Uchwała Nr XXXV/495/05

 Uchwała Nr XXXV/495/05

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 25 lutego 2005r.


w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku art. 30 ust.6 oraz art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118,poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz.U. Nr 22, poz. 181 ) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Ustala się regulamin określający dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

2. Regulamin, o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz .U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami),

 2. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym

 3. szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Stalowa Wola,

 4. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 3,

 5. nauczycielu -należy przez to rozumieć nauczyciela lub innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela,

 6. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

 7. przepisach o organizacji roku szkolnego - należy przez to rozumieć rozporządzenie wydane na podstawie art. 22 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami),

 8. oddziale - należy przez to rozumieć także klasę,

 9. uczniu - należy przez to rozumieć także dziecko w przedszkolu,

 10. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 i ust 7 pkt 3 Karty Nauczyciela ,

 11. wynagrodzeniu zasadniczym nauczyciela - należy przez to rozumieć minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określone w załączniku do rozporządzenia.


II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT


§ 3.

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust.1 Karty Nauczyciela oraz w § 7 rozporządzenia.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje także nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Prezydent Miasta.

5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.


III. DODATEK MOTYWACYJNY


§ 4.

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola, którzy spełniają kryteria określone w ust. 3 i 4 przysługuje dodatek motywacyjny.

2. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły tworzy się w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

3. Do warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

 1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, potwierdzone dobrymi wynikami uczniów w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych oraz w konkursach, olimpiadach i zawodach,

 2. osiągnięcia wychowawczo - opiekuńcze potwierdzone rozwiązaniem problemów wychowawczych, efektywną pomocą na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, działalnością profilaktyczną mającą na celu zapobieganiu zagrożeniom społecznym,

 3. wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkującymi efektami w procesie kształcenia i wychowania,

 4. zaangażowanie w realizację zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

4. Do warunków przyznawania dyrektorom szkół dodatku motywacyjnego uwzględnia się odpowiednio warunki określone w ust. 3, a ponadto:

 1. rzetelne planowanie i efektywne gospodarowanie przyznanymi szkole środkami finansowymi,

 2. wzbogacanie bazy szkoły w pomoce dydaktyczne,

 3. skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym na poszerzenie działalności pozalekcyjnej

 4. tworzenie dobrej atmosfery pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów,

 5. współpracę z organami szkoły i związkami zawodowymi,

 6. aktywność i promowanie szkoły w środowisku lokalnym, dbałość o pozytywny wizerunek szkoły


5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może zostać przyznany w wysokości od 1% do 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres 6 miesięcy.

7. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny.

8. Dodatek motywacyjny zostaje wstrzymany do końca okresu, na który został przyznany, jeżeli ciągła nieobecność nauczyciela w pracy spowodowana chorobą lub opieką nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, urlopem dla poratowania zdrowia wyniosła 30 dni i więcej.

9. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania ustala na piśmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w szkole, a w stosunku do dyrektora - Prezydent Miasta, uwzględniając liczbę spełnianych warunków, o których mowa w ust. 3 i 4.

10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z dołu.


IV. DODATEK FUNKCYJNY


§ 5.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokościach określonych w tabeli nr 1.


Tabela nr 1

Lp.

Stanowisko


Miesięcznie w złotych

1.

Dyrektor przedszkola


370 - 450

2.

Dyrektor szkoły liczącej:

 1. do 11 oddziałów

 2. od 12 oddziałów do 25 oddziałów

 3. od 26 oddziałów i więcej


do 700

od 600 do 1 000

od 800 do 1 500

3.

Wicedyrektor szkoły liczącej:

a) od 12 oddziałów do 24 oddziałów

b) 25 oddziałów i więcejod 350 do 400

od 380 do 4502. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 uwzględnia się liczbę uczniów i oddziałów w szkole, typ szkoły, liczbę wicedyrektorów, liczbę pracowników niepedagogicznych, zmianowość w szkole, złożoność zadań wynikających z powierzonego stanowiska.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji:

1) wychowawcy klasy - w wysokości 50 złotych miesięcznie,

2) opiekuna stażu - w wysokości 30 złotych miesięcznie.


4. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 tylko za jeden oddział, niezależnie od liczby oddziałów, w których prowadzą zajęcia.

5. Nauczycielom przedszkoli zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć dodatek za wychowawstwo przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

6. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli i wicedyrektorów przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Prezydent Miasta.

7. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 i 3 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenia te nastąpiły pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

8. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust.1 i 3 nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

9. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w ust.1 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w ust.3.

10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.


V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY


§ 6

.1. Nauczycielom przysługują dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy, o których mowa w § 8 i 9 rozporządzenia.

2. Wysokość dodatku za:

 1. trudne warunki pracy wynosi 20% stawki godzinowej nauczyciela obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe,

 2. uciążliwe warunki pracy wynosi 10% stawki godzinowej nauczyciela obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe.

3. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy przysługuje za każdą faktycznie przepracowaną godzinę, z którą dodatek jest związany.

4. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których mowa w ust. 1 nauczycielowi przysługują obydwa dodatki.

5. Dodatki za warunki pracy przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Prezydent Miasta.

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.


VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW


§ 7

.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w warunkach trudnych i uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2 Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych i uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.1 i 2 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w arkuszu organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub 1/4 gdy dla nauczyciela ustalono 4 dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.


VII. NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD§ 8

. 1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego zwanych dalej nagrodami Prezydenta Miasta oraz nagród dyrektorów szkół i przedszkoli zwanych dalej nagrodami dyrektorów szkół.

2. Środki, o których mowa w ust.1 przeznacza się:

 1. 20% środków na nagrody Prezydenta Miasta,

 2. 80% środków na nagrody dyrektorów szkół.

3. Wysokość nagrody Prezydenta Miasta wynosi nie mniej niż 100% i nie więcej niż 180%, a nagroda dyrektora szkoły nie mniej niż 30% i nie więcej niż 100% średniego wynagrodzenia stażysty, o którym mowa w art.30 ust.3 Karty Nauczyciela.

4.Warunkiem przyznania nauczycielowi nagrody jest przepracowanie w szkole co najmniej jednego roku oraz posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy z ostatnich 5 lat.

§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

Traci moc Uchwała Nr XX / 332 /2000 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2000r.w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.