Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Lesku
  
16-07-2019, Wtorek, 04:42
Jesteś tutaj :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Przetargi

Wybierz podmenu:

Uwaga: Informacje o aktualnych zamówieniach publicznych znajdują się w menu "OGŁOSZENIA"

Uwaga: Informacje o aktualnych zamówieniach publicznych znajdują się w menu "OGŁOSZENIA"


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2018-08-10 11:32:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2018-08-10 11:33:27
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2018-08-10 11:34:38

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś w miejscowości Zwierzyń w km 1+400- 3+500

Ogłoszenie o przetargu


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2017-08-02 13:27:26
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-08-02 13:27:54

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja budynku schroniska młodzieżowego zgodnie z projektem pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Ogłoszenie o przetargu


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2017-06-12 14:33:34
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-06-12 14:34:26

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przetworzenie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie, z postaci papierowej do postaci cyfrowej dla powiatu leskiego”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dołączone pliki:

 
 

FE_272_1_7_2017_SIWZ_zm.pdf

 FE_272_1_5_2017_zalacznik_1_SIWZ.docx

FE_272_1_5_2017_zalacznik_1a_SIWZ.docx
FE_272_1_5_2017_zalacznik_1b_SIWZ.docx
FE_272_1_5_2017_zalacznik_2_SIWZ.pdf
FE_272_1_5_2017_zalacznik_3_SIWZ.docx
FE_272_1_5_2017_zalacznik_4_SIWZ.pdf
FE_272_1_5_2017_zalacznik_5_SIWZ.docx
FE_272_1_5_2017_zalacznik_6_SIWZ.docx

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Odpowiedzi na pytania z dnia 18.04.2017Plik PDF 459.90 Kb
2. Odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2017Plik PDF 461.87 Kb
Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2017-04-14 12:29:48
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-04-14 12:30:38
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-07-10 15:42:54

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przetarg 2 - Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Leskiego zgodnie z projektem pn.

Ogłoszenie o zamówieniu


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2017-04-03 14:41:52
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-04-03 14:50:41
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-04-04 07:44:49

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przetarg 2 - Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Leskiego zgodnie z projektem pn.

Ogłoszenie o zamówieniu


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2017-04-03 14:41:52
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-04-03 14:50:41
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-04-04 07:44:51

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Leskiego zgodnie z projektem pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu leskiego" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oś priorytet

Ogłoszenie znajduje się pod tym adresem


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2017-03-13 13:22:34
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-03-13 13:23:34

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GN.6840.1.1.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przewidzianego pod działalność usługową nieuciążliwą (handlową) stanowiącego własność Powiatu Leskiego - położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego
przy ul. Rynek 17 w Lesku

posadowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 669/1 obręb Lesko o pow. 0,0474 ha, stanowiącej współwłasność Powiatu Leskiego, objętej w Sądzie Rejonowym w Lesku księgą wieczystą nr KS1E/00030197/3, - oznaczonego w inwentaryzacji budowlanej i w zaświadczeniu o samodzielności lokali jako:
Lokal użytkowy Nr 9 o pow. 103,09 m2 stanowiący udział 10309/51628 w nieruchomości;
cena wywoławcza: 356 000,00 zł.; wadium: 35 600,00 zł.

Lokal użytkowy nie posiada prawa do korzystania z pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład nieruchomości wspólnej służącej właścicielom lokali mieszkalnych i użytkowych.
Sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).

Wadium należy wpłacić do dnia  3 kwietnia 2017 r. w pieniądzu przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Lesku Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem: Wadium na lokal Nr 9. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na w/w konto.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. - o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.


WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowa-nia osoby prawnej w przetargu.
4. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwo-ta wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
5. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od za-warcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
9. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
10. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210; telefonicznie 13 469 71 25 lub elektronicznie na adres: poczta@powiat-leski.pl.


Autor: Wydział IT
Data: 2017-03-06 14:17:08
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-03-06 14:20:15
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-03-06 14:30:12

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GN.6840.2.3÷5.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012 z 28 września 2012 r.; Nr XII.64.2011 z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r., ogłasza:

Piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność
Powiatu Leskiego:

I. Położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:
„Nad stawami” – są to nieruchomości niezabudowane położone po lewej stronie drogi powiatowej 2227 relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po lewej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy) z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem na cele rekreacji indywidualnej (natomiast działka nr 206/13 w MPZP oznaczona jest jako tereny dróg wewnętrznych projektowanych oraz tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej), a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1. Nr 206/8 o pow. 0,3420 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/8;
cena wywoławcza: 81 350,00 zł.;  wadium: 8 100,00 zł.
2. Nr 206/9 o pow. 0,1871 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/9;
cena wywoławcza: 48 540,00 zł.;  wadium: 4 850,00 zł.
3. Nr 206/10 o pow. 0,1892 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/10;
cena wywoławcza: 49 050,00 zł.;  wadium: 4 900,00 zł.
4. Nr 206/11 o pow. 0,1895 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/11;
cena wywoławcza: 49 130,00 zł.;  wadium: 4 920,00 zł.
5. Nr 206/12 o pow. 0,1848 ha wraz z udziałem 1/11 części w działce nr 206/13
o pow. 0,1896 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 206/12;
cena wywoławcza: 47 940,00 zł.;  wadium: 4 800,00 zł.

 „Na Łukawicę” - są to nieruchomości niezabudowane, położone po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż; (dotychczas wykorzystane w produkcji rolniczej) obejmujące teren z pagórkowatym wzniesieniem, po prawej stronie ulicy Stawowej (w stronę Łukawicy)
z opracowanym MPZP "Lesko 7": przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych, rzemiosła i handlu oraz pasem
o szerokości ok. 2,5 m  wzdłuż granicy z drogą powiatową przeznaczonym pod tereny drogi publicznej – drogi zbiorczej istniejącej, a oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
6. Nr 306/35 o pow. 0,1744 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/35;
cena wywoławcza: 44 070,00 zł.;  wadium: 4 400,00 zł.
7. Nr 306/36 o pow. 0,2039 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/36;
cena wywoławcza: 44 920,00 zł.;  wadium: 4 500,00 zł.
8. Nr 306/37 o pow. 0,1991 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/37;
cena wywoławcza: 47 300,00 zł.;  wadium: 4 700,00  zł.
9. Nr 306/38 o pow. 0,2095 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/38;
cena wywoławcza: 48 740,00 zł.;  wadium: 4 800,00 zł.
10. Nr 306/39 o pow. 0,1816 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/39;
cena wywoławcza: 45 260,00 zł.;  wadium: 4 500,00 zł.
11. Nr 306/40 o pow. 0,2512 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/40;
cena wywoławcza: 60 730,00 zł.;  wadium: 6 100,00 zł.
12. Nr 306/41 o pow. 0,1164 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/41;
cena wywoławcza: 32 590,00 zł.;  wadium: 3 300,00 zł.
13. Nr 306/42 o pow. 0,1373 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/42;
cena wywoławcza: 37 010,00.;  wadium: 3 700,00 zł.
14. Nr 306/43 o pow. 0,2155 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/43;  
cena wywoławcza: 52 480,00 zł.;  wadium: 5 200,00 zł.
15. Nr 306/44 o pow. 0,1417 ha wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 306/46
o pow. 0,1594 ha stanowiącej dojazd do między innymi do działki 306/44;
cena wywoławcza: 37 100,00 zł.;  wadium: 3 700,00 zł.


II.  Położonych w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionych w KW nr KS1E/00029166/7. Zgodnie z wypisem z MPZP przeznaczone pod tereny zabudowy usługowej, rzemiosła i handlu z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów  i magazynów, oznaczone jako:
16. Działka nr 200/8 o pow. 2,5448 ha - nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy drodze krajowej nr 84 łączącej Sanok z granicą z Ukrainą w Krościenku. Najbliższe sąsiedztwo tworzą grunty niezabudowane, nieco dalej znajduje się pojedyncza zabudowa handlowo – usługowa.
cena wywoławcza: 260 950,00 zł.;  wadium: 26 100,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 6 kwietnia 2017 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym
w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.

Ceny wywoławcze w przetargu zostały obniżone o 15 %  wartości nieruchomości.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 16 października 2015 roku, drugi przetarg odbył się 22 lutego 2016 r., trzeci 15 lipca 2016 r., czwarty 30 września 2016 r. Ze względu na brak oferentów przetargi na ww. nieruchomości zakończyły się wynikami negatywnymi.

Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia   3 kwietnia 2017 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem numeru ewidencyjnego działki, na które zostało wpłacone wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
-  zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
-  zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości
z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.
 


Autor: Wydział IT
Data: 2017-03-06 14:08:56
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2017-03-06 14:15:18
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2017-03-06 14:32:57

Rejestr zmian

[PZD Baligród] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2016/2017
Ogłoszenie nr 364326 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.
Baligród: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2016/2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 30286-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie, krajowy numer identyfikacyjny 37109082000000, ul. ul. Bieszczadzka  40, 38606   Baligród, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 134 684 012, faks 134 684 012, e-mail promocja@starostwolesko.home.pl
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-leski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): Nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2016/2017
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2016/2017" Przewidywana liczba kursów: 45 Cena za 1km utrzymanej drogi obejmuje; a) odśnieżenie całej szerokości jezdni niezależnie od ilości niezbędnych przejazdów aby zapewnić odpowiednią przejezdność; b) posypanie materiałem uszorstniającym (piasek ostry 0-4mm z solą) całej szerokości jezdni przy założeniu, że droga ta została skutecznie posypana w miejscach niebezpiecznych, tzn. łuki, wzniesienia, skrzyżowania, przystanki i przejścia dla pieszych, mosty oraz niekiedy odcinki na „prostej podczas gołoledzi decydujące o możliwości ruchu; c) posypanie materiałem uszorstniającym całej długości drogi : Olszanica–Ropienka (zad. Nr 1) Łukawica–Bezmiechowa Górna w km 0+000 - 4+200 skrzyż. z drogą Nr 2265R (zad. Nr 4) Załuż - Lesko (zad. Nr 4); Droga przez wieś Weremień ( zad. Nr 3)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Zadanie nr 1 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT52567.20
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Nie dotyczy
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Bias,  ,  Zawadka 50,  38-711,  Ropienka,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 52567.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52567.20
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52567.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Zadanie nr 2 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT60519.60
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
F.H.U.WITORIA Piotr Gruszka,  ,  ul. Unii Brzeskiej 56,  38-600,  Lesko,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59538.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59538.95
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59538.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Zadanie nr 3 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT57786.75
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Nie dotyczy
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Usługi Leśne oraz Sprzętowo Transportowe Wiesław Fedor,  ,  Bachlawa 15,  38-604,  Hoczew,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57786.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57786.75
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57786.75
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Zadanie nr 4 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT81648.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Nie dotyczy
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Produkcyjno-Hadlowo-Usługowa INTRA-SPRZĘT S.C.,  ,  ul. Przemyłowa 12,  38-600,  Lesko,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 75816.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75816.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75816.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Zadanie nr 5 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT70635.60
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Nie dotyczy
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Borgosz,  ,  Cisna 8,  38-607,  Cisna,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa: Nie dotyczy
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69626.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69626.52
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69626.52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Nie dotyczy
IV.8) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Nie dotyczy

 


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-12-14 08:04:57
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-12-14 08:05:18

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w starostwie powiatowym w Lesku oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego.
Ogłoszenie nr 365753 - 2016 z dnia 2016-12-14 r.
Lesko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w starostwie powiatowym w Lesku oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 326692-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::nie dotyczy
Informacje dodatkowe:nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Leski, krajowy numer identyfikacyjny 37103497400000, ul. ul. Rynek  1, 38600   Lesko, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 13 4697124 w. 341; 13 493 9089, faks 13 4697130, e-mail promocja@powiat-lesko.pl
Adres strony internetowej (URL): www.powiat-leski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w starostwie powiatowym w Lesku oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Część II Zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 – Program Ubezpieczenia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844). Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV: 66515000-3, 66516000-0, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT50500.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Vienna Insurance Group, Oddział Rzeszów,  ,  ul. Kopisto 8B/510 ,  35-315,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 44265,21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39969,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98820,00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Ubezpieczenie komunikacyjne
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT33000.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ”TUW” Biuro Regionalne w Rzeszowie Oddział w Krośnie,  ,  ul. Piłsudskiego 13,  38-400,  Krosno,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33594.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33594.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34734.00
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy

 


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-12-14 08:03:39
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-12-14 08:04:14

Rejestr zmian

Informacja o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków

GN.6641.12.2016

I N F O R M A C J A


Starosta Powiatu Leskiego informuje, że  przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na następujących obrębach ewidencyjnych:

Podstawę prawną powyższych prac stanowi ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1034)  w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

DANE EWIDENCYJNE OBRĘBÓW


Wykonawcą modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w wyniku realizowanego przetargu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii zostało Konsorcjum firm:
1) Geokart International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów - lider konsorcjum,
2) OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów - członek konsorcjum,
3) Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław – członek konsorcjum,
4) GEORES Sp. z o.o., ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów – członek konsorcjum.
Prosi się organy administracji publicznej oraz inne instytucje, w których posiadaniu znajdują się dane o budynkach i lokalach do ich udostępnienia wykonawcy prac. Stosownie do art. 13 i 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne właściciele oraz inne osoby fizyczne i prawne, w których władaniu znajdują się grunty, budynki i lokale, zobowiązani są do umożliwienia wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz udzielania informacji o budynkach.

Tryb postępowania  związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

1. Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych i trybie postępowania związanego z tym zakresem,
2. Zebranie brakujących informacji oraz aktualizacja istniejących danych ewidencyjnych,
3. Sporządzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego,
4. Poinformowanie o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego i możliwości zgłaszania uwag do tych danych,
5. Wyłożenie w siedzibie Starostwa Powiatowego  do wglądu osób zainteresowanych na okres 15 dni roboczych projektu operatu opisowo-kartograficznego,
6. Rozstrzygnięcie o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, poinformowanie zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządzenie wzmianki o treści zgłaszanych uwag  i sposobie ich załatwienia  w protokole,
7. Ogłoszenie informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, że projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i  budynków,
8. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa ww informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych,
9. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych zarzutów, Starosta rozstrzygnie w drodze decyzji.


Autor: Wydział IT
Data: 2016-11-30 14:01:58
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-11-30 14:02:31

Rejestr zmian

Nabór na członków Komisji Konkursowej - nieodpłatna pomoc prawna

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Lesku ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA


Autor: Wydział IT
Data: 2016-11-25 14:53:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-11-25 15:01:30

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenia komunikacyjne w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz jednostkach organizacyjnych powiatu Leskiego

Zawiadomienie (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-11-07 14:21:35
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-11-07 14:21:50

Rejestr zmian

[PZD Baligród] Informacja z otwarcia ofert: "Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2016/2017"

Informacja z otwarcia ofert (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-11-07 12:19:31
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-11-07 12:19:49

Rejestr zmian

Ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego

Załącznik do uchwały Nr 86.140.2016
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 31.10.2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255),

Zarząd Powiatu Leskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.


I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Leskim punkt Nr 2 nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach:
1) Baligród, ul. Jana Duplaka 7,
2) Lesko, ul. Piłsudskiego 5

II. Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w szczególności:
1) Baligród, ul. Jana Duplaka 7:
- poniedziałek - w godz. od 13:00 do 17:00
- piątek - w godz. od  9:00 do 13:00

2) Lesko, ul. Piłsudskiego 5:
- wtorek - w godz. od 14:00 do 18:00
- środa - w godz. od 15:00 do 19:00
- czwartek - w godz. od 15:00 do 19:00

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania przeznacza się kwotę:
60 726 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych brutto).

V. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255),
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

VI. Terminy i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert upływa w dniu 25 listopada 2016 r.

2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku , Rynek 1, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.

3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2017 r.” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) – wzór oferty – zał. nr 1 do Ogłoszenia.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4) Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

5) Pisemne zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem – wzór oświadczenia - zał. Nr 2 do Ogłoszenia,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów – wzór oświadczenia –
zał. Nr 3 do Ogłoszenia,

6) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

7) Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – wzór oświadczenia  – zał. nr 4 do Ogłoszenia.

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
- złożone przez podmioty nieuprawnione,
- złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
- złożone po terminie,
- niekompletne,
- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1) Wyboru oferty dokonuje Zarząd Powiatu Leskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, która ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), mając na względzie wybór oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
Do uchwały Zarządu Powiatu Leskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

2) Skład komisji oraz zasady jej pracy określi uchwała Zarządu Powiatu Leskiego.

3) Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty upływu terminu składania ofert.

4) Wybór oferty stanowiącej formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Kryteria oceny merytorycznej Skala punktacji
1 Udokumentowane doświadczenie organizacji pozarządowej w realizacji zadań z zakresu udzielania pomocy prawnej 0 – 5 pkt
2 Kwalifikacje osób przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie 0 – 5 pkt
3 Planowany sposób promocji zadania wśród mieszkańców Powiatu Leskiego 0 – 3 pkt
4 Zadeklarowanie przez organizację pozarządową dodatkowych działań z zakresu edukacji prawnej na rzecz lokalnej społeczności 0 – 3 pkt

 VIII. Warunki i terminy realizacji zadania
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Leskiego, zatwierdzająca opinię Komisji Konkursowej.
Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:
a) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
c) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących  realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)

IX.  W 2015 r. zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie było realizowane. W 2016 r. Powiat Leski realizował zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez jedną organizacje pozarządową, której przyznano dotację w kwocie 59 946,00 zł.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Czesław Gawłowski – Sekretarz Powiatu Leskiego, pok. Nr 5 - Rynek 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 71 24, w. 126

Załączniki:
- nr 1 - wzór Oferty,
- nr 2 - wzór oświadczenia o poufności,
- nr 3 – wzór oświadczenia o profesjonalności i rzetelności,
- nr 4 – wzór oświadczenia o braku przesłanek wykluczających,
- nr 5 -  szczegółowy harmonogram realizacji zadania publicznego,

- Uchwała Nr 86.140.2016 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 31.10.2016 r.

- Skan ogłoszenia konkursu
 


Autor: Wydział IT
Data: 2016-11-03 09:32:44
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-11-03 09:34:25
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-11-03 10:24:10

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Informacja z otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenia komunikacyjne w Starostwie Powiatowym w Lesku ora jednostkach organizacyjnych powiatu Leskiego

Treść informacji (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-10-28 18:14:02
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-10-28 18:14:25

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

GN.6840.2.12.2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXIV.112.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

1. Na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, składającej się z kompleksu trzech działek nr: 1365/12 o pow. 0,3540 ha, 1365/13 o pow. 0,0552 ha, 1365/14 o pow. 0,0519 ha, położonej w m-ci Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, objętej KW nr KS1E/00028675/1.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego Zespołu Szkół Drzewnych (budynek aktualnie nieużytkowany) częściowo jedno i częściowo dwukondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej.

Dostępne instalacje: energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, odgromowa oraz centralnego ogrzewania. W skład dawnego Zespołu Szkół Drzewnych wchodzi blisko 45 pomieszczeń o różnych powierzchniach użytkowych od około 3 m2 do 178,31 m2 (sala gimnastyczna). Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 1243,00 m2.  Dla działek 1365/13 i 1365/14 brak urządzonego zjazdu.

Przedmiotowa nieruchomości nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko oznaczona jest jako istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności wraz z funkcjami usługowymi, a działka nr 1365/12 w SUiKZP dodatkowo oznaczona jest jako obszar koncentracji usług publicznych.
 
cena wywoławcza: 1 041 600,00 zł.; 

wadium:    104 160,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 r. - od godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w sali narad na parterze budynku.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
2. Dowód wniesienia przez uczestnika przetargu wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu do dnia 23 grudnia 2016 r. na konto Starostwa Powiatowego w Lesku na konto Nr 82 8642 1012 2003 1205 1489 0004 Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku Oddział w Lesku z dopiskiem budynek Zespołu Szkół Drzewnych. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu  środków na w/w konto.
4. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i nabywania nieruchomości na rzecz prowadzonej firmy zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Przedstawiciele osób prawnych oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z KRS oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej w przetargu.
5. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli uczestnik wpłacający wadium przetarg wygra (kwota wadium zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej kwoty należności);
- zwrócone niezwłocznie, po odwołaniu przetargu, unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3-ech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
6. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
9. W przypadku gdy nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu ustnego jest stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub jednego z nich, posiadającego pisemną zgodę współmałżonka na zakup nieruchomości
z własnoręcznym podpisem współmałżonka, poświadczonym przez notariusza.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
11. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.

Lesko, dnia 24 października 2016 r.

Skan ogłoszenia


Autor: Wydział IT
Data: 2016-10-25 15:03:02
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-10-25 15:03:41

Rejestr zmian

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

 

Uchwała Nr 85.138.2016
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 24 października 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu
Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”


Autor: Wydział IT
Data: 2016-10-25 10:55:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-10-25 10:57:21
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-10-26 13:33:19

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do  dzierżawy


Autor: Wydział IT
Data: 2016-10-14 13:54:25
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-10-14 13:57:33

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Remont drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś dz. Nr 426, 34/31 w km 0+000 - 1+400 w miejscowości Myczkowce, Zwierzyń

Zawiadomienie o wyborze (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-10-12 12:43:30
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-10-12 12:43:51

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Informacja z otwarcia ofert: Remont drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś dz. Nr 426, 34/31 w km 0+000 - 1+400 w miejscowości Myczkowce, Zwierzyń

Informacja z otwarcia ofert (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-10-04 14:20:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-10-04 14:21:34

Rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE - prowadzenie prac obserwacyjno-pomiarowych

OS.033.3.24.2016

ZAWIADOMIENIE

W związku z pismem Podsekretarza Stanu – Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Środowiska znak: DLP-V.411.107.2016.DP z dnia 17.08.2016 informuję, że w latach 2016-2018 na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach  wszystkich form własności na terenie całego kraju, będą prowadzone, w oparciu o art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późń. zm.) prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk  przyrodniczych 2016-2018”.

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzonych prac udostępniona została na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane informacje posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z/s w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Treść niniejszego zawiadomienia  podaje się do publicznej wiadomości, w celu poinformowania właściwych służb oraz mieszkańców, a przede wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z monitoringiem siedlisk przyrodniczych, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez Wykonawcę do wykonania obserwacji i pomiarów.

Barbara Kucharska
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Lesko, dnia 2016-09-09  
 


Autor: Wydział IT
Data: 2016-09-13 13:30:29
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-09-13 13:33:26
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-09-13 13:36:42

Rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

GN.6840.2.8.2016

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 23 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) zawiadamia o:
Wyniku pierwszego  przetargu pisemnego ograniczonego przeprowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku w dniu 19 lipca 2016 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:

1.   Nieruchomość zlokalizowana na działce nr 643 o pow. 0,1731 ha, przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Lesku, gm. Lesko, zabudowanej budynkiem Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Lesku, który jest w całości użytkowany na cele ochrony zdrowia (Przychodnia Rejonowa SP ZOZ w Lesku), uwidocznionej w KW nr KS1E/00027248/2 prowa-dzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, ani nie toczy się żadne postępowanie w stosunku do nieruchomości oraz nie ma przeszkód prawnych do rozporządzania nią. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Lesko oznaczona jest jako obszar rewitalizacji centrum i zespołu staromiejskiego Leska.

Cena wywoławcza: 3433420 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 3500000 zł (netto); liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1; nabywca: BOŚ INVEST MANAGEMENT SP. ZO.O., al. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

2.  Nieruchomość zlokalizowana na działce Nr 1368/49 o pow. 0,5363 ha przy al. Jana Pawła II 18b 4 w Lesku gm. Lesko, zabudowanej budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lesku, który  jest w całości użytkowa-ny na cele oświatowe na podstawie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Szkolnego Schroniska Młodzie-żowego w Lesku, uwidocznionej w KW nr KS1E/00028675/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesku wraz z ustanowieniem służebności dostępu do drogi publicznej poprzez działkę nr 1368/32.
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z wypisem ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Lesko oznaczona jest jako obszar koncentracji usług publicznych  oraz istniejące zespoły zabudowy o różnej intensywności  wraz z funkcjami usługowymi.

Cena wywoławcza: 4133000 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 4200000 zł (netto); liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1; nabywca: BOŚ INVEST MANAGEMENT SP. ZO.O., al. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

W terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu ustnego nie wpłynęła żadna skarga na czynności związane z prze-prowadzeniem przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lesku w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie 13 469 71 25 lub 13 469 71 24.


Przewodniczący Komisji Przetargowej
Lesko, dnia:  9 września 2016 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2016-09-13 07:35:36
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-09-13 07:40:44
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-09-13 13:35:20

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowego Rzecznika Konsumentów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowego Rzecznika Konsumentów

w wymiarze ½ etatu

w Starostwie Powiatowym w Lesku

Rynek 1, 38-600 Lesko

Informacja o wyborze (PDF)

             Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

Pan Tadeusz Zięba zam. Krosno

Uzasadnienie

 

         W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Tadeusz Zięba  spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

 

 

Lesko, dn. 31.08.2016 r.


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-08-31 12:55:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-08-31 12:56:36

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży:

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do  sprzedaży:

Dokumenty:

1. Wykaz nieruchomości - XLS

2. Wykaz nieruchomości - PDF


Autor: Wydział IT
Data: 2016-08-26 14:14:52
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-08-26 14:14:59

Rejestr zmian

Zwołanie Komisji Założeń Planu

Lesko, dnia 2016-08-16

OS.033.1.71.2016

 ZAWIADOMIENIE

W związku z pismem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie znak: ZS.6004.1.2016 z dnia 08.08.2016 (data doręczenia: 2016-08-12) niniejszym informuję, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie działając na podstawie § 19 pkt 8 Statusu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nadanego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. zwołał:

1. Komisję Założeń Planu (KZP) dla Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne; wyznaczył termin i miejsce posiedzenia KZP – na dzień 19 września 2016 r., godz. 8.00, miejsce posiedzenia: siedziba Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6;

2. Komisję Założeń Planu (KZP) dla Nadleśnictwa Lesko; wyznaczył termin i miejsce posiedzenia KZP – na dzień 19 września 2016 r., godz. 13.00, miejsce posiedzenia: siedziba Technikum Leśnego w Lesku, ul. Jana Pawła II 1.

Podczas obrad prowadzonych w oparciu o referat Nadleśniczego i koreferat Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Krośnie, zostaną wypracowane wytyczne w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz założenia do sporządzenia na lata 2019 – 2028 projektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw Ustrzyki Dolne i Lesko.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w ww. obradach.

Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości.


Z up. STAROSTY

Barbara Kucharska
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 


Autor: Wydział IT
Data: 2016-08-19 14:16:34
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-08-19 14:16:39

Rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

W związku z pismem Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii znak: WIWzak.913.17.17.2016 z dnia 18.08.2016 niniejszym informuję o opublikowanym rozporządzeniu Nr 3/16 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i przemyskiego.


Treść niniejszego rozporządzenia  podaje się do publicznej wiadomości


Barbara Kucharska
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 


Autor: Wydział IT
Data: 2016-08-19 12:37:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-08-19 12:41:45
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-08-19 14:15:28

Rejestr zmian

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM na wolne stanowisko urzędnicze księgowego
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
na wolne stanowisko urzędnicze księgowego
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku
Rynek 1, 38-600 Lesko.


W wyniku dokonanej analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna w dniu 9 sierpnia 2016 r. dopuściła do dalszego postępowania konkursowego następujące osoby:
1. p. Barbara Herbetko, zam. Mchawa;
2. p. Sabina Kaczak, zam. Bachlawa;
3. p. Janina Buczkowicz, zam. Tarnawa Dolna.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.


Dokument (PDF)

Dyrektor PCUW w Lesku
Wojciech Wyrozumski


Lesko, 10 sierpnia 2016 r.


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-08-10 20:43:48
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-08-10 20:43:56

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE księgowego w PCUW w Lesku

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

księgowego w PCUW w Lesku

w wymiarze ½ etatu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz § 1  Zarządzenia Nr 7/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłasza z dniem 12.07.2016 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w PCUW w Lesku w wymiarze ½ etatu

 1. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

38-600 Lesko, ul. Rynek 1

tel. 13 493 90 78


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Kwestionariusz osobowy 78.73 Kb
2. Oświadczenie o niekaralnościPlik DOC 23.50 Kb
3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowychPlik DOC 24.50 Kb
Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-07-28 07:22:54
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-07-28 07:24:36

Rejestr zmian

Informacja o pracach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia  i ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wydane przez OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna - Zakład Geodezji Ogólnej, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów:

Skan 1, Skan 2, Skan 3, Skan 4, Skan 5, Skan 6, skan 7

 


Autor: Wydział IT
Data: 2016-07-26 13:37:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-08-17 13:40:42
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-08-17 13:56:40

Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Lesku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nie dokonano wyboru na w/w stanowisko urzędnicze.

UZASADNIENIE Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że do postępowania konkursowego na w/w stanowisko w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta. W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych Komisja Rekrutacyjna w dniu 25 lipca 2016 r. nie dopuściła kandydatki p. Barbary Herbetko do dalszego postępowania konkursowego ze względu na braki formalne. W związku z powyższym kandydatka nie spełniła wymagań niezbędnych do ubiegania się o wolne stanowisko urzędnicze w PCUW w Lesku.

Informacja (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-07-26 08:02:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-07-26 08:06:22

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Powiatowego Rzecznika Konsumentów
w wymiarze ½ etatu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1445 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego
z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 19.07.2016 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowego Rzecznika Konsumentów  - w wymiarze ½ etatu.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego w szczególności prawnicze lub ekonomiczne.
f) co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej.

2.  Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ;  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Kodeks cywilny, Kodeks postepowania cywilnego, Kodeks postepowania administracyjnego,
b) umiejętność obsługi komputera,
c) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
d) odporność na stres,
e) wysoka kultura osobista.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie interesów konsumentów,
b) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów,
c) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
d) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
e) wykonywanie innych zdań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych,
f) możliwość wytaczania powództwa na rzecz konsumentów oraz występować za ich zgodą  do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
g) przygotowywanie i składanie do 31 marca każdego roku, Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazywanie je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu.

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może tez złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r. z poz. 1202 ze zm.)”.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Powiatowy Rzecznik Konsumentów” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 29.07.2016 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

IX. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

OGŁOSZENIE NABORU

ZARZĄDZENIE STAROSTY LESKIEGO


Autor: Wydział IT
Data: 2016-07-19 07:53:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-07-19 07:57:09
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-07-19 08:02:53

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wbyorze oferty najkorzystniejszej: Cyfryzacja części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Treść zawiadomienia (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-07-14 12:43:17
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-07-14 12:43:29

Rejestr zmian

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

księgowego w PCUW w Lesku

w wymiarze ½ etatu

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz § 1  Zarządzenia Nr 7/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Lesku z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłasza z dniem 12.07.2016 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w PCUW w Lesku w wymiarze ½ etatu


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-07-12 13:00:02
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-07-12 13:05:14

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Cyfryzacja części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Lesko: Cyfryzacja części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Numer ogłoszenia: 116915 - 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odpowiedzi na pytania z dnia 7.07.2016 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 9.07.2016 r.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-07-04 11:27:15
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-07-04 11:27:49
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-07-11 14:53:47

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów
w Starostwie Powiatowym w Lesku
Rynek 1, 38-600 Lesko

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1045) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Małgorzata Komska zam. Sanok


Uzasadnienie

W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pani Małgorzata Komska spełniła wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna najwyżej oceniła jej przygotowanie i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.


Lesko, dn. 22.06.2016 r.

Informacja o wynikach naboru
 


Autor: Wydział IT
Data: 2016-06-22 14:39:47
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-06-22 14:44:34

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-06-13 13:54:05
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-06-13 13:55:27

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja - Rybne dz. Nr 438, 350/2, 350/2, 350/3 w km 0+000 - 0+990 w miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 117490-2016 z dnia 2016-05-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Przebudowa drogi w km 0+000 - 0+990 polegać będzie na wyrównaniu istniejącej podbudowy masą mineralno-asfaltową, odbudowie nawierzchni, poprzez ułożenie dwóch warstw masy mineralno-asfaltowej (wiążącej i ścieralnej); wzmocnienie...
Termin składania ofert: 2016-05-25

Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2280R Wołkowyja - Rybne dz. Nr 438, 350/2, 350/2, 350/3 w km 0+000 - 0+990 w miejscowości Wołkowyja i Rybne wraz z przebudową przepustów w km 0+214, 0+442, 0+873.
Numer ogłoszenia: 77101 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-06-09 10:00:58
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-06-09 10:01:24

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów
w wymiarze 1/4 etatu


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1445 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego
z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 03.06.2016 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów - w wymiarze 1/4 etatu.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) posiadanie wykształcenia wyższego drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – ekonomia.
f) co najmniej 2-letni staż pracy zawodowej w jednostkach administracji samorządowej

2. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy w księgowości
b) znajomość obsługi komputera w zakresie programów: finansowo-księgowych, systemów bankowości elektronicznej, aplikacji do sprawozdawczości elektronicznej, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.
c) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:
- ustawa o pracownikach samorządowych,
- ustawa o finansach publicznych
- ustawa o rachunkowości,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- kodeks pracy

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Zadania główne:
a) prowadzenie ewidencji księgowej środków PFRON

2. Zadania pomocnicze:
a) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków PFRON
b) realizowanie płatności ze środków PFRON przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej

3. Zadania okresowe:
a) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykorzystania środków PFRON
b) realizacja innych zadań w ramach pracy wydziału zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

IV. Wymagane dokumenty:
a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopi dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.

V. Kandydat może tez złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 195) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r. z poz. 1202 ze zm.)”.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Budżetu i Finansów” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 14.06.2016 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


IX. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowycgh

Oświadczenie o niekaralności

Kwestionariusz osobowy

Zarządzenie Starosty

Ogłoszenie naboru


Autor: Wydział IT
Data: 2016-06-03 10:11:03
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-06-03 10:12:18
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-06-06 14:52:45

Rejestr zmian

Przetarg ograniczony: PISEMNY PIERWSZY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH OGRANICZONY DO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE LEASINGU

GN.6840.2.8.2016                                                                                Lesko: dnia: 12 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE
O PIERWSZYM PRZETARGU OGRANICZONYM

Na podstawie:

 1. art. 38 w związku z art. 13 i art. 37 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś­ciami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.),
 2. § 3, § 6, § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),
 3. Uchwały Nr XVII.80.2016 Rady Powiatu Leskiego  z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego ograniczonego zabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Leskiego,
 4. Uchwały Nr IV/18/2002 Rady Powiatu Leskiego  z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawie­nia i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

ZARZĄD POWIATU LESKIEGO  

OGŁASZA

PISEMNY PIERWSZY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH
OGRANICZONY DO PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE LEASINGU

Do pobrania:

1) Ogłoszenie o przetargu (PDF)

2) Załącznik nr 1a

3) Załącznik nr 1b

4) Załącznik nr 2


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-05-12 10:55:06
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-05-12 10:59:40
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-05-12 10:59:57

Rejestr zmian

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi na działce nr 193 w miejscowości Smerek

Informacja (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-04-13 08:37:19
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-04-13 08:38:14

Rejestr zmian

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi na działce nr 138 w miejscowości Smerek

Informacja (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-04-13 08:36:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-04-13 08:37:09

Rejestr zmian

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi na działce nr 125 w miejscowości Smerek

Informacja (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-04-13 08:35:23
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-04-13 08:36:12

Rejestr zmian

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości podlegającej podziałowi na działce nr 106/5 w miejscowości Smerek

Informacja (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-04-13 08:32:35
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-04-13 08:35:10

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-03-01 10:25:05
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-03-01 10:29:08

Rejestr zmian

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic

Zawiadomienie PDF


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-01-22 09:34:32
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-01-22 09:38:26

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego

stycznia 2016 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012
z 28 września 2012 r.; Nr XII.64.2011 i Nr XII.66.2011 z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XIV.80.2011 z dnia 26 października 2011 r.; Nr XI/69/07; Nr XVIII.111.2012 z dnia 27 marca 2012 r.; Nr XII.55.2015 z dnia 2 września 2015 r., ogłasza:

 

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-01-13 12:00:53
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-01-13 12:01:47

Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Oświaty w Starostwie Powiatowym w Lesku

Treść ogłoszenia (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2016-01-07 14:36:45
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-01-07 14:40:15

Rejestr zmian

Nieodpłatna pomoc prawna

W Powiecie Leskim od 1 stycznia 2016 r. będą funkcjonować 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1/  Nr 1 – Lesko, ul. Piłsudskiego 5 (nad Wydziałem Komunikacji) obsługiwany przez  radców

  prawnych i adwokatów:

  - poniedziałek    w godz. 13.00 – 17.00

  - wtorek    w godz. 10.00 – 14.00

  - środa   w godz. 11.00 – 15.00

  - czwartek    w godz. 11.00 – 15.00

  - piątek w godz. 13.00 – 17.00

 

2/  Nr 2 – Baligród, ul. Jana Duplaka 7 (Dom Strażaka) obsługiwany przez radców prawnych

  i prawników – Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w Rzeszowie -

  tel. 13 463 16 80

  - poniedziałek    w godz. 13.00 – 17.00

  - wtorek    w godz. 9.00 – 13.00

  - środa   w godz. 9.00 – 13.00

  - czwartek    w godz. 9.00 – 13.00

  - piątek w godz. 9.00 – 13.00

 


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-12-31 12:19:43
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-12-31 12:20:19
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2016-01-05 07:33:52

Rejestr zmian

[Bursa Szkolna] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Dostawa żywności na potrzeby Bursy Szkolnej w Lesku w 2016 r.”

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [PDF]


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-12-31 12:18:33
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-12-31 12:18:53

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Lesko, 29.12.2015 r.

 

 

KD.7124.1.2015

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

 1. Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 4 pkt 4 i art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust.1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. – o publicznym transporcie  zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 z póź. zm.).

 1. Nazwa i adres organizatora:

Powiat Leski

ul. Rynek 1, 38-600 Lesko

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której wykonywane będą przewozy:

Publiczny transport zbiorowy – transport drogowy (autobusowy).

Określenie sieci komunikacyjnej:

Przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Leskiego na liniach komunikacyjnych, na których Powiat Leski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Nie później niż do 31grudnia 2016r. z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017r.

 1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r.,
Nr 5, poz. 13 z póź. zm.) zastrzega się możliwość zmiany  powyższych informacji.

 1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lesku

- Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Lesku

- Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku


Autor: Wydział IT
Data: 2015-12-29 12:40:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2016-02-23 12:43:54

Rejestr zmian

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2016 r.

Uchwała Nr 53.86.2015
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Leskiego w 2016 r.


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), art. 15 ust. 2h i 2j w zw. z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1118 późn. zm.)


Zarząd Powiatu Leskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru oferty Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 10/6, 35-025 Rzeszów (oferta nr 2) na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 w Baligrodzie, ul. Jana Duplaka 7 - na terenie Powiatu Leskiego w 2016 r., zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, złożonej w ramach otwartego konkursu ofert.
2. Udziela się dotacji na realizację zadania publicznego określonego w ust. 1 w kwocie 59 946 zł. brutto na rok 2016 (płatna w 12 – stu miesięcznych ratach).


§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku
3) na stronie internetowej Starostwa www.powiat-leski.pl.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Autor: Wydział IT
Data: 2015-12-15 09:02:30
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-12-15 09:04:19

Rejestr zmian

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Katastru
i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Lesku.


Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  w/w stanowisko została wybrana Pani Jagoda Lasota, zam. w Lesku.

Pani Jagoda Lasota spełniła wszystkie wymagania niezbędne podane w ogłoszeniu o naborze.

W przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych wykazała się najlepszą znajomością przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Starosta Leski
Andrzej Oleiuk


Lesko, dnia 3 grudnia 2015 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2015-12-03 14:25:40
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-12-03 14:27:58
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2015-12-03 14:28:31

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STAROSTWO POWIATOWE
w LESKU
ul. Rynek 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta w Wydziale Oświaty

                    
1. Wymagania niezbędne:
 
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
e) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
f) co najmniej 2 letni staż  pracy zawodowej.

2. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawo, zarządzanie w oświacie.
b) znajomość ustaw:
- prawo oświatowe, w tym ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela,
- Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- ustawa o samorządzie powiatowym,
c) znajomość procedur awansu zawodowego nauczycieli.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
- koordynowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni  psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek zapewniających opiekę dzieciom i młodzieży pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania,
- zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
- prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie  spraw finansowych i administracyjnych,
- powoływanie i udział w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
- prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki,
- przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
- określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
 
4. Wymagane dokumenty:

a) podpisany życiorys (CV),
b) podpisany list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby ubiegające się o pracę kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,(wzór)
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające  stan  zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne, (wzór)
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie, danych osobowych.(wzór)

Uwagi:

1. Wymagane  dokumenty  należy  składać  w  zaklejonych  kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Oświaty” osobiście  w  sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w  terminie do 11 grudnia 2015 r.    
2. Dokumenty,  które   wpłyną   do   Starostwa   po   wyżej   określonym   terminie,  nie   będą rozpatrywane.
3. Informacja   o   wyniku   naboru  będzie  umieszczona  na stronie internetowej  BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

Lesko, dnia 01.12.2015 r.

Starosta Leski
Andrzej Olesiuk
 


Autor: Wydział IT
Data: 2015-12-01 14:05:46
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-12-01 14:07:16
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2015-12-02 13:29:30

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE STAROSTY LESKIEGO

OGŁOSZENIE NR GN.6641.3.11.2015
STAROSTY LESKIEGO
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Bezmiechowa Górna w gminie Lesko i Wańkowa w gminie Olszanica

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520).

informuję, że:


Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego obrębu Bezmiechowa Górna w gminie Lesko i Wańkowa w gminie Olszanica stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Lesku w Wydziale Geodezji Katastru i Nieruchomości, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta zgodnie z art. 24a ust. 10 ww ustawy, rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wniesionych zarzutów w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
 
Starosta leski

Andrzej Olesiuk

 

Skan ogłoszenia


Autor: Wydział IT
Data: 2015-11-24 14:09:27
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-11-24 14:14:17

Rejestr zmian

[PZD Baligród] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 279130-2015 z dnia 2015-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baligród
Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016. Wykonanie usługi obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem...
Termin składania ofert: 2015-10-29

Baligród: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016
Numer ogłoszenia: 316594 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-11-24 09:32:50
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-11-24 09:33:27

Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

 

Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

 

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w związku z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), Zarząd Powiatu Leskiego zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić do Komisji Konkursowej tylko 1 kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania Komisji Konkursowej:
Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r., ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Leskiego.

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:
Zarząd Powiatu Leskiego powołuje członków Komisji Konkursowej w składzie: 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu Leskiego oraz wybiera 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń. Zarząd Powiatu Leskiego powołuje spośród członków Komisji Przewodniczącego   i Sekretarza.

V. Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko, Sekretariat - parter. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, oznaczonej w następujący sposób:


„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r., ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Leskiego".

 
Termin składania dokumentów – do 30 listopada 2015 r.

SKAN OGŁOSZENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA


Autor: Wydział IT
Data: 2015-11-19 10:34:56
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-11-19 10:35:09

Rejestr zmian

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2016 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie prowadzenia w 2016 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1225),

Zarząd Powiatu Leskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Leskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Baligród, ul. Jana Duplaka 7.

II. Rodzaj zadania
Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, w szczególności:
- w poniedziałki - w godz. od 13:00  do 17:00;
- wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 9:00  do 13:00

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;
2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów – wzór oświadczenia w załączeniu – zał. nr 2).
O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania przeznacza się kwotę:
59. 946 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych).

V. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014  r., poz. 1118 ze zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

VI. Terminy i sposób składania ofert
1. Terminy składania ofert upływa w dniu 9 grudnia 2015 r.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku , Rynek 1, w godzinach urzędowania lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Starostwa.
3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach. Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) – (wzór oferty w załączeniu – zał. nr 1)

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) Aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2) W przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności i finansowe.
3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
4) Zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
5) Pisemne zobowiązania: (wzór oświadczenia w załączeniu - zał. nr 2)
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej  dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,   w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
6) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.
7) Oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się
o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – (wzór oświadczenia w załączeniu  – zał. nr 3).

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
    - złożone przez podmioty nieuprawnione,
    - złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
    - złożone po terminie,
    - niekompletne,
    - dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Leskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.
Skład komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu Leskiego.
Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty upływu terminu składania ofert.
Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) zgodności przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
b) jakości przygotowanego projektu, przejrzystości, oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) oceny wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane oraz terminów realizacji zadania,
d) dotychczasowego doświadczenia organizacji w zakresie realizacji zadania określonego
w ogłoszeniu o konkursie.

VIII. Warunki i terminy realizacji zadania
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Leskiego, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:
a)  prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b)   udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
c)  złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

IX.  Powiat Leski w 2015 r. oraz w 2014 r.  nie realizował zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy   prawnej na które przeznaczałby dotacje dla organizacji o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.Informacji o konkursie udziela Czesław Gawłowski – Sekretarz Powiatu Leskiego, pok. Nr 5 - Rynek 1, 38-600 Lesko, tel. 13 469 71 24, w. 126

SKAN OGŁOSZENIA

SKAN UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU


Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Wzór oświadczenia o poufności.
3. Wzór oświadczenia o braku przesłanek wykluczających.


Autor: Wydział IT
Data: 2015-11-19 10:20:01
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-11-19 10:20:22
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2015-11-19 10:22:07

Rejestr zmian

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

STAROSTWO POWIATOWE
 w LESKU
ul. Rynek 1

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referenta w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości


1.Wymagania niezbędne: 
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
d) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne,
e) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku geodezja i kartografia,
f) umiejętność obsługi programów Ewmapa 11,
g) umiejętność obsługi programów MS Office.

2.Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe w zakresie:
- informatyki - specjalność: bazy danych
- geodezji i kartografii - specjalność : systemy informacji przestrzennej,
b) preferowany staż pracy,
c) znajomość :
- oprogramowania  Ewopis 6  i   Ośrodek  8  firmy  GEOBID,
- aktów  prawnych  z  zakresu  geodezji  i  kartografii,
- aktów prawnych z zakresu administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego
- zagadnień z zakresu geodezji i kartografii,
d) umiejętność zarządzania bazami danych i usług danych przestrzennych,
e) mile widziane :
- uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,
- znajomość zagadnień związanych z wyceną nieruchomości.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) obsługa i prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem, naliczaniem i wydawaniem materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz petentów.
b) obsługa i wprowadzanie zmian wynikających z przyjętych operatów technicznych do mapy zasadniczej prowadzonej w programie Ewmapa,
c) wprowadzanie zmian przedmiotowych do bazy danych ewidencji gruntów i budynków wynikających z operatów technicznych,
d) cyfryzacja operatów technicznych poprzez skanowanie do programu Ośrodek 8 wraz z uzupełnieniem niezbędnych informacji w ewidencji materiałów zasobu,
e) zastępowanie pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podczas ich nieobecności.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys(CV),
b) list motywacyjny,
c) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
 posiadane wykształcenie,
d) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku od lekarza rodzinnego lub medycyny pracy,
f) podpisane oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne,
g) podpisane oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych.

Uwagi:

1. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości” osobiście w sekretariacie Starostwa lub przesłać pocztą na adres Starostwa w terminie do 20 listopada 2015 r.
2. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.


STAROSTA LESKI
Andrzej Olesiuk
 


Autor: Wydział IT
Data: 2015-11-06 13:56:41
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-11-06 13:58:33

Rejestr zmian

[PZD Baligród] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016

Nr sprawy  PZD.272.1.2015    30.10.2015 r.

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1. Dotyczy : „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2015/2016”


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-10-30 09:43:14
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-10-30 09:43:53

Rejestr zmian

KONSULTACJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

1) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

2) Uchwała Rady Powiatu

3) Uchwała Zarządu Powiatu


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-10-27 08:32:16
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-10-27 08:32:45

Rejestr zmian

Informacja o utrudnieniach

I N F O R M A C J A

STAROSTWO POWIATOWE W LESKU
WYDZIAŁ GEODEZJI KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI INFORMUJE, ŻE

W PIĄTEK 16 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

W GODZINACH OD 7.00 DO 11.00
ZE WGLĘDÓW TECHNICZNYCH NASTAPIĄ UTRUDNIENIA W WYDAWANIU DOKUMENTÓW PRZEZ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I EWIDENCJĘ GRUNTÓW I BUDYNKÓW,
Z ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

ZA ZAISTNIAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-10-15 07:10:21
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-10-15 07:11:57

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Przetarg nieograniczony na: „Remont drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka dz. nr ewid. 61,211 w m. Wańkowa w km 4+316 – 7+300”.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej [ZP.272.14.2015] (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-10-09 11:40:16
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-10-09 11:40:50

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica - Ropienka - Wojtkówka dz. nr ewid. 61,211 w m. Wańkowa w km 4+316 - 7+300

Lesko: Remont drogi powiatowej Nr 2293R Olszanica - Ropienka - Wojtkówka dz. nr ewid. 61,211 w m. Wańkowa w km 4+316 - 7+300.
Numer ogłoszenia: 252374 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Do pobrania:
1) SIWZ
2) Wzór formularza ofertowego z oświadczeniami
3) Projekt umowy
4) Przedmiar robót
5) Opis techniczny


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-09-25 12:32:52
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-09-25 12:33:28

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyłożezniu operatu opisowo-kartograficznego BEZMIECHOWA GÓRNA w gminie Lesko i WAŃKOWA w gminie Olszanica

Lesko dnia 16.09.2015 r.

GN.6641.3.8.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.), Starosta Powiatu Leskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku przy ul. Rynek 1, w pokoju nr 221 na II piętrze, w terminie od dnia 5 do 23 października 2015 r. w godzinach od 800 do 1430 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych BEZMIECHOWA GÓRNA w gminie Lesko i WAŃKOWA
w gminie Olszanica
.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-09-21 13:52:29
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-09-21 13:53:35

Rejestr zmian

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla mieszkańców województwa podkarpackiego o planowanej w dniach 25 – 30 września 2015 r. akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Treść komunikatu (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-09-15 14:31:54
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-09-15 14:32:21

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego

GN.6840.2.5.2015    Lesko, dnia:  10 września 2015 r.

GN.6840.2.8÷9.2015    

GN.6840.2.11÷16.2015

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Powiatu w Lesku: Nr XXV.142.2012
z 28 września 2012 r.;
Nr XII.64.2011 i Nr XII.66.2011 z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XIV.80.2011 z dnia 26 października 2011 r.; Nr XI/69/07 i Nr XI/68/07 z dnia 23 listopada 2007 r.; Nr XVIII.111.2012
z dnia 27 marca 2012 r.; Nr X.44.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.; Nr XII.55.2015 z dnia
2 września 2015 r., ogłasza:

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-09-11 12:43:04
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-09-11 12:43:36

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż sześciu niezabudowanych nieobciążonych nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Leskiego

GN.6840.2.7.2015  

Lesko, dnia: 10 września 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Na podstawie:

1. art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

2. §3, §6, §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), 

3. § 1 Uchwały Nr IX.39.2015 Rady Powiatu w Lesku z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego, oraz ich późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia,

4. Uchwały Zarządu Powiatu w Lesku nr 33.58.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 rw sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego oraz ich późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia - w trybie pisemnych przetargów nieograniczonych.

ZARZĄD POWIATU W LESKU OGŁASZA

PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

sześciu niezabudowanych nieobciążonych nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Leskiego, oraz ich późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia, objętych księgą wieczystą nr KS1E/00029166/7, położonych w Lesku obręb 0002 Posada Leska oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-09-10 10:10:13
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-09-10 10:10:46

Rejestr zmian

Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje o wydłużeniu do 16 września 2015 r.
terminu przyjmowania wniosków w ramach poddziałania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na
rzecz młodych rolników”
w ramach PROW 2014-2020

Pełna treść ogłoszenia (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-08-27 11:03:15
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-08-27 11:03:33

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km 13+770-13+970 - I etap

ZP.272.13.2015 Lesko, 20.08.2015 r.

Zawiadomienie (PDF)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km 13+770-13+970 - I etap”.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-08-20 11:43:17
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-08-20 11:43:47

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-08-19 10:38:56
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-08-19 10:40:43

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych

Załącznik do uchwały nr 31.54.2015

Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Zarząd Powiatu w Lesku

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

 

Zespołu   Szkół Technicznych i Artystycznych

w Lesku, Al. Jana Pawła II 18a


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-08-18 14:06:28
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-08-18 14:06:55

Rejestr zmian

Wezwanie do uczestnictwa w rozgraniczeniu linii brzegowej rzeki Ropienka

Wezwanie

do uczestnictwa w rozgraniczeniu linii brzegowej rzeki Ropienka
działek połozonych w obrębie 0007 Wańkowa, gmina Olszanica

 

treść wezwania  (PDF)


Autor: Wydział IT
Data: 2015-08-12 13:47:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-08-12 13:51:54
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2015-08-12 13:53:34

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015

Wykaz nieruchomosci (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-07-22 12:01:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-07-22 12:02:52

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Informacja o unieważnieniu postępowania: „Przebudowa w km 13+770-14+017 polegać będzie na wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej – strona prawa (I etap)”

ZP.272.10.2015     Lesko, dn. 17.07.2015 r.

  

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający: Powiat Leski, Rynek 1, 38-600 Lesko

 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem: 154148 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015.

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Przebudowa w km 13+770-14+017 polegać będzie na wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej – strona prawa (I etap)”.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-07-17 10:35:20
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-07-17 10:35:51

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Aukcja publiczna sprzętu ZSTiA w Lesku

GN-I.6840.3.2015                                                                                        Lesko, dnia:  2 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie § 8 ust. 2 i § 26 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 114 poz. 761) ogłasza:

AUKCJĘ PUBLICZNĄ


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-07-02 10:29:14
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-07-02 10:30:08

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Siódmy przetarg ustny nieograniczony na lokal użytkowy

GN-I.6840.4.2015 Lesko, dnia:  30 czerwca 2015 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 782
z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

Siódmy przetarg ustny nieograniczony


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-06-30 12:38:13
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-06-30 12:38:52

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Zarząd Powiatu w Lesku

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

 

Zespołu   Szkół Technicznych i Artystycznych


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-06-25 07:28:36
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-06-25 07:29:22

Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Załącznik do uchwały nr 20.30.2015

Zarządu Powiatu w Lesku

z dnia 8 czerwca 2015 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Zarząd Powiatu w Lesku

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Lesku, ul. Smolki 4, 38-600 Lesko


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-06-09 10:11:43
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-06-09 10:12:36

Rejestr zmian

Wykaz Przedsiębiorstwa geodezyjnego KROK S.C.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Bezmiechowa Górna


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-05-21 14:26:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-06-10 14:28:44

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: dz. nr 112, 249, 263

Wykaz nieruchomości (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-05-18 13:07:18
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-05-18 13:08:45

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: dz. nr 198/6, 198/7, 45/6, 383

Wykaz nieruchomości (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-05-18 13:04:48
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-05-18 13:07:05

Rejestr zmian

Konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

OFERTA
z dnia 08.05.2015 r.

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku
ogłasza konkurs na pełnienie funkcji
 inspektora nadzoru budowlanego
w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-05-08 12:22:39
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-05-08 12:24:05

Rejestr zmian

Informacja o stanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obrębach ewidencyjnych BEZMIECHOWA GÓRNA w gminie Lesko i WAŃKOWA w gminie Olszanica.

Lesko, dnia 16.04.2015 r.

GN.6641.3.2.2015

I N F O R M A C J A

 

Starosta Powiatu Leskiego informuje, że  przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obrębach ewidencyjnych BEZMIECHOWA GÓRNA w gminie Lesko i WAŃKOWA  w gminie Olszanica.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-04-22 13:16:13
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-04-22 13:17:30

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Bezmiechowa Górna w gminie Lesko i Wańkowa w gminie Olszanica

ZP.272.4.2015      Lesko, 07.04.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Bezmiechowa Górna w gminie Lesko i Wańkowa w gminie Olszanica.”
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 a także na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349), Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 4: 

Przedsiębiorstwo Geodezyjne KROK s. c., ul. Chełmońskiego 1, 38-500  Sanok


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-04-08 10:27:07
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-04-08 10:27:49

Rejestr zmian

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatu Leskiego


Informacja
o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Powiatu Leskiego1. Samochód osobowy Opel Corsa, nr rej. RLS H840, rocznik – 2006,  wartość rynkowa - 6 500 zł brutto.
2. Siewnik rzędowy S-025/03, Nr fab: 3944, rok prod. 2006, wartość rynkowa - 7600 zł brutto
3. Rozsiewacz nawozów MX Premium 850H, nr fab: 317, rok prod. 2005, wartość rynkowa – 5800 zł brutto
4. Agregat uprawowy LECH, nr fab: 7901, rok prod. 2006, wartość rynkowa – 6500 zł brutto.
5. Samochód dostawczy ŻUK FSC Lublin, nr rej. KUL 0123, rocznik – 1993, wartość rynkowa – 1000 zł brutto.

Lesko, dnia 18.03.2015 r.

Sekretarz Powiatu
Czesław Gawłowski

 


Autor: Wydział IT
Data: 2015-03-19 13:32:43
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-03-19 13:33:46
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2015-03-19 13:34:32

Rejestr zmian

Informacja o wydaniu obwieszczenia Burmistrza MiG Lesko

Starosta Leski zawiadamia o wydaniu obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Lesko w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż-Lesko dz. nr ewid. 116/1, 85, 84 w miejscowości Łukawica i Manasterzec w km 3+320+-6+591 wraz z przebudową przepustów w km 3+650, 3+900, 4+250, 4+800, 5+250, 6+450".

Obwieszczenie (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2015-01-22 10:43:02
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-01-22 10:51:10

Rejestr zmian

INFORMACJA STAROSTY LESKIEGO

INFORMACJA STAROSTY LESKIEGO
Nr GN.6641.4.19.2014
z dnia 4 grudnia 2014 r.


w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów  i budynków obrębu Łukawica i obrębu Postołów, gmina Lesko

Działając na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)


informuję, że:


Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego obrębu Łukawica i obrębu Postołów w gminie Lesko stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Lesku Referatu Geodezji Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, 38-600 LESKO.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta zgodnie z art. 24a ust. 10 w/w ustawy, rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wniesionych zarzutów w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

   
Starosta Powiatu Leskiego
 


Autor: Wydział IT
Data: 2014-12-23 09:07:18
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-12-23 09:08:19

Rejestr zmian

Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Podsumowanie
Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzania lasu
i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Lesko


Autor: Wydział IT
Data: 2014-12-08 09:16:02
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-12-08 09:17:19

Rejestr zmian

OBWIESZCZENIE STAROSTY LESKIEGO

                                                                  
AB.7351-2-59/09

O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 33- 36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z póżn. zm) w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i  budynku garażowo- gospodarczego z przydomową oczyszczalnią ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 101  w m-ci Strzebowiska

STAROSTA LESKI
i n f o r m u j e,


że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowo - gospodarczego z przydomową oczyszczalnią ścieków i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 101  w m-ci Strzebowiska.

- organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

- wniosek Inwestorów- P. Urszuli Nikolajsen 24-100 Puławy, ul. Zarzecze 4a i P. Klejd Nikolajsen 24-100 Kazimierz Dolny, ul. Krakowska 9 o wydanie pozwolenia na budowę został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji wymagających udziału społeczeństwa.

- organem właściwym do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest Starosta Leski 38-600 Lesko, ul. Rynek 1.

- w ciągu 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (t.j od dnia 28.11.2014r. do 18.12.2014r.) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się – w Starostwie Powiatowym, Referat Architektury i Budownictwa w Lesku, ul. Rynek 1 pok. 200, 202 i 203 – z udostępnioną dokumentacją , raportem oddziaływania na środowisko oraz uzupełnieniem Raportu.

- wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku 38-600 Lesko, ul. Rynek 1, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: poczta@powiat-leski.pl.

- organem  właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 35-001 Rzeszów, ul. Józefa Piłsudskiego 38.

Obwieszczenie zostaje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lesku, Wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut Urzędu oraz przekazane Wójtowi Gminy Cisna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Cisna.

Podpisał: z up Starosty Andrzej Orłowski
Kierownik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Środowiska
 

Lesko, 2014-11-27


Autor: Wydział IT
Data: 2014-12-02 07:26:35
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-12-02 07:32:07

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W LESKU

GN-I.6840.17.2014

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W LESKU
o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości


Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informuje, że:

odwołano ogłoszony w dniu 27 października 2014 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, położonej w  m-ci Lesko obręb Posada leska gm. Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 174/82 o pow. 0,0271 ha wraz z ½ części udziału w działce nr 174/81 o pow. 0,0123 ha stanowiącej dojazd do działki 174/82, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1E/00029166/7 w Sądzie Rejonowym w Lesku Wydział Ksiąg Wieczystych, który miał odbyć się w dniu  28 listopada 2014 r. o godz. 10.00  w Starostwie Powiatowym w Lesku, ul. Rynek 1, w Sali narad na parterze budynku.


Przyczyna odwołania przetargu: z powodu zaistnienia nowych okoliczności wykluczających sprzedaż.

Lesko, dnia  13.11.2014 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2014-11-20 08:51:51
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-11-20 08:54:51

Rejestr zmian

[PZD Baligród] Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaj: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2014/2015

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 352170-2014 z dnia 2014-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baligród
Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2014/2015. Wykonanie usługi obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem...
Termin składania ofert: 2014-10-31

Baligród: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 374732 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-11-14 10:16:13
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-11-14 10:16:58

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (listopad 2014)

Wykaz nieruchomości (PDF)


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-11-04 12:30:50
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-11-04 12:31:24

Rejestr zmian

INFORMACJA STAROSTY LESKIEGO

INFORMACJA NR GN.6641.3.16.2013
STAROSTY LESKIEGO
z dnia 27 października 2014 r.


w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębu Łączki i obrębu Weremień, gmina Lesko

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.)

informuję, że:

Dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego obrębu Łączki i obrębu Weremień w gminie Lesko stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.


Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Lesku Referatu Geodezji Katastru i Nieruchomości ul. Rynek 1, 38-600 LESKO.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta zgodnie z art. 24a ust. 10 w/w ustawy, rozstrzyga w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wniesionych zarzutów w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta Powiatu Leskiego
Marek Pańko


Autor: Wydział IT
Data: 2014-10-30 09:08:26
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-10-30 09:11:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowaniu...

Treść obwieszczenia (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-10-28 14:07:07
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-10-28 14:07:25

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonej, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego

GN-I.6840.17.2014 Lesko, dnia: 27 października 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Ogłoszenie (PDF)

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108
z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII.111.2012 Rady Powiatu w Lesku z dnia 27 marca 2012 r. ogłasza:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, położonej w miejscowości Lesko obręb Posada Leska gm. Lesko, uwidocznionej w KW nr KS1E/00029166/7 oznaczonej jako:
działka nr 174/82 o pow. 0,0271 ha wraz z udziałem ½ części w działce nr 174/81 o pow. 0,0123 ha stanowiącej dojazd do działki 174/82.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-10-27 13:26:27
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-10-27 13:27:24

Rejestr zmian

[PZD Baligród] Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2014/2015

Baligród: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2014/2015.
Numer ogłoszenia: 352170 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SIWZ wraz załącznikami (uwaga: zmiana zalacznika!)

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-10-22 13:26:39
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-10-22 13:27:14
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-10-29 12:22:16

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przewidzianego pod działalność usługową nieuciążliwą (handlową) stanowiącego własność Powiatu Leskiego

GN-I.6840.1.2014 Lesko, dnia: 21 października 2014 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Treść ogłoszenia (PDF)


Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518
z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:
Piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przewidzianego pod działalność usługową nieuciążliwą (handlową) stanowiącego własność Powiatu Leskiego - położonego na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 17 w Lesku posadowionego na nieru-chomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 669/1 obręb Lesko o pow. 0,0474 ha stanowiącej współwłasność Powiatu Leskiego objętej w Sądzie Rejonowym w Lesku księgą wieczystą nr KS1E/00030197/3


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-10-21 11:12:33
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-10-21 11:14:13

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego

GN-I.6840.2÷16.2014 Lesko, dnia: 13 października 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Treść ogłoszenia (PDF)

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwał: Nr XXV.142.2012 i Nr XXV.141.2012 Rady Powiatu Leskiego z 28 września 2012 r. ogłasza:
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-10-13 13:05:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-10-13 13:06:12

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków ŁUKAWICA i obrębu POSTOŁÓW w jednostce ewidencyjnej LESKO

Z A W I A D O M I E N I E


Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) Starosta Powiatu Leskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku przy ul. Rynek 1 w pok. 221 na II piętrze, w terminie od dnia 20 października do 07 listopada 2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ŁUKAWICA i obrębu POSTOŁÓW w jednostce ewidencyjnej LESKO.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-10-01 14:20:57
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-10-01 14:21:57

Rejestr zmian

Informacja o wyniku naboru na stanowisko główny księgowy w SOSW Lesko

 Informacja (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-09-25 12:55:20
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-09-25 12:55:37

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś w km 8+000 - 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450

  Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 276500-2014 z dnia 2014-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Planowany zakres robót obejmuje: - Wykonanie wykopu rowu mechanicznie na gł. śr.0,8m gr. IV ktg z odwozem urobku na odległość 1 km - 296,913 m3 - Wykonanie wykopu pod fundament dla ścianek czołowych przepustu (...
Termin składania ofert: 2014-09-09

 


Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś w km 8+000 - 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450
Numer ogłoszenia: 313202 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-09-22 08:26:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-09-22 08:27:09

Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

 Ogłoszenie (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-09-11 11:51:17
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-09-11 11:51:41

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Pierwszy przetarg ustny nieograniczony: na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Powiatu Leskiego

  GN-I.6840.21÷25.2014 Lesko, dnia: 10 września 2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz  § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwał: Nr XII.64.2011 i Nr XII.66.2011 Rady Powiatu Leskiego z dnia 20 lipca 2011 r.; Nr XIV.80.2011 Rady Powiatu w Lesku z dnia 26 października 2011 r.; Nr XI/69/07 i Nr XI/68/07 Rady Powiatu w Lesku z dnia 23 listopada 2007 r. ogłasza:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-09-10 10:32:26
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-09-10 10:32:53

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka – Zwierzyń – Średnia Wieś w km 8+000 – 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450

  ZP.272.12.2014 Lesko, 09.09.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka – Zwierzyń – Średnia Wieś w km 8+000 – 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450 ”

Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-09-09 10:55:51
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-09-09 10:56:22

Rejestr zmian

Konkurs na stanowisko głównego księgowego w SOSW Lesko

 Ogłoszenie o konkursie (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-09-01 14:01:49
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-09-01 14:04:17

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ŁĄCZKI i obrębu WEREMIEŃ w jednostce ewidencyjnej LESKO

  Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) Starosta Powiatu Leskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku przy ul. Rynek 1 w pok. 221 na II piętrze, w terminie od dnia 11 września do 1 października 2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ŁĄCZKI i obrębu WEREMIEŃ w jednostce ewidencyjnej LESKO. 


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-08-25 14:37:53
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-08-25 14:38:23

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś w km 8+000 - 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450

 Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś w km 8+000 - 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450

Numer ogłoszenia: 276500 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Do pobrania:

1) SIWZ

2) Załączniki do SIWZ (oświadczenia)

3) Formularz ofertowy

4) Wzór umowy

5) Kosztorys ofertowy

6) Przedmiar robót

7) Rysunek - Ścianka działowa przepustu


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-08-20 11:04:24
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-08-20 11:05:01

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś w km 8+000 - 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450

 Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś w km 8+000 - 8+800 wraz z przebudową przepustów w km 8+100, 8+250, 8+400 oraz 8+450

Numer ogłoszenia: 276500 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Do pobrania:

1) SIWZ

2) Załączniki do SIWZ (oświadczenia) - zmiana

3) Formularz ofertowy

4) Wzór umowy

5) Kosztorys ofertowy

6) Przedmiar robót

7) Rysunek - Ścianka działowa przepustu


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik do SIWZ - Oświadczenia - zmienionyPlik DOC 46.00 Kb
Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-08-20 11:04:24
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-08-20 11:05:04
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-09-04 14:09:06

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (sierpień 2014)

 Wykaz nieruchomości (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-08-19 07:36:32
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-08-19 07:37:54
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-09-08 09:56:50

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyłożeniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu

 Zawiadomienie (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-08-19 07:26:31
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-08-19 07:28:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Starosty Leskiego - ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

AB. 6740.2.42.2013


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 33- 36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn.zm.) w związku  z prowadzonym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającym na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wbudowanym garażem oraz towarzyszącą zewnętrzną infrastrukturą techniczną- w tym szczelnym zbiornikiem na ścieki na ścieki o poj. do 10m3 na działkach nr ewid. 115/4 i 115/5  w m- ci Strzebowiska

STAROSTA LESKI
i n f o r m u j e

 


Więcej ...

Autor: Wydział IT
Data: 2014-07-31 07:58:42
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-07-31 08:02:29
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-07-31 08:07:27

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska

  GN-I.6840.2÷16.2014 Lesko, dnia: 30 lipca 2014 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 
z późn. zm.) oraz uchwał: Nr XXV.142.2012 i Nr XXV.141.2012 Rady Powiatu Leskiego z 28 września 2012 r. ogłasza:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-07-31 07:40:56
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-07-31 07:41:54

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przewidzianego pod działalność usługową nieuciążliwą (handlową)

  GN-I.6840.1.2014 Lesko, dnia: 30 lipca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-07-31 07:34:30
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-07-31 07:35:07

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 210940-2014 z dnia 2014-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Roboty, których dotyczy zamówienie , obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji kotłowni gazowej c.o. i c.w.u. wraz z towarzyszącymi instalacjami i robotami. Zamówienie związane jest z...
Termin składania ofert: 2014-07-08

Lesko: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku
Numer ogłoszenia: 244896 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-07-22 12:51:18
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-07-22 12:51:51

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku

ZP.272.8.2014 Lesko, 09.07.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku”


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-07-09 07:16:27
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-07-09 07:17:09

Rejestr zmian

Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: główny księgowy (¼ etatu) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku informuje, że do konkursu na ww. wolne stanowisko kierownicze urzędnicze zgłosiły się dwie kandydatki:

1.    Pani Beata Kurnik zam. w Jurowcach,

2.    Pani Katarzyna Radwańska zam. w Zagórzu.

 


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-07-01 10:09:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-07-01 10:10:54
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-07-09 07:18:16

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku

Lesko: Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku
Numer ogłoszenia: 210940 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Do pobrania:
1) SIWZ
2) Załącznik 1 (Formularz ofertowy)
3) Załącznik 2 (Wzór umowy)
4) Załącznik 3 (Oświadczenie o spełnianiu warunków)
5) Załącznik 4 (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia)
6) Załącznik 5 (Kosztorys ślepy)
7) Załącznik 6 (Przedmiar robót)
8) Załącznik 7 (Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej)
9) Załącznik 8 (Wykaz zamówień)
10) Załącznik 9 (Specyfikacje techniczne)


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-06-24 12:51:15
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-06-24 12:51:54

Rejestr zmian

Wykaz działek przeznaczonych do ustalenia przebiegu granic podczas modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łukawica

Do pobrania:

Wykaz działek (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-06-17 13:17:17
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-06-17 13:18:18

Rejestr zmian

[Nieuchomości] Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (czerwiec 2014)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-06-11 08:41:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-06-12 08:41:48

Rejestr zmian

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko główny księgowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lesku

Ogłoszenie (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-06-04 08:29:59
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-06-04 08:31:20

Rejestr zmian

Wykaz działek przeznaczonych do ustalenia przebiegu granic podczas modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Postołów

Do pobrania:

Wykaz działek (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-05-22 09:13:23
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-05-22 09:16:56
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-06-02 07:22:22

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna dz. Nr 540, 544,385 w miejscowości Łukawica w km 0+000-0+900 wraz z przebudową przepustu w km 0+100

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 110526-2014 z dnia 2014-04-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Planowany zakres robót obejmuje: - Koryta o głębokości 50 cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - 248,5m2 - Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie ...
Termin składania ofert: 2014-04-24

Lesko: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna dz. Nr 540, 544,385 w miejscowości Łukawica w km 0+000-0+900 wraz z przebudową przepustu w km 0+100
Numer ogłoszenia: 163818 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-05-15 10:53:54
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-05-15 10:54:29

Rejestr zmian

Konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”

OFERTA
z dnia 12.05.2014 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku
ogłasza konkurs na pełnienie funkcji
 inspektora nadzoru budowlanego
w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”.

 

 

Oferty należy składać w siedzibie PCPR pokój nr 2 do dnia 23.05.2014 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych”.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-05-12 11:46:36
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-05-12 11:47:36
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-05-13 07:53:37

Rejestr zmian

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Leskiego

XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Leskiego dobędzie się w dniu 15 maja 2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego, którego mandat wygasł,
2/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lesku.
5. Zakończenie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Franczyk


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-05-09 15:00:02
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-05-09 15:00:25

Rejestr zmian

Dzień wolny od pracy w Starostwie Powiatowym w Lesku

I N F O R M AC J A

 

Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że
2 maja 2014 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy.

 

Marek Pańko
Starosta Leski


Lesko, dnia 30.04.2014 r.


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-04-30 11:40:51
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-04-30 11:41:09

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przewidzianego pod działalność usługową nieuciążliwą przy ul. Rynek 17 w Lesku

GN-I.6840. 1.2014 Lesko, dnia: 30 kwietnia 2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 
Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-04-30 11:37:48
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-04-30 11:38:26

Rejestr zmian

XLIII Sesja Rady Powiatu Leskiego

XLIII Sesja Rady Powiatu Leskiego będzie miała miesjce w dniu 6 maja 2014 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-04-28 14:41:56
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-04-28 14:42:20

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna dz. Nr 540, 544,385 w miejscowości Łukawica w km 0+000-0+900 wraz z przebudową przepustu w km 0+100”

ZP.272.7.2014 Lesko, 25.04.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna dz. Nr 540, 544,385 w miejscowości Łukawica w km 0+000-0+900 wraz z przebudową przepustu w km 0+100”


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-04-25 07:48:17
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-04-25 07:52:01

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3-ch lat, nieruchomości gruntowej dz. nr 103/4
OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Zarząd Powiatu Leskiego działający w imieniu Powiatu Leskiego zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 3-ch lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Leskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 103/4 o pow. 64,6917 ha, położonej
w miejscowości Lesko obręb Wola Postołowa gm. Lesko, uwidocznionej w KW Nr KS1E/00002473/7.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-04-23 08:23:46
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-04-23 08:24:13

Rejestr zmian

Informacja o trybie modernizacji: Łukawica, Postołów

Lesko dnia 07.04.2014 r.
GN.6641.4.2014

I N F O R M A C J A

 

Starosta Powiatu Leskiego informuje, że przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obrębach ewidencyjnych ŁUKAWICA i POSTOŁÓW położonych w gminie Lesko.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-04-16 07:39:33
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-04-16 07:39:58

Rejestr zmian

Informacja o trybie modernizacji: Łączki, Weremień.

Lesko dnia 07.04.2014 r.
GN.6641.3.2014

I N F O R M A C J A

 

Starosta Powiatu Leskiego informuje, że przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obrębach ewidencyjnych ŁĄCZKI i WEREMIEŃ położonych w gminie Lesko.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-04-16 07:36:52
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-04-16 07:37:22

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łukawica i Postołów, gmina Lesko

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 63284-2014 z dnia 2014-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, - pomiar, uzupełnienie i założenie punktów osnowy geodezyjnej, - skanowanie, umieszczenie i wpisanie wszystkich materiałów zasobu obrębu Łukawica i Postołów do ewidencji materiałów...
Termin składania ofert: 2014-03-06

Lesko: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łukawica i Postołów, gmina Lesko
Numer ogłoszenia: 114404 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63284 - 2014r.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-04-04 08:13:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-04-04 08:14:27

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łączki i Weremień, gmina Lesko

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 63032-2014 z dnia 2014-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, - pomiar, uzupełnienie i założenie punktów osnowy geodezyjnej - zeskanowanie, umieszczenie i wpisanie wszystkich materiałów zasobu obrębu Łączki i Weremień do ewidencji materiałów zasobu
Termin składania ofert: 2014-03-06

Lesko: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łączki i Weremień, gmina Lesko
Numer ogłoszenia: 114360 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63032 - 2014r.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-04-04 08:04:35
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-04-04 08:05:23

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (PDF)


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-04-01 14:14:33
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-04-01 14:15:02
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-04-01 14:15:51

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego

GN-I.6840.2÷15.2014 Lesko, dnia: 25 marca 2014 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwał: Nr XXV.142.2012 i Nr XXV.141.2012 Rady Powiatu Leskiego z 28 września 2012 r. ogłasza:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-03-28 10:38:15
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-03-28 10:39:30
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-03-31 07:52:48

Rejestr zmian

XLII Sesja Rady Powiatu Leskiego

XLII Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 25 marca 2013 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Lesku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności pomiędzy sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Leskiego na rok 2014 r.
2/ w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2014 r. w Powiecie Leskim.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.Sprawozdanie Komisji Wniosków.
11.Zakończenie sesji.


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-03-21 07:08:06
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-03-21 07:09:00

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łukawica i Postołów, gmina Lesko

ZP.272.4.2014 Lesko, 20.03.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łukawica i Postołów, gmina Lesko.”
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 2:
Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Kartograficznych GEOMIAR Sp. z o. o., ul. Kościuszki 35, 37-500 Jarosław (pełnomocnik), Geores sp. z o. o. ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-03-20 13:32:28
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-03-20 13:33:21
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-03-20 13:34:29

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa nr 527 położonej w Solinie

Lesko, dnia 13.03.2014 r.
GN.6845.2.2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Starosta Leski działający w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art.11 ust.1, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na okres 3-ch lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 527 o pow. 0,6278 ha, położonej
w miejscowości Solina gm. Solina, uwidocznionej w KW Nr KS1E/00036175/5.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-03-13 10:18:24
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-03-13 10:19:07

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łączki i Weremień, gmina Lesko

ZP.272.3.2014
Lesko, 07.03.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


1. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Łączki i Weremień, gmina Lesko.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 5:
Przedsiębiorstwo Geodezyjne KROK s.c., ul. Chełmońskiego 1, 38-500 Sanok

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu a Wykonawca wykluczeniu, spełnia wymagania zamawiającego i uzyskała najwyższą ilość punktów w kategorii cena


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-03-07 12:49:35
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-03-07 12:50:42

Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lesku: główny księgowy.


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lesku informuje, że

do II etapu naboru na w/w stanowisko przystąpiły dwie osoby: p. Agata Szczotka
i p. Diana Florczak. Komisja Rekrutacyjna po sprawdzeniu rozwiązanego testu stwierdziła, że kandydatki nie osiągnęły wymaganego minimum tj. 50% pozytywnych odpowiedzi.
 Z związku z powyższym  w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniono najlepszego kandydata na stanowisko głównego księgowego.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-02-28 09:52:24
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-02-28 09:52:52

Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku: główny księgowy.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku informuje, że Komisja Rekrutacyjna nie przeprowadziła II etapu naboru na w/w stanowisko z uwagi na fakt, iż żaden z kandydatów nie stawił się w wyznaczonym terminie i  miejscu.

W związku z powyższym w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniono najlepszego kandydata.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-02-28 08:50:32
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-02-28 08:51:04

Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku: Główny księgowy

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku: Główny księgowy

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku informuje, że Komisja Rekrutacyjna nie przeprowadziła II etapu naboru na w/w stanowisko z uwagi na fakt, iż żaden z kandydatów nie stawił się w wyznaczonym terminie i  miejscu.
W związku z powyższym w wyniku zakończenia procedury naboru nie wyłoniono najlepszego kandydata.

Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku
Anna Dziedzicka-MazurkiewiczLesko, dnia 26.02.2014 r.
 

Lista kandydatów


spełniających wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Główny księgowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku
z dnia 10.02.2014 r


1. Diana Florczak - Ustrzyki Dolne
2. Małgorzata Komska - Sanok
Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesku
Anna Dziedzicka-Mazurkiewicz


Lesko, dnia 26.02.2014 r.                                    

 


Autor: Wydział IT
Data: 2014-02-26 07:08:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-03-03 07:13:50

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) upływa z dniem 27 marca 2014 r.


Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku: www.powiat-leski.pl, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I


Autor: Wydział IT
Data: 2014-02-12 14:00:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-02-12 14:00:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-02-24 14:01:33

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 e zm.) Starosta Leski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

W Y K A Z  N I E R U C H O M O Ś C I


Autor: Wydział IT
Data: 2014-02-12 13:56:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-02-12 13:56:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-02-24 14:02:07

Rejestr zmian

Konkurs na stanowisko głównego księgowego - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lesku

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesku
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
w
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. W. Pola1

Główny Księgowy
6/40 etatu
 

Ogłoszenie - skan


Autor: Wydział IT
Data: 2014-02-10 16:04:30
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-02-10 16:05:13

Rejestr zmian

Konkurs na stanowisko głównego księgowego - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lesku

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesku
ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Smolki 4

Główny Księgowy
34/40 etatu

Ogłoszenie - skan


Autor: Wydział IT
Data: 2014-02-10 15:49:31
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-02-10 15:55:44
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2014-02-10 16:05:30

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 245859-2013 z dnia 2013-11-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, -ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku...
Termin składania ofert: 2013-12-03

Lesko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego
Numer ogłoszenia: 34874 - 2014; data zamieszczenia: 30.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-01-30 14:14:32
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-01-30 14:16:16

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wybór banku do udzielenia kredytu bankowego, długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

Treść ogłoszenia w PDF


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-01-16 10:05:08
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-01-16 10:06:01

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonego samodzielnego lokalu użytkowego przy ul. Rynek 17 w Lesku

GN-I.6840. 1.2014                                                                                  Lesko, dnia:  9 stycznia 2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

Drugi przetarg pisemny nieograniczony


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-01-09 11:01:42
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-01-09 11:03:13

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Wybór banku do udzielenia kredytu bankowego, długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

ZP.272.23.2013 Lesko, 09.01.2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 1. Dotyczy: Wybór banku do udzielenia kredytu bankowego, długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2014-01-09 10:46:51
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2014-01-09 10:47:30

Rejestr zmian

[PZD Baligród] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa paliw dla pojazdów będących w dyspozycji zamawiającego na 2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 496604-2013 z dnia 2013-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baligród
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, poprzez tankowanie samochodów i ciągników będących w dyspozycji Zamawiającego . Odległość stacji paliw nie może być większa niż 5 km od siedziby Zamawiającego ...
Termin składania ofert: 2013-12-16

 


Baligród: Dostawa paliw dla pojazdów będących w dyspozycji zamawiającego na 2014
Numer ogłoszenia: 532396 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-12-23 07:50:13
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-12-23 07:51:47
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-12-23 07:52:38

Rejestr zmian

[PZD Baligród] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa paliw dla pojazdów będących w dyspozycji zamawiającego na rok 2014

Nr sprawy PZD.272.4.2013   17.12.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPowiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa paliw dla pojazdów będących w dyspozycji zamawiającego na rok 2014”.

W przetargu zostały złożone oferty następujących wykonawców:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-12-17 11:02:29
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-12-17 11:02:53

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego (rezygnacja z podpisania umowy)

ZP.272.22.2013

 ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie (PDF)
 
Dotyczy postępowania ZP.272.22.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego
w zakresie:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-12-09 12:48:03
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-12-09 12:51:20

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego

ZP.272.22.2013

Zawiadomienie (PDF)

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy postępowania ZP.272.22.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie komunikacyjne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Leskiego
w zakresie:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-12-05 12:38:22
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-12-05 12:38:54
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-12-05 12:40:43

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości 6 samodzielnych lokali użytkowych (ul. Rynek 17 w Lesku)

GN-I.6840.21.2013 Lesko, dnia: 7 listopada 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Leskiego Nr XXXVIII.219.2013 z 30 października 2013 r. ogłasza:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości 6 samodzielnych lokali użytkowych przewidzianych pod działalność usługową nieuciążliwą (handlową) stanowiących własność Powiatu Leskiego - po-łożonych na parterze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 17 w Lesku posadowionego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 669/1 obręb Lesko o pow. 0,0474 ha stanowiącej współwłasność Powiatu Leskiego objętej w Sądzie Rejonowym
w Lesku księgą wieczystą nr KS1E/00030197/3, - oznaczonych w inwentaryzacji budowlanej
i w zaświadczeniu o samodzielności lokali jako:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-11-08 11:04:50
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-11-08 11:05:19

Rejestr zmian

[PZD Baligród] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2013/2014

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 397262-2013 z dnia 2013-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baligród
Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usługi obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg powiatowych poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem...
Termin składania ofert: 2013-10-10

Baligród: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2013/2014
Numer ogłoszenia: 449530 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-11-05 11:07:29
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-11-05 11:08:04

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-10-15 09:24:34
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-10-15 09:25:03

Rejestr zmian

[PZD Baligród] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2013/2014

Nr sprawy: PZD.272.3.2013
14.10.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Powiatowy Zarząd w Lesku z/s w Baligrodzie zawiadamia o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym pn.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2013/2014

Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-10-14 11:32:14
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-10-14 11:32:42

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomośći przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu w Leskiego

informuje, że został wywieszony

Wykaz nieruchomości (lokali użytkowych)
Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej www.powiat-leski.pl

Wykaz zawiera 6 lokali użytkowych przeznaczonych pod usługi nieuciążliwe (handlowe) położonych na parterze budynku usługowo-mieszkalnego w atrakcyjnym miejscu w centrum miasta Leska


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-10-10 12:54:25
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-10-10 13:00:35

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Informacja o unieważnieniu postępowania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród- Wołkowyja polegająca na budowie chodnika w km 13+771- 13+853”

ZP.272.20.2013
Lesko, dn. 10.10.2013 r.

Treść w PDF

Informacja o unieważnieniu postępowaniaZamawiający: Powiat Leski, Rynek 1, 38-600 Lesko


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-10-10 11:24:33
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-10-10 11:25:03

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wybór banku do udzielenia kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Leskiego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 rok oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzedni

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 337126-2013 z dnia 2013-08-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2 432 843,51 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na rok 2013 w kwocie 1 046 996,00 zł oraz...
Termin składania ofert: 2013-09-06

Lesko: Wybór banku do udzielenia kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Leskiego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 rok oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
Numer ogłoszenia: 398872 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-10-02 10:36:17
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-10-02 10:37:02

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu GLINNE i obrębu JANKOWCE

GN. 6641. 8 .2013Z A W I A D O M I E N I E


Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) Starosta Powiatu Leskiego informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowe w Lesku przy ul. Rynek 1 w pok. 221 na II piętrze, w terminie od dnia 30 września do 18 października 2013 r. w godzinach od 8.00 do 15.00  zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo - kartograficzny opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu GLINNE i obrębu JANKOWCE w jednostce ewidencyjnej LESKO.

Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, zapoznać się
z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w opracowanym projekcie oraz zgłosić do protokołu ewentualne uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Czynności wyłożenia udokumentowane zostaną w formie protokołu.

Osoby zgłaszające się do zapoznania z dokumentacją winny posiadać dokument tożsamości, dokumenty potwierdzające własność  nieruchomości oraz wszelkie dokumenty dotyczące gruntów, budynków i lokali.

Niestawienie się zainteresowanych w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Lesko, dn. 2013-09-12


Autor: Wydział IT
Data: 2013-09-16 07:41:35
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-09-16 07:44:37
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-09-16 07:48:11

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wybór banku do udzielenia kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Leskiego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 rok oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych...

ZP.272.17.2013 Lesko, 6.09.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


1. Dotyczy: Wybór banku do udzielenia kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Leskiego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013 rok oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-09-06 12:46:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-09-06 12:47:40

Rejestr zmian

Licytacja majątku ruchomego - pojazdy mechaniczne

WARUNKI LICYTACJI


1. Postanowienia ogólne.

W drodze licytacji zbywany jest majątek ruchomy (pojazdy mechaniczne) przejęty przez Powiat Leski w drodze postanowienia sądu, na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). Licytacja prowadzona jest w oparciu o art. 105 § 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2012r., poz.1015 z późn. zm.) Organem egzekucyjnym jest Starosta Leski.

2. Miejsce i czas przeprowadzenia licytacji.

Licytacja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku przy ulicy Rynek 1 na sali obrad. Licytacja odbędzie się 11.09.2013 r, o godzinie 10:00.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-09-05 11:03:03
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-09-05 11:04:11

Rejestr zmian

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
ZAWIADOMIENIE
O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
 na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie leskim ” w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku  - na podstawie art. 92 ust 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty - plik w załączniku

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Plik PDF 1.07 MB
Autor: Wydział IT
Data: 2013-07-23 14:45:14
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-07-23 14:47:48

Rejestr zmian

[Usługi] Ogłoszenie o zamówieniu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu Systemowego „Program aktywizacji społecznej w powiecie leskim”

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 271524 z dnia 11.07.2013

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 4.92 MB
2. Specyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaPlik PDF 260.21 Kb
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowyPlik DOC 88.50 Kb
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuPlik DOC 75.50 Kb
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniaPlik DOC 76.00 Kb
6. Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowejPlik DOC 76.00 Kb
7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Instytucji SzkoleniowychPlik DOC 73.50 Kb
8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnieniaPlik DOC 73.50 Kb
9. Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówieniaPlik DOC 127.00 Kb
10. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wiedza i doświadczenie personelu przewidzianego do przeprowadzenia zamówieniaPlik DOC 79.50 Kb
11. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonanych podobnych usług w przedmiocie zamówieniaPlik DOC 73.00 Kb
12. Załącznik nr 9 do SIWZ - UmowaPlik DOC 115.00 Kb
Autor: Wydział IT
Data: 2013-07-11 14:37:57
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-07-11 14:44:12
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-07-11 14:54:19

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb 0003 Lesko-Wola Postołowa, działka nr 142/2 o pow. 7,9017 ha

GN-I.6840.22.2013 Lesko, dnia: 4 lipca 2013 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV.199.2013 Rady Powiatu Leskiego z 19 czerwca 2013 r. ogłasza:
Przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż, nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb 0003 Lesko-Wola Postołowa uwidocznionej w księdze wieczystej KS1E/00002473/7, a oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 142/2 o pow. 7,9017 ha.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-07-08 14:46:15
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-07-08 14:48:12

Rejestr zmian

Ogłoszenie: konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Lesku działając na podstawie art. 49 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul Kazimierza Wielkiego 4, 38-600 Lesko.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-06-27 13:32:34
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-27 13:33:29

Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej "


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku wybrana została:
-  Pani Monika Machowicz zam. Orzechówka

Uzasadnienie: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne niezbędne do zatrudnienia na określonym w ogłoszeniu stanowisku pracy. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż kandydatka na w/w stanowisko posiada wiedzę na temat zagadnień i przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem  niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Lesku
 

Lesko , dnia 25.06.2013 r.


Autor: Wydział IT
Data: 2013-06-25 14:47:55
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-25 14:50:07

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz (PDF)


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-06-24 09:31:06
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-24 09:33:06

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Informacja o unieważnieniu postępowania: Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego, konsolidacyjnego dla Powiatu Leskiego, z przeznaczeniem na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

ZP.272.10.2013 Lesko, dn. 20.06.2013 r.

 
Informacja o unieważnieniu postępowania


Informacja (PDF)


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-06-20 08:57:43
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-20 08:58:28
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-06-20 09:19:32

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: Nieruchomości "Nad stawami", "Na Łukawicę"

GN-I.6840.2÷18.2013 Lesko, dnia: 17 czerwca 2013 r.

  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1 i ust. 3, art. 40 ust. 1 pkt 1 art. 67 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwał: Nr XXV.142.2012 i Nr XXV.141.2012 Rady Powiatu Leskiego z 28 września 2012 r. ogłasza:

Trzeci przetarg ustny nieograniczony


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-06-17 13:57:01
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-17 13:57:44

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska nr 177/9 o pow. 0,3536 ha

GN-I.6840.22.2013 Lesko, dnia: 17 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI.148.2012 Rady Powiatu Leskiego z 31 października 2012 r. ogłasza:

Drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż, nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7, a oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 177/9 o pow. 0,3536 ha wraz ze służebnością gruntową przejazdu i przechodu przez działki:

Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-06-17 13:48:33
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-17 13:49:47

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Leskiego

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.)

UNIEWAŻNIA

przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 30 lipca 2013 r. na sprzedaż nieobciążonej,
zabudowanej budynkiem Zespołu Szkół Drzewnych im. Mikołaja Kopernika nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 1365/12 o pow. 0,3540 ha położona w mieście Lesko gm. Lesko, uwidoczniona w KW
nr KS1E/00028675/1.

Przetarg unieważnia się z powodu podjęcia Uchwały nr XXXIII.190.2013Rady Powiatu Leskiego z dnia 4 czerwca 2013 r. o uchyleniu Uchwały nr XII.59.2011 Rady Powiatu Leskiego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ww. nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg unieważnia się z dniem 07.06.2013 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Starostwa Powiatowego w Lesku, ul. Rynek 1, pokój 210 lub telefonicznie (13) 469-71-24/25


Autor: Wydział IT
Data: 2013-06-07 14:44:21
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-07 14:46:08

Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O NABORZE - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

ogłasza nabór kandydatów
do pełnienia funkcji
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

I. Adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku
II. Określenie stanowiska: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnienie na czas określony od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. w formie umowy o świadczenie usług (umowa zlecenia).
III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem.
Koordynatorem może zostać osoba, która:
1.      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2.      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3.      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
4.      wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5.      posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
6.      posiada co najmniej dwuletni staż pracy.
7.      posiada wykształcenie odpowiednie do zajmowania stanowiska tj. wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki
o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
8.      Biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet).
 IV. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 1. Znajomość przepisów związanych z ustawą o pomocy społecznej i ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 2. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych – tekst jednolity z dnia 29.08.1997.
 3. Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 4. Umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne), sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 5. Prawo jazdy kat. B
V. Zakres obowiązków:
Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1)      udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2)      przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3)      pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4)      zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej;
5)      zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6)      udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7)      przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
8)      prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
9)      kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię
o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
10) udział w organizowaniu szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
11) wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
12) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
13) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
14) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
15) organizowanie przeprowadzania badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
16) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 
 VI. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys zawodowy (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie świadectw pracy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.
 5. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne
  w pracy na stanowisku objętym konkursem.
 6. Oświadczenia określone w rozdziale III pkt. 1-4.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm..) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”
VII. Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do  PCPR w Lesku ul. Rynek 1, 38-600 Lesko. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie wrazz dopiskiem:Oferta pracy na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” do dnia 18 czerwca 2013 r. do godziny 15.00. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lesku oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie PCPR.
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
VIII. Inne informacje:
Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
 IX. Dodatkowych informacji udziela:
 Łukasz Szybowski – dyrektor PCPR w Lesku 13 493 9096

 

 


Autor: Wydział IT
Data: 2013-06-05 14:41:37
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-06-05 14:43:08

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Lesko gm. Lesko stanowiącej własność Powiatu Leskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1365/12 o pow. 0,3540 ha

Lesko, 27.05.2013 r.

GN-I.6840.28.2013

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
(Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz uchwały Nr XII.59.2011 Rady Powiatu Leskiego z 20 lipca 2011 r. ogłasza:

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Lesko gm. Lesko stanowiącej własność Powiatu Leskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1365/12 o pow. 0,3540 ha uwidoczniona w KW Nr KS1E/00028675/1.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-05-27 13:35:13
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-05-27 13:36:12

Rejestr zmian

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: – Doradca do spraw osób niepełnosprawnych

Lesko , dnia 24.05.2013 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: – Doradca do spraw osób niepełnosprawnych

Komisja rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko: Doradca do spraw osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku wybrana została:


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-05-24 13:14:24
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-05-24 13:15:12

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Roboty budowlane w ramach projektu Termomodernizacja budynku administracyjnego - siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 147554-2013 z dnia 2013-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Przeprowadzenie robót budowlanych w ramach projektu Termomodernizacja budynku administracyjnego - siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku - wymianę pokrycia stropodachu - docieplenie stropów budynku - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej...
Termin składania ofert: 2013-04-30

Lesko: Roboty budowlane w ramach projektu Termomodernizacja budynku administracyjnego - siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku
Numer ogłoszenia: 193478 - 2013; data zamieszczenia: 17.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-05-17 11:53:04
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-05-17 11:53:47

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wymiana instalacji c.o. oraz montaż instalacji solarnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego – siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku”

ZP.272.8.2013 Lesko, 16.05.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zawiadomienie (PDF)

1. Dotyczy: Wymiana instalacji c.o. oraz montaż instalacji solarnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego – siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku”


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-05-16 10:57:09
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-05-16 10:57:49

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Roboty budowlane w ramach projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego – siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku”

ZP.272.7.2013 Lesko, 16.05.2013 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zawiadomienie (PDF)

1. Dotyczy: Roboty budowlane w ramach projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego – siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku”


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-05-16 10:33:44
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-05-16 10:34:04

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego – siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku”

Lesko: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach projektu Termomodernizacja budynku administracyjnego - siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku
Numer ogłoszenia: 182248 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140552 - 2013r.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-05-09 11:11:20
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-05-09 11:11:55

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomośći Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości (PDF)


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-05-08 12:06:10
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-05-08 12:07:20

Rejestr zmian

Nabór na stanowisko – Doradca ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

Liczba etatu – 1 etat

Wymiar etatu – pełny etat  (umowa na czas określony)

Miejsce wykonywania pracy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku

ul. Rynek 1

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy                     Rodzinie w Lesku  ogłasza nabór na stanowisko – Doradca do spraw osób niepełnosprawnych


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-05-07 13:32:43
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-05-07 13:33:09

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego – siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku”

ZP.272.6.2013 Lesko, 25.04.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Treść zawiadomienia (PDF)


1. Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w ramach projektu „Termomodernizacja budynku administracyjnego – siedziby Starostwa Powiatowego w Lesku”.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-04-25 14:55:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-04-25 14:57:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-04-26 07:38:47

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Odbudowa mostu w miejscowości Myczkowce (Podkamionka) w ciągu drogi powiatowej nr 2272R Uherce Mineralne-Myczkowce-Bóbrka w km 1+850 wraz z dojazdami km 1+653, 70-1+988,59.

PZD.272.2.2013 Lesko, 22.04.2013 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDF

1. Dotyczy: Odbudowa mostu w miejscowości Myczkowce (Podkamionka) w ciągu drogi powiatowej nr 2272R Uherce Mineralne-Myczkowce-Bóbrka w km 1+850 wraz z dojazdami km 1+653, 70-1+988,59.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-04-22 13:25:25
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-04-22 13:25:53
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-04-22 13:37:21

Rejestr zmian

[PCPR] Konkurs na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”

OFERTA
z dnia 12.04.2013 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku
ogłasza konkurs na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru budowlanego
w związku z realizacją zadania pn. „likwidacja barier architektonicznych
dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”.


Oferty należy składać w siedzibie PCPR pokój nr 2 do dnia 30.04.2013 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych”.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-04-11 11:03:46
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-04-11 11:04:38

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie Starosty Powiatu Leskiego z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Starosta Leski działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 11 ust. 1 i  art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.)

 

UNIEWAŻNIA

przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 10 maja 2013 r.  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 19 o pow. 2,6355 ha położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina, uwidoczniona
w KW nr KS1E/00001119/1.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-04-11 09:34:29
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-04-11 09:35:22

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o rokowaniach: dz. 263, 200/8

Lesko 2013-04-08

 

GN-I.6840.24÷25.2013

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

 

Zarząd Powiatu Leskiego działający na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
(Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz uchwał Nr XII.64.2011, XII.66.2011 Rady Powiatu Leskiego z 20 lipca 2011 r. ogłasza:

 

rokowania po III przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Leskiego


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-04-10 10:58:36
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-04-10 10:59:56

Rejestr zmian

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Wykaz (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-04-10 10:57:46
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-04-10 10:58:29

Rejestr zmian

Akcja szczepień lisów wolno-żyjących przeciw wściekliznie

Komunikat (PDF)


Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-04-10 10:55:44
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-04-10 10:56:04

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Pierwszym przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: działka 19 o pow. 2,6355 ha położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina

GN.6840.1.2012/13

OGŁOSZENIE O PRZETARGUStarosta Leski działający w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art.11 ust.1, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
(Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako:

działka 19 o pow. 2,6355 ha położona w miejscowości Bóbrka gm. Solina uwidoczniona w KW Nr KS1E/00001119/1.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-03-06 12:24:44
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-03-06 12:25:12

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 172

GN.6840.2.2012/13

OGŁOSZENIE O PRZETARGUStarosta Leski działający w imieniu Skarbu Państwa zgodnie z art.11 ust.1, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
(Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. ze zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz Zarządzenia nr 267/12 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2012 roku ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka 172 o pow. 0,1933 ha położona
w miejscowości Solina gm. Solina uwidoczniona w KW Nr KS1E/00001135/9.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-03-05 13:55:13
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-03-05 13:55:40

Rejestr zmian

[Nieruchomości] Ogłoszenie o drugim przetargu na najem lokalu użytkowego: działka 669/1, Rynek 17, Lesko

GN-I.6845.3.2013

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU
NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Leskiego położonego na działce nr 669/1
o powierzchni 0,0474 ha obj. KW nr KS1E/00030197/3 przy ul. Rynek 17 w Lesku.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Wzór umowy najmuPlik DOC 40.00 Kb
Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-03-01 14:25:19
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-03-01 14:26:05

Rejestr zmian

Informacja o pracach geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obrębach ewidencyjnych GLINNE i JANKOWCE położonych w gminie Lesko.

GN.6641.8.2013

I N F O R M A C J A


Starosta Powiatu Leskiego informuje, że przystąpiono do prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obrębach ewidencyjnych GLINNE i JANKOWCE położonych w gminie Lesko.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-03-01 08:39:40
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-03-01 08:40:21

Rejestr zmian

[Powiat Leski] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Glinne i Jankowce, gmina Lesko.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 16487-2013 z dnia 2013-01-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lesko
Przeprowadzenie na obrębach ewidencyjnych Glinne i Jankowce, gmina Lesko: - modernizacji ewidencji gruntów i budynków, - pomiaru, uzupełnienia i założenia punktów osnowy geodezyjnej Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji...
Termin składania ofert: 2013-02-11

Lesko: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębów Glinne i Jankowce, gmina Lesko.
Numer ogłoszenia: 75412 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16487 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


Więcej ...

Autor: Łukasz Ciółkowski
Data: 2013-02-22 09:51:48
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2013-02-22 09:52:47
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2013-02-22 09:53:19

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy
2019-01-01 11:44:00
2.
Informacja Zarządu Powiatu w Lesku z przeprowadzonych konsultacji
2018-02-01 14:50:00
3.
[Powiat Leski] Informacja z otwarcia ofert: Remont drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś dz. Nr 426, 34/31 w km 0+000 - 1+400 w miejscowości Myczkowce, Zwierzyń
2016-10-04 14:18:00
4.
[Powiat Leski] Informacja z otwarcia ofert: Remont drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś dz. Nr 426, 34/31 w km 0+000 - 1+400 w miejscowości Myczkowce, Zwierzyń
2016-10-04 13:49:00
5.
[Powiat Leski] Informacja z otwarcia ofert: Remont drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś dz. Nr 426, 34/31 w km 0+000 - 1+400 w miejscowości Myczkowce, Zwierzyń
2016-10-04 13:47:00
6.
[Powiat Leski] Informacja z otwarcia ofert: Remont drogi powiatowej Nr 2271R Podkamionka - Zwierzyń - Średnia Wieś dz. Nr 426, 34/31 w km 0+000 - 1+400 w miejscowości Myczkowce, Zwierzyń
2016-10-04 13:09:00
7.
Ogłoszenie - konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku
2013-10-01 12:45:00
8.
OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNCYCH W LESKU
Admin Administrator 2016-11-14 14:53:53
9.
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNCYCH W LESKU
Admin Administrator 2016-11-14 14:53:41
10.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska oraz położonych po prawej stronie drogi powiatowej relacji Lesko - Załuż
Admin Administrator 2016-11-14 14:53:30
11.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO: na działce nr 669/1 o powierzchni 0,0474 ha obj. KW nr KS1E/00030197/3 przy ul. Rynek 17 w Lesku.
Admin Administrator 2016-11-14 14:53:19
12.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Admin Administrator 2016-11-14 14:53:09
13.
OGŁOSZENIE O DRUGICH ROKOWANIACH - działka nr 1365/10 położona w miejscowości Lesko gm. Lesko
Admin Administrator 2016-11-14 14:52:59
14.
OGŁOSZENIE O DRUGICH ROKOWANIACH - działka nr 305/4 położona w miejscowości Lesko obręb Posada Leska
Admin Administrator 2016-11-03 10:31:41
15.
Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Admin Administrator 2016-11-03 10:31:32
16.
Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu położonych na terenie Gminy Olszanica
Admin Administrator 2016-11-03 10:31:21
17.
Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu położonych na terenie Gminy Baligód
Admin Administrator 2016-11-03 10:31:12
18.
Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonego planu urządzania lasu, wieś Horodek
Admin Administrator 2016-11-03 10:30:59
19.
OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO: na działce nr 669/1
Admin Administrator 2016-11-03 10:30:49
20.
Sprostowanie do zawiadomienia o wszczęciu postepowania wodno-prawnego
Admin Administrator 2016-11-03 10:30:39
21.
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Admin Administrator 2016-11-03 10:30:29
22.
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Admin Administrator 2016-11-03 10:30:19
23.
Wykaz nieruchomości Starostwa Powiatowego w Lesku przeznaczonych na sprzedaż
Admin Administrator 2016-11-03 10:30:08
24.
Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oodziaływania na środowisko
Admin Administrator 2016-11-03 10:29:58
25.
Informacje o zmianach w procesie cyfryzacji naziemneo sygnału telewizyjnego
Admin Administrator 2016-11-03 10:29:48
26.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wybór banku do udzielenia kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Leskiego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 rok
Admin Administrator 2016-11-03 09:55:28
27.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: "Wybór banku do udzielenia kredytu bankowego długoterminowego dla Powiatu Leskiego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012 rok"
Admin Administrator 2016-11-03 09:49:42
28.
Zawiadomienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Admin Administrator 2016-10-17 10:04:13
29.
Zawiadomienie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych
Admin Administrator 2016-10-17 09:59:13
30.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
Admin Administrator 2016-10-17 09:59:00
31.
PZD Baligród - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2012/2013
Admin Administrator 2016-10-17 08:55:38
32.
PZD Baligród - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2012/2013
Admin Administrator 2016-10-17 08:53:02
33.
Zawiadomienie o wyłożeniu opertau opisowo-kartograficznego obrębu DOŁŻYCA
Admin Administrator 2016-10-17 08:52:49
34.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: 1 ) Remont drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna w km 2+200 - 2+650 2) Remont drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa
Admin Administrator 2016-10-17 08:52:31
35.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: 1) Remont drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna w km 2+200- 2+650 2) Remont drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna w km 2+650- 3+200
Admin Administrator 2016-10-17 08:51:00
36.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położo-nych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7
Admin Administrator 2016-10-10 12:41:41
37.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położo-nych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7
Admin Administrator 2016-10-10 12:41:20
38.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 1) Remont drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 2+200- 2+650 2) Remont drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 2+650- 3+200
Admin Administrator 2016-10-10 12:37:56
39.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „1) Remont drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 2+200- 2+650 2) Remont drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 2+650- 3+200”.
Admin Administrator 2016-10-10 12:32:18
40.
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży
Admin Administrator 2016-10-10 12:31:20
41.
Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo - kartograficznego obręb Werlas, Myczkowce, Zwierzyń
Admin Administrator 2016-10-10 12:30:59
42.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego
Admin Administrator 2016-10-10 12:25:41
43.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego
Admin Administrator 2016-10-10 12:24:59
44.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1365/10 o pow. 0,0973 ha położona w Lesku obręb Lesko
Admin Administrator 2016-10-10 12:24:01
45.
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Działka 1365/12 o pow. 0,3540 ha położona w Lesku obręb Lesko
Admin Administrator 2016-10-10 12:23:34
46.
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Działka 1365/12 o pow. 0,3540 ha położona w Lesku obręb Lesko
Admin Administrator 2016-10-10 12:22:03
47.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Remont drogi powiatowej Nr 2264R Uherce Mineralne - Rudenka w km 0+000 - 2+986
Admin Administrator 2016-10-10 12:21:45
48.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Remont drogi powiatowej Nr 2264R Uherce Mineralne - Rudenka w km 0+000 - 2+986
Admin Administrator 2016-10-10 12:21:24
49.
Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo - kartograficznego obręb STRZEBOWISKA
Admin Administrator 2016-10-06 09:50:10
50.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2016-10-06 09:49:01
51.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszonym naborze na stanowisko pracownik biurowy ds. drogownictwa w Powiatowy Zarządzie Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
Admin Administrator 2016-10-06 09:48:46
52.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Remont drogi powiatowej Nr 2264R Uherce Mineralne – Rudenka w km 0+000 – 2+986”
Admin Administrator 2016-10-06 09:48:32
53.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Remont drogi powiatowej Nr 2264R Uherce Mineralne- Rudenka w km 0+000-2+986”
Admin Administrator 2016-10-06 09:48:12
54.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania:„Odbudowa drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa- Stańkowa- Ropienka w km 6+600 – 7+500”.
Admin Administrator 2016-10-06 09:47:43
55.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa – Stańkowa – Ropienka w km 6+600- 7+500”.
Admin Administrator 2016-10-06 09:47:27
56.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Remont drogi powiatowej Nr 2264R Uherce Mineralne - Rudenka w km 0+000 - 2+289
Admin Administrator 2016-10-06 09:46:53
57.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Remont drogi powiatowej Nr 2264R Uherce Mineralne - Rudenka w km 0+000 - 2+289
Admin Administrator 2016-10-06 09:46:37
58.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: PZD Baligród
Admin Administrator 2016-10-06 09:46:22
59.
Informacja o pracach modernizacyjnych: Dołżyca gmina Cisna
Admin Administrator 2016-10-06 09:46:07
60.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu Dołżyca, gmina Cisna.
Admin Administrator 2016-10-06 09:45:52
61.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu Dołżyca, gmina Cisna.
Admin Administrator 2016-10-04 14:19:48
62.
Informacja o pracach modernizacyjnych: Zwierzyń gmina Olszanica oraz Myczkowce gmina Solina
Admin Administrator 2016-10-04 14:19:29
63.
Informacja o pracach modernizacyjnych: Werlas gmina Solina
Admin Administrator 2016-10-04 14:19:09
64.
Informacja o pracach modernizacyjnych: Strzebowiska gmina Cisna
Admin Administrator 2016-09-13 13:38:02
65.
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lesku
Admin Administrator 2016-09-13 13:35:40
66.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Remont 3 szt. brodów przejazdowych w km 6+360, 7+358, 9+075 oraz drogi powiatowej Nr 2279R Baligród- Wołkowyja w km 6+563- 8+740
Admin Administrator 2016-09-13 13:33:55
67.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Remont 3 szt. brodów przejazdowych w km 6+360, 7+358, 9+075 oraz drogi powiatowej Nr 2279R Baligród- Wołkowyja w km 6+563- 8+740”.
Admin Administrator 2014-10-30 09:20:03
68.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu Zwierzyń, gmina Olszanica oraz Myczkowce, gmina Solina.
Admin Administrator 2014-10-30 09:19:39
69.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu Werlas, gmina Solina.
Admin Administrator 2014-10-30 09:19:20
70.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu Strzebowiska, gmina Cisna
Admin Administrator 2014-10-30 09:18:32
71.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zabezpieczenie osuwiska na drodze nr 2272R Uherce Mineralne - Bóbrka - Etap III
Admin Administrator 2014-10-30 09:18:12
72.
GN-I.6840.6.2012
Admin Administrator 2014-10-30 09:17:51
73.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu Zwierzyń, gmina Olszanica oraz Myczkowce, gmina Solina.
Admin Administrator 2014-10-30 09:17:26
74.
PZD Baligród - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zakup tarcicy iglastej jodłowej obrzynanej w ilości 29,62 m3 z przeznaczeniem na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2286R Majdan- Roztoki Górne- gr. państwa w km 1+050 m. Majdan
Admin Administrator 2014-10-30 09:17:02
75.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przetarg nieograniczony w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Powiatu Leskiego.
Admin Administrator 2014-10-30 09:16:42
76.
GN-I.6840.4.2012
Admin Administrator 2014-10-30 09:16:20
77.
GN-I.6840.3.2012
Admin Administrator 2014-10-30 09:16:16
78.
GN-I.6840.5.2012
Admin Administrator 2014-10-30 09:16:07
79.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg nieograniczony na „Zabezpieczenie osuwiska na drodze Nr 2272R Uherce Mineralne – Bóbrka – Etap III ”.
Admin Administrator 2014-10-30 09:16:03
80.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Zabezpieczenie osuwiska na drodze Nr 2272R Uherce Mineralne – Bóbrka – Etap III”.
Admin Administrator 2014-10-30 09:15:56
81.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu Werlas, gmina Solina.
Admin Administrator 2014-10-30 09:15:54
82.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu Strzebowiska, gmina Cisna.
Admin Administrator 2014-10-30 09:15:48
83.
PZD Baligród: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Remont 3 szt. brodów przejazdowych w km 6+360, 7+358, 9+075 oraz drogi powiatowej Nr 2279R
Admin Administrator 2014-10-30 09:14:44
84.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg nieograniczony w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Powiatu Leskiego.
Admin Administrator 2014-10-30 09:14:17
85.
PZD Baligród: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Zakup tarcicy iglastej jodłowej obrzynanej w ilości 29,62 m3 z przeznaczeniem na remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2286R Majdan – Roztoki Górne- gr. państwa w km 1+050 w m. Majdan”.
Admin Administrator 2014-10-30 09:13:51
86.
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży
Admin Administrator 2014-10-30 09:13:28
87.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku
Admin Administrator 2014-10-30 09:13:08
88.
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Olszanica
Admin Administrator 2013-01-08 10:37:04
89.
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 14 000 euro: Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Baligród
Admin Administrator 2013-01-08 10:36:48
90.
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Admin Administrator 2013-01-08 10:36:38
91.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2013-01-08 10:36:25
92.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2013-01-08 10:35:00
93.
Zawiadomienie w związku z zakończeniem procedury związanej z opracowaniem i zatwierdzeniem uproszczonych planów urządzenia lasów
Admin Administrator 2013-01-08 10:34:43
94.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2013-01-08 10:32:18
95.
Zawiadomienie o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Admin Administrator 2013-01-08 10:32:10
96.
PZD BALIGRÓD - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa paliw dla pojazdów będących w dyspozycji zamawiającego na rok 2012
Admin Administrator 2013-01-08 10:32:01
97.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego: działka nr 264, nr 124
Admin Administrator 2013-01-08 10:31:52
98.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2013-01-08 10:31:44
99.
OBWIESZCZENIE STAROSTY LESKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. o ustaleniu standardu numerycznego przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych i kartograficznych
Admin Administrator 2013-01-08 10:31:36
100.
PZD BALIGRÓD - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Leskiego na terenie gminy Olszanica w sezonie 2011/2012
Admin Administrator 2013-01-08 10:31:28
101.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Drugi przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Leskiego
Admin Administrator 2013-01-08 10:31:20
102.
PZD BALIGRÓD - Ogłoszenie o zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Leskiego na terenie gminy Olszanica w sezonie 2011/2012.
Admin Administrator 2013-01-08 10:31:12
103.
PZD BALIGRÓD - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Leskiego w sezonie 2011/2012
Admin Administrator 2013-01-08 10:31:01
104.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego: działka nr 305/2 i 305/4
Admin Administrator 2013-01-08 10:30:53
105.
Unieważnienie postepowania: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Leskiego
Admin Administrator 2013-01-08 10:30:42
106.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Leskiego
Admin Administrator 2013-01-08 10:30:33
107.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Referacie Architektury i Budownictwa
Admin Administrator 2013-01-08 10:29:11
108.
Obwieszczenie związane z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej.
Admin Administrator 2013-01-08 10:29:03
109.
Informacja o wynikach naboru
Admin Administrator 2013-01-08 10:28:54
110.
Starosta Leski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Referacie Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Admin Administrator 2013-01-08 10:28:44
111.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań : 1) Odbudowa drogi powiatowej Nr 2275R Zahoczewie - Żerdenka 2) Odbudowa drogi powiatowej Nr 2286R Majdan – Roztoki Górne – granica państwa
Admin Administrator 2013-01-08 10:28:36
112.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „1) Odbudowa drogi powiatowej Nr 2275R Zahoczewie - Żerdenka 2) Odbudowa drogi powiatowej Nr 2286R Majdan – Roztoki Górne – granica państwa”
Admin Administrator 2013-01-08 10:28:27
113.
rzetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lesku, gm. Lesko, Powiat Leski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1365/12
Admin Administrator 2013-01-08 10:28:17
114.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lesku – Posada Leska, gm. Lesko, Powiat Leski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 174/62
Admin Administrator 2013-01-08 10:28:08
115.
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Admin Administrator 2013-01-08 10:27:59
116.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Remont drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne- Myczkowce - Bóbrka.
Admin Administrator 2013-01-08 10:27:47
117.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Remont drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne- Myczkowce - Bóbrka na odcinkach 0+600, 5+520, 6+125
Admin Administrator 2013-01-08 10:27:27
118.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Remont drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne- Myczkowce – Bóbrka na odcinkach 0+600, 5+520, 6+125”.
Admin Administrator 2013-01-08 10:27:18
119.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2272R Uherce Mineralne- Myczkowce - Bóbrka”.
Admin Administrator 2013-01-08 10:27:09
120.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przetarg nieograniczony w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Powiatu Leskiego
Admin Administrator 2013-01-08 10:26:59
121.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Odbudowa drogi powiatowej Nr 2266R Łukawica - Bezmiechowa Górna
Admin Administrator 2013-01-08 10:26:50
122.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2266 R Łukawica – Bezmiechowa Górna”
Admin Administrator 2013-01-08 10:26:39
123.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.
Admin Administrator 2013-01-08 10:26:31
124.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przetarg nieograniczony w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Powiatu Leskiego.
Admin Administrator 2013-01-08 10:26:22
125.
Konkurs na Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Admin Administrator 2013-01-08 10:26:13
126.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 124, gm. Lesko, Powiat Leski
Admin Administrator 2013-01-08 10:26:03
127.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obręb Huzele, gmina Lesko.
Admin Administrator 2013-01-08 10:25:50
128.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2272R Baligród- Wołkowyja”.
Admin Administrator 2012-12-12 08:27:40
129.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Starostwo Powiatowe w Lesku zawiadamia o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2279 R Baligród – Wołkowyja ”.
Admin Administrator 2012-12-12 08:27:19
130.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2227 R Załuż – Lesko”
Admin Administrator 2012-12-12 08:27:09
131.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2227 R Załuż- Lesko ”
Admin Administrator 2012-12-12 08:26:54
132.
Zapytanie ofertowe w procedurze poniżej 14 tys. euro: „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu leskiego”
Admin Administrator 2012-12-12 08:26:41
133.
Przetarg nieograniczony: Odbudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż -Lesko - ZMIANA
Admin Administrator 2012-12-12 08:26:30
134.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Zabezpieczenie osuwiska na drodze Nr 2272R Uherce Mineralne – Bóbrka – Etap II”
Admin Administrator 2012-12-12 08:26:17
135.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Zabezpieczenie osuwiska na drodze Nr 2272R Uherce Mineralne – Bóbrka – Etap II”
Admin Administrator 2012-11-06 14:04:08
136.
Wyjaśnienie do przedmiotu zamówienia „ Zabezpieczenie osuwiska na drodze Nr 2272 R Uherce Mineralne – Bóbrka Etap II
Admin Administrator 2012-11-06 14:03:57
137.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Zakup tarcicy iglastej jodłowej obrzynanej w ilości 82,08 m3 z przeznaczeniem na remont mostu w m. Terka
Admin Administrator 2012-11-06 14:03:10
138.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2012-11-06 14:02:59
139.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Admin Administrator 2012-11-06 14:02:49
140.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DROGOWNICTWA
Admin Administrator 2012-11-06 14:02:39
141.
OGŁOSZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w LESKU
Admin Administrator 2012-11-06 14:02:28
142.
Informacja o wynikach naboru
Admin Administrator 2012-11-06 14:02:19
143.
Lista kandydatów
Admin Administrator 2012-11-06 14:02:08
144.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Radca Prawny
Admin Administrator 2012-11-06 14:01:58
145.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2012-11-06 14:01:46
146.
LISTA KANDYDATÓW
Admin Administrator 2012-11-06 14:01:35
147.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2012-11-06 14:01:23
148.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2012-11-06 14:01:13
149.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2012-11-06 14:01:03
150.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2278R Berezka- Bereżnica Wyżna - Górzanka
Admin Administrator 2012-11-06 14:00:54
151.
NABÓR NA WOLE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2012-11-06 14:00:43
152.
NABÓR NA WOLE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2012-11-06 14:00:32
153.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w PCPR Lesko
Admin Administrator 2012-11-06 14:00:22
154.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2012-11-06 14:00:11
155.
Nabór na wolne stanowisko pracownicze - pracownik socjalny
Admin Administrator 2012-11-06 14:00:00
156.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2012-11-06 13:59:50
157.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko doradcy ds. osób niepełnosprawnych
Admin Administrator 2012-11-06 13:59:31
158.
Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
Admin Administrator 2012-11-06 13:59:21
159.
Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
Admin Administrator 2012-11-06 13:59:09
160.
Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
Admin Administrator 2012-11-06 13:58:56
161.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowego w PZD
Admin Administrator 2012-11-06 13:58:41
162.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Księgowy w PZD
Admin Administrator 2012-11-06 13:58:30
163.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg
Admin Administrator 2012-11-06 13:58:14
164.
Nabór na stanowisko urzędnicze – Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg
Admin Administrator 2012-11-06 13:58:00
165.
Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Księgowy w PZD
Admin Administrator 2012-11-06 13:57:49
166.
Informacja o wynikach naboru
Admin Administrator 2012-11-06 13:57:38
167.
Nabór na stanowisko urzędnicze –Księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Lesku
Admin Administrator 2012-11-06 13:57:27
168.
Lista Kandydatów Spełniających wymagania na stanowisko Główny Księgowy w PCPR
Admin Administrator 2012-11-06 13:57:10
169.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Admin Administrator 2008-11-05 13:11:04
170.
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2008-11-05 13:10:55
171.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Admin Administrator 2008-11-05 13:10:39
172.
Nabór na stanowisko pracy SOW Lesko
Admin Administrator 2008-11-05 13:10:07
173.
Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
Admin Administrator 2008-11-05 13:09:53
Oglądano 77081 razy


 
Starostwo Powiatowe w Lesku
ul. Rynek 1
38-600 Lesko
tel. (13) 469 71 24
email: poczta@powiat-leski.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.