Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Lesku
  
16-07-2019, Wtorek, 04:27
Jesteś tutaj :: POMOC PRAWNA
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Informacje dotyczący działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Pismo przewodnie do władz samorządowych na terenie Powiatu Leskiego

Informacja o utworzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram pracy punktu nr 1 Lesko

Harmonogram pracy punktu nr 2 Baligród

Kto może korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej


Autor: Wydział IT
Data: 2019-01-25 13:04:50
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-01-25 13:11:03

Rejestr zmian

Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2019 r.

Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2019 r.

 Punkt nr 1 - Lesko


 

Punkt nr 2 - Baligród


Autor: Wydział IT
Data: 2019-01-04 13:47:05
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2019-01-04 13:48:20
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2019-01-08 13:57:32

Rejestr zmian

Uchwała w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2019 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2018-12-17 11:23:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-12-17 11:26:19
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-12-18 10:08:07

Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

 

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

Ogłoszenie (pdf)

Formularz:

Komisja-FORMULARZ ZGŁ. 

 

 


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-11-05 15:24:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-11-05 15:25:41

Rejestr zmian

Ogłoszenie zarządu Powiatu w Lesku (otwarty konkurs)

 

Zarząd Powiatu w Lesku ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leskiego w 2019 r.”

Uchwała Nr 163.277.2018 (pdf)

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Lesku (pdf)

załączniki:

  1. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO PRZESTRZEGANIA ZASAD ETYKI, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY ZACHODZI KONFLIKT INTERESÓW
  2. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO ZAPEWNIENIA POUFNOŚCI W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I JEJ DOKUMENTOWANIU
  3. OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU DO
    ZAPEWNIENIA PROFESJONALNEGO I RZETELNEGO UDZIELANIA
    NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
  4. OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POWIERZENIE
    PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 


Autor: Jakub Hotloś
Data: 2018-11-05 15:23:40
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-11-05 15:24:42

Rejestr zmian

Uwała Zarządu Powiatu Leskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Uwała Nr 158.267.2018
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 19 września 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
"Współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

 

- PROJEKT -
PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019


Autor: Wydział IT
Data: 2018-09-24 10:01:58
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-09-24 10:03:51
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-09-24 10:07:38

Rejestr zmian

INFORMACJA O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Informacja dotycząca zasad funkcjonaowania puntktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim.

SKAN INFORMACJI


Autor: Wydział IT
Data: 2018-01-12 13:45:38
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-12 13:49:13

Rejestr zmian

Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2018 r.

Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2018 r.

 Punkt nr 1 - Lesko


 

Punkt nr 2 - Baligród


Autor: Wydział IT
Data: 2018-01-04 14:07:28
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-01-04 14:12:34
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-09-26 14:51:27

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GN.6840.2.10.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147z późn. zm.), oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVI.178.2017 z dnia 26 września 2017 r., ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

1. Na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, składającej się z kompleksu trzech działek nr: 1365/12 o pow. 0,3540 ha, 1365/13 o pow. 0,0552 ha, 1365/14 o pow. 0,0519 ha, położonej w m-ci Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, objętej KW nr KS1E/00028675/1.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnego Zespołu Szkół Drzewnych (budynek aktualnie nieużytkowany) częściowo jedno i częściowo dwukondygnacyjnym, wykonanym w technologii tradycyjnej. Dostępne instalacje: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, odgromowa oraz centralnego ogrzewania. W skład dawnego Zespołu Szkół Drzewnych wchodzi blisko 45 pomieszczeń o różnych powierzchniach użytkowych od około 3 m2 do 178,31 m2 (sala gimnastyczna). Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1243,00 m2.  Dla działek 1365/13 i 1365/14 brak urządzonego zjazdu, w chwili obecnej dostęp do drogi publicznej możliwy jest poprzez działkę 1365/12.

Przedmiotowa nieruchomości nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko oznaczona jest jako istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi, a działka nr 1365/12 w SUiKZP dodatkowo oznaczona jest jako obszar koncentracji usług publicznych.

cena wywoławcza: 1 050 000,00 zł; wadium: 105 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 5 lutego 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem budynek Zespołu Szkół Drzewnych. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości
z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Lesko, dnia 4 grudnia 2017 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2017-12-05 15:03:51
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-05 15:04:26

Rejestr zmian

Informacja w wsprawie wyboru ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej


Informacja w wsprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2018 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2017-12-05 14:55:10
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-12-05 14:55:28

Rejestr zmian

Nabór na członków Komisji Konkursowej - Nieodpłatna Pomoc Prawna


Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza nabór do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

SKAN OGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Autor: Wydział IT
Data: 2017-11-06 13:18:21
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-11-06 13:18:37
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-11-06 14:30:15

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 124.198.2017 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 02.11.2017 r.

SKAN OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Załącznik nr 4 do ogłoszenia
Załącznik nr 5 do ogłoszenia


Autor: Wydział IT
Data: 2017-11-02 12:57:24
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-11-02 12:57:37

Rejestr zmian

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU W LESKU Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Skan informacji Zarządu Powiatu w Lesku z przerowadzonych konsultacji projektu: "Program współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" zwanego dalej "Programem Wpółpracy".


Autor: Wydział IT
Data: 2017-10-10 08:54:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-10-10 09:00:34

Rejestr zmian

Uchwała Zarządu Powiatu w Lesku

Uchwała Nr 118.191.2017
Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Leskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"


Autor: Wydział IT
Data: 2017-09-27 12:26:44
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-09-27 12:27:06

Rejestr zmian

Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2017 r.

 

 

Punkt nr 1 - Lesko

 

Punkt nr 2 - Baligród


Autor: Wydział IT
Data: 2017-01-11 12:28:54
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-11 12:28:35

Rejestr zmian

Informacja o ustanowieniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim na 2017 r.

 

Treść informacji - PDF


Autor: Wydział IT
Data: 2017-01-11 12:27:30
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-11 12:27:07
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-01-11 12:28:06

Rejestr zmian

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania

Uchwała NR 89.147.2016
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2016-12-19 08:15:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:16:09

Rejestr zmian

Nabór na członków Komisji Konkursowej - nieodpłatna pomoc prawna

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Lesku ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA


Autor: Wydział IT
Data: 2016-11-25 08:14:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:14:13

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego

 

Załącznik do uchwały Nr 86.140.2016
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 31.10.2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),

Zarząd Powiatu Leskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


Więcej ...

Autor: Wydział IT
Data: 2016-11-03 08:13:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:13:35
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:24:18

Rejestr zmian

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

 

Uchwała Nr 85.138.2016
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 24 października 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”


Autor: Wydział IT
Data: 2016-10-24 08:11:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:12:04
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-01-12 08:34:39

Rejestr zmian

Oglądano 3001 razy


 
Starostwo Powiatowe w Lesku
ul. Rynek 1
38-600 Lesko
tel. (13) 469 71 24
email: poczta@powiat-leski.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.