                                        w wysokości        1.843.900,- zł.
 
3)      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych                                                                     w wysokości          700.000,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
 
§ 2
2. Ustala się wydatki budżetu miasta                                          w wysokości                116.218.619,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3.
w tym:
1) wydatki bieżące:
        w tym z wyodrębnieniem wydatków na:
a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                         w wysokości      44.796.005,- zł.
b)      dotacje                                                                                          w wysokości        5.124.397,- zł.
w tym:
Ø      dotacje dla instytucji kultury                                                      w wysokości       3.773.098,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4
Ø      dotacje na finansowanie lub dofinansowanie działalności
pożytku publicznego                                                                             w wysokości           687.711,-zł.
zgodnie z załącznikiem Nr. 2B.
 
Ø      pozostałe dotacje                                                                          w wysokości         663.588,- zł.
-         dla Społecznej Szkoły Podstawowej      307.052,- zł.
-         dla Społecznego Gimnazjum                   156.536,- zł.
-         dla Filii Politechniki Rzeszowskiej           200.000,- zł.
c)      wydatki na obsługę długu jednostki                                        w wysokości         524.000,- zł.
d)      wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                      w wysokości      1.099.533,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9
        
            2)  wydatki majątkowe                                                             w kwocie         26.114.609,- zł.
       w tym:
      a) wydatki inwestycyjne                                                                w kwocie        26.114.609,- zł.
        zgodnie z załącznikami Nr 5 i 7
 
3)   wydatki na programy i projekty realizowane
      z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności        
      pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                  w wysokości     5.296.594,- zł.
(udział własny)
 zgodnie z załącznikiem Nr 2C.
 
             4)  dotacje przedmiotowe zakładów budżetowych                 w wysokości      3.046.464,- zł
                   zgodnie z załącznikiem Nr 10
-     dopłata do 1 wozokilometra 2.052.000,- zł.
(1.200.000 km. x 1,71 zł. = 2.052.000 zł)
-         dopłata do usługi najmu 1 m2 lokalu mieszkalnego
(139.610 m2 x 0,75 zł. x 12 m-cy = 994.464 zł.)
 
               5)  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
                     rządowej zleconych gminie ustawami                                      w wysokości    11.298.639,- zł.
                         zgodnie z załącznikiem Nr 2
 
               6)  wydatki związane z realizacją zadań własnych                       w wysokości      1.843.900,- zł.
                        zgodnie z załącznikiem Nr 2A.
 
               7)  kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
               - wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie
                 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych              w wysokości    700.000,- zł.
                        zgodnie z załącznikiem Nr 11
 
 
 
 
§ 3
  1. Ustala się rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 3.765.700,- zł.
  2. Źródłem pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach będzie  kredyt zaciągnięty na rynku krajowym.
    Zgodnie z załącznikiem Nr 8
 
 
§ 4
Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w kwocie 1.099.533,- zł.
 
§ 5
Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2005 roku w wysokości 9.093.300,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
 
§ 6
 
1. Ustala się plany przychodów zakładów budżetowych                        w wysokości                10.919.879,- zł.
              i wydatków                                                                                        w wysokości                10.806.241,- zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 10
 
 
§ 7
Ustala się plan Przychodów Gminnego Funduszu Ochrony      
Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                            w wysokości                1.400.000,- zł.
i wydatków                                                                                                    w wysokości                2.079.451,- zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 12
 
 
§ 8
Tworzy się rezerwy:
1)      ogólną                                              w wysokości                  1.140.000,- zł.
2)      celową                                              w wysokości                      839.798,- zł.
w tym:
a)      na remonty szkół i przedszkoli                                       -    500.000,- zł.
b)      na awanse zawodowe nauczycieli                                -    100.000,- zł.
c)      na stypendia dla uczniów wyróżniających
się w nauce i środowisku                                                         -      12.000,- zł.
d)      na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej            -    227.798,- zł.
w tym:
 
                         
     - 0,2 – Nagroda Prezydenta             45.560,- zł.
     - 0,8 – Nagroda Dyrektora             182.238,- zł.
 
 
§ 9
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1)      zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do kwoty 10.000.000,- zł., w tym na prefinansowanie zadań finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.000.000,- zł.
 
2)      dokonywania zmian w palnie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
3)      lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
 
4)      spłaty zobowiązań w kwocie 3.765.700,- zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9 w tym:
-         spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Urząd Miasta w kwocie 3.765.700,- zł.
 
 
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
 
§ 11
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
 
 
 
Uwaga !
Załączniki do uchwały dostepne są pod adresem: http://www.stalowawola.pl/budzet05.html