Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Lesku
  
23-01-2019, Środa, 21:10
Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GN.6840.2.18.2015
GN.II.6840.2.1.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.190.2017 z dnia 24 listopada 2017 r., Nr  XXXI.155.2017 z dnia 27 marca 2017 r. ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony


1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Leskiego, zlokalizowanej w m-ci Lesko obręb Lesko-Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionej w księdze wieczystej numer KS1E/00036424/6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 309/5 o pow. 0,2033 ha z jednoczesnym ustanowieniem na działkach nr 309/3 i 309/6 (również stanowiących własność Powiatu Leskiego), - służebności gruntowej - polegającej na prawie przejazdu, przechodu i przegonu poprzez działki nr 309/3 i 309/6, pasem drożnym o szerokości 6 m na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 309/5.

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 309/5 umiejscowiona jest wśród gruntów wykorzystywanych rolniczo oraz odłogowanych. W otoczeniu działki znajdują się również obszary zadrzewione i zakrzewione. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, dający możliwość dobrego zagospodarowania. Teren niemal płaski. Grunt częściowo utwardzony, a częściowo porośnięty trawami. Granicę zachodnią działki wyznacza niewielki ciek wodny oraz ogrodzenie sąsiedniego schroniska dla psów "Wesoły Kundelek". Dojazd możliwy drogą gruntową utwardzoną od strony wschodniej poprzez działki nr 309/3 i 309/6.

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest jako strefa osadnictwa wiejskiego- symbol "RP" oraz obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony z zabudowy.

Cena wywoławcza: 23 100,00 zł (w tym wartość ograniczonego prawa rzeczowego wynosi  2 500,00 zł); wadium: 2 310,00 zł.

2. Na sprzedaż kompleksu nieruchomości, zlokalizowanego w miejscowości Górzanka gm. Solina, składającego się z:
- działki nr 4/19 o pow. 0,0092 ha, uwidocznionej w KW nr KS1E/00035616/2;
- działki nr 118/2 o pow. 0,0019 ha, uwidocznionej w KW nr KS1E/00013603/8.
Przedmiotowe działki są częściowo zabudowane obiektem handlowo - usługowym (sklep spożywczy) stanowiącym odrębną od gruntu własność. Obie działki posiadają nieforemny kształt, zbliżony do trapezu, a teren działek jest nieznacznie nachylony w stronę publicznej drogi asfaltowej wyznaczającej północną granicę nieruchomości.

Dla przedmiotowego kompleksu nieruchomości brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina obie działki oznaczone są jako obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy (z usługami, rzemiosłem, itp. dopuszczalnymi w danej strefie ochrony).

Cena wywoławcza wynosi: 1 700,00 zł; wadium: 170,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 11 maja 2018 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 7 maja 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
-    zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
-    zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości
z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego przed wyznaczonym terminem zawarcia aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości.
11. Wszelkie koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz koszty związane
 z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi kupujący.
12. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
13. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.
14. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 304 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Lesko, dnia 5 kwietnia 2018 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2018-04-10 12:05:41
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-04-10 12:11:37
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-04-10 12:12:40

Rejestr zmian


 
Starostwo Powiatowe w Lesku
ul. Rynek 1
38-600 Lesko
tel. (13) 469 71 24
email: poczta@powiat-leski.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.